Karta obiektu Numer obiektu PowierzchniaPobieranie 26.54 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar26.54 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

4

8,0ha

Nazwa

Dolina rzeki Łupawy

w Łupawie

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Łupawa

Łupawa

19+990 - 20+140 (IV)

Krajobraz leśno-zaroślowy, otwarty

dolina rzeczna

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne, rzeka

Zabudowania, lasy, użytki zielone

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

Korytarz ekologiczny

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Łęg olszowo - jesionowy- Fraxino-Alnetum

Łęgi nadrzeczne Alnenion glutinoso-incanae

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

W drzewostanie olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły Fraxinus excelsior.

Krzewy: olsza czarna Alnus glutinosa, wierzba wiciowa Salix viminalis

Strefa brzegowa: pałka szerokolistna Typha latifolia, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, manna mielec Glyceria maxima, kosaciec żółty Iris pseudoacorus.

Runo: kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, przytulia błotna Galium palustre, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria.91E0-3* łęgi Fraxino - Alnetum


Fauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Passer domesticus, Ciconia ciconia, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Parus major, Strix aluco, Sterna hirundo,

Bufo bufo, Rana arvalis, Rana temporaria, Rana ridibunda, Pelophylax lessonae

Sciurus vulgaris, Talpa europaea, Eptesicus serotinus, b Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus

Ciconia ciconia, Sterna hirundo

Formy ochrony

Obszar Natura 2000

Wartość krajobrazowa

3

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

3

3

3

3

3

3

18

3

wysoka

Wrażliwość

III - duża

Czas regeneracji

Długi okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowiska naturalne - straty do 1%

Uwagi specjalne

brak


Pobieranie 26.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna