Karta przedmiotuPobieranie 63 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar63 Kb.
KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku

polskim

Lektorat języka obcego A2
niemiecki/francuski/rosyjski


angielskim

Foreign language course A2
 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
1.1. Kierunek studiów

Lekarski

1.2. Forma studiów

studia stacjonarne

1.3. Poziom studiów

studia jednolite magisterskie

1.4. Profil studiów

praktyczny

1.5. Specjalność
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot

SJO UJK Kielce

1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu

mgr Ewa Mamrot-Tuszyńska

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Osoba wyznaczona przez SJO do prowadzenia zajęć z języka obcego

1.9. Kontakt

sjo@ujk.edu.pl
 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
2.1. Przynależność do modułu

Nauki behawioralne
i społeczne z elementami profesjonalizmu

2.2. Status przedmiotu

obowiązkowy

2.3. Język wykładowy

niemiecki/polski, francuski/polski, rosyjsko/polski

2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot

I, II

2.5. Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie A1 według ESOJK- kwalifikacja do grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK
w Kielcach - deklaracje studentów.
 1. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
  1. Formy zajęć

Lektorat

  1. Sposób realizacji zajęć

Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniach dydaktycznych UJK

  1. Sposób zaliczenia zajęć

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki.

  1. Metody dydaktyczne

Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda eklektyczna, łącząca różne elementy metod podających i problemowych, w tym dyskusje i formy aktywizujące, metody praktyczne (np. prezentacje)

  1. Wykaz literatury

podstawowa

Ogólnodostępne podręczniki dla poziomu A2 wg ESOKJ

Literatura specjalistyczna:

Jęz. niemiecki:

1. Szafrański M. Deutsch für Mediziner. PZWL. Warszawa 2008

2 Ganczar M., Rogowska B. Medycyna. Język niemiecki. Ćwiczenia

i słownictwo specjalistyczne. Hueber Polska. Warszawa 2007.
Jęz. francuski:

1. Mourlhon-Dallies F., Tolas J. Sante-medecine.com.Cle International 2007

2. Capelle G., Menand R. Le nouveau taxi 3. Hachette. Paris Cedex 2009.

Jęz. rosyjski:

1.Hajczuk R., Русский язык в медицине, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008

2.Hajczuk R., Zaniewski J., Podręczny słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006


uzupełniająca

Literatura specjalistyczna:

Jęz. niemiecki:

 1. Janik E. Deutsch für Medizinstudenten. PZWL. Warszawa 1998.

 2. Złotnicki B. Słownik lekarski. Niemiecko-Polski, Polsko-Niemiecki. PZWL. Warszawa 1992.

 3. Bęza S. Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa. 1993 i wydania późniejsze.


Jęz. francuski:

1. Capelle G., Menand R. Cahier d’exercices Le nouveau taxi 2. Hachette. Paris Cedex

2. Fassier T. Le francais des medecins. PUG. 2008

Jęz. rosyjski:

1.Борисевич А.И., Ковешников В.Г., Роменский О.Ю., Словарь терминов и понятий по анатомии человека, „Высшая школа”, Моskwа, 1990

2.Дьякова В.Н., Подготовка к клнической практике. Пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков, „Златоуст”, Sankt Petersburg, 2002

3.Dziewanowska D., Грамматика без проблем, WSiP, Warszawa, 2014

4.Lewandowska H., Wróblewska H. Język rosyjski. Словасловаслова, Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków, 2009

5.Szczygielska S. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko … , WAGROS, Poznań, 2005

 1. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
  1. Cele przedmiotu

CO1- systematyzowanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych.

C02 – rozwijanie wszystkich sprawności językowych, pozwalające na proste posługiwanie się językiem w środowisku ogólnym i zawodowym

C03 – kształtowanie świadomości zdobywania i poszerzania kompetencji językowych (przez całe życie) oraz motywacji do samodzielnej pracy.


  1. Treści programowe


Treści leksykalne:

 • Elementy słownictwa specjalistycznego, związanego z kierunkiem studiów, dostosowane do poziomu A2:

- podstawowa terminologia anatomiczna: części ciała, narządy, układy narządów

- najczęstsze jednostki chorobowe, leczenie

- struktura szpitala

- specjalizacje medyczne

- wizyta u lekarza

- wywiad lekarski • Treści obejmują życie codzienne, rodzinne , towarzyskie, czas wolny, podróżowanie, hobby, pracę, edukację, dom, żywienie, sport, środki masowego przekazu i są zgodne z sylabusem obowiązujących podręczników dla poziomu A2 oraz wymaganiami ESOKJ rady EuropyTreści gramatyczne:
Zgodnie z sylabusem podręczników realizowanych na lektoracie.
Funkcje językowe:
Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu A2 pozwalające studentom na posługiwanie się językiem obcym w formie ustnej i pisemnej, w prostych sytuacjach dotyczących życia osobistego i zawodowego (wyrażanie i uzasadnianie opinii; udzielanie i uzyskiwanie informacji; udzielanie porad i sugestii, pisanie emaila, listu nieformalnego, wywiad).


4.3. Efekty kształcenia


kod


Student, który zaliczył przedmiot

Odniesienie do efektów kształcenia


w zakresie WIEDZY:

dla kierunku

dla obszaru

W01

zna podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne umożliwiające mu opisywanie siebie i najbliższego otoczeniaW02

ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz
z zakresu studiowanego kierunku, pozwalającą na bardzo proste porozumiewanie się w środowisku zawodowym (m.in. zna podstawową terminologię anatomiczną i histologiczną)

A.W1.

D.W1.


D.W4.
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
U01

przygotowuje proste wypowiedzi pisemne dotyczące sytuacji codziennych

i zawodowych, np. krótkie i proste notatki, listy nieformalne, formularz, prosty wywiad).D.U18.

U02

udziela prostych informacji o sobie i swoim otoczeniu oraz wyraża swoje stanowisko dotyczące problematyki zawodowej

D.U18.


U03

porozumiewa się w stopniu podstawowym
z innymi użytkownikami języka, potrafi opisać stan pacjenta, zebrać wywiad

D.U18.

D.U6


D.U8.
U04

rozumie proste teksty specjalistyczne, sens prostych komunikatów językowych na znane mu tematy

D.U15.

D.U17.


w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
K01

jest świadom własnych ograniczeń
w obszarze znajomości języka obcego jako narzędzia szeroko rozumianej komunikacji społecznej i posiada umiejętność stałego dokształcania się w tej dziedzinie


4.4 Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

na ocenę 3

na ocenę 3,5

na ocenę 4

na ocenę 4,5

na ocenę 5

a) Zaliczenie

51%-60%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

61%-70%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

71%-80%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

81%-90%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

91%-100%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

  1. Metody oceny

Egzamin ustny poziom B2

Egzamin pisemny poziom B2

Projekt

Kolokwium

Zadania domowe

Referat

Sprawozdania

Dyskusje

Inne


X(ćw.)

X(ćw.)


5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA


Kategoria

Obciążenie studenta

Studia

stacjonarne

Studia

niestacjonarne

 1. LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA/GODZINY KONTAKTOWE/

50

50

Udział w ćwiczeniach

50

50

Udział w konsultacjach 1. SAMODZIELNA PRACA STUDENTA/GODZINY NIEKONTAKTOWE/

10

10

przygotowanie do ćwiczeń (zadania domowe, lektura itp.)

5

5

Przygotowanie do kolokwium

5

5


Łączna liczba godzin

60

60

PUNKTY ECTS za przedmiot

2

2Przyjmuję do realizacji: (data i podpisy osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim)

.....................................................................................................................................Pobieranie 63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna