Karta przedmiotu historia architektury XIX wiekuPobieranie 82.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar82.12 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KARTA PRZEDMIOTU

HISTORIA ARCHITEKTURY XIX WIEKU
Nazwa w języku angielskim History of 19th Century Architecture

Kierunek studiów: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA


Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna i niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu AUA105535Ws

Grupa kursów TAK

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

15


15

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

30

Forma zaliczenia

zaliczenie na ocenę

Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)

X

Liczba punktów ECTS

1

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)


w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

brak

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami teoretycznymi związanymi z architekturą XIX w.

C2 Przedstawienie głównych nurtów w architekturze XIX w.

C3 Przedstawienie twórczości czołowych architektów XIX w.

C4 Zapoznanie studentów z najważniejszymi budowlami XIX w. na Śląsku.

C5 Zaakcentowanie wpływu czynników pozaartystycznych na architekturę XIX w.

C6 Zwrócenie uwagi słuchaczy na powiązanie architektury XIX w. z architekturą współczesną.PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 Ma podstawową wiedzę na temat teorii architektury XIX w.

PEK_W02 Zna główne nurty w architekturze XIX w. i działalność ich najważniejszych twórców.

PEK_W03 Ma ogólną wiedzę niezbędną do zrozumienia zależności między architekturą XIX w. a tłem cywilizacyjnym epoki.

PEK_W04 Rozpoznaje najważniejsze dzieła architektury na Śląsku.

Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 Potrafi przeprowadzić analizę formy budowli wzniesionej w XIX w.

PEK_U02 Rozumie relacje między architekturą XIX w. i architekturą współczesną.

PEK_U03 Potrafi zastosować podbudowę historyczną w projektowaniu architektonicznym.Z zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01 Ma świadomość wartości historycznej zabytków architektury XIX w.TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1, 2

Historyzm i eklektyzm w architekturze

2

Wy3

Patriotyzm i nacjonalizm w sztuce i architekturze

1

Wy4, 5

Najważniejsze nurty architektury XIX w.

2

Wy6

Pojęcie ikonografii i ikonologii, ich przydatność w analizie sztuki i architektury

1

Wy7

Architektura wernakularna

1

Wy8

Wybrane zagadnienia z historii architektury śląskiej

1

Wy9, 10

Architektura przemysłowa na Śląsku i w Europie

2

Wy11

Architektura totalitarna na Śląsku, w Polsce i na terenie Niemiec jako kontynuacja zasad eklektyzmu

1

Wy12

Twórczość Karla Friedricha Schinkla

1

Wy13

Violet-le-Duc, jego teorie konserwacji architektury i działania praktyczne

1

Wy14, 15

Nowy typ ogrodu o angielskiej proweniencji

2
Suma godzin

15
Forma zajęć - seminarium

Liczba godzin

Se1

Eklektyzm i historyzm w architekturze

1

Se2

Neogotyk w Europie

1

Se3

Neogotyk w Polsce

1

Se4

Architektura sakralna w XIX w. w Europie

1

Se5

Architektura sakralna w XIX w. w Polsce

1

Se6

Architektura synagog

1

Se7

Twórczość Teodora Talowskiego i Adolfa Szyszko-Bohusza

1

Se8

Teatry XIX w. – typologia i geneza formy.

Opera Garnier'a w Paryżu, Teatr Słowackiego w Krakowie1

Se9

Architektura przemysłowa

1

Se10

"Architektura rodzima" – styl zakopiański

1

Se11

Art Nouveau, Jugendstil, Secesja

1

Se12

Viollet le Duc, teoria i praktyka

1

Se14

Romantyczne założenia pałacowo-ogrodowe

1

Se15

Kolokwium – sprawdzian wiedzy dotyczącej architektury XIX w.

1
Suma godzin

15


STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Wykład problemowy

N2. Prezentacje multimedialne

N3. Studia przypadków

N4. Dyskusje problemowe

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01-PEK_W04

ocena z kolokwium (seminarium)

F2

PEK_W01-PEK_W04,

PEK_U01


ocena z prezentacji (seminarium)

F3

PEK_W01-PEK_W04,

PEK_U01,


PEK_U02

ocena z pracy pisemnej

P=0,5∙(F1+F2)+0,5F3
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

 1. Chojecka Ewa, Gorzelik Jerzy, Kozina Irma, Szczypka-Gwiazda Barbara, Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX w., Katowice 2004;

 2. Dobesz Janusz, Tradycje formy – innowacje funkcji; dylematy architektury przemysłowej XIX w., [w:] Tradycja i innowacja, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1981, ss. 221-240;

 3. Dobesz Janusz, Schloß Kopitz (Kopice) – eine schlesische Residenz der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, [w:] Zeitschrift des Deutschen Verein für Kunstwissenschaft, Bd. XXXIII, H. 1-4, Berlin 1979, s. 79-96.

 4. Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, [w:] Erwin Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971, ss. 11-32;

 5. Grabska Ewa, Poprzęcka Maria, Teoretycy, krytycy i artyści o sztuce 1700-1870, Warszawa 1989;

 6. Hans Poelzig we Wrocławiu. Architektura i sztuka 1900-1916, red. J. Ilkosz, B. Störtkuhl, Wrocław 2000;

 7. Hansestadt – Residenz – Industriestandort. Beträge der 7. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker in Oldenburg 2000, München 2000;

 8. Koch Wilfried, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996;

 9. Kozina Irma, Pałace i zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914, Katowice 2001;

 10. Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950, red. D. Konstantynow, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 1998;

 11. Pevsner Nikolaus, A history of building types, London 1976;

 12. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 2004;

 13. Sztuka świata, t. 9, 10, Warszawa 1989-1996;
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

prof. dr hab. Janusz Dobesz; janusz.dobesz@pwr.wroc.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

HISTORIA ARCHITEKTURY XIX W.

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 (wiedza)

K1AiU_W13

C1

Wy1-Wy15, Se1-Se14

N1-N4

PEK_W02

C2, C3

PEK_W03

C5

PEK_W04

C4

Wy8-Wy10, Se8

PEK_U01 (umiejętności)

K1AiU_U14

C1-C4

Wy1-Wy15, Se1-Se14

N1-N4

PEK_U02

C6

PEK_U03

K1AiU_U15

C1-C6

PEK_K01 (kompetencje)

K1AiU_K09

C1-C6

Wy1-Wy15, Se1-Se14

N1-N4
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna