Katedra : Teorii i Metodyki SportuPobieranie 27.38 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar27.38 Kb.
Treści programowe” Kraków, dnia 04.04.2008

Katedra : Teorii i Metodyki Sportu

Zakład: Teorii i Metodyki Sportów WodnychPLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne II stopień

CELE NAUCZANIA: Dostarczanie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych umożliwiających nauczanie i doskonalenie pływania ludzi w różnym wieku i na różnych poziomach umiejętności pływackich; dostarczanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie kompetencji pływackich dla potrzeb rekreacyjnych i utylitarnych.

ZAGADNIENIA, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ: Posiadanie wiedzy w zakresie nauczanym podczas studiów Wychowania Fizycznego I stopnia.

  1. UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ: Posiadanie umiejętności w zakresie nauczanym na studiach Wychowania Fizycznego I stopnia

  2. LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bartkowiak E., (1999), Pływanie sportowe, Biblioteka Trenera Warszawa.

Czabański B., Fiłon M., Zatoń K. (2003): Elementy teorii pływania. AWF Wrocław.

Dybińska E. (2009). Uczenie się i nauczanie pływania. Zagadnienia wybrane. AWF Kraków.

Munzinger P., Kasinger H. (2003): Nurkowanie w sprzęcie ABC. Alma Press Warszawa.

Ostrowski A. (1992): Wodne sporty rekreacyjne. AWF Kraków.

Ostrowski A. (2003): Zabawy i rekreacja w wodzie, WSiP Warszawa.

Przepisy Pływania FINA 2009 - 2013.


  1. LITERATURA ZALECANA:

Bartkowiak E. (1997): Pływanie, COS, Warszawa.

Płatonow W. (1997): Trening wyczynowy w pływaniu, Biblioteka Trenera Warszawa.

Maglischo E.W. (2003): Swimming fastest. Human Kinetics.

Juszkiewicz M., (2008), Pływanie w kategoriach wartości. FALL Kraków  1. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia obejmują 30 godzin ćwiczeń. Nauczanie zakończone jest zaliczeniem praktycznym.

Ćwiczenia nr 1.

Liczba godzin: 10 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Kompetencje pływackie w zakresie nauczanym w ramach studiów Wychowania Fizycznego I stopnia.

Problematyka ćwiczenia: Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć rekreacyjnych w środowisku wodnym; organizacja, przygotowanie i prowadzenie procesu służącego rekreacji w wodzie z zastosowaniem zabaw, konkursów i gier.

Nabyte umiejętności: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w środowisku wodnym.

Ćwiczenia nr 2.

Liczba godzin: 10 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Znajomość zagadnień związanych z ćwiczeniem nr 1.

Problematyka ćwiczenia: Doskonalenie pływania z wykorzystaniem metod stosowanych w treningu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania wytrzymałości; doskonalenie i unifikacja technik pływackich oraz startów i nawrotów stosowanych w pływaniu sportowym.

Nabyte umiejętności: przygotowanie prowadzenie zajęć doskonalących technikę pływania z wykorzystaniem metod stosowanych w treningu pływackim.

Ćwiczenia nr 3.

Liczba godzin: 10 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Znajomość zagadnień związanych z ćwiczeniem nr 2.

Problematyka ćwiczenia: Nauczanie i doskonalenie nurkowania z zatrzymanym oddechem; nauczanie i doskonalenie nurkowania w sprzęcie ABC.

Nabyte umiejętności: Przygotowanie i prowadzenie zajęć z pływania z wykorzystaniem sprzętu ABC.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są: Przepłynięcie 100 m (lub 200m) stylem zmiennym oraz umiejętności wykonania skoku startowego i nawrotów do stylu zmiennego (w ramach realizowanych zajęć istnieje możliwość uzyskania stopnia Instruktora Sportu lub Instruktora Rekreacji ze specjalnością pływanie); zanurzanie się z powierzchni wody i pływanie dystansowe pod wodą w sprzęcie ABC na odległość; opracowanie przykładowych zabaw, konkursów i gier w wodzie.
Wymagany ubiór na ćwiczenia: Strój do pływania, czepek pływacki, obuwie zamienne.

Dodatkowych wskazówek i konsultacji dotyczących przygotowania do zajęć udzielać będą: dr Mirosław Juszkiewicz, dr Andrzej Ostrowski w Zakładzie Teorii i Metodyki Sportów Wodnych, tel. 012 683 11 14, 012 683 11 19.


TEMATY ZAJĘĆ II ROK WF STACJONARNY STUDIA II STOPNIA

Temat 1. (2 godz.)

Zajęcia organizacyjne związane z uczestnictwem w zajęciach i zaliczeniem przedmiotu. Zasady bezpieczeństwa w czasie prowadzenia zajęć w wodzie. Doskonalenie poznanych sposobów pływania.Temat 2. (2 godz.)

Zabawy, konkursy, gry w wodzie stosowane w doskonaleniu pływania.Temat 3. (2 godz.)

Zabawy, konkursy, gry w wodzie stosowane w nauczaniu pływania dzieci.Temat 4. (2 godz.)

Zabawy, konkursy, gry w wodzie stosowane w nauczaniu pływania młodzieży i dorosłych.Temat 5. (2 godz.)

Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych typu: spartakiada, festyn, święto sportu. Temat 6. (2 godz.)

Metody stosowane w treningu pływaków – metoda ciągła o stałej intensywności. Nauczanie i doskonalenie skoków startowych. Temat 7. (2 godz.)

Metody stosowane w treningu pływaków – metoda ciągła o zmiennej intensywności. Nauczanie techniki nawrotów pomiędzy stylem motylkowym i grzbietowym. Temat 8. (2 godz.)

Metody stosowane w treningu pływaków – metoda interwałowa. Nauczanie techniki nawrotów pomiędzy stylem grzbietowym i klasycznym.

Temat 9. (2 godz.)

Metody stosowane w treningu pływaków – powtórzeniowa. Nauczanie techniki nawrotów pomiędzy stylem klasycznym i dowolnym.Temat 10. (2 godz.)

Elementy nurkowania z zatrzymanym oddechem bez użycia sprzętu ABC.Temat 11. (2 godz.)

Elementy nurkowania z zatrzymanym oddechem z użyciem sprzętu ABC.Temat 12. (2 godz.)

Doskonalenie nurkowania z zatrzymanym oddechem z użyciem sprzętu ABC.Temat 13. (2 godz.)

Wykorzystanie umiejętności nurkowania i pływania w ABC do ratownictwa wodnego.Temat 14. (2 godz.)

Zabawy, konkursy i gry z wykorzystaniem umiejętności nurkowania z zatrzymanym oddechem.Temat 15. (2 godz.)

Zaliczenie 100 m stylem zmiennym – metody stosowane w treningu pływaków – metoda startowa. Zaliczenie nurkowania z zatrzymanym oddechem.
WYMAGANIA ZALICZENIOWE

KRYTERIUM

ZALICZENIOWE

OCENA

100 m st. zmiennym

[czas w min.]

Nurkowanie w ABC

[w metrach]

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI
BARDZO DOBRA

do 1:35,0

do 1:25,0

50

plus

DOBRA

1:35,1 – 1:40,0

1:25,1 – 1:30,0

41,0 – 49,0

DOBRA

1:40,1 – 1:45,0

1:30,1 – 1:35,0

33,0 – 40,0

plus DOSTATECZNA

1:45,1 – 1:55,0

1:35,1 – 1:45,0

26,0 – 32,0

DOSTATECZNA

1:55,1 – 2:05,0

1:45,1 – 1:55,0

25


sylabus”

Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego

Propozycja punktów ECTS: 3

Semestr I

Liczba godzin ćwiczeń: 30

Liczba godzin pracy własnej: 5

Cele nauczania: Dostarczanie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych umożliwiających nauczanie i doskonalenie pływania ludzi w różnym wieku i na różnych poziomach zaawansowania technicznego; dostarczanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie kompetencji pływackich dla potrzeb sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych.

Treści kształcenia: Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć rekreacyjnych w środowisku wodnym; organizacja, przygotowanie i prowadzenie procesu służącego rekreacji w wodzie z zastosowaniem zabaw, konkursów i gier; doskonalenie pływania z wykorzystaniem metod stosowanych w treningu pływackim; doskonalenie i unifikacja technik pływania oraz startów i nawrotów stosowanych w pływaniu sportowym; nauczanie i doskonalenie nurkowania z zatrzymanym oddechem; nauczanie i doskonalenie nurkowania w sprzęcie ABC.

Nabyte umiejętności: Kompetencje w zakresie: prowadzenia zajęć rekreacyjnych w środowisku wodnym; prowadzenia zajęć doskonalących technikę pływania z wykorzystaniem metod stosowanych w treningu pływackim; prowadzenia zajęć z pływania z wykorzystaniem sprzętu ABC.

Praca własna: Doskonalenie techniki pływania; doskonalenie pływania w sprzęcie ABC; samodzielne opracowanie gier, zabaw i konkursów realizowanych w środowisku wodnym.
Opracowała

Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportu


dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska

Pobieranie 27.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna