Katastrofy naturalnePobieranie 148.98 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar148.98 Kb.

KATALOG ZAGROŻEŃ

(rodzaj zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA

(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

OBSZAR WYSTĘPOWANIAKATASTROFY NATURALNE

a) Powodzie, podtopienia

 1. opadowe 1. roztopowe 1. sztormowe 1. zatorowe

Podtopienie to czasowe zatopienie nieznacznych obszarów lądu powodowane obfitymi opadami deszczu, oraz intensywnym topnieniem śniegu. W Gminie Serniki zagrożenie podtopieniem jest sporadyczne i krótkotrwałe, występuje rzadko w okresie wiosennym.

Powodzie opadowe występują najczęściej w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Ich zasięg i gwałtowność przebiegu zależą od charakteru deszczu, czasu jego trwania, stopnia uwilgotnienia zlewni w momencie wystąpienia opadu, warunków fizycznogeograficznych zlewni (ukształtowanie i pokrycia terenu).


Z uwagi na charakter deszczu powodzie te można podzielić na powodzie wywołane deszczami: nawalnymi, frontalnymi
i rozlewnymi.

Powodzie wywołane deszczami nawalnymi, bardzo gwałtownymi, lecz z reguły krótko trwającymi i posiadającymi niewielki zasięg terytorialny, mają zwykle charakter lokalny. Mogą powodować dotkliwe straty ze względu na bardzo szybki i trudny do przewidzenia przybór wody.

Powodzie roztopowe, związane z gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, najczęściej występują w drugiej połowie lutego, w marcu oraz pierwszej dekadzie kwietnia. Warunki sprzyjające do powstania tego typu powodzi to ocieplenie z równoczesnym stąpieniem deszczu przy jeszcze zamarzniętym podłożu, co powoduje gwałtowny odpływ powierzchniowy. Zasięg terytorialny powodzi roztopowych jest duży.

Powodzie tego typu wywołane są silnymi wiatrami wiejącymi od morza w kierunku lądu i sytuacją baryczną.

Wody morskie pod wpływem wiatru w zalewach i ujściach rzek utrudniają odpływ wód rzecznych, co powoduje ich piętrzenie
i zalewanie terenów przyległych. Mogą również powstać w wyniku przelewania się wody przez wały lub inne zabezpieczenia przeciwpowodziowe terenów depresyjnych.

Powodzie sztormowe występują na wybrzeżu morskim głównie


w grudniu, styczniu i lutym, ale mogą zdarzyć i się w miesiącach letnich.

Ochrona przed powodziami sztormowymi wymaga bardzo kosztownych obwałowań.

Powodzie zatorowe podzielić można na zatorowo - lodowe
i zatorowo - śryżowe. Zatorem lodowym nazywamy nagromadzenie lodu w określonym miejscu, które w rzece ogranicza przepływ wody. Natomiast zator śryżowy powoduje masa składającego się głównie ze śryżu lub połamanego lodu nagromadzona pod pokrywą lodową w obszarze niskich prędkości przepływu.

Powodzie zatorowo – lodowe występują w czasie spływu lodów, na rzekach w miejscach do tego predysponowanych. Na nieuregulowanych odcinkach rzek spływająca kra zatrzymuje się


w lokalnych przewężeniach, na łachach, wyspach, w miejscach nagłych zmian kierunku przepływu, w profilach mostowych czy
w górnych odcinkach piętrzeń zaporowych (zbiornikowych), zwłaszcza gdy przed piętrzeniem nie jest właściwie uporządkowana czasza zbiornika. Dopływająca z góry kra zatyka wówczas koryto rzeki, hamując odpływ powoduje piętrzenie wód i wylewanie się ich w doliny. Ten typ powodzi występuje w Polsce zarówno w rzekach górskich, jak i nizinnych, najczęściej w drugiej połowie lutego
i w marcu ale niekiedy i wcześniej np. w styczniu. Dotychczas zagrożenie przez zatory lodowe udawało się prawie w każdym przypadku likwidować za pomocą lodołamaczy lub materiałów wybuchowych.

Powodzie zatorowo – śryżowe mają miejsce przy znacznym obciążeniu przepływu lodem dennym i śryżem, co zmniejsza prędkość przepływu i powoduje podpiętrzenie wody w korycie. Zjawisko to występuje w określonych warunkach barycznych


w czasie wyżu poprzedzonego układem niżowym nocą, przy bezchmurnym niebie i gwałtownych spadkach temperatury do – 10 °C, najczęściej w grudniu i styczniu.

Występują również powodzie zatorowe o charakterze mieszany lodowo – śryżowe.


 1. Nie występują

 2. Bardzo rzadkie

 3. Możliwe__Prawdopodobne__Bardzo_prawdopodobne__1._Nie_występują_2._Bardzo_rzadkie_3._Rzadkie'>Rzadkie

 4. Możliwe

 5. Prawdopodobne

 6. Bardzo prawdopodobne

1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne

1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobneTereny przyległe do rzeki Wieprz i cieków wodnych.

W gminie Serniki na potencjalnych terenach zalewowych nie realizowane jest budownictwo.Możliwe

Nie występują

Nie występują


b) Pożary

Na terenie Gmin Serniki lasy stanowią 13,7% ogólnej powierzchni. Podlegają Nadleśnictwu Lubartów. Zagrożenie pożarowe występuje w kompleksie leśnym, przez który przebiegają drogi powiatowe i gminne ze wzmożonym ruchem w miesiącach letnich.

Kompleksy leśne Nadleśnictwa Lubartów zaliczane są do II grupy zagrożenia pożarowego.

Zagrożenie pożarowe lasów najczęściej spowodowane jest przez następujące czynniki:  • podpalenia, w tym: celowe lub przez nieostrożność posługiwania się ogniem przez osoby dorosłe i nieletnich,

  • prowadzoną działalność gospodarczą - sąsiedztwo zakładów przemysłowych w pobliżu kompleksów leśnych, nie uporządkowania terenów leśnych szczególnie na terenach prywatnych,

  • przebiegające drogi i szlaki kolejowe przez lasy lub po ich obrzeżach,

  • awarie prowadzonych linii energetycznych,

  • sąsiedztwo poligonów wojskowych,

  • wyładowania atmosferyczne.

Z uwagi na dużą penetrację lasów w okresie letnim przez miejscową ludność, zagrożenie pożarowe w znacznym stopniu zwiększa się niezależnie od wcześniej omówionych czynników.
Z danych wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia dużych pożarów lasu jest małe, a wobec dobrze zorganizowanej służby przeciwpożarowej w nadleśnictwach - znikome. Nie mniej jednak zagrożenie pożarowe w lasach jest bardzo realne, szczególnie podczas długich okresów upałów połączonych z wysoką temperaturą i okresem bez deszczu.

Skutki:


- zniszczenie znacznych obszarów leśnych;

- straty w zwierzynie, infrastrukturze komunalnej;

- zagrożenie życia i zdrowa;

- uszkodzenia linii przesyłowych gaz;

- zagrożenie obiektów publicznych i budowli o zwartej zabudowie;

- straty w mieniu;

- zakłócenia w komunikacji, transporcie itd.

Zagrożenie pożarowe występuje także w obiektach użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania: szkoły, w miejscowościach o zabudowie drewnianej a także w rejonie stacji paliw.


 1. Nie występują

 2. Bardzo rzadkie

 3. Rzadkie

 4. Możliwe

 5. Prawdopodobne

 6. Bardzo prawdopodobne

Lasy zlokalizowane w północnej i zachodniej części gminy, miejscowości o zagęszczonej zabudowie, przede wszystkim w miejscowości oraz tereny przyległe do stacji paliw.c) Inwazje szkodników roślin i choroby roślin


Epidemie chorób grzybowych i inwazje szkodników mogą powodować:

1. w roślinach uprawnych, drzewach i krzewach owocowych:

a) znaczne zmniejszenie plonów owoców, warzyw, zbóż i roślin okopowych lub nawet zupełne zniszczenie upraw (plonów),

b) zmniejszenie podaży owoców i warzyw na rynku lokalnym, a tym samym wzrost cen,

c) ograniczenie produkcji zwierzęcej (drobiu, trzody chlewnej) oraz produkcji mleka,

d) utratę przydatności spożywczej dla ludzi, porażonych chorobami lub zaatakowanych przez szkodniki roślin uprawnych i konieczności przeznaczenia ich na paszę,

e) wzrost strat w przechowalnictwie,

f) zmniejszenie plonów w roku następnym.

2. w krzewach nieowocowych, roślinach ozdobnych oraz lasach:

a) osłabienie kondycji drzew, krzewów i roślin, do zamierania włącznie,

b) częściową lub całkowitą utratę liści przed okresem jesiennym,

znaczne ograniczenie (w stosunku do normalnych) przyrostów pędów,

c) przebarwienie i odkształcenie liści, spowodowane chorobami grzybowymi lub żerowaniem szkodników o aparacie gębowym ssącym.

Masowe wystąpienia szkodników i chorób roślin jest prawdopodobne do wystąpienia, gdyż teren Gminy Serniki jest obszarem typowo rolniczym i występują na nim duże tereny uprawne. Skutki:

- straty w uprawach i pogłowiu zwierząt,

- straty sanitarne,

-skażenie środowiska i epidemie chorób.,

-zagrożenie życia i zdrowia 1. Nie występują

 2. Bardzo rzadkie

 3. Rzadkie

 4. Możliwe

 5. Prawdopodobne

 6. Bardzo prawdopodobne

Z uwagi na fakt, że teren Gminy jest terenem typowo rolniczym, epidemią zagrożony jest cały obszar Gminy.


d) Epizootie


Zagrożenie to może wystąpić przy każdej katastrofie ekologicznej, a także w przypadku awarii systemu zaopatrzenia ludności w wodę, systemu usuwania i niszczenia nieczystości oraz odpadów.

Do najbardziej groźnych chorób mogących wystąpić wśród zwierząt należą: 1. wścieklizna wśród dzikich zwierząt,

 2. pomór trzody chlewnej,

 3. choroby ryb,

 4. cholera drobiu,

 5. otręt koni i bydła,

 6. kleszczowe zapalenie opon mózgowych.

Zagrożenie epizootyczne – średni poziom zagrożenia. Zjawisko może dotyczyć zarówno zwierząt dziko żyjących jak hodowlanych.

Skutki:


 1. Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych
  o zarażenie

 2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego

 3. Straty ekonomiczne producentów i gospodarki

 4. Utylizacja zabitych zwierząt
1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobneRejony występowania tych zjawisk oraz ich skala są trudne do przewidzenia, dlatego należy przyjąć, że mogą wystąpić na terenie całej Gminy.


 1. Epidemie
Zakażenia biologiczne mogą spowodować epidemię chorób zakaźnych u ludzi. Zagrożenie to może wystąpić w każdej katastrofie ekologicznej, a także w przypadku awarii systemu zaopatrzenia ludności w wodę, systemu usuwania i niszczenia nieczystości oraz odpadów. Rejony występowania takich zjawisk oraz ich skala są trudne do przewidzenia.

Zakażenia biologiczne najczęściej mogą powstawać w :

a) punktach żywienia zbiorowego (Gimnazjum Wola Sernicka),

b) zakładach produkujących lub przetwarzających artykuły żywnościowe,

c) w fermach zwierzęcych (trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego),

d) wśród zwierzyny dzikiej,

e) w dużych skupiskach ludzkich - zwłaszcza zimą i gorących miesiącach letnich (szkoły, przedszkola).

Do najbardziej groźnych chorób mogących wystąpić wśród ludzi należy zaliczyć:

a) wściekliznę,

b) wąglik,

c) grypę,


 1. włośnicę,

 2. salmonellozę.
1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne
Szkoły, przedszkola


f) Gwałtowne zjawiska atmosferyczne :

- silne wiatry,

- intensywne opady atmosferyczne,

- wyładowania atmosferyczne,

- śnieżyce,


Gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą wystąpić na całym terenie Gminy. Klęska śnieżycy może znacznie lub całkowicie unieruchomić, ewentualnie utrudnić komunikację drogową. Silne wiatry o szybkości do 100 km/h w połączeniu z ulewami mogą uszkodzić dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych, infrastrukturę, linie energetyczne średniego napięcia, linie telefoniczne napowietrzne, a także spowodować straty sanitarne i bezpowrotne w ludziach i zwierzętach hodowlanych.

Występowanie tych zagrożeń jest coraz częstsze-rozwojowe.

Skutki:

- straty w infrastrukturze technicznej,- ograniczenia w funkcjonowaniu: komunikacji, szkół, zaopatrzenia, zakładów pracy,

-zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

Z uwagi na charakter skutków w/w katastrof, niezbędna będzie pomoc NZOZ, oraz psychologów pracujących w szkołach.


1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne
Gwałtowne zjawiska meteorologiczne są bardzo trudne do wcześniejszego wykrycia i precyzyjnego ustalenia miejsca, w którym mogą wystąpić, ich zakresu, rozległości i intensywności, co jest warunkiem odpowiedniego (adekwatnego do sytuacji) reagowania.


g) susze


Susza - susze spowodowane są długotrwałym ograniczeniem opadów. Różnią się od większości katastrof naturalnych rozpoczynających się nagle, w ściśle określonym momencie
i mających szybki oraz gwałtowny przebieg. Trudno określić dokładnie, jaki jest zasięg terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna się lub kończy. Rodzaje suszy - Jeśli w Polsce, w okresie wegetacyjnym, przez 20 dni nie ma opadów, uznaje się że nastąpił początek suszy atmosferycznej. Dalszy brak opadów powoduje suszę glebową, która wpływa niekorzystnie na wzrost roślin. Nawet jeśli w tym czasie opady są minimalne, efekty suszy glebowej mogą zostać złagodzone, lecz mimo to susza może przejść w stan suszy hydrologicznej. Susze atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko, natomiast susza hydrologiczna, której efektem jest niżówka hydrologiczna (czyli obniżenie poziomu wód powierzchniowych i podziemnych) trwa na ogół długo, nawet kilka sezonów, bowiem odbudowa zasobów wodnych wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu
i śniegu.

Warunki klimatyczne sprzyjają występowaniu zjawisk suszy na znacznych obszarach województwa lubelskiego.
1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne


Teren całej Gminy


AWARIE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM CYWLILIZACYJNYM


a) Skażenia substancjami niebezpiecznymi

Na terenie Gminy funkcjonuje zakład wykorzystujące w swej działalności substancje chemiczne(kwas solny), których uwolnienie może spowodować zagrożenie środowiska naturalnego w promieniu około 300 m przy Wytwórni Mas Bitumicznych Emulsji Asfaltowych.

W przypadku awarii (przy sprzyjającym kierunku wiatru) istnieje prawdopodobne zagrożenie chemiczne dla życia i zdrowia mieszkańców Gminy mieszkających w pobliżu zakładu.

Skutki:

- zagrożenia życia i zdrowia;- skażenie środowiska;

- panika;

- utrudnienia komunikacyjne;

- znaczne straty sanitarne.
1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne


Niewielki obszar Gminy

b) wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofy


Na terenie Gminy można wyróżnić dwa szlaki komunikacyjne, na których istnieje znaczne prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji kryzysowej w postaci wypadku komunikacyjnego mogącego mieć charakter masowy, tj, droga powiatowa Łucka – Wola Sernicka – Nowa Wola i most w Sernikach oraz skrzyżowanie dróg 1561L- Wola Sernicka – Nowa Wola z drogą 1559L – Serniki – Nowa Wola - Brzostówka .W ostatnich latach daje się zaobserwować wzrost liczby przewozów materiałów niebezpiecznych na terytorium naszego województwa. Zwiększyła się również ilość materiałów niebezpiecznych przewożonych tranzytem. Katastrofy, wypadki i awarie powstające podczas transportu materiałów niebezpiecznych są szczególnie groźne dla otoczenia. Związane z nimi zagrożenia toksyczne, pożarowe i wybuchowe stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w strefie objętej emisją i jej dalszymi skutkami.

Innymi zdarzeniami mogą być wypadki z udziałem pojazdów prowadzących transport publiczny, tj. autobusy, busy.
1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobneNa całej długości obu dróg, tj, 809 oraz 1528.

c) zagrożenie radiacyjne


Zagrożenie terenu Gminy substancjami promieniotwórczymi może nastąpić w wyniku uwolnienia substancji promieniotwórczych podczas awarii reaktorów jądrowych zlokalizowanych poza granicami naszego kraju lub podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.

Skażenia radiologiczne na teren gminy mogą napłynąć poprzez górne warstwy atmosfery (powietrza) oraz naturalne układy wodne. Stopień zagrożenia zależy od ilości oraz składu izotopowego substancji promieniotwórczych, a przede wszystkim od warunków atmosferycznych (zwłaszcza podczas awarii reaktorów jądrowych).

W promieniu ok. 500 km. od granic Polski znajduje się w Europie 26 elektrowni jądrowych (EJ). W całej Europie liczba EJ wynosi 89 (228 reaktorów jądrowych i 57 reaktorów projektowanych).

Lokalne skażenia radiologiczne mogą również wystąpić w wyniku ewentualnych prób przemytu i przewozu materiałów radioaktywnych przez przejścia graniczne i teren gminy.

Skutki:

- zagrożenia dla życia i zdrowia;- ograniczenia w funkcjonowaniu zakładów pracy;

-ograniczenia w przebywaniu na wolnej przestrzeni;

- skażenie środowiska.


1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne


Teren całej Gminy.

d) katastrofy budowlane i lotnicze

e) awarie sieci

energetycznej

Katastrofy budowlane mogą powstać podczas, niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Mogą być spowodowane następującymi czynnikami: huragany, silne wiatry, ulewne deszcze, śnieżyce o charakterze klęski, podmywanie. Do największych budynków na terenie Gminy należy zaliczyć: budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Sernickiej, Szkoły Podstawowej w Nowej Woli, w Sernikach, w Brzostówce i budynek UG w Sernikach.

Ponadto ze względu na zły stan techniczny dróg lub duże natężenie transportu i przekroczone limity tonażowe na szczególne zagrożenie katastrofami narażone są budowle komunikacyjne, tj.: mosty .

Przeloty statków powietrznych sił zbrojnych, aeroklubów, lotniczej kolumny sanitarnej, zespołu usług agrolotniczych stwarzają możliwość katastrofy nad terenem zabudowanym i niezabudowanym.

Awarie sieci energetycznej mogą być spowodowane silnymi wiatrami, dużymi opadami mokrego śniegu lub marznącego deszczu. Przerwy w dostawie energii mogą spowodować utrudnienia w dostawie wody, odprowadzaniu ścieków oraz codzienne funkcjonowanie mieszkańców.


1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobne

1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne6. Bardzo prawdopodobne

Tereny prowadzonych prac budowlanych, obiekty wielkokubaturowe, drogi, a w przypadku przelotów samolotów - teren całej Gminy.

Teren całej GminySYTUACJE KRYZYSOWE WYWOŁANE ŹRÓDŁAMI SPOŁECZNYMI


a) działania terrorystyczne

Okupacja i blokada obiektów:

administracji publicznej,  • zakładów pracy,

b) masowe protesty społeczne

c) podłożenie ładunku wybuchowego

d) ujawnienie niewypałów lub niewybuchów
w postaci:


  • zapalników,

  • pocisków,

  • bomb lotniczych,

  • nabojów artyleryjskich i karabinowych,

  • pancerzownic,

  • granatów,

  • min wszelkich typów,

  • ładunków materiałów wybuchowych,

złomu metalowego zawierającego resztki materiałów wybuchowych. 1. Naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 2. Możliwość sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli.

 3. Zakłócenie bądź uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania podmiotu.

 4. Możliwość wystąpienia strat w mieniu w znacznych rozmiarach. 1. Naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 2. Możliwość sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli.

 3. Możliwość wystąpienia strat w mieniu w znacznych rozmiarach. 1. Zagrożenie życia i zdrowia obywateli objętych atakiem terrorystycznym z użyciem materiałów wybuchowych.

 2. Spowodowanie znacznych strat materialnych w strefie zagrożenia.

 3. Przerwanie szlaków komunikacyjnych drogowych, kolejowych, lotniczych.

 4. Przerwanie dostaw energii elektrycznej, ciepłowniczej, a także ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej
  i telefonicznej.

 5. Próba wymuszenia określonego działania na organach władzy państwowej i samorządowej.

 6. Niechęć opuszczenia miejsc zamieszkania czy też przebywania ludności w strefie zagrożonej i potrzeba podejmowania działań porządkowych przez Policję w celu wsparcia organu samorządowego.

 7. Dewastacja i grabież mienia prywatnego i publicznego pozostawionego na czas ewakuacji ludności z terenu potencjalnie zagrożonego wybuchem (bomby).

 8. Powstanie chaosu w miejscu prowadzonych działań ratowniczych oraz zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie prowadzonej akcji.

 9. Wystąpienie zakłóceń na ciągach komunikacyjnych tras przewidzianych do ewakuacji ludności, dojazdów służb policyjno-ratowniczych przez gromadzących się tzw. gapiów
  i pozostawianych przez nich środków lokomocji.

Ograniczona możliwość działania służb medycznych, związana z przepełnieniem szpitali, punktów medycznych
i niewystarczającymi ilościami środków opatrunkowych
i farmakologicznych.

 1. Pojawienie się objawów paniki i związane z tym nie reagowanie na wydawane polecenia jak i nieprzestrzeganie obowiązującego porządku prawnego.

 2. Dezorganizacja szlaków komunikacyjnych.

 3. Kradzieże mienia pozostawionego przez ewakuowanych mieszkańców.

 4. Zbiegowiska.

 5. Poszkodowani (ofiary śmiertelne, ranni).
1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie

3. Rzadkie

4. Możliwe

5. Prawdopodobne

6. Bardzo prawdopodobneNie występują

Nie występują

Nie występują

Nie występują©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna