Karta przedmiotu akustyka I aerodynamika Kierunek studiów: Architektura I UrbanistykaPobieranie 60.33 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar60.33 Kb.
Zał. nr 3 do ZW

Wydział Architektury PWr

KARTA PRZEDMIOTUAkustyka i aerodynamika

Kierunek studiów: Architektura i Urbanistyka


Specjalności: Architektura, Urbanistyka

Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Kod przedmiotu: AUA105673W

Grupa kursów: NIE
Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

30

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

60

Forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS

2

Liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P)
Liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

2
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

CELE PRZEDMIOTU

C1. przedstawienie niezbędnego zakresu wiedzy z zakresu akustyki budowlanej, umożliwiającego rozumienie zjawisk fizycznych występujących w budynku i jego elementach oraz poznanie zasad projektowania przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej pod względem akustycznym, ukierunkowanych na zapewnienie właściwego komfortu akustycznego pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.

C2. przedstawienie podstawowego zakresu wiedzy z zakresu akustyki urbanistycznej ukierunkowanego na zapewnienie właściwego klimatu akustycznego na terenach zurbanizowanych

C3. przedstawienie podstawowego zakresu wiedzy z zakresu aerodynamiki i biourbanistyki ukierunkowanego na zapewnienie właściwych warunków ruchu mas powietrza na terenach zurbanizowanych

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 – Ma podstawową wiedzę w zakresie właściwości cieplno-wilgotnościowe konstrukcji przegród budowlanych. Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska dotyczące oświetlenia światłem dziennym i sztucznym. Ma elementarną wiedzę w zakresie akustyki — propagacji w przestrzeni otwartej, akustyki wnętrz, izolacyjności akustycznej przegród.

PEK_W02 Ma podstawową wiedzę w zakresie aerodynamiki, Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska dotyczące ruchu mas powietrza na terenach otwartych i zabudowanych . Ma elementarną wiedzę w zakresie metod badań modelowych.
Z zakresu umiejętności kierunkowych:

PEK_U01 – Potrafi zaprojektować przegrodę z uwzględnianiem wymagań cieplno-wilgotnościowych. Posiada umiejętność zaprojektowanie architektonicznego ochrony przeciwdźwiękowej i odpowiedniego oświetlenia.

PEK_U02 – Potrafi zaprojektować układ zabudowy z uwzględnianiem wymagań ruchu mas powietrz wokół budynku. Posiada umiejętność zaprojektowania architektoniczno-urbanistycznych układów zabudowy osłaniających i dynamizujących ruch powietrza
Z zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01–Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-architekta, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – wykład

Liczba
godzin

W-y 1

Wprowadzenie do kursu. Zagrożenia środowiska hałasem i drganiami. Cele i zadania akustyki budowlanej. Podstawowe wiadomości o dźwięku, prawa, definicje, jednostki.

Zasady rozprzestrzeniania się dźwięku w przestrzeni otwartej i w pomieszczeniu zamkniętym. Kryteria oceny hałasu. Oddziaływanie hałasu na ludzi. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Oddziaływanie drgań na człowieka. Oddziaływanie drgań mechanicznych na budynki.2

W-y 2

Podstawy ochrony akustycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Drogi rozprzestrzeniania się dźwięku w budynkach. Metody realizacji ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach. Wymagania normowe. Zasady sytuowania i rozplanowania pomieszczeń w budynku. Kształtowanie bryły i elewacji budynku. Dobór rozwiązań przegród zewnętrznych i wewnętrznych.

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Przenoszenie dźwięku przez przegrodę oraz miedzy pomieszczeniami. Wpływ bocznego przenoszenia dźwięku na izolacyjność akustyczną. Wpływ konstrukcji przegrody na jej izolacyjność akustyczną.2

W-y 3

Zasady projektowania przegród budowlanych pod względem akustycznym. Izolacyjność akustyczna ścian lekkich i masywnych. Izolacyjność akustyczna stropów. Pływające podłogi. Lekkie układy podłogowe. Izolacyjność akustyczna okien i drzwi balkonowych. Izolacyjność akustyczna drzwi.

2

W-y 4

Materiały, wyroby i ustroje dźwiękochłonne. Parametry określające właściwości dźwiękochłonne materiałów, wyrobów i ustrojów. Ogólne zasady stosowania.

2

W-y 5

Zasady ogólne ochrony pomieszczeń przed hałasami od urządzeń instalacyjnych. Elementy miernictwa akustycznego w budynkach

2

W-y 6

Akustyka urbanistyczna: (wiadomości ogólne, ochrona przed hałasem, prognozowanie hałasów komunikacyjnych, analiza klimatu akustycznego – hałas drogowy, metoda obliczeniowa, wytyczne projektowania)

2

W-y 7

Aerodynamika architektoniczno-urbanistyczna: (wiadomości ogólne, prognozowanie ruchów powietrza wokół budynku i ich zespołów, przeprowadzenie badań modelowych, wybór optymalnej funkcji terenu o określonych warunkach wietrznych)

2

W-y 8
1
Suma godzin

15STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


1. Wykład tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdów

2. Praca własna – samodzielne studia i przygotowanie do egzaminu

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia

efektu kształceniaP

PEK_W01, PEK_W02

PEK_U01, PEK_U02

PEK_K01, PEK_K02


Egzamin pisemno-ustnyLITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA

[1] Kucharski R.J. Hałas drogowy, WKiŁ,

[2] Sadowski J., Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady,

[3] Sadowski J., Akustyka architektoniczna, PWN,

[4] Sadowski J., Podstawy akustyki urbanistycznej, Arkady

[5] Praca zbiorowa: ‘Budownictwo ogólne’, tom 2 ‘Fizyka budowli’, Arkady, Warszawa 2005.

[6] Sadowski J.: Akustyka architektoniczna. PWN, Warszawa 1980.

[7] Szudrowicz B.: Podstawy kształtowania izolacyjności akustycznej pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. Prace ITB, Warszawa 1998.

[8] Zakrzewski T.: Akustyka budowlana, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

[9] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Tom 3/1, Arkady, Warszawa 1987.


literatura UZUPEŁNIAJĄCA

[1] Puzyna Cz., Ochrona środowiska pracy przed hałasem, t.1 i 2, WNT

[2] Rajpert T., Hałas lotniczy i sposoby jego zwalczania, WKiŁ

[3] Salzer E., Ochrona przed hałasem w miastach,

[4]Makarewicz R.: Dźwięki i fale. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.

[5]Śliwińska E.: Środowisko fizyczne człowieka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.[6]Aktualne normy i przepisy budowlaneOPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Henryk Andrzejewski, 71 320 63 39; henryk.andrzejewski@pwr.wroc.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU


Akustyka i aerodynamika

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Wydział Architektury


Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności

Cele przed-miotu

Treści programowe

Numer narzędzia dydakty-cznego

PEK_U01


K1AIU_U09


C2


Wy1


1, 2


PEK_U02


K1AIU_U09


C2


Wy1


1, 2


PEK_K01


K1AIU_K03


C2


Wy11, 2


PEK_W01


K1AIU_W08,


C2


Wy1


1, 2


PEK_W02


K1AIU_W08,


C2


Wy1


1, 2


Pobieranie 60.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna