Kaukaz, jaki znamPobieranie 21.93 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.93 Kb.
Regulamin Konkursu Fotograficznego

"KAUKAZ, JAKI ZNAM"

Organizatorem konkursu jest Fundacja Inna Przestrzeń

Nowy Swiat 23/25 lok. 32

00-029 Warszawa

Koordynator Kontynentu Kaukaz Nato Bochorishvili

e-mail:natobochorishvili@gmail.comI POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą „Kaukaz, jaki znam” przeprowadzany w ramach festiwalu Street Party 2009, odbywającym się dn. 30 sierpnia 2009 roku.

§ 2
Organizatorem konkursu jest koordynator strefy kaukaskiej Natalia Bochorishvili, zwany dalej organizatorem.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród osób wymienionych w § 1.

§ 4
Wartość puli nagród i wyróżnień przeznaczonych przez organizatora na wygrane ustalana jest indywidualnie i związana tematycznie z konkursem.

II UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

§ 5
Uczestnikami konkursu są fotograficy amatorzy, którzy podczas pobytu na Kaukazie wykonali zdjęcie ludzi lub krajobrazu kaukaskiego. Przez termin Kaukaz rozumiemy trzy kraje: Gruzję, Armenię, Azerbejdżan oraz republiki wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej(Adygeja, Karaczajo-Czerkiesja, Inguszetia, Dagestan, Czeczenia, Osetia Północna, Kabardo-Bałkaria )

III WARUNKI KONKURSU

§ 6 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres kontaktowy organizatora (natobochorishvili@gmail.com), wiadomości zatytułowanej „Kaukaz, jaki znam” zawierającej:  1. Dane kontaktowe (imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, adres korespondencyjny i ewentualnie telefon kontaktowy oraz adres strony internetowej) osoby zgłaszającej prace.

  2. Maksymalnie 3 zdjęcia obrazujących ludzi lub krajobrazy Kaukazu, jako załączniki do wiadomości e-mail, w formacie JPG lub TIF, w rozdzielczości minimalnej 200dpi, najlepiej w formacie 500x700mm.

  3. Opisy prac fotograficznych zawierające: tytuł, datę i miejsce wykonania.

  4. Skanowaną zgodę na uczestnictwo w konkursie, podpisaną przez rodziców lub opiekunów uczestnika, jeżeli uczestnik nie ukończył 18 roku życia.

  5. Krótką informację o uczestniku wraz ze zdjęciem. 1. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca prace fotograficzne, zostanie przesłana pod wyżej wskazany adres do dnia 21-go sierpnia 2009r. Wszelkie zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 2. Organizator nie przyjmuje negatywów zdjęć, odbitek czy skanów.

 3. Uczestnik konkursu, przesyłając zgłoszenie lub opiekun, składając podpis na zgodzie na uczestnictwo w konkursie osoby małoletniej:  1. oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przesłanych na konkurs zdjęć,

  2. oświadcza, że przesłane na konkurs zdjęcia bezpłatnie udostępnia do publikacji na stronach fundacji i materiałach, katalogach przygotowywanych przez fundację oraz upoważnia organizatora do ich opracowania (edycji) w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęć do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego wydruku na wystawę pokonkursową oraz przy publikacji w formie elektronicznej.

  3. akceptuje warunki konkursu, wyrażone w niniejszym regulaminie.

  4. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przesłanych danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.); 1. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

IV KRYTERIA OCENY

§ 7
Prace oceniane będą przez Jury, w którego skład wchodzić będą fotografowie i znawcy Kaukazu, powoływane przez organizatora przed rozstrzygnięciem konkursu.

§ 8
Jury ma prawo nie przyjąć do konkursu zdjęć nietraktującej określonej powyżej tematyki a także nie uwzględnić w konkursie prac posiadających wady, np. złą jakość zdjęć, zbyt małą rozdzielczość lub uszkodzenia powstałe podczas przesyłania danych. Zdjęcia, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

V NAGRODY

§ 9 1. Spośród nadesłanych zdjęć, Jury wybierze 10 prac. które wezmą udział w wystawie „Kaukaz, jaki znam” odbywającym się podczas festiwalu Steet Party 2009. Wystawa będzie miała miejsce dn. 30 sierpnia 2009 roku na przestrzeni ul. Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie.

 2. Pracom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody- upominki.

 3. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, są nagrody rzeczowe ustalane indywidualnie przez organizatora

 4. Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonych zdjęć jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez organizatora i/lub Jury i/lub któregokolwiek z członków Jury informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, iż nagrodzone zdjęcie stanowi plagiat i/lub że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika konkursu lub do podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych - domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Jury dokona wyboru prac fotograficznych oraz przyznania nagród i wyróżnień w terminie do 24 sierpnia 2009 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 6. Laureaci konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni o przyznaniu wyróżnienia na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Prawo uczestnika konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród lub wyróżnień, określonych niniejszym regulaminem, jest niezbywalne.

 7. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych, bez powiadamiania uczestników.

 9. Zobowiązanie organizatorów do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10
Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na stronie internetowej http://kontynent.waw.pl/streetparty/2009/

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 11 1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.


Pobieranie 21.93 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna