Katarzyna Koźlicka Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wybranych krajach ue. WprowadzeniePobieranie 175.97 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar175.97 Kb.
  1   2   3
Katarzyna Koźlicka

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wybranych krajach UE.
Wprowadzenie
To opracowanie jest rezultatem ankiet przeprowadzonych we wrześniu 2007, wypełnionych przez 15 reprezentantów krajów UE. Kwestionariusz ankiety został zaprojektowany przez Adama Futymskiego i Urszulę Budzich-Szukała, składa się z 13 pytań dotyczących: działań w poszczególnych osiach programów, alokacji funduszy, instytucji zarządzającej i wdrażającej PROW, termin rozpoczęcia wdrażania, wymogów dla lokalnych grup działania (LGD): forma prawna, kryteria wyboru LGD, wytyczne do strategii, zasady funkcjonowania LGD, fundusze na realizację strategii, projekty współpracy, funkcjonowanie organizacji i pokrywanie kosztów administracyjnych.

Opracowanie to dotyczy następujących krajów Unii Europejskiej: Austrii, Bułgarii, Estonii, Holandii, Irlandii, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i Węgier.


Specjane podziękowania kierujemy do osób, które wypełniły ankiety o PROW 200-2013 w swoich krajach: Albena Palpurina, Adam Futymski, Anca Dumitrascu, Robert Lukesch, Jela Tvrdonova, Mark Neuhauser, Marko Koscak, Breda Kovacic, Nils Lagerroth, Paul Keating, Ave Bremse, Valdis Kudins, Marga De Jong.


  1. Instytucje zarządzające PROW w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Austria

Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Środowiska

Bułgaria

Ministerstwo Rolnictwa, w planach: jednostką koordynującą i administrującą będzie organizacja pozarządowa, oficjalnie PROW nie został zatwierdzony

Estonia

Ministerstwo Rolnictwa

Holandia

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Żywności, zadania podzielone miedzy 12 prowincji/regionów

Łotwa'>Irlandia

Ministerstwo Rozwoju Wsi (The Ministry of Community Rural and Gaelteacht Affairs)

Łotwa

Ministerstwo Rolnictwa

Polska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rumunia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez Generalną Dyrekcję ds. Rozwoju Wsi

Słowacja

Ministerstwo Rolnictwa

Słowenia

Ministerstwo Rolnictwa, Rolnictwa i Żywności

Szwecja

Wydział Rolnictwa na szczeblu regionalnym

Węgry

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  1. Instytucje wdrażające Oś 4 Leader w wybranych krajach UE

Austria

Departamenty Rolnictwa w 9 Regionalnych Władzach (Landy)

Bułgaria

Ministerstwo Rolnictwa, Departament ds. Rozwoju Wsi

Estonia

Zarząd Rejestracji i Informacji w Rolnictwie (ARIB)wdraża wszystkie działania Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz pełni obowiązki Agencji Płatniczej estońskiego PROW

Holandia

Władze prowincji wybierają lokalne strategie rozwoju, które zatwierdza Minister

Irlandia

Ministerstwo Rozwoju Wsi (The Ministry of Community Rural and Gaelteacht Affairs)

Łotwa

Ministerstwo Rolnictwa

Polska

Urzędy Marszałkowskie i ARiMR w zakresie płatności

Rumunia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez Generalną Dyrekcję ds. Rozwoju Wsi

Słowacja

Ministerstwo Rolnictwa

Słowenia

Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności, płatności realizowane przez Słoweńską Agencję Rynków Rolnych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szwecja

Szwedzka Rada Rolnicza (Swedish Board of Agriculture) i władze regionalne

Węgry

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  1. Działania Osi 1, Osi 2, Osi 3 i Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wybranych krajach UE.

Austria

Działania o najwyższych kwotach budżetu w obrębie osi:

Oś 1: Modernizacja i innowacja w gospodarstwa rolnych

Oś 2: Programy rolnośrodowiskowe

Oś 3: Podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich (infrastruktura usługowa)

Oś 4: Lokalne strategie rozwoju “Dywersyfikacja i podnoszenie jakości życia”


Bułgaria

Oś 1: Szkolenia, transfer wiedzy, wsparcie dla młodych rolników, modernizacja gospodarstw, podnoszenie wartości ekonomicznej leśnictwa, wspieranie wartości dodanej produktów rolnictwa i leśnictwa, zakładanie grup producenckich, wspieranie doradztwa rolniczego

Oś 2: Płatności dla gospodarstw na obszarach chronionych, w górach i innych, Natura 2000 na obszarach rolniczych; Zalesienia na gruntach rolnych; odnowa potencjału leśnictwa.

Oś 3: Dywersyfikacja gospodarski wiejskiej, wsparcie dla mikroprzedsiebiorstw, promocja turystyki; podstawowe usługi dla wiejskiej gospodarki; odnowa i rozwój wsi.

Oś 4: Realizacja lokalnej strategii rozwoju, projekty współpracy, budowanie LGD, funkcjonowanie LGDEstonia

Oś 1: Szkolenia i działania informacyjne, wspieranie młodych producentów, usługi doradcze, modernizacja gospodarstw, zwiększanie wartości gospodarki leśnej, zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych poza drewnem, rozwój nowych produktów, nowe technologie, infrastruktura, zarządzanie w leśnictwie

Oś 2: wsparcie dla terenów o utrudnionym gospodarowaniu, wsparcie dla gruntów rolnych na obszarach Natura 2000, wsparcie dla siedlisk półnaturalnych, programy rolnośrodowiskowe, utrzymanie pastwisk, wpieranie lasów chronionych, wsparcie dla posiadaczy lasów prywatnych na obszarach NATURA 2000

Oś 3: Dywersyfikacja lokalnej ekonomii – dywersyfikacja w kierunku działalności nierolniczej, wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi

Oś 4: LEADERHolandia

Oś 1: edukacja, działania informacyjne, transfer wiedzy, rozwój doradztwa, modernizacja przedsiębiorstw, zwiekszanie wartości dodanej, współpraca w dziedzinie innowacji łańcucha powstawania produktu, rozwój infrastruktury, wprowadzanie standardów jakości żywności, wsparcie grup producenckich

Oś 2: Wsparcie dla terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, programy rolnośrodowiskowe, zalesienia na gruntach rolnych

Oś 3: dywersyfikacja, mikroprzedsiębiorstwa, wsparcie turystyki, odnowa wsi, dziedzictwo kulturowe, edukacja

Oś 4: konkurencja, środowisko i zarządzanie gruntami rolnymi, środowisko społeczne, współpraca, koszty funkcjonowania LGD

Pomoc techniczna: Sieć obszarów wiejskich, komunikacja i ewaluacja


Irlandia

Oś 1: Restrukturyzacja (€481mln), renty strukturalne, inwestycje w gospodarstwach rolnych/uprawy energetyczne (€150mln), rozwój gospodarstw, wsparcie upraw ogrodniczych, ziemniaczanych, organicznych i miskant, konkurencyjność w rolnictwie (€34mln), usługi doradcze, infrastruktura, innowacyjne produkty i technologie, szkolenia w rolnictwie .

Oś 2: Wsparcie dla obszarów o trudnych warunkach gospodarowania (€1.8mld), Plan Ochrony Środowiska na Obszarach Wiejskich (REPS) i Natura 2000 (€2.9mld), Leśnictwo (€934mln), Dobrostan zwierząt (€250ml)

Oś 3 i 4: LEADER i społeczność na obszarach wiejskich: dywersyfikacja dochodów (€17mln), wspieranie przedsiębiorstw na obszarach wiejskich; sprzedawanie własnych produktów, rękodzieła (€48m), Usługi dla ludności, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, turystyka wiejska (€45mln), odnowa wsi i krajobrazu (€54mln), dziedzictwo lokalne (€52mln), Szkolenia/animacja (€56mln), Zarządzanie (€102mln)

Lokalne Strategie Rozwoju (€4mln), Współpraca (€11mln), Pomoc techniczna (€81mln), Administracja (€8mln)Łotwa

Oś 1: Szkolenia zawodowe i działania informacyjne, wsparcie dla młodych rolników, renty strukturalne, usługi doradcze dla rolnictwa i leśnictwa, modernizacja gospodarstw, zwiększanie wartości ekonomicznej lasów, Zwiększanie wartości dodanej produkcji rolnej, rozwój infrastruktury dla rolnictwa i leśnictwa, wspieranie gospodarstw niskotowarowych poddawanych restrukturyzacji, zakładanie grup producenckich

Oś 2: Działania wspierające trwałe/zrównoważone rolnictwo: płatności dla obszarów o trudnych warunkach gospodarowania, dla obszarów innych niż górskie, płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz powiązane z ramową dyrektywą wodną 2000/60/WE, płatności rolnośrodowiskowe.

Działania wspierające zrównoważone leśnictwo: Zalesienia na gruntach nierolnych, płaności NATURA 2000 dla włascicieli lasów, płatności leśnośrodowiskowe, odbudowanie potencjału lasów i działania prewencyjne, odtwarzanie potencjału produkcji leśnej i wprowadzanie instrumentów zapobiegających katastrofom.

Oś 3: Dywersyfikacja w kierunku produkcji nierolniczej, wsparcie dla tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, wspieranie rozwoju turystyki, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi, ochrona dziedzictwa kulturowego wsi

Oś 4: Lokalne strategie rozwoju, współpraca krajowa i międzynarodowa, funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja


Polska

Oś 1: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, modernizacja gospodarstw rolnych, renty strukturalne, poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, ułatwianie startu młodym rolnikom

Oś 2: Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, program rolnośrodowiskowy, zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne

Oś 3: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 4: Wdrażanie lokalnych strategii rozwojuRumunia

Oś 1: Szkolenia zawodowe, działania informacyjne, transfer wiedzy, wsparcie dla młodych rolników, modernizacja gospodarstw rolnych, zwiększanie wartości gospodarczej lasów, zwiększanie wartości dodanej rolnictwa i leśnictwa, rozwój infrastruktury dla rolnictwa i leśnictwa, wsparcie gospodarstw niskotowarowych, zakładanie grup producenckich, rozwój doradztwa dla rolników

Oś 2: Wsparcie gospodarowania na obszarach górskich, wsparcie dla obszarów o utrudnionym gospodarowaniu innych niż górskie, płatności rolnośrodowiskowe, zalesienia na gruntach rolnych

Oś 3: Wsparcie dla tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, wsparcie turystyki wiejskiej, odnowa i rozwój wsi, rozwój podstawowych usług dla ludności i gospodarki wiejskiej, ochrona dziedzictwa kulturowego wsi

Oś 4: LEADER: Realizacja lokalnych strategii rozwoju, projekty współpracy, funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Od roku 2010 będą realizowane następujące działania:

Oś 1: Renty strukturalne, usługi doradcze dla rolnictwa

Oś 2: płatności dla obszarów Natura 2000 w rolnictwie i leśnictwie, zalesienia na gruntach innych niż rolne

Oś 3: Animacja i nabywanie umiejętności w celu przygotowania i realizowania lokalnych strategii rozwojuSłowacja

Oś 3: Dywersyfikacja, odnowa wsi, turystyka wiejska, nabywanie umiejętności przez nowe LGD

Oś 4: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, projekty współpracy, funkcjonowanie LGDSłowenia

Oś 1: Szkolenia, Wsparcie dla młodych rolników, renty strukturalne, modernizacja gospodarstw, zwiększanie wartości dodanej lasów, zwiększanie wartości dodanej produktów rolnictwa i leśnictwa, rozwój infrastruktury na potrzeby rolnictwa, wprowadzanie systemów jakości żywności, wsparcie grup producenckich w zakresie wprowadzania systemów jakości żywności, wspieranie tworzenia grup producenckich

Oś 2: Wspieranie obszarów o utrudnionym gospodarowaniu na obszarach górskich i innych niż górskie, płatności rolnośrodowiskowe

Oś 3: Dywersyfikacja w kierunku działalności nierolniczej, wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi, ochrona dziedzictwa kulturowego wsi

Oś 4: Realizacja lokalnych strategii rozwoju, projekty współpracy krajowej i zagranicznej, funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywizacjaWęgry

Oś 1: Promocja wiedzy i rozwój kapitału ludzkiego, restrukturyzacja, rozwój promowanie innowacyjności, modernizacja gospodarstw, zwiększanie wartości dodanej leśnictwa i rolnictwa, rozwój infrastruktury dla rolnictwa i leśnictwa

Oś 2: Działania wspierające zrównoważone rolnictwo i leśnictwo

Oś 3: Działania wspierające dywersyfikację gospodarki na obszarach wiejskich (działalność pozarolnicza, rozwój przedsiębiorczości, turystyki), poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, szkolenia i działalność informacyjna, nabywanie umiejętności, aktywizacja

Oś 4: Realizacja podejścia LEADER: lokalne strategie rozwoju, projekty współpracy, funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywizacja

  1. Środki alokowane na poszczególne osie w procentach (%)
Oś 1

Oś 2

Oś 3

Oś 4

Austria

13,7

72

7,3

5

Estonia'>Bułgaria

40

26

30

2,5

Estonia

40

39

21

10

Holandia

30

30

30

10

Irlandia

10

80

10

Łotwa

49,5

28

20

2,5

Polska

42

32

20

4,5

Rumunia

39

23

25

2

Słowacja

32

48

14

2,9

Słowenia

33

52

11

3

Węgry

45

31

13

6
  1. Data rozpoczęcia wdrażania Osi 4 PROW w krajach UE.

Austria

Nabór wniosków rozpoczął się 08.08.2007 i zakończył 22.10.2007. Lista projektów powinna ukazać się pod koniec października 2007, jeśli austriacki program rozwoju obszarów wiejskich zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską

Bułgaria

Planowane rozpoczęcie - koniec 2007/początek 2008

Estonia

Rozpoczęcie planowane w 2007, nabór wniosków rozpocznie się nie wcześniej jak w marcu/kwietniu 2008 (ostateczny termin składania strategii 30 czerwca 2008)

Holandia

Nabór wniosków zaczął się 17.01.2007

Irlandia

Planowane rozpoczęcie - początek 2008

Łotwa

Planowane rozpoczęcie - lipiec 2008

Polska

Planowane rozpoczęcie – druga połowa 2008

Rumunia

Planowane rozpoczęcie – wraz z zatwierdzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez KE

Slowacja

Planowane rozpoczęcie - w 2008

Slowenia

Planowane rozpoczęcie – prawdopodobnie październik 2007. LGD przygotowują się do składania wniosków, konkurs będzie rozstrzygało Ministerstwo Rolnictwa

Węgry

Nabór wniosków został ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i RW 29.10.2007

Rejestracja LGD zaczęła się 01.09.2007. Pierwszy etap rejestracji - 20.09.2007 (rejestracja LGD), drugi etap skończył się 10.10.2007 (zwiększenie liczby LGD). Wybrane LGD będą miały możliwość przygotowania lokalnych strategii rozwoju. Ostateczny wybór LGD, w którym kryterium będzie lokalna strategia rozwoju, jest planowany na przełomie II i III 2008.


  1. Formy prawne dostępne dla lokalnych grup działania w krajach UE.

Austria

Każda osoba prawna (większość stanowią stowarzyszenia; możliwe jest, chociaż rzadko spotykane, aby LGD było firmą). W niektórych przypadkach, np. w regionie Steiermark, zezwala się, aby LGD było stowarzyszeniem osadzonym w gminie. W tym przypadku LGD jest fizycznie związana z gminą, jednak działa autonomicznie wg zasad osi 4, ale nie funkcjonuje poza okresem programowania.

Bułgaria

Organizacje pozarządowe, zarejestrowane zgodnie z prawem o organizacjach non-profitowych.

Estonia

NGO

Holandia

Wszystkie LGD zdecydowały o nie wybieraniu formy prawnej.

Irlandia

Spółka Limitowana (non-profitowa) albo spółdzielnia

Łotwa

Nonprofitowe stowarzyszenia lub fundacje

Polska

Stowarzyszenia dla nowych LGD, już funkcjonujące LGD mogą zachować dotychczasową formę prawną

Rumunia

Grupa robocza ds. Leadera ustaliła, że przyszłe LGD będą musiały być organizacjami pozarządowymi, jednak osobowość prawna nie jest wymagana do czasu ogłoszenia listy wybranych LGD.

Słowacja

Organizacje nonprofit

Słowenia

Ministerstwo nie określa dokładnie formy prawnej LGD; LGD musi być zdolne do włączenia partnerów z 3 sektorów, przygotowania i realizowania lokalnej strategii rozwoju oraz umieć operować finansami publicznymi, toteż wszystkie formy prawne są dozwolone; większość LGD będzie stowarzyszeniami lub innymi organizacjami nonprofitowymi.

Węgry

W momencie realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD musi mieć formę prawną, powinna mieć charakter organizacji nonprofitowej o kapitale początkowym wysokości 1 mln forintów.


Pobieranie 175.97 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna