Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Elektroniczna aparatura medycznaPobieranie 51.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar51.69 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Elektroniczna aparatura medyczna

Nazwa w języku angielskim: Electronic instrumentation in medicine

Kierunek studiów: Elektronika

Specjalność: Aparatura Elektroniczna (EAE)


Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu: ETES607

Grupa kursów: NIE

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

30

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

60

Forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS

2

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)-

w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

1


WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

 1. K1EKA_W21

 2. K1EKA_W23\


CELE PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw konstrukcji aparatury elektromedycznej

C2. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych technik medycznych

C3. Zdobycie wiedzy na temat budowy i działania aparatury diagnostycznej

C4. Zdobycie wiedzy na temat budowy i działania aparatury podtrzymującej życie i terapeutycznej

C5. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych zastosowań informatyki w medycynie


PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 – opisuje specyfikę aparatury medycznej i podstawowe techniki medyczne

PEK_W02 – objaśnia budowę i działanie aparatury diagnostycznej

PEK_W03 – objaśnia budowę i działanie aparatury wspomagającej i terapeutycznejTREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1

Wprowadzenie do wykładu. Bezpieczeństwo stosowania EAM.

2

Wy2

Specyfika EAM. Termografia. Metody ultradźwiękowe.

2

Wy3

Metody optyczne. Radiografia. Tomografia.

2

Wy4

Budowa i działanie układu nerwowo-mięśniowego. Potencjały wywołane.

2

Wy5

Audiometria. EMG. Elektromagnetyczna aktywność mózgu i serca. EEG, MEG.

2

Wy6

VKG, EKG, MKG. Budowa i działanie układu krążenia.

2

Wy7

Pomiary ciśnienia i przepływu krwi. Diagnostyka ścian tętnic.

2

Wy8

Modelowanie układu krążenia. Analiza fali tętna. Fonokardiografia. Gazometria. Budowa i działanie układu oddechowego.

2

Wy9

Pomiary ciśnień i przepływów. Elektryczne modele zastępcze. Pomiary właściwości mechanicznych.

2

Wy10

Badania czynnościowe. Pomiary stężeń gazów. Aparatura analityczna.

2

Wy11

Kardiostymulatory, defibrylatory. Wspomaganie układu krążenia.

2

Wy12

Sztuczne płuco-serce. Respiratory. Inkubatory. Dializatory. Dozowniki leków.

2

Wy13

Fizykoterapia. Aparatura chirurgiczna.

2

Wy14

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Informatyka medyczna. Systemy telemedyczne.

2

Wy15

Podsumowanie wiadomości z zakresu elektronicznej aparatury medycznej

2
Suma godzin

30


STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

N2. Konspekt udostępniony studentom w formacie PDF

N3. Konsultacje

N4. Praca własna – powtórzenie wyłożonego materiału
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

P

PEK_W01 - PEK_W03

Test końcowyLITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

 1. R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak (red.): Podstawy inżynierii biomedycznej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.

 2. J. Doroszewski, R. Tarnecki, W. Zmysłowski (red.): Biosystemy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

 3. W. Torbicz, L. Filipczyński, R. Maniewski, M. Nałęcz, E. Stolarski (red.): Biopomiary. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.

 4. M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, J.M. Wójcicki (red.): Sztuczne narządy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.

 5. L. Chmielewski, J.L. Kulikowski, A. Nowakowski (red.): Obrazowanie biomedyczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.

 6. G. Pawlicki, T. Pałko, N. Golnik, B. Gwiazdowska, L. Królicki (red.): Fizyka medyczna. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.

 7. G. Pawlicki: Podstawy inżynierii medycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.


literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. J.D. Bronzino (ed.): The Biomedical Engineering Handbook (vol. 1 & 2). CRC Press, Boca Raton 2000.

 2. J.G. Webster (ed.): Bioinstrumentation. John Wiley & Sons, Hoboken 2004.

 3. J.G. Webster (ed.): Medical Instrumentation: Application and Design. John Wiley & Sons, New York 1998.

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr hab. inż. Adam G. Polak, prof. nadzw., adam.polak@pwr.edu.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Elektroniczna aparatura medyczna

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Elektronika

I SPECJALNOŚCI Aparatura Elektroniczna (EAE)

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy)

Cele przedmiotu**

Treści programowe**

Numer narzędzia dydaktycznego**

PEK_W01

S1EAE_W11

C1, C2, C5

Wy1-Wy3, Wy14

N1, N2

PEK_W02

S1EAE_W11

C3

Wy4-Wy10

N1, N2

PEK_W03

S1EAE_W11

C4

Wy11-Wy13

N1, N2

PEK_W01 - PEK_W03

S1EAE_W11

C1-C5

Wy15

N3, N4

** - z tabeli powyżej


: sliwinski -> dydaktyka -> KRK -> 2015 -> EZI%20I
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Mikrokontrolery
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Cyfrowe kontrolery sygnałów
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Oprogramowanie mikrokontrolerów
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim Postępy w Elektronice I Telekomunikacji
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim …Elementy reżyserii dźwięku…
EZI%20I -> Subject card
EZI%20I -> Subject card
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Techniki eksperymentu Nazwa w języku angielskim: Techniques of experiment Kierunek studiów: Elektronika Specjalność: Aparatura Elektroniczna (eae)
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
EZI%20I -> Description of main field educational effects
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna