Karta obiektu Numer obiektu PowierzchniaPobieranie 26.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.71 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

18

10,5ha

Nazwa

Zbiornik w lesie gospodarczym koło wysypiska

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Potęgowo

Chlewnica

24+220 - 24+950 (III)

Krajobraz leśny

równina

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne, torfowiskowe, bagienne

Nieużytki, pola uprawne, farma wiatrowa

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

element korytarza migracji

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Zbiorowiska torfowiska przejściowego las gospodarczy o charakterze Leucobryo-Pinetum

Siedlisko borów bagiennych

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Zbiorowiska wykształcające się na brzegach zbiorników dystroficznych z charakterystycznym płem torfowcowym. Drzewostan: Pinus sylvestris, brzoza brodawkowata Betula pendula.

Brzeg zbiornika: czermień błotna Calla palustris, torfowce: torfowiec odgięty Sphagnum recurvum, wełnianka wąskoilistna Eriophorum angustifolium, wierzba szara Salix cinerea, gatunki jeżyn Rubus sp., śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa .Siedlisko 7140. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

Nuphar luteum

Sphagnum recurvum

Sphagnum sp.

Fauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Płazy i gady: Bufo bufo, Rana temporaria, Rana arvalis, Rana ridibunda, Anguis fragilis, Hyla arborea, Lissotriton vulgaris

Ptaki: Passer domesticus, Alauda arvensis, Ciconia ciconia, Strix aluco, Cuculus canorus, Columba palumbus, Corvus corax, Parus major, Galerida cristata, Acrocephalus arundinaceus

Ssaki: Talpa europaea, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Sciurus vulgaris,Formy ochrony

-

Wartość krajobrazowa

2

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

3

3

2

2

3

2

17

2

średnia

Wrażliwość

III - wysoka

Czas regeneracji

Długi okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowisko naturalne - straty do 5%

Uwagi specjalne

brak


Pobieranie 26.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna