Katalog przedmiotów filologia duńska – I rokPobieranie 285.24 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar285.24 Kb.
  1   2   3


2009/2010 KATALOG PRZEDMIOTÓW

FILOLOGIA DUŃSKA – I rok

(str. 1-7)


Praktyczna nauka języka duńskiego

Danish as a Foreign Language

Język wykładowy/Course language:

duński


Danish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-PNJDUN-16, 09-PNJDUN-26Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. I, 10 godz. tyg., 14 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 8 godz. tyg., 10 pkt.

Prowadzący/Instructors:

lekt. Thomas Mathiasen, dr Andrzej Szubert, mgr Mikołaj SobkowiakTematyka/Course description:

Celem zajęć jest wyćwiczenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem duńskim w mowie i piśmie, tzn. poznanie podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa w zakresie podstawowym, kształtowanie umiejętności poprawnego pod względem fonetycznym i gramatycznym posługiwania się językiem duńskim. Poznanie i rozwijanie umiejętności rozumienia i formułowania poprawnych wypowiedzi związanych z tematyką przerabianych tekstów. Ćwiczenie umiejętności formułowania tekstów pisanych w języku duńskim na poziomie podstawowym.

To provide the students with a basic knowledge of written and spoken Danish i.e. elementary grammatical structures and vocabulary, phonetically and grammatically correct usage of the Danish language. Mastering the skills of understanding and producing correct statements in Danish in relation to texts. Practice of writing in Danish at an elementary level.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

grade for completed course work, written and oral examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Bostrup, L. 2000. Aktivt dansk. København: Akademisk Forlag

Broe, E. 1988. Dansk for udlændinge. Århus: Studieskolen

Rajnik, E. 2006. Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Rasmussen J. 2005. Sig det med takt og tone. Dansk fonetik i teori og praksis. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Gramatyka opisowa języka duńskiego

Descriptive Grammar of the Danish

Język wykładowy/Course language:

duński


Danish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-GOJD-15Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. II, 2 godz. tyg., 3 pkt.Prowadzący/Instructor:

prof. UAM dr hab. Eugeniusz RajnikTematyka/Course description:

Kurs dokładnie zapoznaje studentów z opisem fonetycznym języka duńskiego z elementami fonologii. Jest jednocześnie pierwszym wprowadzeniem do fachowego języka i metodologii językoznawczej.

The course provides a thorough phonetic description of Danish with elements of phonology. It is also the first introduction to the specialised language and methodologies of linguistics.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie po 2. sem. (egzamin pisemny i ustny po 4. i 6. sem)

grade for completed course work after the 2nd term (written and oral examination after the 4th and 6th term)

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Becker-Christensen, Chr., Widell, P. 1995. Politikens Nudansk Grammatik. København: Politikens Forlag

Fischer-Hansen B., Kledal A. 2004. Grammatikken - håndbog i dansk grammatik for udlændinge, 3. udgave. Herning: Special-pædagogisk Forlag

Bundgård A., Schmidt Th. 1994. Gads Grammatik Dansk. København: GEC Gad

Fischer-Hansen B., Kledal A. 1994. Grammatikken. Håndbog i dansk grammatik for udlændinge. København: Special-pædagogisk forlag

Rajnik, E. 1999. Gramatyka języka duńskiego – morfologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAMHistoria Skandynawii

The History of Scandinavian Countries

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-HISK-12Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

wykład, sem. II, 2 godz. tyg., 2 pkt.Prowadzący/Instructor:

prof. dr hab. Bernard PiotrowskiTematyka/Course description:

Przekazanie informacji o najważniejszych procesach oraz wydarzeniach politycznych, społeczno-gos­podarczych i częściowo kulturalnych, historii krajów i społeczeństw skandynawskich od czasów najdawniejszych do końca XVIII w. Program zajęć podzielony został na najważniejsze epoki w historii Skandynawii: czasy najdaw­niejsze, epoka wikińska, doba skandynawskiego średniowiecza, Skandynawia w epoce Unii Kalmarskiej, odrodzenie i reformacja, dominacja szwedzka nad Bałtykiem w XVII w., Skandynawia w XVIII w. (światły absolutyzm i oświecenie).

To provide the students with a knowledge of the most important political, social and cultural processes and events in Scandinavia, as well as the history of the Scandinavian states and societies until the end of the 18th century. The course is divided according to the most important periods in the history of Scandinavia: prehistory, the Age of the Vikings, the Middle Ages, the Kalmar Union, the Renaissance and Reformation, Danish dominance over the Baltic area in the 17th century, Scandinavia in the 18th century (enlightened absolutism and the Enlightenment).

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie

grade for completed course work

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Piotrowski B. 2006. Integracja Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Cieślak, T. 1978. Historia najnowsza krajów skandynawskich. Warszawa: PWN

Bereza-Jarociński, A. 1991. Zarys dziejów Duńgii. Warszawa: PWN

Kersten, A. 1973. Historia Szwecji. Wrocław: Ossolineum

Cieślak, T. 1983. Historia Finlandii. Wrocław: OssolineumZarys literatur skandynawskich

Outline of Scandinavian Literature

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-LITSK-12Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. II, 2 godz. tyg., 2 pkt.Prowadzący/Instructors:

dr Ewa Niewiarowska-Rasmussen, dr Joanna CymbrykiewiczTematyka/Course description:

Dostarczenie studentom podstawowych informacji z zakresu historii literatury krajów skandynawskich od początków piśmiennictwa do XX w. włącznie. Najstarsze zabytki piśmiennictwa, napisy runiczne, Edda i poezja skaldyczna, sagi, religijna i świecka literatura okresu średniowiecza, humanizm i reformacja, barok, oświecenie. Romantyzm, literatura "przełomu nowoczesnego", neoromantyzm i symbolizm, literatura okresu międzywojennego i okresu po 1945 r., najnowsze prądy i kierunki w literaturze krajów skandynawskich.

To provide the students with basic information connected to the history of the literature of the Scandinavian region from its beginnings until the end of the 20th century. The oldest monuments of literature, runic inscriptions, Edda and skaldic poetry, sagas, religious and secular literature of the Middle Ages, Humanism and the Reformation, Baroque, the Enlightenment. Romanticism, literature of "modern breakthrough", Neo-Romanticism and symbolism, inter-war and post-war literature, the latest trends and currents in Scandinavian literature.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie

grade for completed course work

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Floryan, W. (red.). 1983. Dzieje literatur europejskich cz. 2. Warszawa: PWN

Kaszyński, S. H., Krysztofiak M. 1985. Dzieje literatury duńskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Krysztofiak M. 2000. Przewodnik po literaturach skandynawskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Ciesielski, Z. 1990. Historia literatury duńskiej. Wrocław: Ossolineum

Wstęp do językoznawstwa

Introduction to Linguistics

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-WJE-DUN-12, 09-WJE-DUN-22Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

wykład, sem. I, 2 godz. tyg., 2 pkt.

ćwiczenia, sem.II, 2 godz. tyg., 2 pkt.

Prowadzący/Instructors:

prof. UAM dr hab. Grzegorz Skommer, dr Dominika SkrzypekTematyka/Course description:

Zapoznanie z językoznawstwem jako dziedziną badań naukowych. Językoznawstwo jako samodzielna dyscyplina badań naukowych. Główne działy językoznawstwa. Definicja języka. Opis języka z punktu widzenia fonetyki, fonologii, morfologii, składni i semantyki. Współczesne kierunki w językoznawstwie.

To familiarize students with linguistics as a field of research. Linguistics as an independent field of research. Main branches of linguistics. Definition of language. Description of language from the point of view of phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics. Contemporary trends in linguistics.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin

grade for completed course work, examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Lyons, J. 1975. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN

Milewski, T. 2004. Językoznawstwo. Warszawa: PWN

Polański, K. (red.). 1999. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Ossolineum

Weinsberg, A. 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN

Wstęp do literaturoznawstwa

Introduction to the Theory of Literature

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-WLI-DUN-11Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg., 2 pkt.Prowadzący/Instructor:

dr Ewa Niewiarowska-RasmussenTematyka/Course description:

Celem zajęć jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy w zakresie teorii literatury oraz historii nauki o literaturze. Program zajęć obejmuje wprowadzenie podstawowych definicji i pojęć z zakresu literaturoznawstwa, omówienie podstawowych zagadnień z teorii literatury (istota i funkcje literatury, struktura dzieła literackiego, kompozycja dzieła, środki stylistyczne dzieła literackiego, rodzaje i gatunki literackie), analiza związków literatury z biografii pisarza oraz z innymi dziedzinami wiedzy (psychologia, socjologia, filozofia, sztuka), a także przegląd najważniejszych kierunków w badaniach literackich.

The aim of the course is to provide the students with a basic knowledge in the field of literary theory and the history of literary research. Includes an introduction to the essential definitions and ideas in the field of literary theory, a discussion of the basic problems of the theory of literature (the essence and functions of literature, the structure of a literary work, the composition and stylistic features of a work, literary categories), analyzing the connections between literature and the biography of the writer and connections with other fields of knowledge (psychology, sociology, philosophy, art), and a review of the most important trends in literary research.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie i kolokwium

grade for completed course work, examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Glowiński, M., Okopień-Slawińska, A., Slawiński, J. 1986. Zarys teorii literatury. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Kulawik, A. 1997. Teoria literatury. Kraków: Antykwa

Mitosek, Z. 2004. Teorie badań literackich. Warszawa: PWN.Praktyczna nauka języka angielskiego

English as a Foreign Language

Język wykładowy/Course language:

angielski

English

Kod przedmiotu/Course ID:

09-ANG-16, 09-ANG-26Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. I, 6 godz. tyg., 8 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 6 godz. tyg., 8 pkt.

Prowadzący/Instructors:

dr Witosław Awedyk, dr Tadeusz W. Lange, mgr Tomasz KowalewskiTematyka/Course description:

Wyrównanie znajomości języka u studentów do poziomu między Cambridge First Certificate, a Cambridge Advanced English w zakresie wszystkich sprawności językowych. Studenci poznają podstawo­we pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii, użycie czasów angielskich, czasowników modalnych, trybów warunkowych, liczby mnogiej rzeczowników i szyku wyrazów w zdaniu. Konwersacja obejmuje problemy społeczne, systemy klasowe, przemoc, zdrowie, ekologia, katastrofy naturalne i wywołane działalnością człowieka.

Bringing the students to the level between Cambridge First Certificate and Cambridge Advanced English in all language skills. The students learn the basics of English phonetics and phonology, the usage of English tenses, modal verbs, conditional sentences, the plural of nouns and word order. Conversation lessons comprise problems of class structure, social issues, violence, health, natural and man-made disasters, and ecology.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

grade for completed course work, written and oral examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Wells, J.C. 2000. Pronunciation Dictionary. Longman

Dean, M. 2000. English Grammar Lessons – Interactive Classroom Grammar. OUP

Hewings, M. 2000. Advanced Grammar in Use. CUPPraktyczna nauka języka niemieckiego

German as a Foreign Language

Język wykładowy/Course language:

niemiecki

German

Kod przedmiotu/Course ID:

09-NIE-16, 09-NIE-26Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. I, 6 godz. tyg., 8 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 6 godz. tyg., 8 pkt.

Prowadzący/Instructors:

mgr Piotr Jankowiak, mgr Marianna Meyer-CzajkaTematyka/Course description:

Wyrównanie poziomu studentów do standardu Mittelstufe III w zakresie wszystkich sprawności językowych. Zajęcia obejmują następujące komponenty: fonetyka, poszerzanie słownictwa, gramatyka praktyczna, konwersacja. Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii, zasady artykulacji i opisu samogłosek niemieckich oraz transkrybowania w zakresie podstawowym, a także nabywają praktycznej umiejętności artykulacji samogłosek. W ramach zajęć z gramatyki omawiane jest użycie czasów niemieckich, czasowników modalnych, trybów warunkowych, liczby mnogiej rzeczowników.

Raising the language competence of the students above the {Mittelstufe III} standard. The classes include the following components: phonetics, vocabulary practice, practical grammar, conversation. Students gain a knowledge of basic terms used in phonetics and phonology, the rules and practical skills of articulation, description and transcription of German vowels. The grammatical problems discussed during the classes will include: the use of the German tenses, modal verbs, conditionals, plural forms of nouns.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

grade for completed course work, written and oral examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Földeak, H. 2000. Sag’s besser. Verlag für Deutsch

Schmitt, R., 2000. Weg mit den typischen Fehlern. Verlag für Deutsch

Adler, K. 1989. Deutsch für die Mittelstufe. München: Hueber

Martens, C. 1995. Übungstexte zur deutschen Aussprache. München: Hueber

Łacina

Latin

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-LAC-DUN-12, 09-LAC-DUN-22Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg., 1 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 2 godz. tyg., 2 pkt.

Prowadzący/Instructor:

mgr Ewa Plucińska (SNJO)Tematyka/Course description:

Podstawy gramatyki łacińskiej pozwalające na swobodne tłumaczenie łacińskich tekstów preparowanych i wybranych tekstów oryginalnych, zwroty i skróty łacińskie stosowane obecnie w języku polskim, przysłowia i sentencje, realia rzymskie w zakresie tematyki tekstów przerabianych na zajęciach, elementy kultury i literatury antycznej.

The aim of the course is to familiarize students with basic elements of Latin grammar, with special stress put on translating well-known proverbs and texts. The class is based on the analysis of simple texts as the foundation for the study of Latin grammar. During the class, students learn to translate from Polish into Latin and vice versa. In addition, some of the classes include the study of Latin authors, Roman mythology and selected historical problems.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

grade for completed course work and examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Winniczuk, L., 1975, Lingua Latina, PWN

Wikarjak, J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN

Kalinkowski, S., 1993, Aurea dicta, VEDATechnologia informacyjna

Information Technology

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-INF-11Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg. 2 pktProwadzący/Instructors:

mgr K. KlossaTematyka/Course description:

Podstawy redagowania tekstów, pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz tworzenia prezentacji i stron www w praktyce. Przegląd technologii informacyjnych dający orientację w wykorzystywanych współcześnie systemach informatycznych, oprogramowaniu i sprzęcie komputerowym.

Fundamentals of word processing, spreadsheet, presentation software and web pages. Overview of information technology with emphasis on current computer systems, software and hardware.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie

grade for completed course work

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

nie dotyczy

not applicable

Wychowanie fizyczne

Physical Education

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-WF-14, 09-WF-24Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg. 1 pkt

ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg. 1 pkt

Prowadzący/Instructors:

Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

AMU Physical Training and Sport Center Staff

Tematyka/Course description:

wybrana dyscyplina sportu

selected sport event

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie

grade for completed course work

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

nie dotyczy

not applicable
2009/2010 KATALOG PRZEDMIOTÓW

FILOLOGIA DUŃSKA – II rok

(str. 8-16)


Praktyczna nauka języka duńskiego

Danish as a Foreign Language

Język wykładowy/Course language:

duński


Danish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-PNJDUN-36

09-PNJDUN-46

Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. III, 8 godz. tyg., 10 pkt.

ćwiczenia, sem. IV, 8 godz. tyg., 10 pkt.

Prowadzący/Instructors:

lekt. Tomas Mathiasen, dr Sylwia Schab, dr Mikołaj Sobkowiak, dr Andrzej SzubertTematyka/Course description:

Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem duńskim w mowie i piśmie w celu swobodnego i poprawnego wypowiadania się w różnych sytuacjach życia codziennego. Opis zajęć obejmuje ćwiczenie wszystkich komponentów i zawiera następujące elementy: poszerzenie słownictwa poprzez czytanie i omawianie artykułów prasowych oraz krótszych utworów literackich wraz z analizą tekstu, ćwiczenia ustne i pisemne w opisywaniu różnych sytuacji, wydarzeń, przedmiotów i zjawisk, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu na podstawie różnych nagrań, poznanie i wyćwiczenie pozostałych struktur gramatycznych, pisemne prace semestralne o charakterze opisowym w formie ustalonej przez prowadzącego. W trzecim semestrze omawia się teoretyczne i praktyczne aspekty prozodii (zasady dystrybucji tonemów, intonacja zdaniowa, transkrypcja).

To continue the acquisition of oral and written skills in Danish and to practice its proper and natural usage. The syllabus comprises practicing all language skills and includes the following: Reading and discussing press articles and short pieces of literature combined with text analysis. Oral and written drills (i.e. describing different situations, events, objects and issues). Listening comprehension based on different video- and tape recordings. Learning, practicing and mastering remaining grammatical structures. Writing descriptive term papers, the form to be defined by the teacher. In the 3rd term theoretical and practical aspects of prosody are discussed (principles of tone distribution, sentence intonation, transcription).

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

grade for completed course work, written and oral examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Hansen E. 2006. Dæmonernes Port. Materiale til studiet af dansk sprog, 5. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Kledal A., Fischer-Hansen B. 1998. Basisgrammatikken. Basishåndbog i dansk grammatik for udlændinge, Herning: Special-pædagogisk forlag.

Afzelius, O. mfl. 1986. Dansk grammatik for udlændinge. Århus: Specialpædagogisk forlag.

Bostrup, L. 2003. Intensivt dansk. Øvehæfte til klasseundervisning og selvstudium med facit, Alfabeta.
Praktyczna nauka języka duńskiego – pisanie

Danish as a Foreign Language – Writing

Język wykładowy/Course language:

duński


Danish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-DUNPIS-13,

09-DUNPIS-23

Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg., 2 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 2 godz. tyg., 2 pkt.

Prowadzący/Instructors:

lekt. Thomas MathiasenTematyka/Course description:

Kurs obejmuje tworzenie tekstów różnych typów, m.in. listów oficjalnych, życiorysu, reklamy, referatu. Ponadto studenci ćwiczą poprawianie błędów językowych i stylistycznych w spreparowanych tekstach.

The aim of the course is production of different types of texts, among others formal correspondence, CV, advertisement, reports. The students practice error correction as well.


: ~skandyn -> files
files -> Metodologiczne podstawy językoznawstwa (05. 03) Językoznawstwo jest dyscypliną naukową
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki (2005-2009) publikacje – 2005 Monografie Piotrowski Bernard; Ewa Piotrowska
files -> Filologia duńska (II) Praktyczna nauka języka duńskiego
files -> Filologia duńska (I) Praktyczna nauka języka duńskiego
files -> Filologia szwedzka (I) Praktyczna nauka języka szwedzkiego
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (2005-2007) publikacje – 2005 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1984-1990) (opracował: Eugeniusz Rajnik) 1984 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1991-1995) (opracował: Eugeniusz Rajnik) 1991 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Lyons rozdz. 2 (Struktura języka), str. 65-117, rozdz. 4 str. 159-165, 174-177
files -> Forma zajęć: ćwiczenia (15 spotkań) Warunki zaliczenia


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna