Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIPobieranie 1.72 Mb.
Strona1/10
Data07.05.2016
Rozmiar1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl


Załącznik nr 1 do SIWZ

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na rok 2016.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną
Uwaga! Kompletną treść załącznika stanowi jego część opisowa wraz z tabelą!!!!
Prenumerata czasopism zagranicznych dla BU KUL i bibliotek specjalistycznych na rok 2016.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych (Załącznik nr 1 do SIWZ)


w większości w formie drukowanej, a w kilkudziesięciu przypadkach również w formie dostępu on-line -
w prenumeracie na rok 2016 dla Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie wraz z wniesieniem do wskazanych miejsc.

2. Zamówienie podlega realizacji sukcesywnie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., z tym zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie realizowane od ukazania się pierwszego numeru czasopisma za 2016 r. do skompletowania pełnego rocznika, jednak nie dłużej niż do 30.06.2018 r. roku. W przypadku zaistnienia opóźnień wydawniczych sięgających poza ten termin, Zamawiający rezygnuje z zamówionego tytułu i prosi


o wystawienie stosownych FV korygujących najpóźniej do 31.12.2018 r.

W terminie tym Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego dostępu on-line do wszystkich czasopism, których dotyczy ten wymóg.

Czasopisma w wersji papierowej winny być zapakowane, zaadresowane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i dostarczone oddzielnie na adresy wskazanych Bibliotek.


Jednostka organizacyjna

Miejsce doręczenia

Oddział Wydawnictw Ciągłych BU KUL

Portiernia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

ul. Chopina 27

Lublin


Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej

Kancelaria Gmachu Głównego

Al. Racławickie 14

Lublin


Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej

Kancelaria Gmachu Głównego

Al. Racławickie 14

Lublin


Biblioteka Wydziału Prawa
i Prawa Kanonicznego

Kancelaria Collegium Joannis Pauli II

Al. Racławickie 14

Lublin

3. Każda przesyłka powinna zawierać specyfikację dostawy, tj. dostarczane tytuły, ich ilość oraz kolejny numer. 1. Zamówione pozycje powinny być dostarczone do jednostek organizacyjnych Zamawiającego
  w nienaruszonych opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych. W przypadku uszkodzeń, zabrudzeń, zamoknięć prasy, Zamawiający będzie żądał wymiany na egzemplarze bez wad, nie później niż przy kolejnej dostawie.

 2. Zamawiający będzie składał reklamacje faksem lub drogą elektroniczną.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia reklamacji jedną z dróg: faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. Dostawa czasopism drukowanych będzie realizowana w trybie dostawy skonsolidowanej, tzn. przesyłki muszą być kontrolowane i rejestrowane przez Dostawcę i dystrybuowane z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

 5. Dostarczenie czasopism powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt
  i ryzyko. Wykonawca będzie zobowiązany należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu.

 6. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie go do wskazanych miejsc. Czasopisma dostarczane będą do wnętrza budynków, do rąk portiera lub innego pracownika Zamawiającego.

10. W przypadku, gdy w okresie prenumeraty Wydawca zaprzestanie wydawania poszczególnych pozycji czasopism objętych zamówieniem Wykonawca powinien obligatoryjnie poinformować o tym Zamawiającego, zaś przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas odpowiedniej korekcie.

11. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianach w ukazywaniu się poszczególnych formatów czasopism i związanymi z tym kosztami. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia pozycji, przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas odpowiedniej korekcie.

12. W przypadku przerw technicznych, leżących po stronie Wydawcy – uniemożliwiających dostęp do czasopism w wersji on-line – Wykonawca będzie o nich informował Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: ajarzeb@kul.pl, agnieszka.kulbaka@kul.pl nie później niż 24 h przed ich wystąpieniem. W przypadku przerw trwających dłużej niż 30 dni, liczonych od momentu ich udokumentowanego wystąpienia, Wykonawca odpowiednio skoryguje należność.

13. Przesłane Zamawiającemu czasopisma, które nie są objęte niniejszą umową, traktowane będą jako dostawy czasopism bezpłatnych, tzw. bezpłatnych dodatków.

14. Obligatoryjnie, niezwłocznie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje związane
z wszelkimi zmianami w zakresie realizowanej w danym roku prenumeraty.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany zamówienia w okresie realizacji prenumeraty.

16. Zmiany, o których mowa w pkt 14, nie mogą spowodować przekroczenia wartości przedmiotu zamówienia, przy czym dostawa dodatkowego egzemplarza czasopisma powinna nastąpić nie później niż przy kolejnej możliwej dostawie.

17. Zmiany w zamówieniu nie mogą zmniejszyć wartości zamówienia poniżej 60% wartości


w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu zmiany wielkości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do rekompensaty.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilości odbiorców i ich adresów.


O każdorazowej zmianie miejsca dostawy Zamawiający poinformuje – z należytym wyprzedzeniem – Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.

19. Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich oryginalnych wydań czasopism, jakie się ukażą, określonych w swojej ofercie. Zamawiający nie będzie akceptował dostarczania kserokopii czasopism. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego zobowiązania, winien odpowiednio skorygować faktury.

20. W razie braku zamówionego tytułu Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, po której Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć brakujące egzemplarze najpóźniej w najbliższej możliwej dostawie, jednak nie później niż do końca trwania umowy ( z wyłączeniem tytułów opóźnionych wydawniczo).

21. Zamawiający będzie dopuszczał realizację części przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym niż zostało to określone tylko w przypadku, jeśli to opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wydawcy. W przypadku opóźnień w wydaniu numerów objętych planami wydawniczymi na rok 2016. poza 31.12.2016 r., zobowiązania Wykonawcy zachowują ważność, aż po wykonanie kompletu dostaw i przedstawienia za nie faktur. W przypadku zaistnienia opóźnień wydawniczych sięgających poza 30.06.2018 roku Zamawiający rezygnuje z zamówionego tytułu i prosi o wystawienie stosownych FV korygujących najpóźniej do 31.12.2018 r.

22. Wykonawca gwarantuje stałe ceny prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism, zawarte
w niniejszym zestawieniu, w całym okresie obowiązywania umowy.

23. Koszty przesyłki zawarte są w cenie prenumeraty.

24. Wykonawca zobowiązuje się do:


 • zapewnienia dostaw czasopism zagranicznych w wersji papierowej w formie kontrolowanej przez Wykonawcę wraz ze specyfikacją dostawy, regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
  i dostarczania na adresy wskazane w poniższym formularzu;

 • obligatoryjnego informowania o zmianach bibliograficznych i wydawniczych zamówionych tytułów;

 • nieodpłatnego uzupełnienia brakujących numerów;

 • zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego dostępu do wersji on-line do wszystkich czasopism - których dotyczy ten wymóg - do czasu zakończenia realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp on-line z chwilą ukazania się aktualnego numeru czasopisma;

 • nieodpłatnego udostępniania internetowych baz (systemów) komunikacyjno-informacyjnych do bieżącej obsługi prenumeraty, tzw. pełna obsługa prenumeraty w systemie on-line;

 • utrzymania stałych cen prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana kursu walut nie może być podstawą do zmiany ceny;

 • zaakceptowania warunków płatności: ratalne wpływy zaliczkowe na podstawie faktury wystawionej do 60 dni od momentu rozpoczęcia dostaw; w ratach obejmujących odpowiednio:

I rata: do 30dni od otrzymania wskazanej FV – 50% wartości brutto zamówienia rocznego;

II rata: do 30 czerwca – 30% wartości brutto zamówienia rocznego;

III rata: do 31 grudnia – 20% wartości brutto zamówienia rocznego (przy czym całość zamówienia rocznego jest rozliczana wraz z płatnością trzeciej raty); płatne przelewem z 30-dniowym terminem płatności.

25. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się : • wystawić faktury – osobno dla każdej jednostki, określające wartość brutto prenumeraty na rok 2016, które będą stanowiły podstawę do uregulowania przez Zamawiającego kolejnych rat płatności. Wpłata raty przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy będzie potwierdzana przez Wykonawcę drogą e-mailową w terminie 14 dni po otrzymaniu każdej kolejnej raty;

 • przekazać informacje, które z prenumerowanych czasopism on-line wymagają dokonania bezpośredniej aktywacji przez Zamawiającego, a które zostaną aktywowane automatycznie lub przez Wykonawcę;

 • scharakteryzować licencję on-line dla poszczególnych tytułów (dostęp tylko do prenumerowanego roku, na jak długo, prawo do archiwizacji, kopiowania materiałów itp.)

Zamawiający korzysta z licencji krajowej:

-Elsevier, - Nature, Science, - Scopus, - Springer, - Web of Knowledge, - Wiley, - CUP - Wydział Filozofii. Zamawiający jest członkiem konsorcjum: - EBSCO (ICM), - MathSciNet (UMK Toruń), - ProQuest. W związku z tym prosimy o honorowanie cen DDP.

Zamawiający wymaga zastosowania stawki VAT 5% lub 8% dla wersji drukowanej i 23% dla wersji elektronicznej zamawianych tytułów. Zamawiający nie będzie akceptował stawek VAT dla książek.
UWAGI: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że liczba FTE (Full Time Equivalents) wynosi:

Liczba studentów i doktorantów:

Studenci: Studia stacjonarne: 11 364

Studia niestacjonarne: 1 025

Razem: 12 389


Doktoranci: Studia stacjonarne: 1 274

Studia niestacjonarne: 398

Razem: 1 672


Studenci i doktoranci razem: 14 061

Liczba pracowników:

Nauczyciele akademiccy: 1 170

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna