Katowice, ul. Wojewódzka 42 tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766 jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celuPobieranie 14.13 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.13 Kb.
The content of the announcement in Polish and English is available on www.ksse.com.pl.

Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:


  • wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej lub

  • nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 2,6128 ha (26 128 m2) położonej na terenie KSSE w Zabrzu w przy ul. Ofiar Katynia, obręb ewidencyjny 06, Mikulczyce, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze i obejmującej działkę: nr 63/3 o pow. 26 128 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8.

Przedmiotowy teren zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów oznaczony jest w całości jako użytek rolny klasy RIVa.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i w okolicznościach przewidzianych w ustawie, Prezydent Miasta Zabrze może naliczyć opłatę adiacencką na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXVI/386/2000 z dnia 20.11.2000 r. ze zmian.

W dziale III księgi wieczystej nr GL1Z/00033920/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe: odpłatne i nieograniczone w czasie służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie polegająca na prawie do korzystania z części działek nr 2247/16, 2249/16, 78/3, 44/3, 74/3, 72/3, 73/3, 97/3, 96/3, 88/3, 69/3, 48/3, 87/3 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, prawa dostępu w przyszłości do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany; odpłatne i nieograniczone w czasie służebności przesyłu na rzecz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu polegająca na prawie do korzystania z części działek nr 1798/16, 2247/16, 2246/16, 2245/16, 42/3, 46/3, 64/3, 65/3, 68/3, 72/3 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń, prawa dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany; odpłatne i nieograniczone w czasie służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie polegająca na prawie do korzystania z części działek nr: 89/3, 90/3, 91/3, 105/3, 88/3, 86/3, 74/3, 72/3 , 61/3, 60/3, 59/3, 92/3, 91/3, 97/3, 70/3, 71/3, 2245/16, 1798/16, 2247/16, 2256/16, 2257/16, 2258/16, 73/3, 41/4, 2310/16, 2244/16, 2252/16, 2251/16 i 65/3 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń służących do przesyłania gazu, prawa dostępu w przyszłości do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany oraz odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Spółki pod firmą „TERMA DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu polegająca na prawie do korzystania z części obciążonej działki nr 73/3 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń, prawa dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.

Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jej teren jest płaski. Sąsiedztwo stanowi teren użytkowany rolniczo oraz przemysłowo. Dostęp do nieruchomości od nowo wybudowanej, nienazwanej drogi, potocznie nazwanej ul. PGR Wesoła, w której znajdują się media umożliwiające wyposażenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nr 63/3 usytuowana jest na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działka nr 63/3 usytuowana jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XLIII/562/09 z dnia 14 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 213 poz. 3971). Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 63/3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A.01.PP,SM,UR – co oznacza tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz drobnej wytwórczości.

Działka nr 63/3 jest przedmiotem umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. z przeznaczeniem na uprawy polowe i użytki zielone. Umowa przewiduje trzy miesięczny okres wypowiedzenia, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.400.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100).

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny. Cena powinna być zapłacona przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek depozytowy Miasta Zabrze (ING Bank Śląski o/Zabrze nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185), w terminie do 15.04.2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.Przetarg na zbycie nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się w dniu 18.04.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Organizator przetargu dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum, którego jeden z uczestników złoży ofertę na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a drugi na nabycie prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Do oferty powinna być dołączona umowa konsorcjum, na podstawie której jego członkowie współpracować będą przy realizacji planowanej inwestycji.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty sporządzonej zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, w terminie do dnia 15.04.2016 r. do godz. 16:00 w siedzibie organizatora przetargu.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowe informacje o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą można nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000,00 zł + 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych


w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pobieranie 14.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna