Karta zgłoszenia obiektu do: monitorowania I ochronyPobieranie 30.12 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.12 Kb.
Do umowy nr_______/M/20…..
KARTA ZGŁOSZENIA OBIEKTU DO: MONITOROWANIA I OCHRONY *
STAM

HASŁO:GSMI. ZGŁASZAJĄCY (firma, imię i nazwisko): ____________________________________________________________

Adres_______________________________________________________________________________________
II. INFORMACJE NA TEMAT ZGŁASZANEGO OBIEKTU:
Rodzaj obiektu:________________________________________________________________________________

Miejscowość_________________________Ulica_____________________________nr domu ____nr lokal._______ Numery tel. Do obiektu __________________________________________________________________________

Ochrona fizyczna: Tak – Nie* Ilość pracowników na zmianie ____________________________________________

Opis najkrótszej trasy dojazdu: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Inne istotne informacje o obiekcie : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


III. ZGŁASZAM SYSTEM ALARMOWY ZAINSTALOWANY W OBIEKCIE OPISANYM W § 1 UMOWY DO MONITOROWANIA I OCHRONY W ZAKRESIE USŁUG:

Monitorowanie Monitorowanie Monitorowanie Uruchamianie Powiadamianie

włamania, napadu * uzbrojenie \ rozbrojenie* patrolu * osób upoważnionych*

Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie

IV.TYGODNIOWY ROZKŁAD OTWARĆ I ZAMKNIĘĆ - (z uwzględnieniem tolerancji czasowej) - wypełniać

przy monitorowaniu uzbrojenia \ rozbrojenia systemu.

Dzień tygodnia Godzina otwarcia Godzina zamknięcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa


Czwartek

Piątek


Sobota

NiedzielaV. W PRZYPADKU ALARMU POWIADOMIĆ OSOBY UPOWAŻNIONE I INSTYTUCJE: **

1.Nazwisko i imię ______________________________tel.______________________ funkcja:_________________

2.Nazwisko i imię ______________________________tel.______________________ funkcja:_________________

3.Nazwisko i imię ______________________________tel.______________________ funkcja:_________________

4.Nazwisko i imię ______________________________tel.______________________ funkcja:_________________

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić, ** Wypełnia klient


VI. Maksymalne czasy dojazdu w minutach: _________________________________________________________


VII. DANE O SYSTEMIE ALARMOWYM

Instalator systemu alarmowego____________________________________________ tel. ____________________________________

Do monitoringu podłączył ____________________________________________ tel._________________________________________

Osoba: prowadząca - podpisująca umowę * _________________________________________________________________________

Typ centrali alarmowej: ________________________________ Godz.trans.test :_____________format transmisji:________________

Nr tel. Nadajnika___________________________________________ Typ Nadajnika GSM.: ________________________________

Konserwator systemu alarmowego: .......................................................................................Data instalacji systemu: ________________VIII. OPIS LINI CENTRALI

1.................................................................................11................................................................................

2.................................................................................12................................................................................

3.................................................................................13 ...............................................................................

4.................................................................................14................................................................................

5.................................................................................15................................................................................

6.................................................................................16................................................................................

7.................................................................................Strefa 1........................................................................

8.................................................................................Strefa 2........................................................................

9.................................................................................Strefa 3........................................................................

10................................................................................Strefa 4........................................................................

IX. WYKAZ URZADZEŃ ZAINSTALOWANYCH W OBIEKCIE ( nazwa , typ, ilość)


1……………………....................................................10..............................................................................

2.................................................................................11................................................................................

3.................................................................................12 ...............................................................................

4.................................................................................13................................................................................

5.................................................................................14................................................................................

6.................................................................................15................................................................................

7.................................................................................16................................................................................

8.................................................................................17................................................................................

9.................................................................................18................................................................................X. OCENA SYSTEMU ALARMOWEGO:
W trakcie przeglądu O nie stwierdzono/ stwierdzono)* usterek w zainstalowanym systemie. System jest sprawny/niesprawny)*.

System spełnia/nie spełnia*) wymagania stawiane systemom podlegającym podłączeniu do sieci monitorowania ARES SERVICE .


1. Stwierdzone nieprawidłowości : ……………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zalecenia : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................OSWIADCZENIE:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonalności systemu zabezpieczenia elektronicznego ponoszę pełną odpowiedzialność za za nieprawidłowe funkcjonowanie systemu alarmowego oraz jego łączność z stacją monitorowania ARES SERVICE..

Wyrażam zgodę na posiadanie i przechowywanie danych osobowych w bazie ARES SERVICE oraz na ich udostępnienie osobom związanym z realizacją zawartej umowy, a także potwierdzam wszelkie dane zawarte w tej karcie.

DATA I PODPIS ABONENTA: DATA I PODPIS ARES SERVICE:

…………………………………… ……………………………..…………

Wprowadzono do Bazy Danych dn.:……………………………………………Wprowadził : ………………………………………………….
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna