Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: MikrokontroleryPobieranie 55.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar55.56 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Mikrokontrolery

Nazwa w języku angielskim: Microcontrollers

Kierunek studiów: Elektronika

Specjalność: Aparatura Elektroniczna (EAE)


Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu: ETES603

Grupa kursów: TAK
Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

30
30
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

90
30
Forma zaliczenia

Egzamin
Zaliczenie na ocenęDla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)

X


Liczba punktów ECTS

4

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)


-
2
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

0,5
2

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

\


CELE PRZEDMIOTU

C1 Nabycie podstawowej wiedzy związanej mikrokontrolerami typu RISC, budową wewnętrzną oraz ich oprogramowaniem.


C2 Zdobycie umiejętności programowania mikrokontrolerów wraz z optymalnym wykorzystaniem ich struktury wewnętrznej.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 - posiada wiedzę o wybranej rodzinie mikrokontrolerów RISC.

PEK_W02 – posiada wiedzę o narzędziach programowania mikrokontrolerów
Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 – potrafi dobrać mikrokontroler do wymaganych zadańPEK_U02 – potrafi napisać program i go uruchomić
TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1

Wprowadzenie do zajęć. Ogólna budowa mikrokontrolera.

2

Wy2

Jednostka centralna. Rozkazy RISC.

2

Wy3

Pamięć programu, pamięć danych, rejestry specjalne

2

Wy4

Narzędzia programowania mikrokontrolerów, debatowanie

2

Wy5

Obsługa przerwań.

2

Wy6

Obsługa struktury wewnętrznej mikrokontrolera.

2

Wy7

Porty

2

Wy8

Sterownik pola LCD

2

Wy9

Układy DMA

2

Wy10

Układy portów szeregowych

2

Wy11

Liczniki

2

Wy12

Generatory

2

Wy13

Tryby uśpienia mikrokontrolera.

2

Wy14

Przetworniki analogowo – cyfrowe.

2

Wy15

Tendencje rozwojowe mikrokontrolerów.

2
Suma godzin

30Forma zajęć - laboratorium

Liczba godzin

La1

Wprowadzenie do zajęć. Zaznajomienie się z narzędziami programowania mikrokontrolerów

2

La2

Oprogramowanie wybranych elementów struktury wewnętrznej mikrokontrolera – praca z symulatorem

8

La3

Oprogramowanie wybranych elementów struktury wewnętrznej mikrokontrolera w asemblerze – praca z debagerem.

9

La4

Oprogramowanie wybranych elementów struktury wewnętrznej mikrokontrolera w asemblerze i C lub C++ – praca z debagerem.

9

La5

Podsumowanie ćwiczeń laboratoryjnych

2
Suma godzin

30STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


  1. Wykład tradycyjny z wykorzystaniem slajdów

  2. Konsultacje

  3. Praca własna – przygotowanie do projektów

4. Praca własna – samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium.OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01, PEK_W02

egzamin

F2

PEK_U01, PEK_U02

Zaliczenie laboratorium

P = (F1*3 + F2)/4LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

[1] Pełka R. Mikrokontrolery : architektura, programowanie, zastosowania. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001[2] Bryndza L. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM9. Legionowo : Wydawnictwo BTC, 2009

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

  1. IAR Embedded Workbench IDE for MSP430 User Guide

  2. MSP430x4xx Family User Guide. (SLAU056J)

  3. MSP430 IAR Assembler Reference Guide

  4. MSP430 IAR C/C++ Compiler Reference Guide

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr hab. inż. Janusz Janiczek, prof. nadzw., janusz.janiczek@pwr.wroc.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Mikrokontrolery

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Elektronika

I SPECJALNOŚCI Aparatura Elektroniczna (EAE)

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy)

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 PEK_W02

S1EAE_W06

C1

Wy1 – Wy15

1, 2, 4

PEK_U01 PEK_U02

S1EAE_U03

C2

La1 – La5

2, 3: sliwinski -> dydaktyka -> KRK -> 2015 -> EZI%20I
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Cyfrowe kontrolery sygnałów
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Oprogramowanie mikrokontrolerów
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim Postępy w Elektronice I Telekomunikacji
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim …Elementy reżyserii dźwięku…
EZI%20I -> Subject card
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Elektroniczna aparatura medyczna
EZI%20I -> Subject card
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Techniki eksperymentu Nazwa w języku angielskim: Techniques of experiment Kierunek studiów: Elektronika Specjalność: Aparatura Elektroniczna (eae)
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
EZI%20I -> Description of main field educational effects
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna