Karta przedmiotuPobieranie 65 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar65 Kb.
KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku

polskim

Lektorat języka obcego A2

angielskim

Foreign language course A2
 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
1.1. Kierunek studiów

Geografia

1.2. Forma studiów

Studia stacjonarne

1.3. Poziom studiów

Studia pierwszego stopnia licencjackie

1.4. Profil studiów

ogólnoakademicki/praktyczny

1.5. Specjalność
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot

SJO UJK

1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu

mgr Jadwiga Kiec,

mgr Mariola Słowińska

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

I rok I° Studia stacjonarne:
Jęz. angielski:
Osoba wyznaczona przez SJO do prowadzenia zajęć
Jęz. niemiecki: Osoba wyznaczona przez SJO do prowadzenia zajęć

II rok I° Studia stacjonarne:
Jęz. angielski:
K. Wieczorek, A.Słońska
Jęz. niemiecki: E. Niemczyn
III rok I° Studia stacjonarne:
Jęz. angielski:
M. Łuczkiewicz,
Jęz. niemiecki: M. Słowińska

Jęz. rosyjski: E.Wesołowska

1.9. Kontakt

sjo@ujk.edu.pl
 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
2.1. Przynależność do modułu

ogólnouczelniany

2.2. Status przedmiotu

Obowiązkowy

2.3. Język wykładowy

angielski/polski, niemiecki/polski, francuski/polski, rosyjski/polski

2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot

Studia stacjonarne- ogółem 120godz, semestralnie- II sem. /30godz,
III sem. 30 godz., IV sem./30godz.,
V sem./30 godz.

2.5. Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie A1 według ESOJK- kwalifikacja do grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK w Kielcach.
 1. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
  1. Formy zajęć

Lektorat

  1. Sposób realizacji zajęć

Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniach dydaktycznych UJK

  1. Sposób zaliczenia zajęć

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin certyfikacyjny na poziomie B2, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów.

  1. Metody dydaktyczne

Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda eklektyczna, łącząca różne elementy metod podających i problemowych, w tym dyskusje i formy aktywizujące.

  1. Wykaz literatury

podstawowa

Ogólnodostępne podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla poziomu A2 wg ESOKJ

uzupełniająca

Inne niż literatura podstawowa podręczniki ogólnodostępne dla poziomu A2 oraz publikacje i materiały autorskie z różnych źródeł oraz oprogramowania multimedialne (np. platformy e-learningowe), słowniki obcojęzyczne. 1. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
  1. Cele przedmiotu

CW/ C01-Poszerzanie i utrwalanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych.

CU/ C02-Doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych.

CU/C03-Kształtowanie kompetencji językowych dla potrzeb akademickich i zawodowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów

CK/ C04- Poszerzanie świadomość zdobywania i aktualizowania umiejętności językowych ( przez całe życie).

  1. Treści programowe


Treści leksykalne:

 • Treści obejmują życie codzienne, rodzinne , towarzyskie, czas wolny, podróżowanie, hobby, pracę, edukację, dom, żywienie, sport, środki masowego przekazu i są zgodne z sylabusem obowiązujących podręczników dla poziomu A2 oraz wymaganiami ESOKJ rady Europy

 • Elementy słownictwa specjalistycznego, związanego z kierunkiem studiów, dostosowane do poziomu A2.

 • Elementarne słownictwo związane ze szkolnictwem wyższym

Treści gramatyczne:
Zgodnie z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu A2 i zgodnie z wymaganiami ESOKJ Rady Europy
Funkcje językowe:
Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu A2 i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, pozwalające studentom na podstawowe posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach nieformalnych; wyrażanie i uzasadnianie opinii; udzielanie i uzyskiwanie informacji; ocenianie sytuacji, posługiwanie się językiem obcym w formie ustnej i pisemnej w sytuacjach nieformalnych (np. pisanie emaila, listu nieformalnego).
kod


Student, który zaliczył przedmiot

Odniesienie do efektów kształcenia


w zakresie WIEDZY:

dla kierunku

dla obszaru

W01

zna podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne umożliwiające mu opisywanie siebie i najbliższego otoczenia

GEO1A_W10,

GEO1A_W16P1A_W05,

S1A_W02W02

ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz z zakresu studiowanego kierunku, pozwalającą na bardzo proste porozumiewanie się w środowisku zawodowym

GEO1A_W10,

GEO1A_W16P1A_W05,

S1A_W02w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
U01

przygotowuje proste wypowiedzi pisemne dotyczące sytuacji codziennych i rutynowych, np. .krótkie i proste notatki, kartki pocztowe, listy nieformalne).

GEO1A_U20,

GEO1A_U25S1A_U09

S1A_U11U02

udziela prostych informacji o sobie i swoim otoczeniu oraz wyraża swoje stanowisko dotyczące tych tematów

GEO1A_U21,
GEO1A_U25

S1A_U10

P1A_U09


P1A_U10

S1A_U11


U03

porozumiewa się w stopniu podstawowym z innymi użytkownikami języka, pod warunkiem, że tematyka rozmowy jest mu znana .

GEO1A_U25

P1A_U12

S1A_U11U04

umie wychwycić sens prostych komunikatów językowych na znane mu tematy.

GEO1A_U25

P1A_U12

S1A_U11


w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
K01

rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe życie i jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia szeroko rozumianej komunikacji społecznej.

GEO1A_K01

P1A_K01

S1A_K01


K02

radzi sobie w prostych i krótkich rozmowach i sytuacjach społecznych oraz potrafi pracować w grupie.

GEO1A_K02

P1A_K02

S1A_K02

  1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

na ocenę 3

na ocenę 3,5

na ocenę 4

na ocenę 4,5

na ocenę 5

a) Zaliczenie

51%-60%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

61%-70%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

71%-80%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

81%-90%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniaa) Zaliczenie

91%-100%

wyniku prac i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczaniab) Egzamin

Certyfikacyjny - poziom B2


51%-60%

punktów możliwych do uzyskania
b) Egzamin

Certyfikacyjny - poziom B2


61%-70%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny - poziom B2


71%-80%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny – poziom B2
81%-90%

punktów możliwych do uzyskaniab) Egzamin

Certyfikacyjny - poziom B2
91%-100%

punktów możliwych


do uzyskania
  1. Metody oceny

Egzamin ustny poziom B2

Egzamin pisemny poziom B2

Projekt

Kolokwium

Zadania domowe

Referat

Sprawozdania

Dyskusje

Inne

X(ćw.)

X(ćw.)
X(ćw.)

X(ćw.)X(ćw.)

- praca własna studenta (np. lektura, portfolio, teczka z materiałami opracowanymi samodzielnie)
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA


Kategoria

Obciążenie studenta

Studia

stacjonarne

Studia

niestacjonarne

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/

132

102

Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach

120

90

Udział w konsultacjach

8

8

Udział w egzaminie

4

4

InneSAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/

93

123

Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium

72

102

Przygotowanie do egzaminu

21

21

InneŁĄCZNA LICZBA GODZIN

225

225

PUNKTY ECTS za przedmiot

9

9


Przyjmuję do realizacji: (data i podpisy osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim)
.....................................................................................................................................

Pobieranie 65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna