Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: KontrolingPobieranie 79.37 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar79.37 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Kontroling

Nazwa w języku angielskim: Controlling

Kierunek studiów: Zarządzanie

Specjalność: -

Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna


Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu: ZMZ1238

Grupa kursów: NIE


Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

1515
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

6050
Forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenęZaliczenie na ocenę
Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)

--
Liczba punktów ECTS

22
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)02
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

0,50,5


WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Wiedza z zakresu podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstaw rachunkowości.


CELE PRZEDMIOTU

C1 Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat istoty kontrolingu.

C2 Przekazanie studentom wiedzy na temat rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych kontrolingu.

C3 Przekazanie studentom wiedzy w zakresie istoty podstawowych instrumentów kontrolingu oraz sposobu i zakresu ich wykorzystania.

C4 Kształtowanie i rozwijanie umiejętności oceny dokonań organizacji pod kątem wdrożenia kontrolingu.

C5 Kształtowanie i rozwijanie umiejętności oceny i doskonalenia istniejących bądź projektowania nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych kontrolingu w wybranej organizacji.

C6 Kształtowanie kompetencji planowania, inicjowania i implementacji zmian w organizacji.

C7 Kształtowanie kompetencji współdziałania w zespołowych formach organizacji pracy oraz brania odpowiedzialności za tę pracę.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 Ma wiedzę o istocie kontrolingu. Rozumie znaczenie procesów restrukturyzacyjnych związanych z wdrożeniem kontrolingu w organizacji.

PEK_W02 Zna obszary odniesienia i funkcje kontrolingu. Ma wiedzę o koncepcjach kontrolingu.

PEK_W03 Zna rozwiązania organizacyjne kontrolingu, w tym odnoszące się do kontrolerów oraz ośrodków odpowiedzialności. Zna czynniki wpływające na kształt rozwiązań organizacyjnych kontrolingu.

PEK_W04 Ma wiedzę o instrumentach kontrolingu, w tym m.in. rachunku kosztów i wyników w ujęciu kontrolingowym, budżetowaniu, systemie informacyjno-sprawozdawczym, metodach pomiaru i oceny dokonań organizacji.
Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 Potrafi ocenić dokonania organizacji pod kątem wdrożenia kontrolingu.

PEK_U02 Potrafi ocenić i udoskonalić istniejące bądź zaprojektować nowe rozwiązania kontrolingu odnoszące się do koncepcji kontrolingu, a także do kontrolerów (wraz z przypisaniem im zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności) oraz ośrodków odpowiedzialności.

PEK_U03 Potrafi ocenić i udoskonalić istniejące bądź zaprojektować nowe rozwiązania kontrolingu wybranych instrumentów kontrolingu.


Z zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01 Jest przygotowany do inicjowania zmian w organizacji i uczestnictwa w ich planowaniu i wdrażaniu.

PEK_K02 Potrafi współdziałać i pracować w zespołowych formach organizacji pracy. Potrafi odpowiednio określać priorytety w pracy własnej i we współpracy z innymi.

PEK_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się priorytetom określonym przez innych i ponoszenia odpowiedzialności za samodzielnie lub zespołowo realizowane zadania.


TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1

Wprowadzenie, omówienie programu wykładu.

1

Wy2

Pojecie i cechy kontrolingu. Koncepcje kontrolingu.

2

Wy3

Składniki i funkcje kontrolingu.

1

Wy3

Warunki wstępne wdrażania i funkcjonowania kontrolingu. Czynniki wpływające na kształt rozwiązań kontrolingu.

1

Wy4

Organizacja kontrolingu. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności.

2

Wy5

Rachunek kosztów i wyników w kontrolingu.

2

Wy6

Budżetowanie w ujęciu kontrolingowym.

2

Wy7

System informacyjno-sprawozdawczy w kontrolingu.

2

Wy8

Podsumowanie (tendencje rozwojowe kontrolingu). Kolokwium.

2
Suma godzin

15Forma zajęć - projekt

Liczba godzin

Pr1

Wyjaśnienie tematu projektu, omówienie warunków zaliczenia. Utworzenie zespołów projektowych. Rozdanie i omówienie kwestionariuszy ankietowych. Szczegółowe wyjaśnienie zadania 1, tj. sposobu ogólnej charakterystyki badanej organizacji, w tym sposobu prezentowania podstawowych informacji o organizacji, jej struktury organizacyjnej, potencjału kadrowego oraz sposobu identyfikowania jej otoczenia.

2

Pr2

Szczegółowe wyjaśnienie sposobu realizacji zadania 2, tj. diagnozy istniejących w badanej organizacji rozwiązań kontrolingu (dla dwóch sytuacji: a) w przypadku, gdy w badanej organizacji jest wdrożony kontroling, a także b) w przypadku, gdy w badanej organizacji nie ma wdrożonych rozwiązań kontrolingu). Deklaracja obiektu projektowania. Konsultacje zadania 1: praca w zespołach projektowych – konsultowanie problemów merytorycznych, ocena zaawansowania prac studentów.

2

Pr3

Szczegółowe wyjaśnienie sposobu realizacji zadania 3, tj. kształtowania (syt. b)) lub doskonalenia (syt. a)) rozwiązań organizacyjnych kontrolingu dla badanej organizacji (w tym rozwiązań odnoszących się do koncepcji kontrolingu, jego organizacji oraz ośrodków odpowiedzialności). Konsultacje zadania 2: praca w zespołach projektowych – konsultowanie problemów merytorycznych, ocena zaawansowania prac studentów.

2

Pr4

Szczegółowe wyjaśnienie sposobu realizacji zadania 4 tj. kształtowania (syt. b)) lub doskonalenia (syt. a)) rozwiązań instrumentalnych kontrolingu dla badanej organizacji (w tym wybranych rozwiązań odnoszących się do rachunku kosztów i wyników w ujęciu kontrolingowym, budżetowania, systemu informacyjno-sprawozdawczego, metod pomiaru i oceny dokonań organizacji). Konsultacje zadania 3: praca w zespołach projektowych – konsultowanie problemów merytorycznych, ocena zaawansowania prac studentów.

2

Pr5

Omówienie sposobu prezentacji projektu. Konsultacje zadania 4: praca w zespołach projektowych – konsultowanie problemów merytorycznych, ocena zaawansowania prac studentów.

2

Pr6-7

Prezentacje opracowanych projektów, ocena prezentacji, dyskusja ze studentami. Omówienie raportów dokumentujących wnioski z diagnozy i zawierających propozycje projektowe.

4

Pr8

Podsumowanie zajęć. Ocena końcowa.

1
Suma godzin

15


STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Wykład tradycyjny z wykorzystaniem środków do prezentacji multimedialnych

N2. Konsultacje

N3. Prezentacja studenta z wykorzystaniem środków do prezentacji multimedialnych

N4. Dyskusja problemowa

N5. Praca własna studenta – samodzielne studia i przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego

N6. Raport pisemny – analiza studium przypadku

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01, PEK_W02

PEK_W03, PEK_W04

PEK_K03


Kolokwium sprawdzające.

F2

PEK_W01, PEK_W02

PEK_W03, PEK_W04

PEK_K01, PEK_K03


Aktywność na wykładzie. Udział w dyskusji.

F3

PEK_U01, PEK_U02

PEK_U03, PEK_K01

PEK_K02, PEK_K03


Projekt rozwiązań kontrolingu w formie pisemnej.

F4

PEK_U01, PEK_U02

PEK_U03, PEK_K01

PEK_K02, PEK_K03


Prezentacja rozwiązań kontrolingu (multimedialna).

F5

PEK_U01, PEK_U02

PEK_U03, PEK_K01

PEK_K02, PEK_K03


Aktywność podczas projektu. Udział w dyskusji.

P(wykład)=0,8*F1+0,2*F2

P(projekt)=0,7*F3+0,2*F4+0,1*F5

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

1. Marciniak S., Controlling. Teoria, zastosowania, Difin, Warszawa 2008.

2. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000.

3. Nowosielski S. Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

4. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

5. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu profit, Katowice 2001.

6. Kuc B.R., Kontroling dla menedżerów, wyd. Helion, Gliwice 2011.
literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, pod red. E. Nowaka, PWE, Warszawa 2004.

2. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODiDK, Gdańsk 2004.

3. Sierpińska M., Niedbała B. Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003.
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Agnieszka Bieńkowska, agnieszka.bienkowska@pwr.wroc.pl

przy współpracy:

Anna Zabłocka-Kluczka, anna.zablocka-kluczka@pwr.wroc.pl


MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Kontroling

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Zarządzanie

I SPECJALNOŚCI -

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy)

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01

K2_ZARZ_W03, K2_ZARZ_W04, K2_ZARZ_W06, K2_ZARZ_W08, K2_ZARZ_W09

C1

Wy1, Wy2, Wy8

N1, N4, N5

PEK_W02

K2_ZARZ_W04, K2_ZARZ_W06, K2_ZARZ_W08, K2_ZARZ_W09

C2

Wy2, Wy3, Wy8

N1, N4, N5

PEK_W03

K2_ZARZ_W04, K2_ZARZ_W06, K2_ZARZ_W07, K2_ZARZ_W08, K2_ZARZ_W09

C2

Wy3, Wy4, Wy8

N1, N4, N5

PEK_W04

K2_ZARZ_W04, K2_ZARZ_W06, K2_ZARZ_W07, K2_ZARZ_W08, K2_ZARZ_W09, K2_ZARZ_W14

C3

Wy5, Wy6, Wy7, Wy8

N1, N4, N5

PEK_U01

K2_ZARZ_U02, K2_ZARZ_U03, K2_ZARZ_U08, K2_ZARZ_U09,

K2_ZARZ_U14-U18C4

Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr6-8

N2 - N6

PEK_U02

K2_ZARZ_U02, K2_ZARZ_U04, K2_ZARZ_U06, K2_ZARZ_U07, K2_ZARZ_U08, K2_ZARZ_U14-U18

C5

Pr1,Pr2, Pr3, Pr4, Pr6-8

N2 - N6

PEK_U03

K2_ZARZ_U02, K2_ZARZ_U04, K2_ZARZ_U06, K2_ZARZ_U07, K2_ZARZ_U08, K2_ZARZ_U14-U18

C5

Pr1,Pr4, Pr5, Pr6-8

N2 -N6

PEK_K01

K2_ZARZ_K06, K2_ZARZ_K08, K2_ZARZ_K09

C6

Wy2, Wy3, Wy4, Wy8, Pr2-7

N1 - N6

PEK_K02

K2_ZARZ_K01, K2_ZARZ_K02, K2_ZARZ_K04, K2_ZARZ_K09

C7

Pr1-7

N2 - N6

PEK_K03

K2_ZARZ_K01, K2_ZARZ_K03, K2_ZARZ_K04, K2_ZARZ_K05, K2_ZARZ_K07, K2_ZARZ_K09

C7

W8, Pr6-8

N1 - N6©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna