Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wydział Matematyki, Informatyki I Architektury KrajobrazuPobieranie 54.18 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar54.18 Kb.


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Regulamin dyplomowania
w Instytucie Matematyki i Informatyki

Lublin, 2013

W imieniu Rady Instytutu Matematyki i Informatyki
zatwierdził
Dr hab. Adam Stachura, prof. KUL

Opracowanie: Dr Małgorzata Charytanowicz

Spis treści


Spis treści 3

Redakcja pracy dyplomowej 5

§ 1. Standardy redakcyjne 5

§ 2. Struktura pracy 6

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 6

egzamin dyplomowy – egzamin teoretyczny, do którego słuchacz przystępuje po uzyskaniu absolutorium (tj. po uzyskaniu wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów przedmiotów), stanowiący podstawę uzyskania dyplomu ukończenia studiów, 6

promotor – nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, pod kierunkiem naukowym którego student przygotowuje pracę dyplomową, 7

recenzent – nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który przeprowadza recenzję pracy dyplomowej, 7

komisja egzaminacyjna – komisja składająca się co najmniej z 3 osób, powołana przez Dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 7

§ 1. Postanowienia ogólne 7

uzyskał zaliczenie ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, 7

przed przeprowadzeniem recenzji i oceny promotora uzyskał dopuszczenie pracy do obrony, 7

złożył pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora w określonym przez Dziekana terminie, 7

nie zalega wobec uczelni z jakimikolwiek opłatami wynikającymi z odrębnych przepisów lub umów jakie zawarł w związku ze studiowaniem, 7

uzyskał od promotora i recenzenta co najmniej ocenę dostateczną pracy dyplomowej. 7

§ 2. Przygotowanie pracy dyplomowej 7

podejmowania przez słuchacza tematyki pracy, która nie jest specjalnością naukową nauczyciela, 7

braku możliwości sprawowania dostatecznej opieki naukowej nad słuchaczem, 8

przekroczenia dozwolonej odrębnymi przepisami liczby słuchaczy, będących dotychczas pod opieką naukową nauczyciela. 8

§ 3. Ocena pracy dyplomowej 8

opanowanie przez abiturienta wiedzy w zakresie informatyki/matematyki oraz dyscyplin stanowiących podzakres tej dziedziny, 8

opanowanie metodologii i metodyki pracy naukowej, 8

umiejętność formułowania celów badawczych, tez lub hipotez, myśli, poglądów oraz poprawnego wnioskowania naukowego, 8

znajomość zasad odwoływania się do źródeł piśmiennictwa fachowego, 8

znajomość zasad uprawnionego korzystania z innych źródeł i powoływania się na nie. 8

§ 4. Obrona pracy dyplomowej 9

obrony pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące pracy, 9

odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej, dotyczących zagadnień związanych z kierunkiem. 9

przewodniczący komisji, którym może być Dziekan, Prodziekan lub samodzielny pracownik naukowy (posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora habilitowanego), 9

promotor, 9

recenzent. 9

pytanie z zakresu pracy, 9

pytanie z zakresu zagadnień podstawowych, 9

pytanie z zakresu zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem. 9

Pytania 2 i 3 są losowane. Listę pytań podstawowych i szczegółowych zatwierdza Rada Wydziału. 9

0.6 średnia ocen + 0.3 ocena pracy dyplomowej + 0.1 ocena egzaminu dyplomowego 9

Załącznik nr 1. 11

Załącznik nr 2. 13

14Redakcja pracy dyplomowej


Niniejsze opracowanie ma charakter pomocniczy i przeznaczone jest dla studentów Informatyki i Matematyki, przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) w Instytucie Matematyki i Informatyki. Studenci zobowiązani są do bardziej szczegółowego zapoznania się z techniką pisania prac dyplomowych na podstawie profesjonalnych publikacji z tego zakresu.

Praca dyplomowa musi spełniać wymogi uprawniające do przedstawiania jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego i pod groźbą odpowiedzialności prawnej musi zostać napisana przez autora samodzielnie oraz nie może zawierać treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.


§ 1. Standardy redakcyjne


 1. Praca dyplomowa powinna być przekazana uczelni w trzech egzemplarzach.

 2. Dwa egzemplarze podlegające ocenie należy wykonać w oprawie twardej (lub miękkiej, jeżeli tak ustali promotor), wg następujących standardów:

  1. strona tytułowa winna zawierać następujące informacje:

  • nazwę uczelni, wydziału, instytutu i kierunku studiów,

  • imię i nazwisko autora oraz numer albumu,

  • tytuł pracy,

  • nazwę seminarium oraz tytuł, imię i nazwisko nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego wykonano pracę,

  • miejscowość i datę,

  1. tekst pracy winien spełniać następujące wymogi edytorskie:

  • marginesy prawy, górny, dolny 2 cm, lewy 2,5 cm,

  • odległość nagłówka i stopki od krawędzi strony 1,25 cm,

  • interlinia 1,5 wiersza,

  • odstęp pomiędzy tytułem rozdziału, a tekstem 10 pkt.,

  • czcionka Times New Roman 12 punktów, 10 punktów dla przypisów (należy pamiętać, że bardziej czytelne są czcionki szeryfowe),

  • druk jednostronny.

 1. Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do przechowywania w archiwum uniwersyteckim należy wykonać w oprawie miękkiej o klejonym grzbiecie z zastosowaniem druku dwustronnego.

 2. Wymagane jest, by student opanował techniczne aspekty pracy z edytorem tekstu, a w szczególności biegle posługiwał się: stylami, znakami niedrukowalnymi, formatowaniem tekstu oraz automatycznymi indeksami i spisami.

§ 2. Struktura pracy


 1. Praca dyplomowa (licencjacka, magisterska) musi zawierać następujące elementy:

  • stronę tytułową (załącznik nr 1),

  • spis treści,

  • wstęp,

  • część zasadniczą,

  • spis literatury.

 1. W przypadku opracowania własnej aplikacji do każdego egzemplarza pracy dyplomowej należy dołączyć płytę CD, opatrzoną etykietą, zawierającą następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora oraz numer albumu,

  • tytuł pracy,

  • nazwę wydziału i kierunku (specjalności) studiów,

  • rok złożenia pracy.

Płyta CD powinna zawierać kod źródłowy aplikacji, wersję do uruchomienia, przykładowe dane wejściowe oraz instrukcję dotyczącą instalacji i uruchomienia aplikacji, zapisaną w pliku PDF.

 1. Zalecane jest numerowanie ciągłe (definicji, twierdzeń, wzorów, tabel, rysunków) w obrębie rozdziału.Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy


Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  • egzamin dyplomowy – egzamin teoretyczny, do którego słuchacz przystępuje po uzyskaniu absolutorium (tj. po uzyskaniu wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów przedmiotów), stanowiący podstawę uzyskania dyplomu ukończenia studiów,

  • promotor – nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, pod kierunkiem naukowym którego student przygotowuje pracę dyplomową,

  • recenzent – nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który przeprowadza recenzję pracy dyplomowej,

  • komisja egzaminacyjna – komisja składająca się co najmniej z 3 osób, powołana przez Dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony może zostać wyłącznie abiturient, który:

  • uzyskał zaliczenie ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów,

  • przed przeprowadzeniem recenzji i oceny promotora uzyskał dopuszczenie pracy do obrony,

  • złożył pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora w określonym przez Dziekana terminie,

  • nie zalega wobec uczelni z jakimikolwiek opłatami wynikającymi z odrębnych przepisów lub umów jakie zawarł w związku ze studiowaniem,

  • uzyskał od promotora i recenzenta co najmniej ocenę dostateczną pracy dyplomowej.

 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie kompetencji abiturienta w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych, a także uzyskanie wiedzy w zakresie określonym programem kształcenia.

 2. Praca dyplomowa jest pracą pisemną, będącą częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i obrona stanowi warunek ukończenia studiów.

§ 2. Przygotowanie pracy dyplomowej


 1. Słuchacz zobowiązany jest do wybrania promotora do dnia wyznaczonego przez Dziekana.

 2. Nauczyciel akademicki ma prawo nie wyrazić zgody na przyjęcie obowiązków promotora pracy w szczególności w przypadku:

  • podejmowania przez słuchacza tematyki pracy, która nie jest specjalnością naukową nauczyciela,

  • braku możliwości sprawowania dostatecznej opieki naukowej nad słuchaczem,

  • przekroczenia dozwolonej odrębnymi przepisami liczby słuchaczy, będących dotychczas pod opieką naukową nauczyciela.

 1. Dziekan na podstawie umotywowanego i zaopiniowanego przez promotora wniosku słuchacza może wyrazić zgodę na zmianę promotora.

 2. W sytuacji długotrwałej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu ukończenia studiów, Dziekan jest zobowiązany do wyznaczenia innego promotora.

 3. Praca dyplomowa może być przygotowywana za zgodą Dziekana poza Uczelnią, tj. w innej uczelni, w tym zagranicznej, na podstawie podpisanych umów i porozumień z tymi uczelniami.

 4. Temat pracy dyplomowej jest ustalany przez promotora w porozumieniu ze słuchaczem najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany i potwierdzony przez promotora wniosek słuchacza Dziekan może wyrazić zgodę na zmianę tematu pracy po tym terminie.

§ 3. Ocena pracy dyplomowej


 1. Praca dyplomowa podlega ocenie promotora, której dokonuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 2. Praca dyplomowa oceniona przez promotora pracy podlega recenzji, której dokonuje zaproponowany przez promotora recenzent (załącznik nr 2).

 3. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta, Dziekan na wniosek słuchacza, może wyznaczyć dodatkowy termin złożenia pracy dyplomowej. Nie dotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje skreśleniem abiturienta z listy słuchaczy.

 4. Praca dyplomowa powinna wskazywać na:

  • opanowanie przez abiturienta wiedzy w zakresie informatyki/matematyki oraz dyscyplin stanowiących podzakres tej dziedziny,

  • opanowanie metodologii i metodyki pracy naukowej,

  • umiejętność formułowania celów badawczych, tez lub hipotez, myśli, poglądów oraz poprawnego wnioskowania naukowego,

  • znajomość zasad odwoływania się do źródeł piśmiennictwa fachowego,

  • znajomość zasad uprawnionego korzystania z innych źródeł i powoływania się na nie.

 1. Dziekan na uzasadniony wniosek słuchacza, zaopiniowany przez opiekuna pracy może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy.

§ 4. Obrona pracy dyplomowej


 1. Egzamin dyplomowy składa się z:

  • obrony pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące pracy,

  • odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej, dotyczących zagadnień związanych z kierunkiem.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

  • przewodniczący komisji, którym może być Dziekan, Prodziekan lub samodzielny pracownik naukowy (posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora habilitowanego),

  • promotor,

  • recenzent.

 1. W trakcie egzaminu abiturient prezentuje wyniki swojej pracy, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi prezentacji. Członkowie komisji zadają abiturientowi pytania, zgodne z tematyką pracy, lub inne które obejmują zakres przedmiotowy realizowanych przez niego badań.

 2. W trakcie egzaminu dyplomowego abiturient odpowiada na trzy pytania:

  • pytanie z zakresu pracy,

  • pytanie z zakresu zagadnień podstawowych,

  • pytanie z zakresu zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem.

   Pytania 2 i 3 są losowane. Listę pytań podstawowych i szczegółowych zatwierdza Rada Wydziału. 1. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen jakie abiturient otrzymał na zadane w trakcie egzaminu pytania.

 2. Ocena z pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen jakie abiturient otrzymał za pracę od promotora i recenzenta.

 3. Ocena jaką absolwent otrzyma na dyplomie obliczana jest ze wzoru:

   0.6 średnia ocen + 0.3 ocena pracy dyplomowej + 0.1 ocena egzaminu dyplomowego

 1. Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego stanowi protokół z egzaminu dyplomowego oraz indeks słuchacza.

 2. Egzamin dyplomowy uważa się za zdany w przypadku uzyskania ocen pozytywnych, co najmniej dostatecznych (3.0) z obrony pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.

 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza abiturientowi drugi termin egzaminu. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 4. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan na wniosek abiturienta może wydać decyzję o powtórzeniu przedmiotów wskazanych przez promotora lub skreślić abiturienta z listy słuchaczy.


Załącznik nr 1.


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Instytut Matematyki i Informatyki

Informatyka, studia stacjonarne I stopnia

Imię Nazwisko

Numer albumu 000000Tytuł pracy
tytuł pracy w drugiej linii


Praca licencjacka napisana na seminarium
Algorytmy i struktury danych
pod kierunkiem Dr hab. Janiny Kowalskiej

Lublin 2014

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Instytut Matematyki i Informatyki

Informatyka, studia stacjonarne II stopnia

Imię Nazwisko

Numer albumu 000000Tytuł pracy
tytuł pracy w drugiej linii


Praca magisterska napisana na seminarium
Algorytmy i struktury danych
pod kierunkiem Dr hab. Janiny Kowalskiej

Lublin 2014

  *w przypadku innego kierunku wpisać właściwą nazwę kierunku


Załącznik nr 2.


  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Lublin, dn. ……..2014.


OCENA PRACY DYPLOMOWEJ
Imię i nazwisko studenta(ki):

Promotor pracy:

Nazwa seminarium dyplomowego:

Tytuł pracy:I. Ocena formalnej strony pracy

A. Zgodność treści pracy z jej tematem

B. Struktura pracy (układ części)

C. Literatura przedmiotowa: dobór i wykorzystanie źródeł

D. Poprawność zapisów bibliograficznych (w przypisach, spisie literatury)

E. Stylistyczna poprawność językaII. Ocena zawartości merytorycznej

A. Zadanie pracy, przebieg jego rozwiązania i stosowana metoda

B. Główne błędy rzeczowe

C. Nowość opracowania tematu

D. Możliwość wykorzystania pracy (w publikacjach, odczytach)

E. Inne uwagi
Stwierdzam zatem, że powyższa praca odpowiada wymogom stawianym pracom licencjackim
i oceniam ją jako


Data: ……………..2014.

Podpis©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna