Katedra i Zakład Higieny Rok akademicki 2014/15Pobieranie 18.41 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar18.41 Kb.
PROCEDURA DYDAKTYCZNA

Katedra i Zakład Higieny

Rok akademicki 2014/15


Katedra i Zakład Higieny prowadzi aktualnie działalność dydaktyczną na następujących wydziałach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

SEMESTR ZIMOWY:

 1. Wydział Lekarski

    • Higiena z Epidemiologią III rok (plan zajęć), (sylabus)

 2. Wydział Lekarski - English Division

    • Faculty of Medicine - Hygiene and epidemiology – III year (syllabus)

 3. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

    • Stomatologia społeczna - II rok (plan zajęć), (sylabus)

 4. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - English Division

    • Faculty of Dentistry – Social Dentistry - II year (syllabus)

 1. Wydział Nauk o Zdrowiu

    • Zdrowie publiczne – Higiena dla pielęgniarstwa stacjonarnego - I rok (plan zajęć)

    • Zdrowie publiczne – Higiena dla położnictwa - I rok (plan zajęć)

SEMESTR LETNI:

 1. Wydział Lekarski

    • Problematyka zespołu dziecka krzywdzonego IV rok (sylabus)

 2. Wydział Lekarski - English Division

    • Faculty of Medicine - The problems of child abuse and neglect - IV year (syllabus)

Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady i ćwiczenia/seminaria.

Wykłady:

Wydział Lekarski III rok – prof. dr hab. Krystyna Pawlas

Wydział Lekarski IV – dr n. med. Iwona Pirogowicz

English Division

Wydział Lekarski IV rok –Zespół dziecka krzywdzonego- dr Andrzej Staniszewski

Wydział Lekarski III rok – dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk

Seminaria i ćwiczenia:

Wydział Lekarski - dr Iwona Pirogowicz, dr Iwona Markiewicz-Górka, mgr Aleksandra Michalak, mgr Jakub Krzeszowiak, lek. Agata Kawalec

English Division: Wydział Lekarski III rok – dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – dr Iwona Pirogowicz, dr Iwona Markiewicz-Górka,
mgr Aleksandra Michalak, mgr Jakub Krzeszowiak, lek. Agata Kawalec

English Division: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – Stomatologia społeczna – dr n. med. Robert Susło

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo stacjonarne – Zdrowie Publiczne - Higiena - dr Iwona Pirogowicz, dr Iwona Markiewicz-Górka, mgr Aleksandra Michalak

Położnictwo stacjonarne – Zdrowie Publiczne - Higiena - dr Iwona Pirogowicz, dr Iwona Markiewicz-Górka, mgr Aleksandra Michalak

Zajęcia całoroczne

 • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia w ramach kursów Baltic University Programme.

 • Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Higieny i Epidemiologii. Zainteresowani pracą w Kole proszeni są o kontakt z Opiekunem -
  dr hab. n. med. Krystyną Pawlas

 • Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób, którego opiekunem jest dr n. med. Iwona Pirogowicz

 • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Górskiej, którego opiekunem jest
  mgr Aleksandra Michalak

W roku akademickim 2014/2015 funkcje adiunkta dydaktycznego pełni:

 • Dr n. med. Iwona Markiewicz-Górka – Wydział Analityki, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Położnictwa

 • Dr n. med. Iwona Pirogowicz – Wydział Farmacji, Wydział Lekarski, Wydział Pielęgniarski

W roku akademickim 2014/15 prace magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowi są prowadzone przez następujące osoby: dr Iwona Pirogowicz - 2 prace,

 1. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego, na początku września, dokonuje się sprawdzenia sprawności sprzętu dydaktycznego i ewentualnie przeprowadza niezbędne naprawy z pomocą Działu Technicznego.

 2. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, lub, w przypadku spóźnionego otrzymania zlecenia prowadzenia zajęć, do dwóch tygodni po otrzymaniu zlecenia wywieszona zostaje informacja dotycząca zajęć odbywających się w tym semestrze: cały program z przedmiotu wraz z wymaganymi i nadobowiązkowymi podręcznikami, treść wykładów, tematyka i spis seminariów wraz z literaturą do poszczególnych zajęć, osoby prowadzące, wymiar godzinowy, forma zaliczenia. Za terminowe wywieszenie informacji odpowiedzialni są prowadzący wykłady oraz adiunkt dydaktyczny (dr Iwona Markiewicz-Górka, dr Iwona Pirogowicz). Powyższe informacje zostają wywieszone w gablotach na korytarzu Katedry Higieny przy ul. Mikulicza -Radeckiego 7, II piętro i zamieszczone na stronie internetowej Katedry (odpowiedzialna mgr Aleksandra Michalak).

 3. Przed rozpoczęciem zajęć, po otrzymaniu ramowego planu zajęć od opiekuna roku, adiunkt dydaktyczny układa plan zajęć, proponuje ich obsadę przez pracowników Katedry.

 4. Przed rozpoczęciem semestru odbywa się zebranie poświęcone sprawom dydaktycznym, na którym zatwierdzony zostaje proponowany (po ewentualnej modyfikacji) plan obsady zajęć.

 5. Pierwszy tydzień zajęć przeznaczony jest na wprowadzenie: przypisanie studentów do grup ustalonych przez opiekuna roku, zapoznanie studenta z programem nauczania, wymaganiami w oparciu o regulamin wewnętrzny Katedry (do wglądu), zasadami BHP. Dokonuje się podziału na grupy konsultacji u pracowników Katedry..

 6. W trakcie semestru kilkakrotnie odbywają się zebrania dydaktyczne poświęcone sprawom bieżącym, planowaniu modernizacji pracowni (propozycje dotyczące nowych ćwiczeń, planowanie zakupów aparatury lub podręczników). Na zebraniach odbywa się również dyskusja na temat modernizacji programów nauczania i referowane są nowe dane dotyczące nauczanych zagadnień. Dokonuje się również przeglądu materiałów dydaktycznych (przeźrocza, prezentacje komputerowe pod kątem ich merytorycznej odpowiedniości i jakości).

 7. Pod koniec semestru, po uzgodnieniu z opiekunem roku, zostaje wywieszony I-szy i II-gi termin egzaminu i/lub zaliczeń testowych z prowadzonych przedmiotów. Adiunkt dydaktyczny dokonuje poprzez Dziekanat rezerwacji odpowiedniej ilości sal wykładowych na egzamin testowy. Egzamin ustny odbywa się w gabinecie kierownika Katedry.

 8. Ostatni tydzień w semestrze przeznaczony jest na odrobienie przez studentów powstałych zaległości. Adiunkt dydaktyczny przygotowuje listę studentów, którzy nie otrzymali zaliczenia z przedmiotu i przedstawia ją odpowiednim Radom Pedagogicznym.

 9. Pod koniec semestru odbywa się zebranie dydaktyczne poświęcone organizacji sesji egzaminacyjnej, rozdzieleniu obowiązków związanych z drukiem, złożeniem testów, wyznaczeniem osób do przeprowadzenia egzaminu testowego na poszczególnych salach, wraz z wyznaczeniem osób kierujących egzaminem na każdej z sal wykładowych, wyznaczenie osób do komisyjnego sprawdzania testów. Wszyscy pracownicy biorący udział w egzaminie otrzymują te informacje bezpośrednio od Kierownika Katedry w obecności adiunkta dydaktycznego.

 10. Wyniki egzaminu/testu są wywieszane na tablicy ogłoszeń w gablocie Katedry przy ul. Mikulicza-Radeckiego 7. Wyniki podawane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych bez wymieniania nazwisk, a jedynie wg numerów indeksów.

 11. Wyniki egzaminów i testów końcowych są analizowane statystycznie przez adiunkta dydaktycznego i omawiane na zebraniu dydaktycznym, które odbywa się po zakończeniu semestru. Na zebraniu tym podsumowuje się realizację procesu dydaktycznego w danym semestrze, wynikłe trudności dotyczące np. sprawności aparatury i inne aktualne problemy.

 12. Zakupy aparatury i sprzętu komputerowego dokonywane są w ciągu całego roku w zależności od przydzielonych przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną środków finansowych.

 13. Na zebraniach pracowników naukowo-dydaktycznych, oprócz przedstawiania referatów, problemów związanych z realizacją tematów naukowych, omawiane są bieżące sprawy dydaktyczne. Treść dokumentów dotyczących dydaktyki, wpływających na ręce Kierownika jednostki od Dziekanów Wydziałów lub Rektora AM jest przekazywana na bieżąco w miarę ich wpływu i w miarę potrzeb omawiana na zwoływanych zebraniach pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wrocław, 18 sierpnia 2014/2015

Pobieranie 18.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna