Katolicka agencja informacyjnaPobieranie 16.21 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar16.21 Kb.
Zbigniew J. Olejnik

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA


W trakcie prac przygotowawczych przy tworzeniu Katolickiej Agencji Informacyjne) w Polsce czerpano wzorce z doświadczeń innych informacyjnych agencji katolickich, mających wieloletnią praktykę działania we współczesnych, demokratycznych systemach. W początkowym stadium organizacyjnym znaczącej pomocy o charakterze merytorycznym udzielała amerykańska agencja Catholic News Service z Waszyngtonu, natomiast bezpośrednio agencję polską tworzył zespól naszych dziennikarzy świeckich, którzy - dotychczas w innych mediach - specjalizowali się w zagadnieniach religijnych.

Biura Katolickiej Agencji Informacyjnej przy Skwerze Ks. Kard. Ste­fana Wyszyńskiego 9 w Warszawie poświęcił prymas Pol­ski, ks. kardynał Józef Glemp 23 września 1993 r.

Uroczystość oficjalnego otwarcia KAI, której siedziba mieści się w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski - odbyła się 1 grudnia 1993 r., z udziałem pryma­sa Polski ks. kardynała Józefa Glempa i nuncjusza apostolskiego w Polsce, ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka. W inauguracji wziął u-dział także ks. arcybiskup Theodore McCarric, członek Episkopatu USA (Komisja Środkowo-Wschod-nia Episkopatu Amerykańskiego wspierała finansowo początkową działalność agencji).

KAI powstała z inicjatywy Epi­skopatu Polski i będąc jego własno­ścią funkcjonuje jako spółka z o.o. Status Katolickiej Agencji Informa­cyjnej jest wzorowany w wielu pła­szczyznach na sprawdzonym już usytuowaniu podobnych placówek w krajach zachodnich. Jest więc agencja związana tylko instytucjo­nalnie z Konferencją Episkopatu Polski - poprzez radę programową, której członków mianuje prymas Polski (w jej skład wchodzą księża:

abp Józef Życiński - przewodniczą­cy, bp Tadeusz Pieronek - wice­przewodniczący, bp Jan Chrapek, bp Stanisław Gądecki i bp Jan Tyrawa - członkowie rady). Ta z kolei spełnia także rolę rady nadzorczej spółki i do jej kompetencji należy mianowanie członków zarządu KAI, który tworzą: Marcin Przeciszewski - prezes, o. Cyprian Kłahs OP - wiceprezes, Tomasz Królak i poseł Tomasz Wełnicki. Natomiast całą pracę merytoryczną i wyda­wniczą prowadzi na własną odpo­wiedzialność. W zarysie programo­wym, jeszcze na etapie stadium przygotowawczego, postanowio­no, że agencja katolicka powinna pełnić przede wszystkim rolę po­mostu w kierunku mediów świec­kich oraz wspomagać w znaczący

sposób różnego typu media kato­lickie.

KAI jest jednostką samodzielną, której głównym nurtem programo­wym jest specjalizacja w zagadnie­niach religijnych nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego, lecz również innych wyznań chrześcijańskich. Nie pełni roli Biura Prasowego Epi­skopatu, a także nie dubluje kom­petencji rzecznika Konferencji Epi­skopatu. Takie usytuowanie agen­cji oraz jej specjalistyczne założe­nia statutowe doprowadziły do znaczącego wypełnienia dość po­ważnej luki na rynku mediów w Polsce.

Zasada pracy agencji nie odbie­ga w niczym od norm innych insty­tucji krajowych czy zagranicznych tego typu. Tutaj powstają informa­cje przeznaczone dla wszystkich mass mediów. Centralne biuro w Warszawie zatrudnia 28 pracowni­ków, w tym 9 dziennikarzy oraz po­nad 90 współpracowników tereno­wych i korespondentów. W tej o-statniej grupie reprezentowane są wszystkie polskie diecezje poprzez osoby mianowane przez biskupa miejsca. Krajowe informacje są po­nadto poszerzane o wiadomości pochodzące z lokalnych katolickich ośrodków radiowych.

Informacje światowe są przeka­zywane - jak w każdej agencji -przez korespondentów własnych bądź czerpane z innych mediów tej kategorii. KAI korzysta z codzien­nych serwisów amerykańskiej Cat­holic News Agency, niemieckiej Katholische Nachrichten Agentur, austriackiego Kathpress, belgij­skiego Centre Information de Presse i rosyjskiej Błagowiest-Info.

Tak określony, wyspecjalizowa­ny profil pracy stanowi niezbędną podstawę informacyjną o Kościele dla świeckich mediów publicznych i prywatnych, ale także jest jednym z głównych źródeł, z którego ko­rzystają wszystkie katolickie oraz kościelne środki przekazu. Zaró­wno sieć własnych koresponden­tów, jak i współdziałanie z agen­cjami katolickimi, cieszącymi się światowym uznaniem oraz zasto­sowanie nowoczesnych form zbio­ru i przesyłania informacji, dają gwarancję szybkiego, rzetelnego i profesjonalnego przekazu najważ­niejszych wiadomości o wydarze­niach z działalności i pracy Kościo­ła na całym świecie. Pracownicy KAI - pragnąc zachować odpowie­dni poziom merytoryczny i etyczny - starają się przestrzegać zasad klasycznego warsztatu dziennikar­skiego. Z tego też powodu, stawia­jąc m.in. na wiarygodność, nie pro­filują treści swoich materiałów „pod" odbiorców.

Na codzienny serwis KAI składa się 30-40 własnych depesz. W tej liczbie 50 proc. stanowią informa­cje krajowe, a druga część dotyczy Stolicy Apostolskiej i innych państw świata. Obecnie serwis KAI jest dostępny za pomocą no­woczesnych przekazów medial­nych - drogą satelitarną, poprzez Internet (pod adresem: www. kai. pl.) oraz za pomocą wewnątrz kościelnej sieci elektronicznej. Z za­wartych w nim informacji korzysta­ją wszystkie ogólnopolskie dzien­niki, a także redakcje informacyjne Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Telewizji Polsat. Serwis ten od­biera w sumie ok. 90 ośrodków polskich.

Wkrótce redakcja włączy także do sieci Internetu swoją bogatą ba­zę danych, obejmującą ok. 30 tyś. tekstów ze wszystkich zagadnień kościelnych, gromadzoną od sty­cznia 1995 r. Znajdzie się tam rów­nież dużo istotnych dokumentów Kościoła w Polsce i Kościoła Po­wszechnego, które zostały opubli­kowane w tym okresie. Od stycznia br. poprzez główną stronę internetową KAI można wejść na stronę tegorocznej pielgrzymki papieskiej do Polski. Natomiast od lutego br., również w Internecie, czynny jest ogólnodostępny, bezpłatny serwis diecezjalny - przewodnik po na­szych diecezjach. Jak już wspomniano, KAI wydaje codzienny ser­wis przeznaczony dla najważniej­szych mediów w Polsce - głównie dla redakcji dzienników, radia i tele­wizji, a jego informacje są dostęp­ne natychmiast po ich zredagowa­niu. Oprócz niego redagowane są dwa rodzaje specjalistycznych biu­letynów. „Biuletyn Prasowy KAI" zamieszcza informacje z trzech ostatnich dni (jest wydawany i rozsy­łany dwa razy w tygodniu). Na ko­lorowych kolumnach zamieszcza się aktualne dokumenty kościelne, opracowania problemowe czy wy­wiady z osobistościami Kościoła. Prenumeratorami są redakcje mie­sięczników oraz urzędy państwo­we. Natomiast „Wiadomości KAI", ze względu na swoją specy­fikę, spełniają odrębną rolę. Jest to tygodnik, na łamach którego za­mieszcza się w sposób usystema­tyzowany najważniejsze wiadomo­ści z poprzedniego tygodnia, wy­wiady, recenzje książek i opraco­wania dotyczące aktualnych zaga­dnień i problemów. Dzięki temu stanowi cenne źródło wiedzy i po-

KAI jest drugą co do wielkości katolicką agencją w Europie, a pierwszą i największą w jej części środkowej i wschodniej.

średnio także płaszczyznę wymia­ny informacji dla takich instytucji kościelnych, jak np.: parafie, forma­cyjne ruchy religijne, stowarzysze­nia laikatu. Jest również dostępny we wszystkich bibliotekach para­fialnych. Prenumerują go ponad trzy tysiące odbiorców. Ponadto wydawane są dokumenty Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechne­go, książki o charakterze informa­cyjnym, np. „Kto jest kim w Koście­le" (w przygotowaniu II wydanie), ,,Leksykon zakonów w Polsce", in­formatory poświęcone pielgrzym­kom Ojca Świętego Jana Pawła II, broszury (coroczne ,,Kalendarium Kościoła na świecie i w Polsce"), tygodniowa kolorowa gazeta-plakat (z przeznaczeniem do kościelnych gablot) i specjalny dodatek rekla­mowy. Na jesień br. planowane jest wydanie obszernego kompendium informacyjnego o ruchach i stowarzyszeniach katolickich w Polsce. KAI posiada własny serwis fotogra­ficzny.

Inną formę pracy stanowi organi­zowanie konferencji prasowych i naukowych, cyklicznych spotkań o charakterze problemowym pn. ,,Rozmowy w KAI" z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultu­ry, polityki, duchowieństwa, a tak­że współudział w obsłudze praso­wej papieskich pielgrzymek.

Od września 1996 r. KAI, we współpracy z l programem TYP, realizuje Katolicki Magazyn Infor­macyjny „Czasy". Zadaniem au­dycji, emitowanej w każdą niedzie­lę po modlitwie Anioł Pański, jest przekazywanie treści o najistotniej­szych wydarzeniach i działaniach Kościoła - na niwie społecznej, charytatywnej, kulturalnej - zaczer­pniętych z wiarygodnych źródeł in­formacyjnych. Jest to program o nowym, nieobecnym dotąd w TYP charakterze informacyjnym, a nie duszpasterskim.

KAI nie prowadziła dotychczas szczegółowych badań dotyczą­cych analizy odbiorców i charakte­ru wykorzystywania swoich infor­macji, natomiast z szacunkowego monitoringu wynika, że media świeckie uwzględniają je w grani­cach 10-15 proc. (katolickie - w ok. 80 proc.). Najbardziej zaintereso­wane są nimi - z praktycznego punktu widzenia - media o wyso­kich aspiracjach do rzetelnej i obiektywnej informacji, uprawiające i promujące dziennikarstwo na wy­sokim poziomie i posiadające naj­większy zasięg terytorialny i czytel­niczy. Porównanie powyższych danych z osiągnięciami w tej dzie­dzinie zagranicznych katolickich agencji informacyjnych wykazało, że stopień wykorzystywania infor­macji z KAI jest relatywnie najwyż­szy, szczególnie w odniesieniu do mediów świeckich.

KAI jest drugą co do wielkości katolicką agencją w Europie, a pierwszą i największą w jej części środkowej i wschodniej oraz 21. (w kolejności powstawania) katolicką agencją na świecie. Z jej usług ko­rzysta regularnie ok. 150 redakcji świeckich i religijnych. Natomiast dla wszystkich rodzajów mediów katolickich agencja stała się w bar­dzo krótkim czasie podstawowym źródłem informacji o działalności Kościoła. •[Forum dziennikarzy nr 3, 1999]

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna