Karta obiektu Numer obiektu PowierzchniaPobieranie 28.87 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.87 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

17

1,4ha

(1,2ha-IV)

Nazwa

Wielogłowy

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Damnica

Wielogłowy

2+020 - 2+100 (I)

2+020 - 2+100 (II)

2+020 - 2+100 (III)

2+020 - 2+100 (IV)Krajobraz otwarty

równina

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy nieleśne, wodne, zaroślowe

Ciek wodny, zakrzaczenia, pola uprawne

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

Wyspa w krajobrazie rolniczym, element korytarza migracji

Stopień separacji

duży

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Zbiorowiska zarośli wierzbowych, szuwarów nadwodnych, zbiorowiska elodeidów.

Siedlisko higrofilnych lasów liściastych głównie łęgów, zbiorowiska wodne i nadwodne.

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Zbiorowiska wykształcające się na brzegach zbiorników wodnych o charakterze zbiorników śródpolnych, rzeki i  starorzeczy to głównie z drzewostanem o zróżnicowanym stopniu zwarcia, zbudowanym głównie z olsza czarna Alnus glutinosa i olsza szara A incana, pojedynczymi okazami jesion wyniosły Fraxinus excelsior oraz wierzba krucha Salix fragilis i w. biała Salix alba a także oszyjki budowane przez dziki bez czarny Sambucus nigra, bez koralowy S. racemosa, jarząb pospolity Sorbus aucuparia.

Roślinność w strefie szuwarów pałka szerokolistna Typha latifolia, trzcina pospolita Phragmites australis. Pojedyncze kępy szczaw lancetowaty Rumex hydrolapatum, sit rozpierzchły Juncus effusus, uczep trójlistkowy Bidens tripartitus, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, rdest ziemnowodny Polygonum amphibium. Pływające po powierzchni rzęsa mniejsza Lemna minor. W runie głównie gatunki nitrofilne pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, kozłek lekarski Valeriana officinalis, bluszczyk kurdybanek Geum rivale.

Fauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Płazy i gady: Bufo bufo, Rana temporaria, Rana arvalis, Rana ridibunda, Anguis fragilis, Hyla arborea, Lissotriton vulgaris

Ptaki: Passer domesticus, Alauda arvensis, Ciconia ciconia, Strix aluco, Cuculus canorus, Columba palumbus, Corvus corax, Parus major, Galerida cristata, Acrocephalus arundinaceus, Circus aeruginosus

Ssaki: Talpa europaea, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Sciurus vulgaris,

Błotniak stawowy Circus aeruginosus

Bocian Ciconia ciconia
Gatunki chronione: Bombina bombina


Formy ochrony

-

Wartość krajobrazowa

1

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

2

3

2

2

3

2

15

2

średnia

Wrażliwość

III - duża

Czas regeneracji

Średni okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowisko półnaturalne - straty do 30%

Uwagi specjalne

brak


Pobieranie 28.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna