Karta przedmiotu kod przedmiotuPobieranie 83.63 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar83.63 Kb.
KARTA PRZEDMIOTU


Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku

polskim

Lektorat języka obcego B1

angielskim

Foreign language course B1
 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
1.1. Kierunek studiów

Położnictwo

1.2. Forma studiów

studia stacjonarne

1.3. Poziom studiów

studia pierwszego stopnia licencjackie

1.4. Profil studiów

ogólnoakademicki/praktyczny

1.5. Specjalność
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot

SJO UJK Kielce

1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu

mgr Renata Suchojad, mgr Anna Wciślik

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

I rok I° studia stacjonarne:
Jęz. angielski:
A. Słońska, J. Szajewski, A. Wciślik, A. Jarosińska

II rok I° Studia stacjonarne:
Jęz. angielski:
S.Sobocki, K.Wieczorek, P.Jędrzejczyk, H.Barszczewska-Kołacz, A.Słońska, W.Baran, E. Stępniewska – Dworak

1.9. Kontakt

sjo@ujk.edu.pl 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
2.1. Przynależność do modułu

ogólnouczelniany

2.2. Status przedmiotu

obowiązkowy

2.3. Język wykładowy

angielski/polski


2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot

1)stacjonarne- ogółem 120 godz., semestralnie – I sem / 30 godz., II sem /30 godz., III sem / 30 godz., IV sem / 30 godz.


2.5. Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie A2 według ESOKJ – kwalifikacja do grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK w Kielcach. 1. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
  1. Formy zajęć

Lektorat


  1. Sposób realizacji zajęć

Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniach dydaktycznych UJK.


  1. Sposób zaliczenia zajęć

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin certyfikacyjny na poziomie B1, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów.

  1. Metody dydaktyczne

Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda eklektyczna, łącząca różne elementy metod podających i problemowych, w tym dyskusje i formy aktywizujące.


  1. Wykaz literatury

podstawowa

1.Evans V., Salcido K. Nursing. Express Publishing. Newbury 2011.

2.Grice T. Oxford English for Careers Nursing1.Oxford University Press.Oxford 2007.

3. Wright.R. Cagnol B. Enlish for Nursing2. . Pearson Education Limited. Harlow 2011.

4. Redston Ch., Cunningham G. Face2Face Intermediate (SB,WB). Cambridge University Press. Cambridge 2006.

5.Publikacje i materiały autorskie.


uzupełniająca

Swobda-Rydz U. tłum.Cambridge English for Nursing Pre-Intermediate, Indeks agielsko-polskich terminów Indeks terminów medycznych wraz z objaśnieniami. Cambridge

University Press.Warszawa 2010

2. Słomski P. Concise Medical Dictionary English-Polish and Polish

English. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009

3.CraceA., Acklam R. New Total English Pre-intermediate

( SB,WB). Pearson Education Limited. Harlow 2011
 1. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA

  1. Cele przedmiotu

CW/C01- systematyzowanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych.

CU/C02- rozwijanie sprawności językowych pozwalających na proste posługiwanie się językiem ogólnym.

CU/C03 – zapoznanie studenta z terminologią właściwą dla kierunku studiów.

CK/C04 - kształtowanie świadomości poszerzania kompetencji językowych oraz motywacji do samodzielnej pracy.
Treści leksykalne

Podstawowe słownictwo specjalistyczne związane z kierunkiem studiów:
Szpital: np. rodzaje szpitali, oddziały w szpitalu, wyposażenie, personel, procedury szpitalne

Instrumenty medyczne: np. igły, strzykawki, zestaw do podawania kroplówki, sonda.

Specjalności w pielęgniarstwie: np. pielęgniarstwo chirurgiczne, kardiologiczne, ratunkowe, rodzinne, położnicze.

Podstawowa terminologia anatomiczna: np. narządy i układy narządów

Podstawowa terminologia kliniczna : np. opisywanie wybranych chorób układów krążenia, oddechowego, pokarmowego, urazów

Zabiegi chirurgiczne : np. przygotowanie pacjenta do operacji i opieka pooperacyjna

Poród rodzaje : np. naturalny, indukowany, cesarskie cięcie

Podstawowe rodzaje lekarstw : np. antybiotyki, dozowanie leków, szczepienia

Obowiązki pielęgniarki: np. sporządzanie karty choroby, monitorowanie pacjenta, komunikacja z pacjentem i jego rodziną

Higiena : np. bakterie, sterylność, odpady
Język ogólny

w zakresie następujących tematów:


uniwersytet: np.przedmiot studiów, rodzaje i tryby studiowania, znaczenie wykształcenia

praca: np. warunki pracy i zatrudnienia, rynek pracy

człowiek: np.wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje

życie rodzinne i towarzyskie: np. członkowie rodziny, koledzy, formy spędzania wolnego czasu, konflikty, sposoby komunikowania się

dom: np. miejsce zamieszkania , życia na wsi oraz w mieście, opis domu/mieszkania, wyposażenie

żywienie: np. posiłki i ich przygotowywanie, żywność modyfikowana genetycznie, diety i ich wpływ na zdrowie, otyłość

zdrowy styl życia : np. sport , unikanie uzależnień

nauka i technika : np. odkrycia naukowe, nowe technologie, media ( telewizja, prasa, internet)

świat przyrody: np. zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, zachowania proekologiczne


Treści gramatyczne:

 • Czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs) – do, be, have

 • Czasy Present Simple i Present Continuous

 • Czasy Present Perfect Simple i Past Simple

 • Czasy Past Simple i Past Continuous

 • Czasy Present Perfect Simple i Continuous

 • Czas Past Perfect Simple

 • Formy -ing i bezokolicznik

 • Zdania przydawkowe (relative clauses)

 • Formy przyszłe – (Present Continuous, be going to, will)

 • Formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników

 • Przymiotniki z końcówką –ed i -ing

 • Czasowniki modalne – nakazy i zakazy ( must, mustn`t, have to)

 • Wyrażanie umiejętności ( can, be able to)

 • Wyrażanie pozwolenia ( can, be allowed to)

 • Wyrażanie prawdopodobieństwa ( may, might, it`s possible)

 • Strona bierna

 • Zdania czasowe ( when, as soon as, unless)

 • Zdania warunkowe – typ 0 ,1,2,3

 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • Użycia like

 • Przedimki

 • Pytania o podmiot i dopełnienie

 • Czasowniki used to i would

 • Przysłówki

 • Czasowniki make, let, allow

 • Mowa zależna

 • Czasowniki złożone phrasals


Funkcje językowe:


 • Opisywanie przedmiotów, porównywanie z innymi obiektami, opisywanie ich funkcji.

 • Opisywanie miejsc oraz przekazywanie i uzyskiwanie praktycznych informacji ich dotyczących.

 • Prezentacja opinii oraz wyrażanie zgody lub braku zgody na czyjąś opinię.

 • Przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości.

 • Opowiadanie o marzeniach, nadziejach i planach na przyszłość, szczegółowe opisanie zawodu, który chciałoby się wykonywać, np. miejsce pracy, obowiązki, niezbędne umiejętności.

 • Wyrażanie domysłów i przypuszczeń.

 • Przedstawianie prośby o radę oraz udzielanie rad.

 • Wyrażanie pewności , przypuszczenia oraz wątpliwości.

 • Udzielanie instrukcji.

 • Przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań.

 • Pisanie e-maili w stylu nieformalnym oraz odpowiadanie na e-maile w tym samym stylu.

 • Pisanie raportu, karty obserwacji
kod


Student, który zaliczył przedmiot

Odniesienie do efektów kształcenia


w zakresie WIEDZY:


dla kierunku

dla obszaru

W01

zna struktury gramatyczno-leksykalne pozwalające mu na opisywanie siebie i najbliższego otoczenia

POŁ1P_W1

A.W1.

W02

ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz z zakresu studiowanego kierunku, pozwalającą na porozumiewanie się w środowisku akademickim
i zawodowym w stopniu podstawowym

POŁ1P_W95

B.W62.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
U01

przygotowuje formy wypowiedzi pisemnej o tematyce ogólnej z elementami problematyki właściwej dla studiowanego kierunku (np. list nieformalny, rozprawka) z wykorzystaniem różnych źródeł

POŁ1P_U50

POŁ1P_U51
B.U35.

B.U36.U02

potrafi wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji o tematyce ogólnej z elementami problematyki zawodowej oraz je uzasadnić, z wykorzystaniem różnych źródeł

POŁ1P_U51


B.U36.


U03

porozumiewa się komunikatywnie z innymi użytkownikami języka; potrafi udzielić instrukcji, zebrać wywiad; nawiązuje, prowadzi i podtrzymuje rozmowę; potrafi argumentować, wyrażać opinie na znane mu tematy dotyczące zainteresowań zawodowych i osobistych


POŁ1P_U51


B.U36.


U04

umie wychwycić sens nieskomplikowanych komunikatów językowych i prostych publikacji związanych z tematyką studiów; umie wyrazić swoje stanowisko na ich temat


POŁ1P_U50

POŁ1P_U51
B.U35.

B.U36.w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
K01

rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe życie i jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia szeroko rozumianej komunikacji społecznej.

POŁ1P_K2


D.K2.


K02

jest w stanie nawiązywać samodzielnie kontakty społeczne, pracować w grupie i porozumiewać się z nią.

POŁ1P_K8


D.K8.
  1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

na ocenę 3

na ocenę 3,5

na ocenę 4

na ocenę 4,5

na ocenę 5

a) Zaliczenie

51%-60%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

61%-70%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

71%-80%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

81%-90%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

91%-100%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniab) Egzamin

Certyfikacyjny

poziom B2

51%-60%

punktów możliwych do uzyskania
b) Egzamin

Certyfikacyjny

poziom B2

61%-70%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny poziom B271%-80%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny poziom B281%-90%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny

poziom B2

91%-100%

punktów możliwych


do uzyskania
  1. Metody oceny

Egzamin ustny

poziom B2

Egzamin pisemny

poziom B2

Projekt

Kolokwium

Zadania domowe

Referat

Sprawozdania

Dyskusje

Inne

X(ćw.)

X(ćw.)
X(ćw.)

X(ćw.)
X(ćw.)

X(ćw.)

- praca własna studenta (np. portfolio, teczka z materiałami opracowanymi samodzielnie) 1. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria

Obciążenie studenta

Studia

stacjonarne

Studia

niestacjonarne

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/

132

102

Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach

120

90

Udział w konsultacjach

8

8

Udział w egzaminie

4

4

InneSAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/

93

123

Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium

72

102

Przygotowanie do egzaminu

21

21

InneŁĄCZNA LICZBA GODZIN

225

225

PUNKTY ECTS za przedmiot

9

9

Przyjmuję do realizacji: (data i podpisy osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim)
.....................................................................................................................................

Pobieranie 83.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna