Karta przedmiotu nazwa w języku polskim geometria wykreślnaPobieranie 94.29 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar94.29 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim GEOMETRIA WYKREŚLNA

Nazwa w języku angielskim Descriptive Geometry

Kierunek studiów : GOSPODARKA PRZESTRZENNA


Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu GPA 107786Wp

Grupa kursów TAKWykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

3030
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)
Forma zaliczenia

Egzamin

Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)

X

Liczba punktów ECTS

4

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)2

w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

4
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. kompetencje i umiejętności z zakresu geometrii( w ramach matematyki ),

potwierdzone pozytywną oceną na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej


CELE PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie podstawowej wiedzy z geometrii wykreślnej jako teoretycznej podstawy

do wykonywania dokumentacji rysunkowej w architekturze i planowaniu przestrzennym

C2. Zdobycie umiejętności obrazowania na płaszczyźnie obiektów trójwymiarowych, zdolności

do komunikowania się za pomocą rysunku w technice

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 : posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę z zakresu rodzajów rzutowania

jako obrazowania w technice

PEK_W02 : posiada wiedzę z zakresu rzutu równoległego ukośnego (aksonometria)

PEK_W03 : posiada wiedzą z zakresu rzutu równoległego prostokątnego wg metody Monge’a

jako teorii obrazowania w technice (rysunek techniczny)

PEK_W04 : posiada wiedzę w zakresie podstawowych konstrukcji geometrycznych,

realizowanych w rzutach Monge’a (przynależność, przekroje, konstrukcje

miarowe)

PEK_W05 : posiada wiedzę w zakresie konstruowania wielościanów dachowych

PEK_W06 : posiada wiedzę na temat podstaw rzutu środkowego i perspektywy

wykreślnej na płaszczyźnie pionowej

PEK_W07 : posiada podstawową wiedzę na powierzchni 2 stopnia, mających zastosowanie

w architekturze i budownictwie

PEK_W08 : posiada podstawową wiedzę w zakresie obrazowania w rzucie cechowanym
Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 : potrafi dobrać rodzaj rzutowania do realizowanych zadań rysunkowych

PEK_U02 : potrafi konstruować i przedstawiać obiekty trójwymiarowe w aksonometrii

(dimetria ukośnokątna, izometria). Zrealizować wizualizację w izometrii,

z cieniami

PEK_U03 : potrafi przedstawiać obiekty trójwymiarowe w rzutach Monge’a.

Potrafi odczytać obiekty trójwymiarowe z rzutów Monge’a – restytucja

PEK_U04 : potrafi konstruować przekroje obiektów trójwymiarowych, realizować

konstrukcje miarowe

PEK_U05 : potrafi konstruować wielościany dachowe wg norm budowlanych

PEK_U06 : potrafi zrealizować wizualizację w postaci perspektywy na tło pionowe

PEK_U07 : potrafi konstruować przekroje podstawowych powierzchni 2 stopnia,

Stosowanych w architekturze i budownictwie

PEK_U08 : potrafi konstruować przekroje powierzchni topograficznej jako podstawy

do projektowania wykopów i nasypów

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1

Przestrzeń rzutowa, rodzaje rzutowania, aksonometria : dimetria ukośnokątna i izometria

2

Wy2

Punkt przebicia płaszczyzny prostą.

Cienie w aksonometrii2

Wy3

Rzutowanie równoległe, prostokątne wg metody Monge’a.

Płaszczyzny w położeniu rzutującym2

Wy4

Przekroje i wykroje wielościanów płaszczyznami rzutującymi

w 3 rzutach Monge’a2

Wy5

Przekroje i wykroje wielościanów płaszczyznami rzutującymi

w 2 rzutach Monge’a2

Wy6

Transformacja układu odniesienia.

Przekroje wielościanów płaszczyzną dowolną2

Wy7

Przenikanie wielościanów

2

Wy8

Geometria wielościanów dachowych

2

Wy9

Rzut środkowy w układzie rzutni Monge’a. Perspektywa na płaszczyźnie pionowej

2

Wy10

Perspektywa na płaszczyźnie pionowej – metoda uproszczona

2

Wy11

Powierzchnia stożkowa, stożek - przekroje

2

Wy12

Powierzchnia walcowa, walec, sfera - przekroje

2

Wy13

Podstawy rzutu cechowanego

2

Wy14

Przekroje powierzchni topograficznej – projektowanie wykopów

i nasypów2

Wy15

Powtórzenie wybranych zagadnień

2
Suma godzin

30Forma zajęć - projekt

Liczba godzin
Pr1

Przekroje wielościanów płaszczyzną dowolną, daną trzema punktami ,

w dimetrii ukośnokątnej i izometrii

2
Pr2

Projekt kompozycji wielościanów z cieniami (w izometrii)

2
Pr3

Przekroje wielościanów płaszczyną dowolną, daną 3 punktami –

w aksonometrii i rzutach Monge’a ( równolegle )

2
Pr4

Przekroje i wykroje wielościanów płaszczyznami w położeniu rzutującym w 3 rzutach

2
Pr5

Przekroje i wykroje wielościanów płaszczyznami w położeniu rzutującym w 2 rzutach Monge’a

2
Pr6

Dodatkowy rzut wielościanu – transformacja układu odniesienia.

Przekroje wielościanu płaszczyzną dowolną

2
Pr7

Konstrukcja linii przenikania par wielościanów

2
Pr8

Konstrukcja wielościanów dachowych na budynkach wolnostojących

i przyległych do istniejących

2
Pr9

Rzut środkowy kompozycji wielościanów

2
Pr10

Perspektywa z lotu ptaka, kompozycji wielościanów

2
Pr11

Przekroje i wykroje stożka w 3 i 2 rzutach Monge’a

2
Pr12

Przekroje i wykroje walca i kuli w 3 i 2 rzutach Monge’a

2
Pr13

Podstawowe konstrukcje w rzucie cechowanym

2
Pr14

Przekroje powierzchni topograficznej, projektowanie wykopów

i nasypów

2
PR15

Powtórzenie wybranych konstrukcji geometrycznych

2Suma godzin

30


STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. metoda tradycyjna

N2. metoda tradycyjna, ćwiczenia problemowe, konsultacje
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01 ÷ PEK_W08

PEK_U01 ÷ PEK_U08

Prace rysunkowe – a1 = 0,8

F2

PEK_U01 ÷ PEK_U08

Prace rysunkowe – ocena jakości wykonania –

a2 = 0,2

P1

PEK_W01 ÷

PEK_ W08

PEK_U01 ÷

PEK_U08

Egzamin rysunkowy – a1 = 0,8

P2

PEK_U01 ÷ PEK_U08

Prace rysunkowe – ocena jakości wykonania –

a2 = 0,2

F = a1 F1 + a2 F2 gdzie : a1 = 0,8 a2 = 0,2 Σa = 1

P = a1 P1 + a2 P2 gdzie : a1 = 0,8 a2 = 0,2 Σa = 1
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

  1. T.Bogaczyk, T.Romaszkiewicz-Białas, 13 wykładów z geometrii wykreślnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011

  2. B.Grochowski, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, PWN Warszawa 2008

  3. K.Dyba, Geometria wykreślna w zadaniach z rozwiązaniami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1974


literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

  1. S.Szerszeń, Nauka o rzutach, PWN Warszawa 1978
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Dr inż. arch. Tomasz Bogaczyk, tomasz.bogaczyk@pwr.wroc.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 ÷ PEK_08

K_W05

C1

Wy1 ÷ Wy15

N1

PEK_U01 ÷ PEK_U08

K_U03

C2

Pr1 ÷ Pr15

N2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna