Katedra slavistiky oddělení polonistiky damborský jiřÍ, Prof. PhDr., DrScPobieranie 125.79 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar125.79 Kb.katedra slavistiky

oddělení polonistiky
DAMBORSKÝ JIŘÍ, Prof. PhDr., DrSc.
A:České minirozhovory. 1. vyd. Varšava: Wiedza Powszechna 1998. 100 s. ISBN 83-214-0202-X.
Polština a franština ve vzájemném vztahu. (soubor statí). 1. vyd. Ostrava: FFOU 1999. 284 s. ISBN 80-7042-533-4.
Rozmówki czeskie. 1. vyd. Varšava: Wiedza Powszechna 2000, s. 160. ISBN 83-214-1217-3.


B:

Nauczanie języka polskiego w środowisku czeskim. In Język polski jako język obcy. Lublin: Uniwersytet M. C. Skłodowskiej 1992, s. 44-50. ISBN 83-85398-13.


Gwara czesko-cieszyńska. In Z badań porównawczych języków oraz dialektów słowiańskich i niesłowiańskich na ziemiach nadodrzańskich. Zielona Góra: WSP 1992, s. 71-75. ISBN 0.
Przesłanki uniwersyteckiego nauczania języka polskiego w Czecho-Słowacji. In Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. Wrocław: UŚ w Katowicach 1992, s. 15-20.

ISBN 83-907722-0-5.


Národní kultura, řečové chování a interference. In Jazyk a literatura v česko-polském kontextu. S FF OU, Ostrava: Repronis 1994, s. 9 -11. ISBN 80-7042-406-0.
Kultura języka w Czechach. In Kultura języka dziś. Poznań: Uniwersytet Poznański 1995, s. 74-83. ISBN 0.
Polonistické studie ve filologických vědách v České republice. In Česká polonistica a polská bohemistica. Praha: UK 1995, s. 129-177. ISBN 0.
Alexandr V. Isačenko. In Zakladatelé a pokračovatelé. Památník osobností Olomoucké univerzity. Olomouc: UP 1996, s. 70-74. ISBN 80-7067-614-0.
Projekt jazykového zákona v Polsku. Naše řeč, 1998, č. 2-3, 81, s. 151-155. ISSN 0027-8203.
Niemceviczův boj proti cizím vlivum (pojednání o jazykové galomanii). Slavia, časopis pro slovanskou filologii. Praha: SU AV 1998, roč. 67, č. 4, s. 501-505. ISSN 0037-6736.
O dwujęzyczności Dziadów. Prace Filologiczne tom XLIV, 1999, nr 44, s. 85-95. ISSN 0138-0567.
Změny v sociální modalitě. In Slovanské studie. Studia Slavica. SFFOU č. 140. Ostrava: Sfinga 1993, s. 11-16. ISBN 80-7042-394-3.
Slovo vlast v pojetí vysokoškoláků. In Historica I. S FFOU č. 139. Ostrava: Sfinga 1993, s. 125-128. ISBN 80-7042-393-5.
Nazwy własne w ujęciu konfrontatywnym, Slawistyka I, Zeszyty Naukowe WSP. Opole: WSP 1994, s. 21-24. ISBN 0.
Stav polonistických studií ve filologických disciplínách v ČR v uplynulém třicetiletí. In Jazykověda. Linguistica. SFFOU č. 146. Ostrava: Sfinga 1994, s. 23-27. ISBN 80-7042-413-3.
Gramatické kategorie osoby v polštině a češtině. In Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie. Opole: UO 1995, s. 7-16. ISBN 83-85678-55-7.
Místo slavistiky na vysokých školách. In Studia Slavica III. SFFOU č. 163. Ostrava: Repronis 1996, s. 23-28. ISBN 80-7042-462-1.
Z bliskiej odleglości - rzecz o antonimach, Slawistyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Opole: UO 1997, s. 15-18. ISBN 83-85618-39-2.
Slovo vlast v pojetí současných českých studentů vysokých škol. In Česká a polská mládež o sobě. Ostrava: OU 1998, s. 133-144. ISBN 80-7042-515-6.
Dvoujazyčnost v literárním textu (na příkladech Mickiewiczova díla Tryzna). In W ojczyźnie serce me zostało. Opole: UO 1998, s. 283-293. ISBN 83-87635-34-0.
Kropaczek i jego czeszczyzna w komedii A. Fredry. In O kształcie języka. Opole: UO 1999, s. 51-58. ISBN 83-87635-42-1.
O dwujęzyczności Dziadów. In Adam Mickiewicz.Texty a kontexty. Olomouc: UP 1999, s. 43-55. ISBN 80-244-0040-5.
K artistnímu míšení jazyků ( na příkladě románu J.U. Niemcewicze). In Linguistica 3. SFFOU č. 179. Ostrava: Repronis 1999, s. 41-50. ISBN 80-7042-526-1.
Walka o język w polskim Oświeceniu i czeskim Odrodzeniu Narodowym. In Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji (księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli). Kraków: Wydawnictwo UJ 1999, s. 167-174. ISBN 83-293-1143-9.
Komunikacja między miastem a wsią (obywatel miasta versus obywatel wsi?). In Miasto, teren koegzystencji pokoleń. Łódź: UŁ 1999, s. 15-19. ISBN 83-7171-253-7.
Świadomość normatywno-stylistyczna a współczesna norma językowa wśród polskiej mniejszości na Zaolziu. In Mowa rozświetlona myślą. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1999, s. 331-336. ISSN 2339-661161.
Zasób słów i semantyka w nauczaniu języka polskiego (jako obcego). In Studia Slavica. Opole: UO 2000, s. 97-105. ISBN 83-876635-8111-2.
K některým otázkám výuky českému jazyku na polských vysokých školách. In Studia nad współczesnymi językami literaturami południowo - i zachodniosłowiańskimi. Opole: UO 2001, s. 145-150. ISBN 83-88796-27-5.
Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadaniach H. Sienkiewicza. In Prace Filologiczne, t. XLVI, Warszawa 2001, s. 127-132. ISSN 0138-0567.
Niezmienność struktury dialektu. In Studia Dialektologiczne. Kraków: PAN 2002, s. 43-47.
PL ISSN 0208-4070, ISBN 83-85579-12-9.


C:Błyskawiczny kurs języka czeskiego. Katowice: UŚ 1991, 102 s. ISBN 0.
Damborský, J. - Lotko, E. Studia o współczesnym języku polskim (skrypt). Olomouc: UP 1992, 96 s. ISBN 0.


D:

Formy grzecznościowe w języku polskim. In Polonica. Sborník příspěvků z V. celostátní konference československých polonistů. (22. – 24. května 1990). Brno: ÚČSL ČSAV 1990, s. 163-172. ISBN 0.


Odmiany współczesnego języka czeskiego. In Wariancje w języku. Materiały z konferencji III Opolskie Spotkania językoznawcze. Uniwersytet Opolski. 10-11.10.1989. Opole:UO 1991, s. 21-24. ISBN 0.
Narodowa specyfika mowy a interferencja. In Śląsk w badaniach językoznawczych. Narodowa specyfika mowy a interferencja. 2-2.5.1993. Katowice: UŚ 1993, s. 200-220. ISBN 0.
Język polski w Republice Czeskiej. In Język polski w kraju i za granicą t.II. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistów. 14-16.9.1995. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 1997, s. 147-153. ISBN 83-7151-195-7.
Komplementarność gatunek - styl funkcjonalny (na przykładzie przemówień V. Havla). In Rozwarstwienie stylistyczne języków słowiańskich. Style funkcjonalne i stylizacje literackie. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katowice. 24-25.5.1996. Katowice: UŚ 1996, s. 29-35. ISBN 83-907096-0-0.
Czeszczyzna w pasie przygranicznym. In Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla języka i lit.. 1-1.6.1997. Wrocław: Centrum Badań Bohemistycznych 1997, s. 23-33. ISBN 83-907247-5-8.
Interferencja w zakresie modulacji mowy. In Interferencja w językach i dialektach słowiańskich. 5-6.2.1997. Łódź: UŁ 1997, s. 81-86. ISBN 83-7171-013-5.
Jazyk český v pohraničním pásmu. In Polsko-české sousedství v rozvoji jazyka a literatury. 2-3.5.1997. Wrocław: Polská komise humanitních věd při MŠMT ČR a PR 1998, s. 33-41. ISBN 83-907247-5-1.
Plurál úcty v Reymontově díĺe. In W. S. Reymont. Tradice - současnost - recepce. W. S. Reymont. Tradice - současnost - recepce. 6-7.12.2000. SFFOU č.197. Ostrava: Repronis 2000, s. 73-81. ISBN 80-7042-5792-1.
Jezuita B. Balbin w obronie języka słowiańskiego i czeskiego. In Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka 15-17.5.2000. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2001, s. 187-196. ISBN 83-87931-32-2.
Polonistyka na Uniwersytecie w Ostrawie. In Polonistyka na świecie. Warszawa: Wydział Polonistyki UW 2001, s. 133-136. ISBN 83-87608-92-0.
Současná polská kultura v České republice. In Současné vztahy české a polské literatury,
Opava: SU 2001, s. 3-7. ISBN 80-7248-123-1.
Poměr domácí a cizí složky v terminologii (v polsko-české konfrontaci). In Termina 2000,
Praha: Galén 2001, s. 96-100. ISBN 80-7262-105-X.
O doskonałości języka czeskiego i słowiańskiego. In O doskonałości. Materiały z konferencji 21-23 maja 2001. Část I. Łódź: UŁ 2002, s. 125-130. ISBN 83-87931-28-4.

K:

Budoucnost naší mateřštiny, Učitelské noviny 9, 1997, s. 25-25. ISSN 0139-5718.MATYSKOWA ZOFIA, PhDr. CSc.

B:

Dla tej ziemi żyć będziemy czynem i miłością…. „Ojczyzna Polszczyzna” – Kwartalnik dla nauczycieli uczących za granicą. Kraków: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1991, Nr 3, s. 45-50. ISBN-0867-5082.


MATYSKOWA, Z. - POLAŃSKI, E.: Osobliwości w języku uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Czecho-Słowacji. In Biuletyn Naukowy Filologii Polskiej, Nr 1, Częstochowa 1992, s. 53-56, ISBN-0.
Zaolzie. Post scriptum, nr 4-5, Biuletyn Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Katowice: UŚ 1993, s. 15-17. ISBN-0.
Integracja w nauczaniu języka polskiego. In Linguistika 1. SFFOU č. 146. Ostrava: Sfinga 1994, s. 93-98. ISBN 80-7042-413-3.
Kształcenie świadomości i sprawności językowej uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. In Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie. Opole: UO 1995, s. 69-74, ISBN 83-85678-55-7.
Jan Amos Komeński prekursorem kształcenia się przez całe życie. In Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czesko-słowackie. Katowice-Ostrawa: Wydawnictwo Śląsk 1996, s.21-25. ISBN 83-7164-030-7.
Kilka uwag o analizie i interpretacji dzieła literackiego w szkole podstawowej. In Literární věda 3. SFFOU č. 169. Ostrava: Repronis 1997, s. 85-87. ISBN 80-7042-488-5.
Mezinárodní slavistická konference v Polsku. In Český jazyk a literatura č. 7-8, Praha: SNP 1997-1998, s. 183-83. ISSN 0009/0786.
Polonistyka ostrawska w latach 1990-2000. In Tu byliśmy, tu jesteśmy. Szkolnictwo polskie w ostatniej dekadzie XX wieku. Czeski Cieszyn: Związek Nauczycieli Polskich 2001, s. 57-59. ISBN 80-238-6805-5.

D:

Z problematyki nauczania języka polskiego w szkołach polskojęzycznych w Czechosłowacji. In Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. Wrocław: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ w Katowicach 1992, s. 169-173. ISBN 83-907722-0-5.


Zachowania językowe uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. In Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego. Katowice: UŚ 1993, s. 159-162. ISBN-0.
MatyskoWA, Z.- Cząstka-Szymon, B.: Sytuacja językowa uczniów szkół polskich na Zaolziu. In Świadomość językowa – Kompetencje-Dydaktyka. Warszawa 1996, s. 209-222. ISBN 83-7151-142-6.
Z zagadnień analizy literackiej w warunkach współczesnej skoły. In Literární výchova v rámci povinné školní docházky. Ostrava: Pedagogické centrum 1997, ISBN-0.
Z problematyki nauczania języka polskiego w polskojęzycznych szkołach podstawowych w Republice Czeeskiej. In Język polski w kraju i za granicą II. Warszawa 1997, s. 170-74. ISBN 83-7151-157-7.
Wpływ Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego na kształtowanie się rodzimej więzi międzygeneracyjnej oraz świadomości narodowej na Zaolziu. In Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego. Katowice: UŚ 1997, s. 175-178. ISBN 83-907722-0-5.
Wpływ języka czeskiego na słownictwo uczniów zaolziańskich, Kwartalnik Opolski, 1998, Nr 3-4, s. 117-120. ISSN 0023-592X.
Kształcenie sprawności językowych uczniów szkół z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. In Komunikacja-dialog-edukacja 1-2. Katowice – Cieszyn: UŚ 1998, s. 153-156. ISSN 02-08-636, ISBN 83-226-0793-8.
Jan Kubisz bard Ziemi Cieszyńskiej. In Polonica 1999. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky, Ostrava 19-20.11.1997. Ostrava: FF OU 1999, s. 321-324. ISBN 80-7042-537-X.
Sprawność językowa uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. In Problemy edukacji lingwistycznej. Katowice: UŚ 1999, s. 321-324. ISBN 83-86994-96-7.
Rozhlas jako komunikační partner dítěte v jazykovém a literárním vzdělávání. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: PdF OU 1999, s. 86-88. ISBN 80-7042-151-7.
Poezie pro děti jako literární komunikat. In. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: PdF OU 1999, s. 27-28. ISBN 80-7042-151-7.
Percepce literárního díla ve škole na přelomu XX. a XXI. století. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: PdF OU 2000, s. 55-57. ISBN 80-7042-161-1.
Rozwijanie sprawności i świadomości językowej dzieci w wielojęzycznym środowisku Zaolzia. In Szkoła na pograniczu. Katowice: UŚ 2000, s. 61-68. ISBN 83-226-0926-4.
Żywe słowo w procesie edukacyjnym (na przykładzie szkół zaolziańskich). In. Język polski w przestrzeni edukacyjnej. Katowice: UŚ 2000, s. 197-201. ISBN 83-226-0951-5.
Reymontowska księga chłopów polskich. In Władysław Stanisław Reymont. Tradice-současnost-recepce. SFFOU č.197. Ostrava: Repronis 2001, s. 57-62. ISBN 80-7042-579-2.Polonistyka ostrawska wobec euroregionów na pograniczu czesko – polskim. In Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Katowice: Wydawnictwo UŚ 2001, s. 285-295. ISBN 83-226-1119-6, ISSN 0208-6336.
Zábavná a poznávací hodnota říkadel. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí. Ostrava: PdF OU 2001, s. 87-90. ISBN 80-7042-195-9.


E:

Česko-polské rozhovory, Opera Slavica 3, 1995, s. 61-63. ISSN 0 .RACLAVSKÁ JANA, doc. PaedDr. Ph.D.


A:

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej. In Zaolzie. Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czechosłowacji. 1. vyd. Red. M.Gerlich. Katowice: Śląski Instytut Naukowy PAN 1992, s.34-39. ISBN 0.


90 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach-Równi. 1. vyd. Frýdek-Místek: NEOSET 1996, 30 s. ISBN 0.
Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v XIX. století). 1. vyd. SFFOU č. 111, Ostrava: Repronis 1998, 171 s. ISBN 80-7042-493-1.
Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848. 1. vyd. SFFOU č. 139, Ostrava: Repronis 2001, 180 s. ISBN 80-7042-591-1.


B:Klimsza, H. - Raclavská, J.: Sposób zapisywania nazwisk w Tyrze (Śląsk Cieszyński) na przełomie XVIII i XIX wieku. In Slovanské studie. Studia Slavica. SFFOU č. 140, Ostrava: Sfinga 1993, s.43-46. ISBN 80-7042-394-3.
Warunki rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim In Konteksty. Szkice Literackie i Naukowe 2. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1995, s. 51-59. ISBN 83-8623-53-8.
Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego. In Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie. Opole: UO 1995, s. 75-78. ISBN 83-85678-55-7.
Kilka uwag na temat problemów badawczych polszczyzny cieszyńskiej. In Almanach SEP 1. Praha: Centr Evropy 2001, s. 113-116. ISBN 80-902758-3-4.
Język polski na Śląsku Cieszyńskim (pod koniec XVIII wieku). In Studia Slavica V. SFFOU č. 201. Ostrava 2002, s. 85-89. ISBN 80-7042-610-1.
Elementy perswazji w kazaniach Jerzego Heczki. In Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFFOU č. 202, Ostrava: Repronis 2002, s. 235-240. ISBN 80-7042-610-1.
Multietniczne środowisko kulturowe Śląska Cieszyńskiego. In Polacy na Zaolziu 1920-2000. Poláci na Těšínsku. Český Těšín: Rada Poláků v ČR 2002, s. 161-165. ISBN 80-238-8050-0.


D:

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej. In Polonica. Sborník příspěvků z V. celostátní konference československých polonistů (22. – 24. května 1990). Brno: ÚČSL ČSAV 1990, s. 181-186. ISBN 0.


Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (prezentacja księgi protokołów z Tyry). In Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. Wrocław: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ 1992, s. 202-204. ISBN 83-907722-0-5.
Analiza błędów w wypracowaniach uczniów w Gimnazjum w Jevíčku. In Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. Wrocław: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ 1992, s. 180-186. ISBN 83-907722-0-5.
Polonizmy w protokołach gminnych z Tyry (przełom XVIII-XIX wieku). In Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego. Katowice: UŚ 1993, s. 100-106.
Pokus Komenského o vytvoření univerzálního jazyka. In Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czesko-słowackie. Katowice-Ostrawa: Wydawnictwo Śląsk 1996, s. 27-31. ISBN 83-7164-030-7.
Sytuacja językowa rodziny polsko-czeskiej w Ostrawie. In Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego. T III, Rodzina: język-tradycja-tożsamość. Katowice 1997, s. 172-174. ISBN 83-907722-0-5.
Uniwersytet Ostrawski: Katedra Polonistyki – placówka edukacji regionalnej. In Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji. Katowice 1997, s. 221-225. ISBN 83-907722-1-3.
Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku. In Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky. Ostrava: FF OU 1999, s. 37-44.

ISBN 80-7042-527-X.


Adam Mickiewicz na Śląsku Cieszyńskim. In „W Ojczyźnie serce me zostało”. W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Opole: UO 1998, s. 351-357. ISBN 83-87635-34-0.
Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w okresie Wiosny Ludów. In Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 1998, s. 129-134. ISBN 83-85739-54-8.
Adam Mickiewicz na łamach prasy cieszyńskiej. In Adam Mickiewicz. Texty a kontexty. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24.-25. listopadu 1998. Olomouc: UP 1999, s. 164-167. ISBN 80-244-0040-5.
Raclavská, J. - Konderlová, I.: Władysław Stanisław Reymont na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej. In W. S. Reymont. Tradice – současnost – recepce. SFFOU č.197, Ostrava: Repronis 2001, s. 191-196. ISBN 80-7042-579-2.
Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim. In: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Katowice: Wydawnictwo UŚ 2001, s. 313-316. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-1119-6.


E:

Česká a polská mládež o sobě (Česká a polská mládež o sobě ve světle českých a polských historických a sociologických výzkumů), Slávia. Časopis pro slovanskou filologii, roč. 68, s. 389.

ISSN 0037-6736.
Mrhačová, E.: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tématický frazeologický slovník I. Bohemistyka 1/2001. Wałbrzych: Wyższa Szkoła Zawodowa 2001, s. 88-89. ISBN 83-911312-5-4.
Mrhačová, E.- Hartung, J.- Jandová, E.: Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Ostrava: OU 2000. In Bohemistyka 2/2002, s. 142-145. ISBN 1642-9893.


G:

Kincel, R.: August Kaluza (1776-1836) slezský Carl Linné z Koutů u Hlučína. In Příroda Hlučínska. Sborník článků a příspěvků z konference konané u příležitosti navrácení statutu města Dolnímu Benešovu. Dolní Benešov 17. 4. Opava: Slezská kulturní a vzdělávací nadace Hlučínsko 1996, s. 31-35. ISBN 0.


Válková, M.: Costa Brava. Wybór. Praha: Helvetica & Tempora 2000, 96 s. ISBN 80-902124-8-4.


H:Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czesko-słowackie. Red. J. Malicki, J. Raclavská, D. Rott. 1. vyd. Katowice-Ostrawa: wydawnictwo Śląsk 1996. ISBN 83-7164-030-7.
Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky. Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. Konference polonistů České republiky. Red. J. Damborský, J. Raclavská. Ostrava: FF OU 1999. ISBN 80-7042-527-X.
W. S. Reymont. Tradice – současnost – recepce. Věd. red. M. Balowski, J. Raclavská. Ostrava: FFOU 2001, s. 191-196. ISBN 80-7042-579-2.


I:Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku. Doktorská disertační práce. Olomouc: FF OU 1997, s. 171.


K:

O języku dziecka, Głos Ludu, 1.6.1991, s. 5.


Anioł pasterzom mówił… (analiza jednej z najstarszych kolęd polskich), Zwrot, grudzień 1991, s. 40-42.
Kontrakty kupna. Z badań nad przeszłością gwary cieszyńskiej, Głos Ludu, 4.5.1991, s. 5.
Příště v Katovicích. Studentská konference polonistů, Moravskoslezský den, 4. dubna 1992, s. 2.
Proces, który wstrząsnął regionem ostrawskim, Głos Ludu, 13.8.1992, s. 2.
Język polski na Śląsku Cieszyńskim, Kalendarz Śląski. Ostrava 1992, s.160-166.
Zasłużony dla polszczyzny cieszyńskiej, Kalendarz Śląski. Český Těšín 2000, s. 156-158,

ISBN 80-238-6335-5.


KASZPER KAZIMÍR, PhDr.


B:

Ziemia obiecana czy raj utracony. In Śląsk. Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie 1997, r. 1, nr 11, s. 58-59. ISSN 1425-3917.
VIDLÁK PETR, Mgr. Ph.D.D:


Obraz Poláka a Čecha v Kronice Galla Anonima a Kosmově kronice české. In Język i literatura Słowian zachodnich. Opole: OU 1997, s. 15-21. ISBN 83-906076-9-7.


Překládání vlastních jmen v díle W. S. Reymonta, Chłopi. In Władysław Stanisław Reymont. Tradice-současnost-recepce. SFFOU č.197, Ostrava: Repronis 2001. ISBN 80-7042-579-2.

G:

Wołoszański, B. Kruté století. Frýdek Místek: Alpress 1997, 420 s. ISBN 0.


Skierkowski, M. Velký snář. Český Těšín: Agave 1998, 380 s. ISBN 80-86160-32-7.
Tokarczuková, O. Pravěk a jiné časy. Brno: Host 2000, 200 s. ISBN 80-86055-83-3.
katedra slavistiky

Ústav pro výzkum polského etnika

KADŁUBIEC KAREL DANIEL, Prof. PhDr. DrSc.
A:

Lidová kultura. In Ostravsko,Opavsko. 1. vyd. Praha: Olimpia 1990, s. 51-54. ISBN 0.


Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, zwłaszcza zaolziańską. In Zaolzie. Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czecho–Słowacji. 1. vyd. Katowice: Śląski Instytut Naukowy PAN 1992, s. 33-58. ISBN 0.
O Ziemi Cieszyńskiej, jej ludziach i Władysławie Młynku. In W. Młynek: Droga przez siebie. 1. vyd. Warszawa: Wspólnota Polska 1992, s. 5-12. ISBN 0.
Raz, dwa, trzy, wychodź ty. Twórczość słowna polskich dzieci z Zaolzia. 1. vyd. Český Těšín: PZKO 1993, 133 s. ISBN 0.
Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna. 1. vyd. Katowice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1994, 43 s.

ISBN 83-900122-8-6.


Górniczy śmiech. 1. vyd. Wrocław: PTL 1995. 307 s. ISBN 83-904914-1-9.
Kadłubiec, K. - Szeliga, W. Tam około Bogumina. 1. vyd. Český Těšín: Olza 1997, 167 s.

ISBN 80-86082-02-4.


Gorolski Święto – Gorol. 1. vyd. Jabłonków: 1997, s. 9-13. ISBN 0.
Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (hlavní autor). 1. vyd. Ostrava: FF OU 1997, 316 s. ISBN 80-7042-479-6.
Stanisław Hadyna-twórca niezwykły. 1. vyd. Chorzów: Fundacja Górnośląska 2000, 92 s.

ISBN 83-903763-7-7.


Kadłubiec, K. - Milerski, W. Cieszyńska ojczyzna polszczyzna. 1. vyd. Český Těšín: PROprint 2001, 224 s. ISBN 80-238-6725-3.
Pierwsi szermierze i ich ważni druhowie. In E. Buława: Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. 1. vyd. Cieszyn: PRO-Filia 1997, s. 365-371. ISBN 83-906574-7-3.
Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, tom III. (Předmluva). 1. vyd. Cieszyn 1998, s. 7-8. ISBN 0.
Kultura ludowa. In Śląsk Cieszyński. Zarys kultury materialnej i duchowej. 1. vyd. Cieszyn: UŚ 2000, s. 5-25. ISBN 83-88271-02-4.
W pogoni za utraconym rajem. In Jerzy Rucki: By uchronić od zapomnienia. 1. vyd. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej 1999, s. 3-6. ISBN 83-909864-9-3.
Encyklopedie Slezska. 1. vyd. Ústav pro regionální studia FF OU. Ostrava: Repronis 2000, s. 86-87, s. 98, s. 98-99, s. 116-118, s. 119-120. ISBN 80-7042-561-X.

B:

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej. In Prace Filologiczne UW, 1992, t. XXXVII, s. 147- 156. ISSN 0.


Komizm Adama Wawrosza-zjawisko regionalne czy uniwersalne? In Kultura Zaolzia 1920-1990. Cieszyn: UŚ 1992, s. 87-95. ISBN 0.
Jak Stanisław Hadyna modeluje świat. In Biuletyn Ludoznawczy. Český Těšín: PZKO, t. 20, 1993, s. 13-20. ISSN 0.
O twórczości słownej polskich dzieci z Zaolzia, Literatura Ludowa, 1993, nr 4-6, s. 43-54. ISSN 0024-4708.
O semiotyce humoru górniczego, Literatura Ludowa, 1993, nr 4-6, s. 65-77. ISSN 0024-4708.
Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza, Lud,1995, t. LXXVIII, s. 377-383. ISSN 0076-1435.
Uczony-nauczyciel-człowiek Edmund Rosner, Watra, 1998, s. 9-16. ISBN 83-906574-6-5.
Komizm ludowy jako problem interetniczny, Zabawy i Zabawki, 1999, nr 1-4, s. 25-32. ISSN 1428-2259.

D:

Działalność Sekcji Folklorystycznej w latach 1985-1990. In Ojcowski dom. Český Těšín: PZKO 1990, s. 5-10. ISBN 0.


Literatura ludowa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza. In Polonica. Sborník příspěvků z V. celostátní konference československých polonistů (22. – 24. května 1990). Brno: ÚČSL ČSAV 1990, s. 35-42. ISBN 0.
Między życiem a folklorem. In Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego. Katowice: UŚ 1993, s. 147-152. ISBN 0.
Wpływy czeskie (morawskie) w etnokulturze Śląska. In Śląsk – pogranicze kultur. Opole: UO 1994, s. 73-89. ISBN 0.
O zachodniosłowiańskiej bajce magicznej. In Pogranicze jako problem kultury. Opole: UO 1994, s. 69-76. ISBN 0.

Cieszyński etos życia a ewangelicyzm. In Sympozjum ewangelickie. Zbiór referatów i głosów w dyskusji. Cieszyn:Towarzystwo Ewangelickie 1994, s. 8-14. ISBN 0.

Pogranicze jako problem badań etnokulturowych. In Kultura-język-edukacja, t. 1. Katowice: UŚ 1995, s. 259-265. ISBN 83-226-0636-2.
Cieszyńskie pogranicze kulturowe. In Kultura ludowa na pograniczu. Katowice: UŚ 1995, s. 9-15. ISBN 83-226-0620-6.
Sekcja Folklorystyczna w ostatnim pięcioleciu. In Nasza ojcowizna. Český Těšín: PZKO 1995, s. 19-25. ISBN 0.

Gorolski Święto. In Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidového umění 1997, s. 198-199. ISBN 80-86156-06-0.


Oblicza śląskiego komizmu ludowego. In Tropiciele słów. Katowice: wydawnictwo Śląsk 1998, s. 133-136. ISBN 83-7164-087-0.
Kształtowanie się cieszyńskiego oblicza kulturowego i jego rola w jednoczącej się Europie. In Unia Europejska-szansa czy zagrożenie dla polskich pograniczy. Cieszyn: UŚ 1998, s. 92-96. ISBN 83-910946-0-X.
Dzieje cieszyńskie wyzwaniem dla współczesności. In Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji. Katowice: UŚ 1997, s. 106-119. ISBN 83-907722-1-3.
Problemy edukacji na Zaolziu. Tamtéž, s. 162-169 ISBN 83-907722-1-3.

Adam Mickiewicz jako teoretyk folkloru. In „W Ojczyźnie serce me zostało”. W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Opole: UO 1998, s. 103-112. ISBN 83-87635-34-0.


Metodologiczne aspekty interdyscyplinarności folklorystyki. In Folklorystyka na przełomie wieków. Cieszyn: Filia UŚ 1999, s. 13-19. ISBN 83-911105-7-5.
O czasie i przestrzeni, czyli o modelowaniu świata w twórczości Stanisława Hadyny, Nowa Filia, Cieszyn 1999 (speciální dodatek). ISBN 0.
Między memoratem a fabulatem. In Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Opole: UO 1999, s. 63-69. ISBN 83-87635-43-X.
Kulturowo-ekumeniczne aspekty cieszyńskich badań etnologicznych. In Pojednajcie się... Materiały z sesji naukowej: Pastoralny i społeczno-kulturowy wymiar ekumenizmu na Śląsku Cieszyńskim. Bielsko-Biała : UŚ 2000, s. 83-87. ISBN 83-91046-1-8.


E:

Kalendarz Ewangelicki 1992, Zwrot,1992, nr 9, s. 64.


Oby zbłądził pod strzechy, Zwrot,1993, nr 8, s. 63-65.
O domu – osi świata (Recenze „Miniatur” Jana Szczepańskiego), Zwrot, 1983, nr 12, s. 64-65.
Efekt wieloletniej pracy (Recenze „Cieszyńskich skrzyń malowanych” Karola Piegzy), Zwrot, 1984, nr 3, s. 58-59.
Kiedy sadzić, kiedy siać (Recenze „Ludowych przepowiedni pogody i urodzaju na Śląsku” Kornelii Dygacz), Zwrot, 1984, nr 4, s. 55-56.
Słoneczny koń, Slovenský národopis, 1985, č. 1, s. 282-283.


F:Jubilejní zastavení u St. Hadyny. Čs. rozhlas Ostrava 11. 1. 1990.
Pocta profesoru St. Hadynovi. Čs. rozhlas Ostrava 15. 4. 1990.
Tropem podań cieszyńskich. Čs. rozhlas Ostrava 8. 7. 1992, 15. 7. 1992,

22. 7. 1990, 29. 7. 1990.


Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiywani. Čs. rozhlas Ostrava 1. 8. 1992.
Górniczy śmiech. Čs. rozhlas Ostrava 5.8.1992, 12.8.1992, 19.8.1992,

26.8.1992.


Wspólnota w kulturze. Tv Wrocław 5.9.1992.
Cieszyńskie kalendarze. Polskie Radio Katowice 17.1.1995.
Zwyczaje wielkopostne i wielkanocne. Polskie Radio Katowice 28.3.1995.
Wesoło, czyli smutno. Tv Warszawa, pr. 2, 21.4.1995.
Pieśni pasterskie i zwyczaje świętojańskie. Polskie Radio Katowice 30.5.1995.
Żywotność gwary cieszyńskiej. Polskie Radio Katowice 1.8.1995.
Pieśni wojackie na Śląsku Cieszyńskim. Polskie Radio Katowice 26.9.1995.
Jesienne zwyczaje, obrzędy i czynności gospodarskie. Polskie Radio Katowice 28.11.1995.
Kolędniczym traktem po Ziemi Cieszyńskiej. Polskie Radio Katowice 26.12.1995.
Wiosna na Ziemi Cieszyńskiej w zwyczajach i obrzędach. Polskie Radio Katowice 26.3.1996.
Cieszyńscy śpiewacy i gawędziarze. Polskie Radio Katowice 28.5.1996.
O języku ludowym na Śląsku Cieszyńskim. Polskie Radio Katowice 30.7.1996.
Pamiętniki chłopów cieszyńskich. Polskie Radio Katowice 24.9.1996.
Przysłowia, prognostyki, zagadki na Śląsku Cieszyńskim. Polskie Radio Katowice 26.11.1996.
Adam Sikora z Jabłonkowa. Polskie Radio Katowice 17.12.1996.
Gość w dom. Tv Warszawa, pr. 2, 15.8.1998.
Nie tylko o muzyce. Tv Katowice 27.7.1999.
Dni Stanisława Hadyny. Tv Katowice 1.11.1999.
Spotkanie z tradycją. Tv Katowice 20.11.1999.

J:Poláci v České republice. GAČR č. 404/95/0289, přijatá oborovou komisí 11.5.1998.


K:


Wielki czas świąt, Zwrot, 1990, nr 12, s. 5 – 7.


Gdy zabraknie jedności, zabraknie i nas, Głos Ludu, 16.1.1990, s. 1-2.
O studiach na WSP w Ostrawie, Głos Ludu, 22.2.1990, s. 2.
Koncert nad koncertami, Głos Ludu, 24.2.1990, s. 1,7.
Propozycja na Zlot, Głos Ludu, 1.3.1990, s. 2.
Do dyrekcji przedszkoli i szkół podstawowych, Głos Ludu, 3.3.1990, s. 7.
O korzeniach obrzędowości wielkanocnej, Głos Ludu, 14.4.1990, s. 4-5.
Pedagog i badacz, Głos Ludu, 14.4.1990, s. 7.
Velikonoce na Karvinsku a Orlovsku, Zpravodaj města Karviné, 1990, č. 4, s. 3-4.
Uwaga! Śpiewają dzieci! Głos Ludu, 27.4.1990, s. 1,5.
Dziecięcym śpiewaniu. Refleksje po Przeglądzie Cieszyńskiej Pieśni Ludowej, Głos Ludu, 12.5.1990, s. 4.
Idziemy na Festiwal, Głos Ludu, 17.5.1990, s. 1.
Niestety, już po Festiwalu, Głos Ludu, 2.6.1990, s. 1.
Gorolski Święto naszą szansą, Głos Ludu, 16.8.1990, s. 1-2.
Hornický folklor, Zpravodaj města Karviné, 1990, č. 9, s. 3-4.
Przed obchodami 25-lecia Sekcji Folklorystycznej, Głos Ludu, 20.10.1990, s. 7 .
Znowu gościmy doc. Jana Miodka, Głos Ludu, 20.10.1990, s. 7.
Gdy się Chrystus rodzi ...w Beskidach, Głos Ludu, 29.11.1990, s. 4.
Vánoce na Karvinsku, Zpravodaj města Karviné, 1990, č. 12, s. 2-3.
Dziś św. Mikołaja, Głos Ludu, 6.12.1990, s. 1-2.
„Przyjaźń” to przyjaźń i wzruszenie, Głos Ludu, 20.12.1990, s. 2.
Ewa Milerska: „... i nasz naród na swej ziymi nie zginie”, Głos Ludu, 20.12.1990, s. 5.
Tajemné kouzlo vánoc, Moravskoslezský den, 22.12.1990, s. 4.
Wraca wielkość „Śląska”, Zwrot, 1991, nr 1, s. 13-15.
Nasz przyjaciel Jaromír Gelnar, Zwrot, 1991, nr 1, s. 29-30.
Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Kalendarz Śląski na rok 1991, Ostrava 1990, s. 48-49, 86-87, 142-143, 188-189.
Znaczymy bardzo mało, a możemy się nie liczyć w ogóle, Głos Ludu, 28.3.1991, s. 4.
Brawo „Błędowice”! Głos Ludu, 20.4.1991, s. 2.
Diagnoza. A terapia? Głos Ludu, 2.5.1991, s. 1-2.
Bajka jest niezastąpiona, Głos Ludu, 1.6.1991, s. 4.
Gorol, Jura i kultura, Głos Ludu, 18.7.1991, s. 4.
Przed Gorolskim Świętem o kulturze pogranicza, Głos Ludu, 10.8.1991, s. 5.
Moim zdaniem ..., Głos Ludu, 17.8.1991, s. 3.
Czy mamy placówkę naukową? – Tak! Głos Ludu, 7.9.1991, s. 5.
Pan Tadeusz nad Olzą, Głos Ziemi Cieszyńskiej, 27.9.1991, s. 6-7.
Do mowy polskiej, Szkice i Dialog 44, 1991, s. 18-21.
Służył swojej ziemi. W rocznicę śmierci Adama Wawrosza, Głos Ludu, 14.12.1991, s. 5.
Uśmiech Adama Wawrosza, Zwrot 12, 1991, s. 30-32.
O kolędach i kantyczkach, Głos Ludu, 23.12.1991, s. 3.
Osobliwa kronika, Kalendarz Śląski na rok 1992, Český Těšín 1991, s. 153-159.
Źródła (Pamiętnik Pawła Pszczółki), Zwrot 2, 1992, s. 19-23.
Źródła, Zwrot 4, 1992, s. 9-13.
Sens i wartość naszego Święta, Zwrot 8, 1992, s. 5-8.
Wielkanoc. Głos Ludu, 18.4.1992, s. 1, 4-5.
Hej, piosenko moja, Głos Ludu, 1.8.1992, s. 4, 8.8.1992, s. 4, 22.8.1992, s. 5, 26.9.1992, s. 5.
Górniczy śmiech, Kalendarz Śląski na rok 1993, Český Těšín 1992, s. 105-113.
Dwie opowieści z życia, Kalendarz Śląski na rok 1994, Český Těšín 1993, s. 123-127.
Jubileusz, którego nie było, Głos Ludu, 11.12.1993, s. 4.
Wielkanoc, Głos Ludu, 2.4.1994, s. 3.
Aniela Kupcowa, Zwrot 4, 1994, s. 2.
Zespoły nasze czy ... słowackie? Głos Ludu, 16.8.1994, s. 1-2.
Śląsk jako pogranicze kulturowe. Między Głubczycami i Raciborzem, Zwrot 4, 1995, s. 34-37.
Kultura pogranicza wyzwaniem dla etnologii, Zwrot 12, 1995, s. 9-13.
Śląsk jako pogranicze kulturowe, Zwrot 1, 1995, s. 14-16.
Śląsk jako pogranicze kulturowe. Podłoże związków kulturowych, Zwrot 2, 1995, s. 14-17.
Cieszyńskie spotkania etnokulturowe, Gazeta Uniwersytecka, nr 22, 1995, s. 7.
Cmentarze – dokument i źródło refleksji, Głos Ludu, 9.2.1995, s. 2.
Na Świętego Grzegorza idóm lody do morza, Głos Ludu, 11.3.1995, s. 3.
Jubileuszowi „Górole”, Głos Ludu, 23.5.1995, s. 3.
Festiwal PZKO jako święto, Głos Ludu, 25.5.1995, s. 3.
Święty Jón, Głos Ludu, 22.6.1995, s. 3.
Język narodowego przetrwania, Słowo i Myśl, nr 8, 1995, s. 2.
Dzieło bardzo ważne, Głos Ziemi Cieszyńskiej, 22.9.1995, s. 12.
Symbole naszej trwałości, Głos Ludu, 16.11.1995, s. 1-2.
Sejmiki PZKO o kulturze i oświacie, Głos Ludu, 18.11.1995, s. 1.
Impreza piękna i pożyteczna, Głos Ludu, 29.11.1995, s. 1-2.
Słowa spod Wyrchgóry, Głos Ludu, 21.12.1995, s. 2.
Na marginesie minionego Roku Kultury Ludowej, Zwrot 2, 1996, s. 8-12.
Na tropach folkloru (Anna Chybidziurowa), Zwrot 5, 1996, s. 75-77.
Na tropach folkloru (Anna Chybidziurowa), Zwrot 6, 1996, s. 77-78.
Tradycja świętojańska jako inspiracja, Głos Ludu, 22.6.1996, s. 1, 3.
Bibliografia Jana Brody, Głos Ziemi Cieszyńskiej, 16.8.1996, s. 6.
Z dziejów Godowego Czasu, Głos Ludu, 21.12.1996, s. 1, 7.
Uwaga! Przychodzi Zaolzie, Głos Ludu, 10.4.1997, s. 3.
Profesjonalizm absolutny, Głos Ludu, 10.5.1997, s. 1.
O tradycjach śląskich, ich znaczeniu i Śląskich Godach, Nasza Gazeta, nr 4-5, 1997, s. 29-30.
Józef Łysek z oddali dwudziestu lat, Głos Ludu, 24.5.1997, s. 4.
Festiwal PZKO: Przejaw siły społecznej, Głos Ludu, 31.5.1997, s. 1-2.
Jeszcze o bystrzyckim zabytku, Głos Ludu, 31.5.1997, s. 4.
Przywołać wspomnienia, Głos Ludu, 3.6.1997, s. 1-2.
Publikacja, którą trzeba mieć, Głos Ludu, 5.6.1997, s. 1.
Polska nie patrzy na południe, Śląsk, nr 7, 1997, s. 18-20.
Okno na świat, Tydzień Polski, (Londyn) 23.8.1997, s. 10.
Buzkowie z Końskiej, Głos Ludu, 25.10.1997, s. 3.
Nie ma już W. Młynka, Głos Ludu, 6.12.1997, s. 1, 5.
Zaolzie w Zabrzu, Głos Ludu, 13.6.1998, s. 5.
Żeby „Śląskie Śpiewanie” było śląskim, Dziennik Zachodni, 3.7.1998, s. 10.
Gorolski Święto – start w drugie półwiecze, Głos Ludu, 15.8.1998, s. 1, 3.
O sile, wyrastającej z ojcowizny, Głos Ludu, 7.11.1998, s. 1, 3.
Pochwała Bystrzycy, Głos Ludu, 21.11.1998, s. 1-2.
Stanisław Hadyna 1919-1990, Beskidzki Informator Kulturalny 2, 1999, s. 21-22. ISSN 1506-9117.
Poeci znad brzegów Olzy, Kalendarz Ustroński na rok 1999, Ustroń 1998, s. 61-68. ISBN 83-907722-1-3.
Ze Stanisławem Hadyną odeszła cała epoka, Głos Ludu, 5.1.1999, s. 1,3.
Hetman, a bardzo wielki, poległ, Gazeta Wyborcza, 8.1.1999, s. 6.
Niezawodny Przyjaciel. In Józef Golec: Robert Danel. Materiały do bibliografii. Sopot 1999, s. 22-26 ISBN 83-908466-4-0.
Jacy jesteśmy? Głos Ludu, 20.2.1999, s. 3.
Przemówienie nad grobem Władysława Niedoby, Przyjaciel Ludu 5, 1999, s. 73-74.
Odszedł Wielki Człowiek, pozostał jako symbol i legenda, Głos Ludu, 16.3.1999, s. 1,4.
Wspaniała Stonawa, Głos Ludu, 22.5.1999, s. 2.
Blask Zaolzia, Głos Ludu, 1.6.1999, s. 3.
Zaolziacy wzbudzili niekłamany zachwyt, Głos Ludu, 15.6.1999, s. 3.
W „Śląskim Śpiewaniu” krok naprzód, Dziennik Zachodni, 19-20.6.1999, s. 10.
Strażnik dziedzictwa, Głos Ludu, 8.7.1999, s. 3.
Dokąd idzie „Olza” i nie tylko ona, Głos Ludu, 5.8.1999, s. 4.
Czy zioła jeszcze się rodzą na cieszyńskim kamieniu? Głos Ludu, 7.8.1999, s. 3.
W blasku Strażnicy, Zwrot 8, 1999, s. 3-6.
Najważniejsze Święto, Zwrot 9, 1999, s. 63-66.
Zaolzie godne Stanisława Hadyny, Głos Ludu, 2.10.1999, s. 3.
Wracając do tamtych lat, Głos Ludu, 13.11.1999, s. 3.
O cieszyńskim śmiechu, Kalendarz Ustroński na rok 2000, Ustroń 1999, s. 152-157 ISSN 1506-848X.
Wspaniały początek adwentu, Głos Ludu, 4.12.1999, s. 3.
O choince i walentynkach, Głos Ziemi Cieszyńskiej, 11.2.2000, s. 8.
O jednym z innego czasu, Głos Ludu, 12.2.2000, s. 5.
Śpiewanie po naszymu, Głos Ludu, 10.6.2000, s. 5.

Karpętna w Rzymie, Głos Ludu, 18.7.2000, s. 3.
P:

Posudek na doktorskou disertaci (DrSc.) prof. dr. Oldřicha Sirovátky, říjen 1991.


Recenze pro profesorské řízení prof. dr. hab. Krystyny Turkové, leden 1999.

MRHAČOVÁ EVA, doc. PhDr. CSc.


A:Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích. 1. vyd. SFFOU č. 81. Ostrava: Repronis 1993, 90 s. ISBN 80-7042-399-4.

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice I. 1. vyd. SFFOU č. 124. Ostrava: Repronis, 1999,162 s. ISBN 80-7042-537-7.
Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice II. 1. vyd. SFFOU č. 135. Ostrava: Repronis 2000, 201 s. ISBN 80-7042-570-9.
Hartung, J.- Jandová, E.- Mrhačová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý a německo-český slovník. 1. vyd. Ostrava: OU 2000, 223 s. ISBN 80-7042-568-7. .


B:

Rozsah lexikálně gramatické kategorie pluralia tantum v současné češtině a polštině. In Studia Slavica 1. SFFOU č. 140, Ostrava: Sfinga 1993, s. 53-68. ISBN 80-7042-394-3.


Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasownikow współczesnego języka czeskiego i polskiego. In Rozprawy komisji językowej XX. Wrocław: Polskie Towarzystwo Jązykoznawcze 1994, s. 5-11. PL ISSN 0084-2990.

Složená osobní jména slovanského původu v češtině a polštině. In Rozprawy komisji językowej XXII. Wrocław: Polskie Towarzystwo Jązykoznawcze 1996, s. 89-102. PL ISSN 0084-2990.


Obyvatelská jména v češtině a polštině, Slavia. Časopis pro slovanskou filolofii, 1996, roč. 65, č. 4, s. 445-453. ISSN 0037- 6736.
Složená osobní jména slovanského původu v češtině, slovenštině a polštině, Slavia. Časopis pro slovanskou filolofii, 1997, roč. 66, č. 3, s. 269-284. ISSN 0037-6736.
Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu. In Linguistica 3. SFFOU č. 179, Ostrava: Repronis 1999, s.149-156. ISBN 80-7042-526-1.
Příjmení typu Dokoupil / Nedbal. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie. Studia Slavica IV, Opole: UO 2000, s.149-153. ISBN 83-87635-81-2.
Česká a polská příjmení s negací. In Rozprawy komisji językowej XXVI. Wrocław: 2000, s. 61-69. PL ISSN 0084-2990.
Damborský, J. - Mrhačová, E. Frazeologie korelativních sloves pohybu v současné češtině a polštině (spoluautor Jiří). In Literární věda č.4. SFFOU č. 193, Ostrava: Repronis 2000, s. 15-21. ISBN 80-7042-577-6.
Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In Frazeografia słowiańska. Opole: UO 2000, s.104-112. ISBN 83-911312-3-8.
Česká přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In Almanach SEP. Praha: Centr Evropy

2001, s. 93-112. ISBN 80-902758-3-4.


Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In Frazeografia słowiańska. Opole: UO 2001, s. 363-372. ISBN 83-88796-32-1.


C:Praktická cvičení z ruského jazyka. Díl IV. 1. vyd. Praha: MON a MŠMT 1991, 120 s. ISBN 0.


D:

Obecná čeština a překlad. In Rossica Ostraviensia, Linqua Rossica in Sphaera Mercaturae. Sborník z konference. Ostrava: Sfinga 1993, s. 83-88. ISBN 80-7042-391-9.


Příjmení s negací. In Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník mezinárodní onomastické konference „Onomastika a škola“. Brno: MU 1999, s. 29-34. ISBN 80-210-2031-8.
Přirovnání v Reymontově epopeji Sedláci. In Władysław Stanisław Reymont. Tradice-současnost- recepce. SFFOU č.197, Ostrava: Repronis 2001, s. 81-90. ISBN 80-7042-579-2.

K:

Stromy bez kořenů, Moravskoslezský den, 6.1. 1991, s. 6.


Země slunce, Moravskoslezský den, 19.1. 1991, s. 6.

Co čeká Estonce? Moravskoslezský den, 26.1. 1991, s. 6.


Náš člověk v Paříži, Moravskoslezský den, 2. 2. 1991, s. 6.
Barcelona, Moravskoslezský den 30. 3. 1991, s. 3.
Tartu – město, kde cizinec nesmí přenocovat, Moravskoslezský den, 20.4. 1991, s. 6.

Gibraltar - skála plná opic, Moravskoslezský den, 27. 4. 1991, s. 6.


Granada - „město prastarých krás“, Moravskoslezský den, 21. 6. 1991, s. 6.
Cordóba a Mauři, Moravskoslezský den, 5. 7. 1991, s. 6.
Horký dech Sevilly, Moravskoslezský den, 31. 7. 1991, s. 6.
Univerzita na sv. Václava, Moravskoslezský den, 18. 9. 1991, s. 1.
Nejen vzdělávat, Moravskoslezský den, 28. 9. 1991, s. 1.
Fakulta v poločase, Moravskoslezský den, 14.1. 1992, s. 2-3.
Výlet do 21. století, Moravskoslezský den, 8. 4. 1992, s. 7.

Filozofie: Rok jedna, Moravskoslezský den, 3.7. 1992, s. 4.


Brána Orientu, Moravskoslezský den, 9. 8.1992, s. 6.
Piniový ostrov, Moravskoslezský den, 6. 9. 1991, s. 6.
Dobře střežený ostrov, Moravskoslezský den, 24. 9. 1992, s. 7.
Univerzita třetího věku, Moravskoslezský den, 10.12. 1992.
Théra. Denně vychází slunce nad Atlantidou, Moravskoslezský den, 22.4.1993, s. 7.
Bez střechy nad hlavou (FF OU v roce tři), Moravskoslezský den, 26. 10. 1993.
Tři přání nejmladší filozofické fakulty v ČR, Moravskoslezský den, 31. 12. 1993, s. 8.
Jak se buduje prestiž fakulty, Moravskoslezský den, 19. 4. 1994.
Filozofická fakulta po třech letech, Moravskoslezský den, 27. 9. l994, s. 5.
Metropole Peru žije se stínem terorismu v zádech, Moravskoslezský den, 10.3. 1997, s. 8.


SIWEK TADEUSZ, doc. RNDr. CSc.A:Česko-polská etnická hranice. 1. vyd. SFFOU č. 97. Ostrava: Repronis 1996, 96 s. ISBN 80-7042-457-5.

Siwek, T.- Zahradnik, S.- Szymeczek , J. Polská národní menšina v Československu 1945-1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2000, 114 s. ISBN 0.
Siwek, T.- Kaňok, J. Vědomí slezské identity v mentální mapě. Ostrava: OU 2000, 98 s.

ISBN 80-7042-576-8.


Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In Śląsk Cieszyński. 2. vyd. Cieszyn: 2000, s. 74-86. ISBN 83-903589-9-9.
The Polish Minority in the Czech Republic. In Ethnic Minority and Ethnic Majority. Sociological Studies on interethnic Relations in Poland. Red. M. Szczepański. Katowice: Prace Naukowe UŚ , nr 1646, s. 353-365. ISBN 83-226-0742-3.
Demografická charakteristika Poláků v České republice. In Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920-1995). Kadłubiec, Karol Daniel a kol. SFFOU č. 107/97, Ostrava: 1997, s. 43-66. ISBN 80-7042-479-6.
Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego.In Śląsk Cieszyński. Geografia i przyroda. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej 1997, s. 47-54. ISBN 83-903589-9-9.

B:

Kdo jsou dnešní Slezané, Geografie. Sborník České geografické společnosti, 2001, roč.105, č. 1, s. 90-92. ISSN 1212-0014.


Mapping Silesian Identity in Czechia, Geografie. Sborník České geografické společnosti, 2000, roč. 105, č. 2, s. 190-120. I SSN 1212/0014.
Příspěvek ke zkoumání etnické hranice, Geografie. Sborník české geografické společnosti, 1999, roč. 104, č. 1, s. 1-12. ISSN 1210-115X.
Polacy w Republice Czeskiej w świetle statystyki, Przegląd Polonijny, 1998, r. 24, č. 1, s. 25-40. ISSN 0137-303X.
Nové přístupy ke zkoumání česko-polské etnické hranice, Slezský sborník, 1997, roč. 95, č. 36923, s. 40-45. ISSN 0037-6833.
Organizace polské etnické skupiny v českém Slezsku, Geografické rozhledy 6, 1996, č. 1, s. 15-16, ISSN 1210-3004.
Vybrané demografické a sociální charakteristiky polské národnostní menšiny v ČR, Slezský sborník, 1995, roč. 93, č. 2, s. 62-66. ISSN 0037-6833.
Podział Czechosłowacji a mniejszość polska, Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa 3, 1994, č. 1, s. 77-90, ISSN 1230-169.

Identita menšin, Geografické rozhledy, 1993, č. 5, s. 136-136. ISSN 1210-3004.


Fenomen „narodowości śląskiej" na Zaolziu, Zaranie Śląskie. 1992, r. 55, nr 2, s. 131-141. ISSN 0044-183 X.
Mniejszość polska w Czechosłowacji w świetle najnowszych badań socjologicznych, Zaranie Śląskie, 1991, r. 54, č. 36923, s. 105-110, ISSN 0044-183X.
Slezsko, Geografické rozhledy, 1992, č. 2-3, s. 31-32. ISSN 0.
Przemiany kultury na wsi a procesy urbanizacji na Zaolziu. In Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze wspólczesnej wsi polskiej. Kielce: Instytut Nauk Pedagogicznych UO, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Wsi Opolskiej, 1998, s. 165-171. ISBN 83-906402-4-4.
Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu. In Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i religijną. Katowice: UŚ 1997, s. 11-15. ISBN 83-226-0759-8.
Małżeństwa mieszane na Zaolziu. In Śląsk w badaniach jezykoznawczych: badanie pogranicza językowo –kulturowego polsko-czeskiego.Tom III. Rodzina: Język – tradycja - tożsamość. Katowice: UŚ 1997, s. 153-159. ISBN 83-907722-0-5.
Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji. In Kultura ludowa na pograniczu. Katowice: Prace Naukowe UŚ, nr 1520, s. 46-53. ISBN 83-226-0620-6.
Zróżnicowanie nadgranicznego położenia Śląska Cieszyńskiego (z polskiej i czeskiej strony granicy). In Pogranicze jako problem kultury. Opole: 1994, s. 63-67. ISBN 0.

C:Etnické proměny Izraele a Palestiny. 1. vyd. Ostrava: Ateliér Milata-Edice Scholaforum 1995, 30 s. ISBN 0.
Přeměny v jihoslovanských státech a v Albánii. 1. vyd. Ostrava: Ateliér Milata-Edice Scholaforum 1993, 25 s. ISBN 0.
Polsko a jeho historické kořeny. 1. vyd. Ostrava: ITEM – pedagogické nakladatelství 1992, 16 s. ISBN 0.

D:

Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku. In Oświata etniczna w Europie środkowej. Opole: 2000, s. 95-104. ISBN 83-88796-18-6.


Polská menšina v přechodu k tržnímu hospodářství. In Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě. 5-6.10.1999. Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, Dokumentační středisko Rady Evropy v Praze 1999, s. 200-208. ISBN 80-86224-10-4.
Postoje menšin k procesu evropské integrace na příkladu polské menšiny v ČR. In Evropská dimenze v geografickém vzdělávání. 25-26.3.1998. Ostrava: PřF OU 1998, s. 235-239. ISBN 80-7042-758-2.
Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií. In Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií. 13-14.10.1998. Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy v Praze 1998, s. 223-229. ISBN 80-86224-04-X.
Granica etniczna na obszarach wysokozurbanizowanych. In Problemy społeczne rozwoju regionalnego. 23-23.10.1996. Sosnowiec: Wydział Nauk o Zemi UŚ 1996, s. 67-71. ISBN 83-905643-7-8
Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji. In Kultura ludowa na pograniczu. 5-7.4.1995. Katowice: Prace Naukowe UŚ 1995, nr 1520, s. 46-53. ISBN 83-226-0620-6.
Zróżnicowanie nadgranicznego położenia Śląska Cieszyńskiego ( z polskiej i czeskiej strony granicy). In Pogranicze jako problem kultury. 13-14.12.1993. Opole: Instytut Filologii Polskiej UŚ 1994, s. 63-67. ISBN 0.
Badania nastrojów społecznych na Zaolziu w roku 1992. In Społeczne problemy Górnego Śląska we współczesnych badaniach socjologicznych. 9-10.12.1992. Katowice: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ 1993, s. 282-286. ISBN 0.
Znajomość jezyków wśród studentów szkół średnich z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. In Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. 5-5.10.1991. Katowice: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ 1992, s. 174-179. ISBN 0.


K:

Zaolzie zmierza do Europy, Śląsk, 1998, r. 4, nr 2, s. 27-28. ISSN 1425-3917.


Jedna czy dwie mniejszości polskie w Republice Czeskiej, Zwrot, 1996, č. 10, s. 15-16 .
Rozważania o asymilacji i przetrwaniu.,Zwrot, 1995, č. 12, s. 33-37.
Jaka jest współczesna rodzina zaolziańska? Zwrot, 1995, č. 11, s. 30-33.
Jacy jesteśmy wobec małżeństw mieszanych? Zwrot, 1995, č. 10, s. 26-28.
Małżeństwa Polaków w Republice Czeskiej, Zwrot, 1995, č. 9, s. 26-29.
„Narodowość śląska” w perspektywie czasu. Przykład Rychwałdu, Zwrot, 1991, č. 8, s. 25-27.
Poláci v českých zemích, Respekt, 1999, roč. 10, č. 30, 19.-25.7.1999.

Pobieranie 125.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna