Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Oprogramowanie mikrokontrolerówPobieranie 68.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar68.83 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Oprogramowanie mikrokontrolerów

Nazwa w języku angielskim: Microcontroller software

Kierunek studiów: Elektronika

Specjalność: Aparatura Elektroniczna (EAE)


Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu: ETES627

Grupa kursów: TAK
Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

30
30
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

90
60
Forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Zaliczenie na ocenę


Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)

X


Liczba punktów ECTS

5

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)


-
2
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

1
1


WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

S1EAE_W06


\


CELE PRZEDMIOTU

C1 Poznanie zasad i reguł działania 32-bitowych mikrokontrolerów typu RISC.

C2 Rozwinięcie umiejętności przygotowywania, tworzenia, weryfikowania i wdrażania oprogramowania testującego i użytkowego mikrokontrolerów.

C3 Poznanie zasad wymiany danych między mikrokontrolerami, a układami peryferyjnymi za pośrednictwem standardowych interfejsów oraz przetwarzanie danych eksperymentalnych.

C4 Poznanie podstaw działania wbudowanych systemów operacyjnych, dostępnych funkcji, zasad implementacji w aplikacjach.

C5 Nabycie i utrwalenie umiejętności współpracy w grupie studenckiej, odpowiedzialności rzetelności w działaniach inżynierskich; przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w środowisku akademickim oraz inżynierskim. [C5 USUNIĘTE]

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 jest w stanie opisać działanie wybranego 32-bitowego mikrokontrolera typu RISC,

PEK_W02 posiada wiedzę umożliwiającą dobór typów i narzędzi uruchomieniowych mikrokontrolerów,

PEK_W03 jest w stanie opisać metodę programowania wbudowanych kontrolerów szeregowych interfejsów w 32 bitowych mikrokontrolerach,

PEK_W04 posiada wiedzę umożliwiającą wytłumaczenie powiązań między warstwami wbudowanego systemu operacyjnego,

PEK_W05 posiada wiedzę umożliwiającą zdefiniowanie i wybór właściwego mikrokontrolera oraz systemu operacyjnego dla wskazanej aplikacji.


Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 potrafi dobrać oraz właściwie wykorzystać efektywne środowisko programistyczne dla 32 bitowych mikrokontrolerów typu RISC,

PEK_U02 umie przygotowywać, tworzyć, weryfikować i wdrażać oprogramowanie testujące i użytkowe mikrokontrolerów,

PEK_U03 potrafi dobrać właściwy mikrokontroler do projektowanej aplikacji pod kątem parametrów elektrycznych, wydajności i efektywności pracy,

PEK_U04 posiada umiejętności wykorzystania funkcji wbudowanego systemu operacyjnego w projektowanej, testowanej i wdrażanej aplikacji,

PEK_U05 potrafi interpretować i wykorzystać wyniki własnych prac.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1

Wstęp, wprowadzenie do tematu. Architektura 32 bitowych mikrokontrolerów rodziny Cortex, układy wewnętrzne, typy pamięci, zasady adresowania.

3

Wy2

Zasady taktowania rdzenia i układów peryferyjnych, programowanie portów GPIO oraz układów czasowo-licznikowych.

3

Wy3

Standardy programowania mikrokontrolerów rodziny Cortex (CMSIS), dostępne biblioteki programów.

3

Wy4

Zasady wykorzystania bibliotek standardu CMSIS przy programowaniu mikrokontrolerów rodziny Cortex.

3

Wy5

Zasady szeregowej transmisji danych w systemach mikroprocesorowych, wbudowane kontrolery interfejsów komunikacyjnych.

3

Wy6

Przerwania, wektorowy kontroler przerwań i wyjątków, obsługa przerwań sprzętowych oraz programowych, obsługa wyjątków.

3

Wy7

Tryby redukcji mocy, wykorzystanie energii odnawialnej do zasilania mikrokontrolerów.

3

Wy8

Podstawowe funkcje jądra systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, przetwarzanie współbieżne i równoległe, szeregowanie zadań, zmiana kontekstu, mechanizmy przełączania zadań.

3

Wy9

Usługi systemów operacyjnych w systemach wbudowanych, mechanizmy komunikacji i synchronizacji zadań.

3

Wy10

Przegląd wbudowanych systemów czasu rzeczywistego, przykłady zastosowań systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, wywoływanie usług systemu operacyjnego.

3

Suma godzin

30


Forma zajęć - laboratorium

Liczba godzin

Lab1

Organizacja zajęć, wprowadzenie do środowiska programistycznego.

3

Lab2

Przedstawienie zasad programowania mikrokontrolerów, sterowanie portów GPIO.

3

Lab3

Wykorzystanie podprogramów bibliotecznych.

3

Lab4

Generowanie sygnałów z wykorzystaniem układów czasowo-licznikowych.

3

Lab5

Metody modulacji szerokości impulsów.

3

Lab6

Wykorzystanie bibliotek CMSIS przy tworzeniu programów użytkowych.

3

Lab7

Szeregowa transmisja danych.

3

Lab8

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.

3

Lab9

Implementacja wbudowanego systemu operacyjnego.

3

Lab10

Zasady wywoływania usług systemu operacyjnego.

3
Suma godzin

30


STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Wykład tradycyjny z wykorzystaniem projektora multimedialnego i skróconych materiałów/treści wykładów zamieszczonych na stronie internetowej przedmiotu.

N2. Zajęcia laboratoryjne: dyskusje nad przedstawianymi koncepcjami i rozwiązaniami.

N3. Zajęcia laboratoryjne: krótkie 15 minutowe sprawdziany pisemne.

N4. Konsultacje.

N5. Praca własna w zakresie przygotowania, uruchomienia, testów i dokumentowania oprogramowania sterującego wymianą danych mikrokontroler – czujnik/przetwornik pomiarowy.

N6. Praca własna, samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium.

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1


PEK_W01 ÷ PEK_W05
PEK_U01 ÷ PEK_U05

Prezentacje rozwiązań, programów sterujących, napotkanych problemów i sposobu ich rozwiązania, pisemne sprawdziany.

F2

PEK_W01 ÷ PEK_W05

Pisemne kolokwium.

P = 0.4*F1+0.6*F2LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

 1. Dokumentacje techniczne procesorów rodziny Cortex-M firm: Atmel, Cypress, Energy Micro, Freescale, NXP (Philips Semiconductors), STMicroelectronics, Texas Instruments (dostępne w internecie).

 2. S. Furber: ARM System-on-chip architecture. 2 edition, Addison-Wesley Publishers, 2000, ISBN - 978-0201675191

 3. N. Sloss, D. Symes, Ch. Wright: ARM system Developer’s Guide. Morgan Kaufmann Publishers, 2004, ISBN-1-55860-874-5

 4. L. Bryndza: LPC2000. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7. BTC, Legionowo 2007.

 5. J. Majewski: Programowanie mikrokontrolerów LPC2000 w języku C pierwsze kroki. BTC, Legionowo, 2010.

 6. M.Sawicki, P. Wujek: Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki. BTC, Legionowo, 2011.

 7. D. Seal: ARM Architecture Reference Manual. Second Edition, Addison-Wesley, 2001.

 8. J. Yiu: The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0. Elsevier Inc. 2011.

 9. J. Yiu: The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3. Second Edition. Elsevier Inc. 2010.

 10. Polska Norma PN-EN 60601 dotycząca Medycznych Urządzeń Elektrycznych.


literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Aplikacje mikrokontrolerów rodziny MSP430, ARM 7/9 oraz Cortex-M (dostępne w internecie).

 2. E. Stawski: Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach. BTC, Legionowo, 2009.

 3. R. Brzoza-Woch: Mikrokontrolery AT91SAM7 w przykładach. BTC, Legionowo, 2009.

 4. K. Paprocki: Mikrokontrolery STM32 w praktyce. BTC, Legionowo, 2009.

 5. L. Bryndza: Mikrokontrolery z rdzeniem ARM9 w przykładach. BTC, Legionowo, 2009.OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr inż. Andrzej Stępień, doc. , andrzej.f.stepien@pwr.edu.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Oprogramowanie mikrokontrolerów

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Elektronika

I SPECJALNOŚCI Aparatura Elektroniczna (EAE)

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy)


Cele przedmiotu


Treści programowe

Numer narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 ÷ PEK_W02

S1EAE_W08

C1, C2

Wy1 ÷ Wy7

N1, N4, N6

PEK_W03 ÷ PEK_W04

S1EAE_W08

C1 ÷ C3

Wy3 ÷ Wy7, Wy10

N1, N4, N6

PEK_W05

S1EAE_W08

C1 ÷ C4

Wy8 ÷ Wy10

N1, N4, N6

PEK_U01, PEK_U02

S1EAE_U06

C1, C2

Lab5 ÷ Lab10,

samodzielnieN2, N3, N4, N5

PEK_U03

S1EAE_U06

C1 ÷ C4

Lab4 ÷ Lab10,

samodzielnieN2, N3, N4, N5

PEK_U04

S1EAE_U06

C1, C2

Lab1 ÷ Lab10,

samodzielnieN2, N3, N4, N5

PEK_U05

S1EAE_U06

C1 ÷ C4

Lab9 ÷ Lab10,

samodzielnieN2, N3, N4, N5: sliwinski -> dydaktyka -> KRK -> 2015 -> EZI%20I
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Mikrokontrolery
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Cyfrowe kontrolery sygnałów
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim Postępy w Elektronice I Telekomunikacji
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim …Elementy reżyserii dźwięku…
EZI%20I -> Subject card
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Elektroniczna aparatura medyczna
EZI%20I -> Subject card
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Techniki eksperymentu Nazwa w języku angielskim: Techniques of experiment Kierunek studiów: Elektronika Specjalność: Aparatura Elektroniczna (eae)
EZI%20I -> Karta przedmiotu nazwa w języku polskim: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
EZI%20I -> Description of main field educational effects
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna