Karta obiektu Numer obiektu PowierzchniaPobieranie 28.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.19 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

13

16,4ha

Nazwa

Kompleks użytków zielonych w dolinie rzeki Rębowa

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Potęgowo

Malczkówko

14+150 - 14+800 (IV)

Krajobraz otwarty

dolina rzeczna

równina


Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne, nieużytki

Lasy gospodarcze, użytki zielone

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

Korytarz ekologiczny

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Wilgotne łąki (Calthion), świeże łąki (Arrhenatherion), agrocenozy

Lasy łęgowe Alno-Ulmion i grądowe Carpinon

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Wilgotne łąki: sit rozpierzchły Juncus effusus, turzyca pęcherzykowata Carex vesicaria, kłosówka wełnista Holcus lanatus, ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum, tomka wonna Anthoxanthum odoratum komonica błotna Lotus uliginosus, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, rdest wężownik Polygonum bistorta, wiechlina łąkowa Poa pratensis, kostrzewa łąkowa Festuca pratensis
Fauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Płazy i gady: Hyla arborea, Bufo bufo, Rana temporaria, Rana arvalis, Anguis fragilis, Lissotriton vulgaris

Ptaki: Passer domesticus, Alauda arvensis, Ciconia ciconia, Parus major,Strix aluco, Cuculus canorus, Columba palumbus, Corvus corax, Galerida cristata, Acrocephalus arundinaceus, Circus aeruginosus

Ssaki: Talpa europaea, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Sciurus vulgaris, Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus,

Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Sciurus vulgaris,Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus noctula,Eptesicus serotinus, Myotis nattereri

Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Sciurus vulgaris, Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus,

Formy ochrony

-

Wartość krajobrazowa

2

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

2

3

2

2

2

2

15

2

średnia

Wrażliwość

II - średnia

Czas regeneracji

Średni okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowiska pólnaturalne - straty poniżej 1%

Uwagi specjalne

brak


Pobieranie 28.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna