Katedra informatykiPobieranie 84.51 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar84.51 Kb.

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i ElektronikiKATEDRA INFORMATYKIPrzeglądarka HTML


Przeglądarka graficzna dla języka HTML – implementacja w języku Java

Niniejsze opracowanie powstało w trakcie i jako rezultat za­jęć dy­dak­tycz­nych z przedmiotu wymienionego na stronie tytułowej, pro­wa­dzo­nych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) przez oso­bę (oso­by) wy­mie­nioną (wymienione) po słowach "Pro­wa­dzą­cy zajęcia" i nie może być wy­korzystywane w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek ce­lów, w ca­ło­ści lub części, w szczególności pub­li­ko­wa­ne w ja­ki­kol­wiek spo­sób i w jakiejkolwiek formie, bez uzy­ska­nia uprzed­niej, pi­sem­nej zgody tej oso­by (tych osób) lub odpowiednich władz AGH.              

Copyright © 2008 Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie


Spis treści

1. Wstęp 3

1.1. Języki znaczników (markup language) 3

1.2. Język HTML 3

2. Narzędzia HTML dla języka Java. 5

2.1. JEditorPane 5

2.2. HTMLEditorKit 5

2.3. HTMLDocument.HTMLReader 5

3. Parsowanie dokumentu HTML 6

3.1. Przebieg etapu parsowania 11

3.2. Akcje parsera 11

3.3. Uruchomienie parsera 12

4. Przeglądarka 13

4.1. Główne okno przeglądarki 13

4.2. Drzewo DOM (Document Object Model) dla strony HTML 15

5. Realizacja projektu 17

5.1. Napotkane problemy 17

5.2. Możliwość rozwoju projektu 18

6. Bibliografia 201.Wstęp

1.1.Języki znaczników (markup language)


Języki znaczników zawierają oprócz tekstu dodatkowe informacje, które go opisują. Najpopularniejszym obecnie językiem tego typu jest język HTML (HyperText Markup Language). Poszczególne znaczniki pozwalają opisać strukturę informacji znajdujących się pomiędzy znacznikami, np. akapity, listy numerowane, nagłówki, odnośniki). Języki znaczników były pierwotnie wykorzystywane w przemyśle wydawniczym.

Zwyczajowo języki te można podzielić na trzy klasy:  1. prezentacyjne,

  2. proceduralne,

  3. opisowe.

Znakowanie prezentacyjne pozwala na określenie struktury dokumentów posługując się wyłącznie odpowiednim rozmieszczeniem zawartości przy pomocy wcięć lub spacji, bez wykorzystania specjalnych znaczników.

W znakowaniu proceduralnym również zostaje określony sposób prezentacji tekstu, nie widoczny dla użytkownika końcowego. Oprogramowanie przetwarzające dokument interpretuje znaczniki i na ich podstawie odpowiednio formatuje tekst.

Opisowy sposób znakowaniu także wprowadza znakowanie przy pomocy specjalnych konstrukcji, z tymże nie jest ono używane do interpretacji, w jaki sposób dokument ma być wyświetlany, a jedynie oddaje znaczenie poszczególnych fragmentów dokumentu, nie określając ich wizualnego sposobów formatowania.

Przykładami języków znacznikowych są: TEX, SGML, HTML, XML.


1.2.Język HTML


Wraz z rozwojem Internetu potrzebny był język, który pozwoliłby na opisanie struktury dokumentów umieszczanych w sieci. Język HTML pozwala na opis struktury dokumentów z wyszczególnieniem nagłówków, akapitów, ramek, list wypunktowanych, a także zamieszczanie w dokumencie odwołań do innych dokumentów (hiperłącz), obrazów, formularzy. Oprócz funkcji opisu strukturalnego, język pozwala także na opis wyglądu poszczególnych elementów dokumentu, poprzez określenie atrybutów. Coraz powszechniejsza jednak staje się rezygnacja z zamieszczania w dokumencie HTML informacji na temat formatowania wizualnego na rzecz zamieszczania tychże przy pomocy kaskadowych arkuszy stylów (CSS).

Pierwsza specyfikacja języka HTML powstała w oparciu o język SGML (Standard Generalized Markup Language). Znaczniki mają postać opatrzonych z obu stron nawiasami ostrokątnymi nazw znaczników, tzw. tagów. Przykładowy prosty dokument HTML ma strukturę:
Tytuł strony

Nagłówek pierwszego poziomu


Akapit (paragraph)

tekst w następnym wierszu
przykładowe hiperłącze.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna