Karta przedmiotu kod przedmiotuPobieranie 77.47 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar77.47 Kb.
KARTA PRZEDMIOTU


Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku

polskim

Lektorat języka obcego B1

angielskim

Foreign language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1.1. Kierunek studiów

Pielęgniarstwo

1.2. Forma studiów

studia stacjonarne

1.3. Poziom studiów

studia pierwszego stopnia licencjackie

1.4. Profil studiów

ogólnoakademicki/praktyczny

1.5. Specjalność
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot

SJO UJK Kielce

1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu

mgr Halina Barszczewska-Kołacz

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot1.9. Kontakt

sjo@ujk.edu.pl 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

2.1. Przynależność do modułu

ogólnouczelniany

2.2. Status przedmiotu

obowiązkowy

2.3. Język wykładowy

angielski/polski

2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot

1)stacjonarne- ogółem 120 godz., semestralnie – I sem / 30 godz., II sem /30 godz., III sem / 30 godz., IV sem / 30 godz.

2.5. Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie A2 według ESOKJ – kwalifikacja do grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK w Kielcach. 1. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

  1. Formy zajęć

Lektorat

  1. Sposób realizacji zajęć

Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniach dydaktycznych UJK.

  1. Sposób zaliczenia zajęć

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin certyfikacyjny na poziomie B1, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów.

  1. Metody dydaktyczne

Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda eklektyczna, łącząca różne elementy metod podających i problemowych, w tym dyskusje i formy aktywizujące.


  1. Wykaz literatury

podstawowa

1.Grice T.,Oxford English for Careers Nursing1,Oxford University Press, Oxford 2007.

2. Wright.R. Cagnol B., Enlish for Nursing1,Pearson Education Limited, Harlow 2011.

3. Redston Ch., Cunningham G. Face2Face Intermediate (SB,WB). Cambridge University Press. Cambridge 2006.

4.Publikacje i materiały autorskie.


uzupełniająca

1.Swobda-Rydz U. tłum.Cambridge English for Nursing Pre-Intermediate, Indeks angielsko-polskich terminów Indeks terminów medycznych wraz z objaśnieniami, Cambridge

University Press, Warszawa 2010

.

3.CraceA., Acklam R. New Total English Pre-intermediate( SB,WB). Pearson Education Limited. Harlow 2011


 1. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA

  1. Cele przedmiotu

CW/C01- systematyzowanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych.

CU/C02- rozwijanie sprawności językowych pozwalających na proste posługiwanie się językiem ogólnym.

CU/C03 – zapoznanie studenta z terminologią właściwą dla kierunku studiów.

CK/C04 - kształtowanie świadomości poszerzania kompetencji językowych oraz motywacji do samodzielnej pracy.


Treści leksykalne
Podstawowe słownictwo specjalistyczne związane z kierunkiem studiów:

Szpital: np. rodzaje szpitali, oddziały w szpitalu, wyposażenie, personel, procedury szpitalne

Instrumenty medyczne: np. igły, strzykawki, zestaw do podawania kroplówki, sonda.

Specjalności w pielęgniarstwie: np. pielęgniarstwo chirurgiczne, kardiologiczne, ratunkowe, rodzinne, położnicze.

Podstawowa terminologia anatomiczna: np. narządy i układy narządów

Podstawowa terminologia kliniczna : np. opisywanie wybranych chorób układów krążenia, oddechowego, pokarmowego, urazów

Zabiegi chirurgiczne : np. przygotowanie pacjenta do operacji i opieka pooperacyjna

Podstawowe rodzaje lekarstw : np. antybiotyki, dozowanie leków, szczepienia

Obowiązki pielęgniarki: np. sporządzanie karty choroby, monitorowanie pacjenta, komunikacja z pacjentem i jego rodziną

Higiena : np. bakterie, sterylność, odpady
Język ogólny

w zakresie następujących tematów:uniwersytet: np. przedmiot studiów, rodzaje i tryby studiowania, znaczenie wykształcenia

praca: np. warunki pracy i zatrudnienia, rynek pracy

człowiek: np. wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje

życie rodzinne i towarzyskie: np. członkowie rodziny, koledzy, formy spędzania wolnego czasu, konflikty, sposoby komunikowania się

dom: np. miejsce zamieszkania , życia na wsi oraz w mieście, opis domu/mieszkania, wyposażenie

żywienie: np. posiłki i ich przygotowywanie, żywność modyfikowana genetycznie, diety i ich wpływ na zdrowie, otyłość

zdrowy styl życia : np. sport , unikanie uzależnień

nauka i technika : np. odkrycia naukowe, nowe technologie, media ( telewizja, prasa, Internet)

świat przyrody: np. zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, zachowania proekologiczne
Treści gramatyczne:

 • Czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs) – do, be, have

 • Czasy Present Simple i Present Continuous

 • Czasy Present Perfect Simple i Past Simple

 • Czasy Past Simple i Past Continuous

 • Czasy Present Perfect Simple i Continuous

 • Czas Past Perfect Simple

 • Formy -ing i bezokolicznik

 • Zdania przydawkowe (relative clauses)

 • Formy przyszłe – (Present Continuous, be going to, will)

 • Formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników

 • Przymiotniki z końcówką –ed i -ing

 • Czasowniki modalne – nakazy i zakazy ( must, mustn`t, have to)

 • Wyrażanie umiejętności ( can, be able to)

 • Wyrażanie pozwolenia ( can, be allowed to)

 • Wyrażanie prawdopodobieństwa ( may, might, it`s possible)

 • Strona bierna

 • Zdania czasowe ( when, as soon as, unless)

 • Zdania warunkowe – typ 0 ,1,2,3

 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • Użycia like

 • Przedimki

 • Pytania o podmiot i dopełnienie

 • Czasowniki used to i would

 • Przysłówki

 • Czasowniki make, let, allow

 • Mowa zależna

 • Czasowniki złożone phrasals


Funkcje językowe:


 • Opisywanie przedmiotów, porównywanie z innymi obiektami, opisywanie ich funkcji.

 • Opisywanie miejsc oraz przekazywanie i uzyskiwanie praktycznych informacji ich dotyczących.

 • Prezentacja opinii oraz wyrażanie zgody lub braku zgody na czyjąś opinię.

 • Przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości.

 • Opowiadanie o marzeniach, nadziejach i planach na przyszłość, szczegółowe opisanie zawodu, który chciałoby się wykonywać, np. miejsce pracy, obowiązki, niezbędne umiejętności.

 • Wyrażanie domysłów i przypuszczeń.

 • Przedstawianie prośby o radę oraz udzielanie rad.

 • Wyrażanie pewności , przypuszczenia oraz wątpliwości.

 • Udzielanie instrukcji, porad.

 • Przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań.

 • Pisanie e-maili w stylu nieformalnym oraz odpowiadanie na e-maile w tym samym stylu.

 • Pisanie raportu, karty obserwacji

kod


Student, który zaliczył przedmiot

Odniesienie do efektów kształcenia


w zakresie WIEDZY:

dla kierunku

dla obszaru

W01

ma wystarczająca wiedzę gramatyczna i leksykalną w zakresie języka ogólnego jak i elementów języka specjalistycznego, pozwalająca na opisywanie siebie i najbliższego otoczenia oraz porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym w stopniu podstawowym

PIEL1P_W1

PIEL1P_W2


PIEL1P_W47

PIEL1P_W55

PIEL1P_W56

PIEL1P_W57

PIEL1P_W67


A.W1.

A.W2
B.W26.

B.W34.

B.W35.


B.W36.

B.W46.


w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:U01

przygotowuje formy wypowiedzi pisemnej o tematyce ogólnej z elementami problematyki właściwej dla studiowanego kierunku (np. list nieformalny, rozprawka)

PIEL1P_U48 PIEL1P_U49

PIEL1P_U82

PIEL1P_U108


B.U32.

B.U33.


C.U33.

C.U59.


U02

potrafi wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji o tematyce ogólnej z elementami problematyki zawodowej oraz je uzasadnić

PIEL1P_U49

PIEL1P_U104B.U33.

C.U55.


U03

porozumiewa się komunikatywnie z innymi użytkownikami języka; potrafi udzielić instrukcji; zebrać wywiad; nawiązuje, prowadzi i podtrzymuje rozmowę; potrafi argumentować, wyrażać opinie na znane mu tematy dotyczące zainteresowań zawodowych i osobistych


PIEL1P_U29

PIEL1P_U49B.U12.

B.U33.


U04

umie wychwycić sens nieskomplikowanych komunikatów językowych i prostych publikacji związanych z tematyką studiów; umie wyrazić swoje stanowisko na ich temat

PIEL1P_U49

B.U33.

B.U48.


B.U32.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
K01

rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe życie i jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia szeroko rozumianej komunikacji społecznej.

PIEL1P_K2

D.K2.

K02

jest w stanie nawiązywać samodzielnie kontakty społeczne, pracować w grupie i porozumiewać się z nią.

PIEL1P_K8

D.K8.  1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

na ocenę 3

na ocenę 3,5

na ocenę 4

na ocenę 4,5

na ocenę 5

a) Zaliczenie

51%-60%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

61%-70%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

71%-80%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

81%-90%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

91%-100%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniab) Egzamin

Certyfikacyjny

poziom B1

51%-60%

punktów możliwych do uzyskania
b) Egzamin

Certyfikacyjny

poziom B1

61%-70%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny poziom B171%-80%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny poziom B181%-90%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny

poziom B1

91%-100%

punktów możliwych


do uzyskania
  1. Metody oceny

Egzamin ustny

poziom B1

Egzamin pisemny

poziom B1

Projekt

Kolokwium

Zadania domowe

Referat

Sprawozdania

Dyskusje

Inne

X(ćw.)

X(ćw.)
X(ćw.)

X(ćw.)
 1. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria

Obciążenie studenta

Studia

stacjonarne

Studia

niestacjonarne

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach

120
Udział w konsultacjachUdział w egzaminieInneSAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/

25
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatoriumPrzygotowanie do egzaminu

25
InneŁĄCZNA LICZBA GODZIN

125
PUNKTY ECTS za przedmiot

5
Przyjmuję do realizacji: (data i podpisy osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim)
.....................................................................................................................................


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna