Katedra Neofilologii Kierunek: filologia, specjalność: filologia angielska, studia II stopniaPobieranie 94.86 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar94.86 Kb.

Katedra Neofilologii

Kierunek: filologia, specjalność: filologia angielska, studia II stopnia

Opisy przedmiotów (program nauczania)


2010/2011

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTÓW

Uwaga! Szczegółowy opis każdego przedmiotu (sylabus) znajduje się w Sekretariacie Katedry Neofilologii, ul. Liniarskiego 3 (do wglądu na miejscu).Rok I(0400-AN2-1BL) Podstawy leksykologii
Semestr 2: wykład 15 godzin; punkty ECTS: 2

Prowadzący: prof. Zinaida.CharytończykOpis kursu:

Treści kursu obejmują prezentację podstawowych zagadnień leksykologii jako działu semantyki, ustalenie stosunków semantycznych pomiędzy leksemami, opis cech kolokacyjnych wyrazów, analizę frazeologizmów i idiomów, a także omówienie stylistycznego rozwarstwienia słownictwa w aspekcie strukturalnym i socjolingwistycznym.


Bibliografia :


 1. Bauer L., 1983. English Word-formation, Cambridge.

 2. Clark H., Clark E., 1979. When nouns surface as verbs. - In: Language, vol. 55, No.4.

 3. Fauconnier G., Turner M., 2002. The way we think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, N.Y.

 4. Kharitonchik Zinaida A., 2006. Semantic paradigms in the lexical system - In: Semantic Relations in Language and Culture. Bialystok.

 5. Lakoff G., 1993. The Contemporary Theory of Metaphor. - In: Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. – P. 202–252.

 6. Komparacja systemów i funcjonowanie współczesnych języków słowiańskich 1. Słowotwórstwo/Nominacja 2003. Red. Ingeborg Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik – Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. – Opole.

 7. Sandra D., 1994. Моrphology in the Readers Mental lexicon, Frankfurt-am-Mein.

 8. Spencer A., 1993. Morphological Theory. An Introduction to Word Structure in Generative Grammar. Oxford. – P. 3 – 61.

 9. Štekauer P., 1996. A theory of conversion in English, Frankfurt am Mein.
(0400-AN2-1EL) Etymologia języka angielskiego

Semestr 1: wykład 15 godzin; punkty ECTS: 2

Prowadzący: prof. Albertas Steponavicius

Opis kursu:

Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień związanych z historyczną analizą słownictwa, rekonstrukcją wzorców dźwiękowych, morfemowych oraz semantycznych proto-form. Kurs definiuje ogólne zasady badań etymologicznych na bazie słownictwa angielskiego.


Bibliografia:

1.Griniewicz, S. W.—E. M. Dubieniec. 2001. Introduction to linguistics. Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania w Białymstoku.

2.Griniev-Griniewicz S. — S.M. Raube—P. Thomas. 2004. Language and culture: establishing foundations for anthropological linguistics. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły i Zarządzania.

3.Steponavičius, Albertas. 2006. Diachronic linguistics and etymology. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.


(0400-AN2-1ML) Metodologia badań literackich
Semestr 1 i 2: wykład 30 godzin; punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Grzegorz MorozOpis kursu:

Celem kursu jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy słuchaczy z zakresu literaturoznawstwa. W pierwszej części kursu omawiane są na przykładach i w ujęciu historycznym gatunki i rodzaje literackie istotne dla literatury anglojęzycznej. W drugiej części prezentowane są główne kierunki i szkoły literaturoznawcze ważne dla rozwoju nauk o literaturze zarówno w krajach angielskiego obszaru językowego, jak i w Polsce takie jak: krytyka liberalno-humanistyczna, strukturalizm, post-strukturalizm,feminizm(y), marksizm, krytyka psycho-analityczna, krytyka genderowa, postmodernizm, eko-krytyka literacka, krytyka kulturowa, krytyka post-kolonialna.


Bibliografia:

1.Barry, P. Beginning Theory, An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester UP, 2002.

2.Bennett, A. And Royle, N. An Introduction to Literature, Criticism and Theory, Prentice Hall, 1999.

3.Culler, J. Literary Theory, A Very Short Introduction, OUP, 2000.

4. Eagelton, T. Literary Theory: An Introduction, Blackwell, 1996.
(0400-AN2-1KB) Kulturoznawstwo brytyjskie – pojęcia kluczowe
Semestr 1 i 2: wykład: 30 godzin; punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Anna TomczakOpis kursu:

Cykl wykładów omawia następujące pojęcia i zagadnienia: tożsamość jednostkowa i zbiorowa; poczucie przynależności do narodu, grupy etnicznej, klasy społecznej oraz grupy płciowej; pojęcie kultury, subkultury i kontrkultury; komunikacja i znak oraz składniki procesu komunikacji; różnice kulturowe w komunikacji; media brytyjskie i język przekazu; kultura masowa i kultura popularna; kultura materialna i moda.


Bibliografia:

1.Baldwin, E. et al., Introducing Cultural Studies, Pearson Prentice Hall 2004

2.Barker, C., Cultural Studies: Theory and Practice, Sage 2004

3.Jefferson, T. and S. Hall, Resistance through Rituals, Routledge 2002

4.Fiske, J. Introduction to Communication Studies, 2nd Edition, Routledge 1997

5.Fiske, J. Reading the Popular, Routledge 1995

6.Gray, A. and J. McGuigan (eds), Studying Culture: An Introductory Reader, Edward Arnold 1997

7.Hebdige, D. Hiding in the Light, Routledge 2002

8.Hebdige, D. Subculture: the Meaning of Style, Routledge 1998

9.Nead, L. Myths of Sexuality, Blackwell 1990

10.Storey, J. Cultural Studies and the Study of Popular Culture, Edinburgh University Press 1996
Moduł kierunkowy językoznawczy
(0400-AN2-1AT) Teorie akwizycji języków
Semestr 1 i 2: wykład 15 godzin i ćwiczenia 30 godzin; punkty ECTS: 10

Prowadzący: dr Dorota Potocka, mgr Edyta WajdaOpis kursu:

Kurs ma na celu rozwinięcie rozumienia mechanizmów przyswajania języka drugiego (obcego) oraz umożliwienie dostrzeżenia różnic między przyswajaniem języka pierwszego i drugiego oraz wyciąganie z nich wniosków dydaktycznych. Celem kursu jest także zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami uczenia się języków obcych i ich implikacjami dla metod i technik pracy w klasie szkolnej.


Bibliografia:

1.Gutek, G. 2009. New Perspectives on Philosophy and Education. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education.

2.Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

3.Jacobs, G. M. and Farrel, T. S.C. 2001. Paradigm Shift: Understanding and Implementing Change in Second Language Education. TESL-EJ 5(1). 1-15.

4.Kohonen, V. 2000. Towards experiential foreign language education. In Kohonen, V., 5.Jaatinen, R., Kaikonen, P. and Lehtovaara, J. Experiential Learning in Foreign Language Education. Harlow: Pearson Education Limited. 8-60.
(0400-AN2-1LC) Komunikacja językowa – wybrane zagadnienia
Semestr 1: wykład: 15 godzin; punkty ECTS: 2

Prowadzący: prof. Sergiusz .GriniewiczOpis kursu:

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień komunikacji językowej, funkcji języka, skutecznych sposobów działania słowami w świetle teorii komunikacji. Zostaną podjęte także tematy lingwistyki tekstu, lingwistycznych i ekstralingwistycznych czynników zdarzeń i aktów komunikacyjnych.


Bibliografia:

1.Beaugrande R. de, Dressler W. Introduction to text linguistics. – L., Longman, 1981

2.Besser P. A basic handbook of writing skills. - London: Mayfield. 1994

3.Brown D., Burnette B. Criteria for writers. – N.Y. 1987. – 224 p.

4.Brown G., Yule G. Discourse analysis. – Cambridge, 1987

5.Coulthard M. An Introduction to Discourse Analysis. - L., 1985

6.Evans Virginia Successful writing: proficiency / Virginia Evans - Express Publishing, 2002

7.Gernsbacher M., Kaschak M. Discourse processing In.: Encyclopedia of Language and Linguistics: 2nd ed. – Elsevier Ltd. – 2007.

8.Harris, J. Introducing writing. - London: Penguin English, 1993

9.Hedge Tricia. Writing / Tricia Hedge. - [Wyd. 2] Oxford: Oxford University Press , 2000

10.Hinkel, Eli. Teaching Academic ESL Writing. – Lawrence Erlbaum Asociates, Inc. Publishers, Mahwah (NJ), 2004
Moduł kierunkowy literaturoznawczy

(0400-AN2-1LE) Literaturoznawstwo angielskie

Semestr 1 i 2: wykład 30 godzin i ćwiczenia 30 godzin; punkty ECTS: 12

Prowadzący: dr Jerzy Kamionowski, dr Grzegorz Moroz, dr Nadzieja Monachowicz

Opis kursu:

Celem kursu jest rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat historii literatury angielskiej XIX i XX wieku z uwzględnieniem kontekstów: historycznego, rozwoju języka, oraz kulturowego. W trakcie ćwiczeń studenci analizują teksty kanoniczne literatury brytyjskiej z ostatnich dwóch stuleci (product oriented teaching) co pozwala rozwinąć umiejętności interpretacji utworów literackich (process oriented teaching).


Bibliografia:

1.The Princeton Handbook of Poetic Terms, ed. by Terry V. F. Brogan (Princeton University Press: 1994);

2. Charles O. Hartman, Free Verse: An Essay on Prosody (Northwestern University Press: 1996);

3. The Norton Anthology of English Literature. Vol. 2 (W. W. Norton: 2003 lub inne wydanie).

4. The Norton Anthology of American Literature. Vol. 2 (W. W. Norton: 2003 lub inne wydanie).

Moduł kierunkowy kulturoznawczy
(0400-AN2-1GB) Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe

Semestr 1: wykład 15 godzin i ćwiczenia 15 godzin; punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Anna Tomczak
Opis kursu:

Wykłady i ćwiczenia dotyczą wszelkiego rodzaju różnic kulturowych wewnątrz współczesnego społeczeństwa brytyjskiego - zwłaszcza różnic etnicznych i narodowych. Heterogeniczność Zjednoczonego Królestwa, która wynika w dużej mierze z rozpadu Imperium Brytyjskiego, zostaje przedstawiona w nawiązaniu do obecności na Wyspach potomków narodów celtyckich. Wielokulturowość dotyczy także różnic między poszczególnymi regionami Anglii i klasami społecznymi.


Bibliografia:

1.Cashmore, E. (red.) (1996), Dictionary of Race and Ethnic Relations, London: Routledge

2.Kidd, Warren (2002) Culture and Identity, Houndmills: Palgrave Macmillan

3.Mason, D. (2000), Race and Ethnicity in Modern Britain, Oxford: OUP

4.Modood, T. et al. (1997) Ethnic Minorities in Britain: Diversity and Disadvantage. London: Policy Studies Institute

5.Morley, D. i K. Robins (reds), (2004) British Cultural Studies, Oxford: OUP,


6.Runnemede Trust, Ethnic Minorities in Britain, the Parekh Report, London: Profile Books 2000

7.Owusu, Kwesi (red.) (2000) Black British Culture and Society. A Text Reader, London: Routledge

8.Parekh, Bhikhu (2000) Rethinking Multiculturalism, Houndmills: Palgrave

(0400-AN2-1AM) Kultura amerykańska poprzez multimedia

Semestr 2: wykład 15 godzin i ćwiczenia 15 godzin; punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Zdzisław Głębocki

Opis kursu:

Celem zajęć będzie dalsze pogłębienie wiedzy o kulturze amerykańskiej zarówno w jej kontekście historycznym, jak i współczesnym. Wykorzystując multimedia, produkty kultury masowej a także dokumenty kultury cybernetycznej, analizowane będą istotne wydarzenia, zjawiska i procesy kształtujące wielorakie wymiary kultury amerykańskiej. Przedstawione zostaną elementy kultury popularnej, zwłaszcza w jej wymiarze językowym- ze szczególnym uwzględnieniem języka mediów. Podczas ćwiczeń dokonywane będą analizy i interpretacje językowych przekazów medialnych oraz opisy i analizy produktów kultury popularnej pod kątem ich wpływu na komunikację językową.


Bibliografia:


1.Susman, Warren, Culture as History,1984, Panteon Books

2.Gołębiowski, Marek, Dzieje Kultury Stanów Zjednoczonych, 2007, PWN

3.Rusinowa, Izabella, Tom czy Sam, 1983, Książka i Wiedza

4.Genovese, Eugene, Roll Jordan Roll, 1976, Vintage Books
(0400-AN2, 1PRE) Praktyczna Znajomość Języka Angielskiego

Semestr 1 i 2, ćwiczenia –120 godzin, punkty ECTS: 14

(0400-AN2-1PWR) Pisanie akademickie

Prowadzący: mgr Izabela Czochańska, dr Zdzisław Głębocki, mgr Jacek Partyka,

dr Kirk Palmer

Opis kursu:

Celem kursu jest wyposażenie studentów w umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim, tak by ułatwić im napisanie prac magisterskich. Kurs jest pomyślany w sposób niezwykle praktyczny i obejmuje: pisanie tekstów naukowych, życiorys naukowy, listy aplikacyjne, etapy pisania tekstów naukowych, analiza i pisanie rożnych tekstów: ogólnych/szczegółowych, sposoby rozwiązywania problemów, operowanie danymi, organizacja tekstów empirycznych, pisanie rożnych typów streszczeń, pisanie długich esejów, pisanie odsyłaczy i formalna strona piśmiennictwa naukowego.Bibliografia:

1. Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

2. Macpherson, R., English for Academic Purposes, PWN, 2004.

3. Levin, G., Short Essays, HBJ, 1977.

4. Cory, H., Advanced Writing, Oxford University Press, 1999.
(0400-AN2-1PJS) Umiejętności łączone

Prowadzący: mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk, mgr Peter Foulds, mgr Ewa Tołoczko,

mgr Stefan Kubiak

Opis kursu:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom możliwości rozwijania umiejętności wypowiadania się na szereg tematów dotyczących życia społecznego i kulturalnego oraz jego politycznych, ekonomicznych, duchowo-moralnych, czy też historycznych aspektów. Z założenia zajęcia powinny pobudzać w studentach nie tylko myślenie twórcze ale także refleksyjne i analityczne o świecie i zachodzących w nim zmianach. Użycie języka angielskiego powinno zatem koncentrować się na doskonaleniu płynności przekazu ustnego, czytelności wypowiedzi oraz jej koherencji, przy założeniu, że znajomość słownictwa, rejestrów oraz gramatyki pozwala na bezbłędne posługiwanie się językiem obcym.


Bibliografia:

1.Capel, A. and W. Sharp (2002). Objective Proficiency. Cambridge: CUP.

2.Gude, K. and M. Duckworth (1996). Proficiency Masterclass. Oxford: OUP.

3.Hacker, D. (1992). A Writer’s Reference. Boston: Bedford Books of St. Martin’s Press.

4.Jordan, R.R. (2003). Academic Writing Course. Harlow: Pearson Education Limited.

5.McKellen, J.S. (2000). Test Your Business English. General Usage. Harlow: Pearson Education Limited.

6.Mann, R. (2000). Proficiency Gold. Harlow: Pearson Education Limited.

7.Misztal, M. (1997). Tests in English. Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

8.Moore, J. (2005). Common Mistakes at Proficiency. Cambridge: CUP.

9.O'Dell, F. (1999). English Panorama 1. Cambridge: CUP.

10.Side, R. nad G. Wellman (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Harlow: Pearson Education Limited.
(0400-AN2-1SEM) Seminarium magisterskie: Literatura amerykańska

Semestr 1,2 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6


Prowadzący: dr hab. Zbigniew Maszewski

Opis kursu :

Celem seminarium w pierwszym roku jest zapoznanie studentów z ewolucją opowiadania jako gatunku literackiego o szczególnym znaczeniu dla historii literatury amerykańskiej oraz przygotowanie ich do wyboru tematu pracy magisterskiej i wymogów metodologicznych. Seminaria omawiają wybrane opowiadania i cykle opowiadań pisarzy amerykańskich od okresu romantyzmu do czasów współczesnych (ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskich literatur etnicznych). Wśród omawianych autorów są: Poe, Hawthorne, Twain, Henry James, Bierce, Hemingway, Faulkner, Updike, Alice Walker, Silko, Erdrich, Anaya, Chacon Momaday.


(0400-AN2-1SEM) Seminarium magisterskie: System leksykalny języka angielskiego

Semestr 1,2 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. Zinaida Charytończyk

Opis kursu :

Seminarium magisterskie ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień teoretycznych i praktycznych języka angielskiego, poszerzenie wiedzy studentów w zakresie systemu leksykalnego języka angielskiego, semantyki językoznawczej, poszerzenie wiedzy studentów w zakresie ogólnych problemów językoznawstwa, pomoc studentom w pisaniu pracy magisterskiej


(0400-AN2-1SEM) Seminarium magisterskie: Semantyka leksykalna i etymologia

Semestr 1,2 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. Albertas Steponavicius

Opis kursu :

Przykładowe tematy:

Semantyczna i etymologiczna analiza słów i idiomów wskazujących jakość i ilość, przestrzeń, uczucia, następowanie, niszczenie, łączenia, itd.
(0400-AN2-1SEM) Seminarium magisterskie: Literatura anglojęzyczna

Semestr 1,2 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Grzegorz Moroz

Opis kursu :

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa, z tematyki związanej z szeroko rozumianymi gatunkami podróżniczymi (travel writing) w literaturach anglojęzycznych.


(0400-AN2-1SEM) Seminarium magisterskie: Kultura amerykańska
Semestr 1,2 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Zdzisław GłębockiOpis kursu :

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do postrzegania różnych aspektów życia w Stanach Zjednoczonych w kategoriach kulturowych, oraz do wypracowania umiejętności sformułowania tematu badawczego. Główną sferą zainteresowania będzie problematyka kultury amerykańskiej a także szeroko pojęta antropologia kultury w jej współczesnych wymiarach: globalizacja, wielokulturowość, amerykanizacja kultury, wirtualność oraz wpływ Internetu na procesy kulturowe.


(0400-AN2-1SEM) Seminarium magisterskie: : Anthropolingwistyczne badania ewolucji synonimów i kultury
Semestr 1,2 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. Sergiusz GriniewiczOpis kursu :

Przykładowe tematy:


Anthropolingwistyka - nowa nauka XXI wieku. Słownictwo a kultura
Pola znaczeniowe. Zjawiska semantyczne. Synonimika. Słowniki synonimów jako źródło materiału leksykalnego; kryteria przynależności do wybranego pola semantycznego.
Wieloznaczność. Rodzaje synonimów. Hyponimia. Badanie diachroniczne.
(0400-AN2-1SEM) Seminarium magisterskie: Kultura i dzieje Wysp Brytyjskich w świetle źródeł literackich od czasów najdawniejszych do epoki wiktoriańskiej
Semestr 1,2 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Bernardetta Puchalska-DąbrowskaOpis kursu :

Seminarium adresowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniami kulturoznawczymi ukazanymi w dziełach literackich od czasów najdawniejszych do epoki wiktoriańskiej (z uwzględnieniem okresu późnowiktoriańskiego). Powstałe w ramach seminarium prace będą koncentrowały się wokół literackich sposobów ukazywania zjawisk historycznych i kulturowych, jak np. religii, obyczajów, erotyki, życia społecznego, jak również wykorzystywania poszczególnych źródeł bądź ich fragmentów w procesie dydaktycznym.


Rok II(0400-AN2-2GLI3) Językoznawstwo ogólne 3
Semestr 3, wykład – 15 godzin, punkty ECTS: 4
Prowadzący: dr Urszula Chybowska

Opis kursu:

 • językoznawstwo kognitywne a językoznawstwo formalne (gramatyka generatywna)

 • historia językoznawstwa kognitywnego; wybitni przedstawiciele

 • teoria metafory pojęciowej

 • metonimia pojęciowa

 • przestrzenie mentalne

 • kategoryzacja; teoria prototypu, podobieństwo rodzinne; sieci radialne;

 • mechanizmy rozszerzania znaczenia

 • gramatyka jako obrazowanie


Bibliografia:

1.Evans, Vyvyan and Melanie Green. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press 2006.

2.Geeraerts, Dirk (ed.). Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin/New York: Mouton de Gruyter 2006.

3.Lakoff, George and Mark Johnson. Metaphors We Live By. The University of Chicago Press 1980.

4.Lee, David. Cognitive Linguistics: An Introduction. Oxford: OUP 2001.

(0400-AN2-2ILS3) Literaturoznawstwo 3

Semestr 3, wykład – 15 godzin, punkty ECTS: 4

Prowadzący: dr Grzegorz Moroz

Opis kursu:

Szczegółowy program nauczania: 1. Problematyka genealogii i hybrydowości gatunków podróżniczych

 2. Rozwój gatunków podróżniczych w wiekach XVI- XVIII

 3. Brytyjskie gatunki podróżnicze w epoce wiktoriańskiej

 4. Amerykańskie gatunki podróżnicze w XIX wieku

 5. Rozwój brytyjskiego reportażu podróżniczego w XX wieku

 6. Rozwój amerykańskiej literatury podróżniczej w XX wieku.

 7. Gatunki podróżnicze w XXI wieku


Bibliografia:

1.The Norton Anthology of English Literature. Vol. 2 (W. W. Norton: 2003 lub inne wydanie).

2.The Norton Anthology of American Literature. Vol. 2 (W. W. Norton: 2003 lub inne wydanie).
(0400-AN2-2ICS3) Kulturoznawstwo 3
Semestr 3, wykład – 15 godzin, punkty ECTS: 4

Prowadzący: dr Kirk PalmerOpis kursu:

Analiza produktów kultury masowej przybliżająca studentom zjawiska kulturowe rzeczywistości amerykańskiej


Bibliografia:

1.Susman, Warren, Culture as History,1984, Panteon Books

2.Gołębiowski, Marek, Dzieje Kultury Stanów Zjednoczonych, 2007, PWN
Bloki przedmiotowe do wyboru
Blok językoznawczy
(0400-AN2-2GLIs) Językoznawstwo ogólne
Semestr 3, wykład – 30 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. Sergiusz GriniewiczOpis kursu:

Podczas kursu owówione zostaną zagadnienia związane z historią i współczesnym rozwojem językoznawstwa


Bibliografia:

Crystal, David. Encyclopaedia of Linguistics. 2001

Heinz, A. Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa, 1978

Lachur Czesław. Zarys językoznawstwa ogólnego. – Opole, 2004

Weinsberg A. Językoznawstwo ogólne. – Warszawa , PWN, 1983
(0400-AN2-2TLIs3) Językoznawstwo teoretyczne spec.
Semestr 3, 4, ćwiczenia– 60 godzin, punkty ECTS: 12

Prowadzący: prof. Zinaida Charytończyk, mgr Dariusz Frankowski,

mgr Aleksander Pogorzelski

Opis kursu:

Ćwiczenia spec.1

Cykl ćwiczeń z językoznawstwa w bloku przedmiotów do wyboru ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień teoretycznych i praktycznych z leksykalnej semantyki języka angielskiego. Poszczególne bloki tematyczne są uzupełniane ćwiczeniami praktycznymi, które pomagają utrwalić omówiony materiał. Ćwiczenia mają na celu:

- uświadomienie słuchaczom jak ważną rolę pełni w języku leksykon i jaką różnorodnością zjawisk językowych charakteryzuje się,

- wykształcenie umiejętności obserwacji i analizy faktów językowych,

- wyposażenie ich w aparat pojęciowy niezbędny do opisu języka naturalnego na potrzeby ich przyszłej pracy zawodowej – nauczania języka obcego, tłumaczenia itp.
Bibliografia:

1. Allan K. 1986. Linguistic Meaning. London, N.Y.

2. Cruse D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge University Press.

3. Croft, W. and D.A. Cruse, 2004. Cognitive Linguistics. Cambridge University Press.

4. Fauconnier G , M. Turner . 2002. The way we think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. – N.Y.: Basic Books

5.Grzegorczykowa, R. 2001. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. (Wydanie trzecie, poprawione i rozszerzone),Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA

6. Lakoff G. 1993. The Contemporary Theory of Metaphor. In: Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, – P. 202-252.

7. Leech G.N., 1977 (1974). Semantics. N.Y: Penguin Books.

8. Texts in Lexical Semantics. 1998. Minsk. MGLU.
Ćwiczenia spec.2

1.Czytanie i sporządzanie transkrypcji tekstu w języku angielskim

2.Utrwalenie prawidłowej artykulacja samogłosek i spółgłosek;

3.Ćwiczenie akcentu wyrazowego, zdaniowego, słabych form i rytmu.

4.Stosowanie wzorów intonacyjnych w języku angielskim
Bibliografia:

1.Vaughn-Rees M. Rhymes and Rhythm, Macmillan, 1994

2.Mańkowska A. How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?, Konsorcjum Akademickie, 2009

3.Garcia Lecumbrerri M. L., Maidment J. A., English Transcription Course, Hodder Arnold, 2000

4.Mortimer C., Elements of Pronunciation, Cambridge, 1993

5.Sobkowiak W, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 1996


Ćwiczenia spec.3
Podczas kursu owówione zostaną następujące zagadnienia: na czym polega rola tłumacza i co to znaczy „tłumaczyć tekst”, pułapki oryginału, błędy tłumaczenia (pozorna oczywistość, przesadna precyzja, niedostrzeżona terminologia, błędy stylistyczne, błędy frazeologiczne, itp.),gramatyka (przyimki, zaimki, imiesłowy, czas present perfect, zgodność orzeczenia z dopełnieniem), warsztat tłumacza (łączenie, dzielenie, uogólnianie, zmiana kolejności, zastępowanie, usuwanie, uzupełnianie, dopowiadanie, zmiana form gramatycznych i części mowy, powtórzenia), szyk wyrazów, nazwy własne, tło kulturowe.


Bibliografia:

1.A. Belczyk, „Poradnik tłumacza. Z angielskiego na nasze”, Idea, Kraków 2004.

2.A. Korzeniowska, P. Kuhiwczak, „Successful Polish-English Translation”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3.O. Wojtasiewicz, „Wstęp do teorii tłumaczenia”, Translegis, Warszawa 2007.

4.D. Kierzkowska [red], „Dokumenty polskie, wybór dla tłumaczy sądowych”, Translegis, Warszawa 2007.

5.S. Taylor, „Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents”, Pearson Education Ltd. 2004

6.A. J. Thomson, A. V. Martinet "A Practical English Grammar", Oxford University Press, 1989.

7.B. D. Graver "Advanced English Practice", Oxford University Press, 1996.

8.R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik "A Comprehensive Grammar Of The English Language", Longman, 1985.
Blok literaturoznawczy
(0400-AN2-2LSs5) Literaturoznawstwo spec. 5
Semestr 3, wykłady– 30 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. Zbigniew MaszewskiOpis kursu:

Wykłady poświęcone są omówieniu głównych założeń teorii literackich w XX i XXI wieku: „Nowy krytycyzm”, krytyka psychoanalityczna, krytyka marksistowska, teorie feministyczne, strukturalizm i poststrukturalizm, krytyka postkolonialna, krytyka „queer”. Podstawowe założenia teorii literackich przedstawiane są w odniesieniu do krótkich utworów literackich prezentowanych studentom w czasie wykładów.


Bibliogrfia:

1.The Norton Anthology of Theory and Criticism pod red. Vincent B. Leitch. New York, W.W. Norton& Company, 2001.


(0400-AN2-2LSs6,7) Literaturoznawstwo spec. 6, 7
Semestr 3, 4, ćwiczenia – 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Jerzy Kamionowski, dr Grzgorz MorozOpis kursu:

Szczegółowy program nauczania (na każdych ćwiczeniach analizowany będzie jeden utwór / fragment, danego prozaika po wyborze dokonanym wspólnie ze studentami, z uwzględnieniem ich zainteresowań ):D.H. Lawrence, James Joyce, Wirginia Woolf, Evelyn Waugh, Christopher Isherwood, George Orwell, Graham Greene, E.M. Forster, Aldous Huxley, Ronald Firbank, Henry Greek, Anthony Powell, Cyryl Connoly, Ivy Compton-Burnet.


Bibliografia:

1.Bergonzi, Bernard,(1978) Reading the Thirties, London, Macmillan

2.Johnstone, Richard, (1982) The Will to Believe: Novelists of the Nineteen-thirties, Oxford, Oxford University Press

3.Sanders, Andrew (1994) The Short Oxford History of English Literature; Oxford, Claranden Press


4.Stevenson, Randall,(1987) The British Novel Since the Thirties, Batsford, Ltd., London

(0400-AN2-2ICSs5) Kulturoznawstwo spec. 5
Semestr 3, wykład – 30 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Kirk PalmerOpis kursu:

Analiza produktów kultury masowej przybliżająca studentom zjawiska kulturowe rzeczywistości amerykańskiej


Bibliografia:

1.Highbrow, Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy In America, by Lawrence Levine, Cambridge, MA: Harvard University Press 1988

2.A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ed. Michael Payne, Oxford: Blackwell Publishing, 1996.

3.Concise Oxford Companion to American Literature, Oxford: Oxford University Press, 1988

4.The American Tradition in Literature, Volumes 1 and 2, ed S. Bradley et al, New York: Random House, 1981.

5.The College Anthology of American Literature, ed. by Zygmunt Mazur, Kraków: Universitas 1998.

6.A People and a Nation. Vol. 1 & 2. Ed. By M.B. Norton et al, Boston: Houghton Mifflin

Co. 1986


(0400-AN2-2ICSs6,7) Kulturoznawstwo spec. 6,7
Semestr 3, 4, ćwiczenia – 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: mgr Dorota Guzowska, mgr Robert KuźmaOpis kursu:

Ćwiczenia spec.1

 • Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i pojęciami dotyczącymi życia społecznego i kulturalnego współczesnej Wielkiej Brytanii

 • Zaznajomienie studentów z różnorodnymi aspektami i przejawami kultury brytyjskiej

 • Zachęcenie studentów do aktywnego poznawania kultury brytyjskiej poprzez lekturę prasy, oglądanie brytyjskich produkcji filmowych i telewizyjnych, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych promujących kulturę brytyjską w Polsce

 • Podnoszenie kompetencji kulturowej studentów jako użytkowników języka angielskiegoBibliografia:


1. Michael Higgins,Clarissa Smith,John Storey (eds.), 2010.Cambridge Companion to Modern British Culture. CUP.

2. Jacqueline Scott, Judith Treas, and Martin Richards (eds.), 2004. The Blackwell companion to the sociology of families. Blackwell Publishing.

3. Nicholas Abercrombie,Alan Warde,Rosemary Deem, 2000. Contemporary British society. Cambridge: Polity Press.
4. Nicholas Abercrombie,Alan Ward, 2000. Contemporary British society. The Reader. Cambridge: Polity Press.

Ćwiczenia spec.2

Studenci poszerzą nabytą już wiedzę o USA o nowe, istotne elementy i zagadnienia pomocne w pełniejszym zrozumieniu nowoczesnego oblicza Stanów Zjednoczonych, będą doskonalić krytyczne myślenie, analizę trendów, myśli i argumentów, będą łączyć elementy tej kulturowo-politycznej układanki w sensowną i logiczną całość, zapoznają się z materiałami źródłowymi oraz będą w stanie dokonać ich prawidłowej analizy, będą ćwiczyć sztukę analizowania, krytycznego czytania tekstów źródłowych, formułowania i obrony argumentów oraz publicznej prezentacji wybranego zagadnienia z tematyki kursu; studenci będą zachęcani do aktywnego i wnikliwego porównywania kultury i zwyczajów USA z trendami kulturowymi Polski oraz Europy.


Bibliografia:

1.Althen, G., 2003. American Ways. A Guide for Foreigners in the United States. Intercultural Press Inc. Yarmouth.

2.American Studies Journals (available in the college library)

3.Baudrillard, J., 2001. Ameryka. Sic!, Warszawa.

4.Baudrillard, J., 2005. Symulakry i symulacja. Sic!, Warszawa.

5.Berry, Jeffrey M., Jerry Goldman, Kenneth Janda.1992. The Challenge of Democracy. 3rd Ed. Boston: Houghton Mifflin Company.

6. Bode, C., 1992. American Perspectives. Washington: United States Information Agency.

7.Boorstin, D. J., 1974.The Americans: The Democratic Experience. Vintage Books, New York.

8.Bosrock, M.M., 2001. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Przewodnik dla podróżujących w interesach i nie tylko. Wig-Press, Warszawa.

9.Bromhead, P., 1990. Life in Modern America. New York: Longman, Inc.

10.Buchanan, P.J., 2005. Śmierć Zachodu. Wektory, Wrocław.

(0400-AN2-1, 2PRE) Praktyczna Znajomość Języka Angielskiego

Semestr 3 i 4, ćwiczenia –120 godzin, punkty ECTS: 14

(0400-AN2-2PWR) Pisanie akademickie

Prowadzący: mgr Aleksander Pogorzelski dr Zdzisław Głębocki, mgr Stefan KubiakOpis kursu:

Celem kursu jest wyposażenie studentów w umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim, tak by ułatwić im napisanie prac magisterskich. Kurs jest pomyślany w sposób niezwykle praktyczny i obejmuje: pisanie tekstów naukowych, życiorys naukowy, listy aplikacyjne, etapy pisania tekstów naukowych, analiza i pisanie rożnych tekstów: ogólnych / szczegółowych, sposoby rozwiązywania problemów, operowanie danymi, organizacja tekstów empirycznych, pisanie rożnych typów streszczeń, pisanie długich esejów, pisanie odsyłaczy i formalna strona piśmiennictwa naukowego.


Bibliografia:

1. Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

2.Macpherson, R., English for Academic Purposes, PWN, 2004.

3.Levin, G., Short Essays, HBJ, 1977.

4.Cory, H., Advanced Writing, Oxford University Press, 1999.
(0400-AN2-2PIS) Umiejętności łączone

Prowadzący: mgr Izabela Czochańska, mgr Krzysztof Puławski, mgr Dariusz Frankowski

Opis kursu:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom możliwości rozwijania umiejętności wypowiadania się na szereg tematów dotyczących życia społecznego i kulturalnego oraz jego politycznych, ekonomicznych, duchowo-moralnych czy też historycznych aspektów. Z założenia zajęcia powinny pobudzać w studentach nie tylko myślenie twórcze ale także refleksyjne i analityczne o świecie i zachodzących w nim zmianach. Użycie języka angielskiego powinno zatem koncentrować się na doskonaleniu płynności przekazu ustnego, czytelności wypowiedzi oraz jej koherencji, przy założeniu, że znajomość słownictwa, rejestrów oraz gramatyki pozwala na bezbłędne posługiwanie się językiem obcym.


Bibliografia:

1.Capel, A. and W. Sharp (2002). Objective Proficiency. Cambridge: CUP.

2.Gude, K. and M. Duckworth (1996). Proficiency Masterclass. Oxford: OUP.

3.Hacker, D. (1992). A Writer’s Reference. Boston: Bedford Books of St. Martin’s Press.

4.Jordan, R.R. (2003). Academic Writing Course. Harlow: Pearson Education Limited.

5.McKellen, J.S. (2000). Test Your Business English. General Usage. Harlow: Pearson Education Limited.

6.Mann, R. (2000). Proficiency Gold. Harlow: Pearson Education Limited.

7.Misztal, M. (1997). Tests in English. Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

8.Moore, J. (2005). Common Mistakes at Proficiency. Cambridge: CUP.

9.O'Dell, F. (1999). English Panorama 1. Cambridge: CUP.

10.Side, R. nad G. Wellman (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Harlow: Pearson Education Limited.

(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Semantyka leksykalna i etymologia

Semestr 3,4 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. Albertas Steponavicius

Opis kursu:

Indywidualne prezentacje studentów w celu przeprowadzenia dyskusji i refleksji nad napisanymi fragmentami pracy; analiza zgromadzonego materiału badawczego oraz pozyskanych pozycji bibliograficznych, dyskusja nad dostarczanymi przez studentów fragmentami, a następnie całością napisanej przez studentów pracy magisterskiej.


(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Tekst literacki w badaniach kognitywnych
Semestr 3,4 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Nadzieja MonachowiczOpis kursu:

Jest to seminarium dla osób zainteresowanych kognitywnym podejściem do literatury i poetyką kognitywną. Poetyka kognitywna wykorzystuje założenia teoretyczne językoznawstwa kognitywnego do analizy różnorodnych tekstów. W oczywisty sposób staje się więc ważnym narzędziem analitycznym w badaniach nad literaturą. Należy jednak podkreślić, że może także nadawać kierunek badaniom nad innymi typami tekstów.

W swoich pracach magisterskich studenci będą badali utwory pod kątem zagadnień poetyki kognitywnej (kognitywna deiksa, metafora pojęciowa, świat dyskursu i przestrzenie mentalne, literatura jako parabola).
(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Literatura anglojęzyczna

Semestr 3,4 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Jerzy Kamionowski

Opis kursu :

Seminarium dotyczy literatury anglojęzycznej dwudziestego wieku, zarówno prozy, jak i poezji. Zachęcam do wyboru tematów prac magisterskich z zakresu feminizmu, postmodernizmu, literatury afroamerykańskiej lub wybranych zjawisk prozy i poezji drugiej połowy dwudziestego wieku. Dopuszczalne są wyjątki (np. prace dotyczące twórczości dziewiętnastowiecznej) w przypadku studentów przychodzących z własną propozycją tematu i już dobrze do tego tematu przygotowanych. Po konsultacjach uczestnicy seminarium otrzymają propozycje tematów od promotora.


(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: System leksykalny języka angielskiego

Semestr 3,4 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. Zinaida Charytończyk

Opis kursu :

Seminarium magisterskie ma na celu:

- poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień teoretycznych i praktycznych języka angielskiego,

- poszerzenie wiedzy studentów w zakresie systemu leksykalnego języka angielskiego, semantyki językoznawczej, • poszerzenie wiedzy studentów w zakresie ogólnych problemów językoznawstwa,

pomoc studentom w pisaniu pracy magisterskiej
(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Fonetyka współczesnego języka angielskiego w aspekcie pragmatycznym, socjolingwistycznym, dydaktycznym i porównawczym
Semestr 1,2 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Dorota SzymaniukOpis kursu :

Prace magisterskie powinny koncentrować się na takich zagadnieniach (do wyboru) jak: 1. cechy fonetyczne (segmentalne i prozodyczne) wypowiedzi ustnych w zależności od celu komunikacji,

 2. modyfikacje cech języka mówionego pod wpływem czynników językowych i pozajęzykowych (społeczne osie zmienności, wypowiedzi nacechowane, interferencja),

3. charakterystyka prozodyczna wybranych typów dyskursu, jak wykład, kazanie,

opowiadanie dowcipów, przemówienie,

Indywidualne prezentacje studentów w celu przeprowadzenia dyskusji i refleksji nad napisanymi fragmentami pracy; analiza zgromadzonego materiału badawczego oraz pozyskanych pozycji bibliograficznych, dyskusja nad dostarczanymi przez studentów fragmentami pracy magisterskiej.
(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Język i kultura

Semestr 3,4, seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Agata Rozumko

Opis kursu :

Podczas seminarium zajmiemy się związkami pomiędzy językiem i kulturą, koncentrując się na języku angielskim w jego regionalnych odmianach oraz na badaniach porównawczych pomiędzy językiem angielskim i polskim. Zwrócimy szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

- zwroty i konstrukcje gramatyczne nacechowane kulturowo (semantyka i pragmatyka międzykulturowa)

- różnice kulturowe pomiędzy krajami anglojęzycznymi i ich odzwierciedlenie w języku

- rola stereotypów w języku

- badania porównawcze dotyczące stereotypów językowych


(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Lingwistyka stosowana i nauczanie języków
Semestr 3,4, seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Dorota PotockaOpis kursu :

Jest to seminarium przeznaczone dla osób zainteresowanych zagadnieniami uczenia się i nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Głównym celem zajęć będzie zapoznanie studentów z metodologią badań empirycznych w glottodydaktyce w celu przygotowania narzędzi badawczych, które w dalszym etapie posłużą studentom do zebrania danych do części empirycznej pracy. Badania przeprowadzone w klasie (classroom research) mogą dotyczyć szerokiej problematyki uczenia się i nauczania języka z punktu widzenia zarówno ucznia jak i nauczyciela. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań do udziału w tym seminarium magisterskim zapraszam nauczycieli czynnych zawodowo.

Indywidualne prezentacje studentów w celu przeprowadzenia dyskusji i refleksji nad napisanymi fragmentami pracy; analiza zgromadzonego materiału badawczego oraz pozyskanych pozycji bibliograficznych, dyskusja nad dostarczanymi przez studentów fragmentami, a następnie całością napisanej przez studentów pracy magisterskiej.
(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Kultura amerykańska

Semestr 3,4 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Zdzisław Głębocki

Opis kursu :

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przedłożenia pracy magisterskiej oraz nadzorowanie ich bieżącej pracy.

W kategoriach intelektualnych jest to przygotowanie studentów do postrzegania różnych aspektów życia w Stanach Zjednoczonych w kategoriach kulturowych, oraz do wypracowania umiejętności sformułowania tematu badawczego. Dominującym podejściem w tym względzie jest antropologia kulturowa, ze szczególnym naciskiem położonym na wymiary kultury, co umożliwia opisywanie – i porównywanie – różnych kultur w kategoriach innych niż impresjonistyczne. Decydujące znaczenia ma tu pojęcie wartości kultury, które można poznawać bądź to w perspektywie komparatystycznej (przez porównanie ich z systemami wartości, oraz z poszczególnymi wartościami, innych kultur) bądź też w sposobie w jaki się przejawiają – i są testowane – w wytworach danej kultury.
(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Czarna i Biała Ameryka

Semestr 3,4 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Kirk Palmer
Opis kursu :

Podczas zajęć będzie badana kultura amerykańska za pomocą analizy filmu biało-czarnego. Poza tym, będą omawiane takie zagadnienia jak rola postaci męskich i żeńskich, rozwój uczuć patriotycznych oraz zadania szeroko rozumianej rozrywki dla publiczności. Dużo uwagi będzie poświęcone relacjom rasistowskim pomiędzy białymi i czarnoskórymi zarówno teraz jak i w przeszłości.

Wymagane będzie czytanie literatury dotyczącej tego obszaru tematycznego. Ocena końcowa będzie oparta na aktywnym udziale podczas zajęć oraz na podstawie napisanych esejów analitycznych dotyczących obejrzanych filmów.
(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Badania semantyczne w ramach lingwistyki antropologicznej
Semestr 3,4 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. Sergiusz GriniewiczOpis kursu :

Seminarium dla osób zainteresowanych badaniem powstania współczesnej kultury i mentalności przez ich odbicie w rozwoju słownictwa na przykładzie podstawowych pojęć przyrody, zwierząt, mieszkania, ubrania, emocji, itp. Przedmiotem zajęć będą : opis angielskich nazw wybranych pojęć, ustalenie ich synonimów. Indywidualne prezentacje studentów w celu przeprowadzenia dyskusji i refleksji nad napisanymi fragmentami pracy; analiza zgromadzonego materiału badawczego oraz pozyskanych pozycji bibliograficznych, dyskusja nad dostarczanymi przez studentów fragmentami, a następnie całością napisanej przez studentów pracy magisterskiej.(0400-AN2-2SEM) Seminarium magisterskie: Różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej i ich odzwierciedlenie w przekazie kulturowym
Semestr 3,4 seminarium - 60 godzin, punkty ECTS: 6

Prowadzący: dr Anna TomczakOpis kursu :

Cele kursu: przygotowanie do napisania pracy magisterskiej, która będzie badać w jaki sposób komunikacja niewerbalna w wybranym dziele współczesnej kultury brytyjskiej (np. filmie, powieści, cyklu opowiadań, etc.) odzwierciedla kulturę danej grupy (np. klasy społecznej, grupy etnicznej, narodu).

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim i mają formę wspólnej pracy z tekstem (w szerokim znaczeniu tego słowa), dyskusji oraz indywidualnych prezentacji przygotowanych przez studentów.
(0400-ASI-1,2,30MON) Wykład monograficzny: Metodologia badań w językoznawstwie stosowanym
Semestr zimowy, 30 godzin, punkty ECTS: 2

Prowadzący: prof. Jolanta Zając

Opis kursu :

Studenci zapoznają się z podstawami epistemologii glottodydaktyki, rozważą zalety i wady badań jakościowych i ilościowych. Zostanie dokonany przegląd podstawowych metod i technik badawczych właściwych dla nauk humanistycznych. Przeanalizowane zostaną sposoby formułowania problemów badawczych, hipotez i pytań szczegółowych.


Bibliografia:

1. Chromiec E., 2003, Dziecko wobec obcości kulturowej, GWP, Gdańsk.

2. Paquay L, Crahay M, J.-M. De Ketele, L`analyse qualitative en education, De Boeck, Bruxelles.

3. Pawlak M (red)., 2009, Metody badań w językoznawstwie stosowanym, Neofilolog n. 32, czasopismo PTN, Poznań.

4. Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Wstęp do metodologii badań w glottodydaktyce, Kraków: Avalon.

(0400-ASI-1,2,30MON) Wykład monograficzny: Filozofia brytyjska

Semestr zimowy, 30 godzin, punkty ECTS: 2


Prowadzący: dr Sławomir Raube

Opis kursu :

Wykład obejmuje następującą tematykę: filozofia brytyjska w okresie przednowożytnym; kontekst kulturowy i społeczno-polityczny filozofii XVII wieku; empiryzm brytyjski; filozofia polityczna: liberalizm filozoficzny; spory wokół religii i tolerancji; brytyjskie Oświecenie: deizm, ortodoksja i apologetyka; nauka i filozofia: I. Newton; brytyjska myśl moralna; utylitaryzm i pragmatyzm; filozofia ewolucji, ewolucjonistyczna etyka; brytyjski idealizm XIX wieku; nowy realizm; angielska filozofia analityczna; współczesna etyka brytyjska.


Bibliografia:

1. F. Copleston, Historia filozofii, t. V i VIII, Warszawa 1997 i 1989.

2. R. C. Solomon, K. M. Higgins, Krótka historia filozofii, Warszawa 1997.

3. B. Russell, Dzieje filozofii zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000.

4. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa, t. II i III (wyd. różne).
(0400-ASI-1,2,30MON) Wykład monograficzny: Podstawy językoznawstwa kognitywnego
Semestr zimowy, 30 godzin, punkty ECTS: 2

Prowadzący: dr Urszula Chybowska


Opis kursu :

Wykład obejmuje następującą tematykę: konstruowanie znaczenia, perspektywa, uwypuklenie, rama pojęciowa, konstruowanie relacji przestrzennych, przestrzenne znaczenia przyimków, mechanizm rozszerzania znaczeń przestrzennych, kategorie radialne, ikoniczność, przestrzenie mentalne, metafora i metonimia pojęciowa.


Bibliografia:

1.Evans, Vyvyan and Melanie Green. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press 2006.

2.Geeraerts, Dirk (ed.). Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin/New York: Mouton de Gruyter 2006.

3.Lakoff, George and Mark Johnson. Metaphors We Live By. The University of Chicago Press 1980.

4.Lee, David. Cognitive Linguistics: An Introduction. Oxford: OUP 2001.
(0400-ASI-1,2,30MON) Wykład monograficzny: Wstęp do kulturoznawstwa
Semestr zimowy, 30 godzin, punkty ECTS: 2

Prowadzący: dr Zdzisław Głębocki

Opis kursu :

Kultura a komunikacja – język, komunikacja niewerbalna.

Kultura a biologia – posługiwanie się ciałem w kulturze.

Sztuka jako kultura symboliczna.

Kultura a kształtowanie charakteru jednostki.

Normy, wartości, wzory kultury.

Czas i przestrzeń w kulturach.

Kultura wysoka, popularna, masowa.

Komunikacja międzykulturowa.
Bibliografia:

1.Haviland William, Cultural Anthropology, 2005, Wadsworth.

2.Ember Carol R., Melvin Ember, Cultural Anthropology, 2006, Prentice Hall.

3.Harris Marvin, Cultural anthropology, 2002, Allyn & Bacon.

4.Kottak Conrad Philip, Anthropology. The Exploration of Human Diversity, 2005, McGraw-Hill .
Wykład monograficzny
Semestr letni, 15 godzin, punkty ECTS: 2

Prowadzący: dr Jerzy KamionowskiOpis kursu :

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi charakterystycznych form poezji afroamerykańskiej i jej częstej tematyki. Podczas zajęć przeprowadzane są modelowe analizy i interpretacje dwudziestowiecznych tekstów reprezentujących różne prądy i zjawiska, mieszczące się między dążeniem do pełnej estetycznej integracji z kulturą białej Ameryki a całkowitym odseparowaniem – tzw. „ascension” i „immersion”. Tematyka wykładów dotyczy początków czarnej poezji w Ameryce, poezja bluesowa, Afryka utracona, Afryka odzyskana, historia i mit, retoryka Ruchu Czarnej Sztuki, poezja “dzikiej strefy”.


Bibliografia:

1.Andrzejczak, Krzysztof, Długa czarna pieśń. Zarys literatury afroamerykańskiej, Universitas: Kraków, 2005.2.The Norton Anthology of African American Literature (2nd edition), red. Nellie Y. McKey i Henry Louis Gates, Norton: New York, London 2003.

3.Werner, Craig, „New Democratic Vistas”, w: Belief vs. Theory in Black American Literary Criticism, red. Joe Weixlmann i Chester J. Fontenot: The Penkevill Publishing Company, Greenwood, Florida 1986, s. 47-84.4.Black Women Writers 1950-1980: A Critical Evaluation, red. Mari Evans, Anchor Books: New York, 1984
Wykład monograficzny
Semestr letni, 30 godzin, punkty ECTS: 2

Prowadzący: prof. Sergiusz GriniewiczOpis kursu :

Pojęcie leksemu; chronologiczne i strukturalne typy leksemów, onomazjologia, środki tworzenia leksemów; semazjologia, procesy semantyczne; pola semantyczne; leksykografia


Bibliografia:

1.Konspekty wykładów

2.Sergiusz W. Griniewicz, Elwira M. Dubieniec. Introduction To Linguistics. 2nd ed.

Białystok, WSFiZ, 2004

3.Dubieniec E.M. Modern English Lexicology. M., 2002

4.Ginzburg R.S. et al. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979Lipka L., Outline of English Lexicology. Tübingen. 1990

Cruse D.A. - Lexical semantics (1999)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna