Key words: stem lettuce, covers, yield quantity and quality Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var augustana Irish) StreszczeniePobieranie 110.59 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar110.59 Kb.
  1   2   3
3-11
The effect of soil and plants covering with the polypropylene non-woven on the quantity and quality of yield of stem lettuce (Lactuca sativa L. var. augustana Irish)
Ewa Rekowska
Abstract. The aim of study was to estimate the effectiveness of polypropylene woven (PP-17) covers usage in growing of stem lettuce. The seeds of ‘Karola’ cultivar were sown in non-heated green-house in the middle of March. The seedlings were planted in the last ten days of April at spacing 40 × 30 cm . The plants were grown in the soil mulched with black cover propylene non-woven. Some plants were covered with a transparent propylene non-woven, others remained not covered (control group). A significant effect of polypropylene non-woven usage was found regarding quantity and quality of stem lettuce. The harvest was forced by 4 days earlier (on average) and the increase of marketable yield of stems was 20.9% in comparison with open-field production. The plants grown under covers showed higher unit weight and the diameters of edible stems as well as higher dry weight content and total sugar content including reducing sugar. The mulching of soil with black propylene non-woven did not affect considerably productivity and yield quality of stem lettuce compared to control group (open-field).
Key words: stem lettuce, covers, yield quantity and quality
Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var. augustana Irish)
Streszczenie. Celem prowadzonych badań była ocena efektywności stosowania osłon z włókniny polipropylenowej w uprawie sałaty łodygowej. Nasiona odmiany ‘Karola‘ wysiano do szklarni nieogrzewanej w połowie marca. Rozsadę sadzono w 3 dekadzie kwietnia, w rozstawie 40 × 30 cm. Zgodnie z założeniami metodyki część roślin uprawiano na glebie ściółkowanej czarną włókniną, część roślin okrywano przezroczystą włókniną oraz sadzono na polu bez osłon (obiekt kontrolny). Rośliny uprawiano na glebie ściółkowanej czarną włókniną, część roślin okrywano przezroczystą włókniną oraz sadzono na polu bez osłon (obiekt kontrolny). Stwierdzono istotny wpływ okrywania roślin włókniną PP-17 na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej. W tym przypadku uzyskano przyśpieszenie zbioru (średnio o 4 dni) oraz wzrost plonu handlowego łodyg o 20,9% w porównaniu z uprawą na polu odkrytym. Stwierdzono również istotnie większą niż w uprawie na polu odkrytym masę jednostkową i średnicę jadalnych łodyg oraz większą zawartość suchej masy, a także cukrów ogółem, w tym cukrów redukujących. Ściółkowanie gleby czarną włókniną nie wpłynęło w sposób istotny na wielkość oraz jakość plonu sałaty łodygowej w porównaniu z obiektami kontrolnymi (pole odkryte).
Słowa kluczowe: sałata łodygowa, włóknina, plon, jakość
13-21
Influence of growing date and plant density on the yield of endive (Cichorium endivia L.)
Ewa Rekowska, Barbara Jurga-Szlempo
Abstract. The experiment was carried out in the years 2006–2008. The aim of the study was estimation of yielding of Italian cultivar of endive ‘Blonda a cuor pleno’ (escarole group) grown in the conditions of Western Pomerania. Seeds of endive were sown on four dates: 10, 20 and 30 June, and 10 July. There were two plant spacing used in the experiment: 40 × 25 and 40 × 35 cm. Significantly the highest yield of leaf rosettes was obtained when seeds were sown on 30 June. However, sowing seeds on 10 June had an effect on obtaining rosettes of the highest weight. This planting date had also an influence on decrease of marketable yield because of premature floral stalks development in long-day conditions. Significantly higher yield of rosettes of the highest weight and diameter was obtained from planting transplants at the spacing of 40 × 25 cm.
Key words: escarole, field cultivation, plant density, yield quantity and quality
Wpływ terminu uprawy oraz rozsawy roślin na plonowanie endywii (Cichorium endivia L.)
Streszczenie: W latach 2006–2008 przeprowadzono doświadczenie, w którym oceniono plonowanie endywii włoskiej odmiany ‘Blonda a cuor pleno’ (z grupy eskariola) uprawianej w warunkach Pomorza Zachodniego. W badaniach porównywano cztery terminy uprawy endywii (z wysiewu nasion 10, 20 i 30.06 oraz 10.07). Stosowano dwie rozstawy roślin: 40 × 25 i 40 × 35 cm. Istotnie największy plon rozet liściowych zebrano z wysiewu nasion 30.06. Stosowanie wysiewu nasion 10.06 przyczyniło się natomiast do uzyskania rozet o największej masie jednostkowej. Z tego terminu uprawy uzyskano jednak mniejszy plon handlowy z powodu przedwczesnego tworzenia organów generatywnych pod wpływem długiego dnia. Wykazano istotnie większy plon rozet o największej masie i średnicy z sadzenia rozsady 40 × 25 cm.
Słowa kluczowe: eskariola, uprawa polowa, zagęszczenie roślin, wielkość i jakość plonu
23-30
The effect of nitrogen fertilization on radish yielding
Piotr Chohura, Eugeniusz Kołota
Abstract. In two field experiments carried out in 2006–2008, with two radish cultivars Treto F1 and Wernar F1 the effect of differentiated nitrogen fertilization on yield and biological value of radish grown for autumn harvest was examined. Mineral N content in the soil before seeds sowing was raised up to the level of: 50, 100 and 150 mg N·dm-3 by using: ammonium nitrate 34% N – [NH4NO3], calcium nitrate 15.5% N – [Ca(NO3)2·H2O], ammonium sulphate 20.0% N – [(NH4)2SO4], and ENTEC 26% N – [NH4NO3+(NH4)2SO4 + 0.8% DNPP]. The highest marketable yield of radish Treto F1 cv. was achieved in the case of ammonium nitrate use. In the case of Wernar F1 cv. kind of fertilizer didn’t affect the yield. Irrespective of the kind of fertilizer, increment of nitrogen content in the soil from 50 to 100 mg N·dm-3 caused the significant enhancement of radish yield. The similar yielding was recorded at nitrogen concentration equal to 150 mg N·dm-3 and 100 mg N·dm-3. Increasing mineral nitrogen concentration in the soil resulted in increment of nitrates content in radish roots, however their amounts not exceed permissible level. Plants fertilized with ammonium sulphate and ENTEC 26 contained lower amount of nitrates in edible parts in comparison to those supplied with ammonium nitrate and calcium nitrate.
Key words: radish, nitrogen dose, nitrogen form, yield, crop quality
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie rzodkiewki
Streszczenie. Rzodkiewka jest warzywem o krótkim okresie wegetacji, uprawianym zarówno w polu, jak i pod osłonami. Krótki okres wegetacji i słabo rozwinięty system korzeniowy rzodkiewki sprawia, że wymaga ona dużej ilości łatwo dostępnych składników pokarmowych w glebie i mimo że jest rośliną o małych wymaganiach pokarmowych, jej potrzeby nawozowe są klasyfikowane jako duże. Szczególną uwagę należy zwrócić na nawożenie azotem z powodu jego wpływu na jakość i ilość plonu. W latach 2006–2008 przeprowadzono doświadczenia polowe z dwoma odmianami rzodkiewki – Treto F1 i Wernar F1, uprawianymi na zbiór jesienny. Oceniano wpływ zróżnicowanych dawek azotu zapewniających uzyskanie zasobności gleby przed siewem nasion, na poziomie: 50, 100 i 150 mg N·dm-3 oraz 4 nawozy różniące się formą azotu: saletra amonowa 34% N – [NH4NO3], saletra wapniowa 15,5% N – [Ca(NO3)2·H2O], siarczan amonu 20,0% N – [(NH4)2SO4], ENTEC 26% N – [NH4NO3+(NH4)2SO4 + 0,8% DNPP. Najwyższy plon handlowy rzodkiewki odmiany Treto F1 zapewniło użycie saletry amonowej, która w porównaniu z saletrą wapniową, siarczanem amonu i nawozem ENTEC 26 zapewniła uzyskanie najwyższych plonów zgrubień. W przypadku odmiany Wernar F1 wpływ rodzaju nawozu azotowego na plon handlowy był z reguły nieistotny. Niezależnie od rodzaju zastosowanego nawozu azotowego zwiększenie koncentracji tego składnika w glebie z 50 do 100 mg N·dm-3 powodowało istotny wzrostu plonu handlowego rzodkiewki. Przy zawartości 150 mg N·dm-3 plon ten utrzymywał się na podobnym poziomie jak przy 100 mg N·dm-3. Zawartość azotanów w zgrubieniach rzodkiewki wzrastała wraz ze zwiększaniem koncentracji azotu w glebie, ale nie przekraczała dopuszczalnych norm. Rośliny nawożone siarczanem amonu i nawozem ENTEC 26 zawierały istotnie mniejsze ilości azotanów w częściach jadalnych w porównaniu z nawożonymi saletrą amonową i saletrą wapniową.
Słowa kluczowe: rzodkiewka, dawka i forma azotu, plonowanie, jakość plonu
31-40
The effect of animal protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. ‘Elsanta’
Jolanta Lisiecka, Mikołaj Knaflewski, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński
Abstract. The studies were carried out in the years 2006–2007 in an unheated glasshouse. Strawberry mother plants cv. ‘Elsanta’ were grown in polypropylene bags filled with peat-based substrate (3 plants per bag). The bags with plants were placed on gutters in the glasshouse at the height of 165 cm. The distance between the gutters was 120 cm. The experiment was established in a split-block design in 4 replications of 3 plants each. The aim of this work was to evaluate the influence of biostimulant based on animal protein hydrolysate on number, length and diameter of runners and number of strawberry daughter plants as well as their crown diameter, fresh weight and number of leaves. The application of biostimulant did not have a beneficial influence on number of runners, their length and diameter. Applied biostimulant did not also affect quantity of strawberry daughter plants, their crown diameter as well as number of leaves. Significant decreased in weight of daughter plants after biostimulant application was found. The quantity and quality of runners as well as daughter plants in compared years of the experiment were significantly different. These differences were probably caused by powdery mildew.
Keywords: Fragaria × ananassa, biostimulant, propagation
Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany ‘Elsanta’
Streszczenie. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie wykorzystaniem biostymulatorów w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Badania nad truskawką dotyczą przede wszystkim określenia wpływu biostymulatorów na wzrost i plonowanie roślin. Niewiele jest natomiast prac dokumentujących wpływ (lub jego brak) na wzrost i produktywność roślin matecznych. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu biostymulatora opartego na hydrolizacie białka zwierzęcego na liczbę, długość i średnicę rozłogów oraz na liczbę sadzonek rozłogowych truskawki, średnicę ich korony, świeżą masę oraz liczbę liści. Badania zostały przeprowadzone w latach 2006–2007 w nieogrzewanej szklarni. Rośliny mateczne truskawki odmiany ‘Elsanta’ były uprawiane w workach polipropylenowych wypełnionych susbstratem torfowym (3 rośliny/worek). Worki z roślinami umieszczono na rynnach na wysokości 165 cm. Odległość między rynnami wynosiła 120 cm. Doświadczenie założono w układzie bloków losowych w czterech powtórzeniach, po trzy rośliny w każdym powtórzeniu. Zastosowanie biostymulatora nie miało istotnego wpływu na liczbę, długość i średnicę rozłogów wytworzonych przez rośliny mateczne truskawki. Zastosowany biostymulator nie wpłynął również na liczbę sadzonek rozłogowych, średnicę ich korony oraz liczbę liści. Istotnie mniejszą świeżą masę sadzonek miały rośliny traktowane biostymulatorem. Stwierdzono istotne różnice w liczbie i jakości rozłogów oraz sadzonek pomiędzy porównywanymi latami badań. Różnice te mogły być spowodowane wystąpieniem mączniaka.
Słowa kluczowe: Fragaria × ananassa, biostymulator, rozmnażanie

41-48
The effect of the sowing date on the content of carotenoids and L-ascorbic acid in spaghetti squash (Cucurbita pepo L.)


Wanda Wadas, Halina Mioduszewska
Abstract. Carotene and ascorbic acid are the most important compounds for human nutrition that are supplied by vegetables. The content of carotene and ascorbic acid in vegetables depends on the species and the cultivar, but it is subject to changes under the influence of environmental conditions and agricultural factors. This study examined the effects of the sowing date (5, 15 and 25 May) on the content of carotenoids and L­ascorbic acid in the fruits of two cultivars of spaghetti squash (‘Makaronowa Warszawska’ and ‘Pyza’). Fruits were harvested in the fully mature, from the beginning of September till the beginning of October. The content of total carotenoid compounds in fruit was higher for the sowing date on 5 May than for the sowing dates on 15 and 25 May, while the content of β­carotene did not significantly differ. The sowing date did not affect the content of L­ascorbic acid in fruits. Fruits of the ‘Makaronowa Warszawska’ contained more total carotenoids and β­carotene than fruits of the ‘Pyza’, while the content of L­ascorbic acid in fruits of both cultivars did not significantly differ. Lower air temperatures and higher amounts of precipitation in the spaghetti squash vegetation period resulted in an increase in the β­carotene content.
Key words: spaghetti squash, sowing date, cultivar, chemical composition
Wpływ terminu siewu na zawartość karotenoidów i kwasu L-askorbinowego w dyni makaronowej (Cucurbita pepo L.)
Streszczenie. Głównym źródłem karotenu i kwasu askorbinowego są warzywa. Zawartość karotenu i kwasu askorbinowego w warzywach zależy od gatunku i odmiany, ale ulega zmianom pod wpływem warunków środowiska i czynników agrotechnicznych. Badano wpływ terminu siewu (5, 15 i 25 maja) na zawartość karotenoidów i kwasu L-askorbinowego w owocach dwóch odmian dyni makaronowej (‘Makaronowa Warszawska’ i ‘Pyza’). Owoce zbierano w fazie pełnej dojrzałości, od początku września do początku października. Zawartość związków karotenoidowych ogółem w owocach była większa przy siewie 5 maja niż przy siewie 15 i 25 maja, natomiast zawartość β-karotenu nie różniła się istotnie. Termin siewu nie miał wpływu na zawartość kwasu L-askorbi­nowego w owocach. Owoce odmiany ‘Makaronowa Warszawska’ zawierały więcej karotenoidów ogółem i β-karotenu niż odmiany ‘Pyza’, natomiast zawartość kwasu L­askorbi­nowego w owocach obu odmian nie różniła się istotnie. Niższa temperatura powietrza i większa ilość opadów w okresie wegetacji dyni makaronowej powodowały zwiększenie zawartości β-karotenu.
Słowa kluczowe: dynia makaronowa, termin siewu, odmiana, skład chemiczny
49-59
Influence of intercrop plants and varied tillage on yields and nutritional value of scorzonera (Scorzonera hispanica L.) roots
Mirosław Konopiński
Abstract. Intensification in plant growing is a direct reason for deteriorating soil properties, as well as conditions of plant growth and development. Aiming at improvement of soil fertility and structure, conservation tillage, limiting the processes of soil environment degradation, is introduced into garden crop production techniques. Field experiments were conducted in the years 2006–2008, on grey brown podzolic soil of impermanent structure. The experimental plant was scorzonera (Scorzonera hispanica L.) of ‘Duplex’ cultivar. Three intercrop plants were considered in the studies: common vetch (Vicia sativa L.), phacelia (Phacelia tanacetifolia B.) and oats (Avena sativa L.). There were also two ways of pre-sowing soil tillage: a) complex of pre-sowing practices, sowing of intercrop plant (2nd decade of August), pre-winter ploughing and putting green matter into soil, b) complex of pre-sowing practices, sowing of intercrop plant (2nd decade of August), spring ploughing and putting plant matter into soil, as well as two plant growing methods: on ridges and on flat soil. Significantly advantageous effects of spring putting intercrops into soil, growing of scorzonera on ridges and ploughing the soil with oats upon the total root yield were demonstrated. The examined experiment factors, however, did not significantly affect inulin, protein and dry matter contents in scorzonera roots. The most favorable tillage combination, as to inulin productivity was growing of scorzonera on ridges after spring ploughing oats with soil.
Key words: scorzonera, intercrop plants, term of ploughing, ridges, inulin, protein
Wpływ roślin międzyplonowych i zróżnicowanej uprawy roli na plon i wartość odżywczą korzeni skorzonery (Scorzonera hispanica L.)
Streszczenie. Intensyfikacja upraw roślinnych jest bezpośrednim powodem pogorszenia właściwości gleb oraz warunków wzrostu i rozwoju roślin. W trosce o poprawę żyzności i struktury gleby do agrotechniki roślin ogrodniczych wprowadza się uprawę konserwującą, która ogranicza procesy degradacji środowiska glebowego. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2006–2008, na glebie płowej o nietrwałej strukturze. Rośliną doświadczalną była skorzonera (Scorzonera hispanica L.) odmiany ‘Duplex’. W badaniach uwzględniono trzy rośliny międzyplonowe: wykę siewną, facelię błękitną i owies; dwa sposoby przedsiewnej uprawy roli: a) zespół uprawek przedsiewnych, siew roślin międzyplonowych (II dekada sierpnia), orka przedzimowa i wymieszanie zielonej masy z glebą, b) zespół uprawek przedsiewnych, siew roślin międzyplonowych (II dekada sierpnia), orka wiosenna i wymieszanie masy roślinnej z glebą oraz dwie metody uprawy roślin: na redlinach i na płask. Wykazano istotnie korzystny wpływ wiosennego wymieszania międzyplonów z glebą, uprawy skorzonery na redlinach i mulczowania gleby owsem na plon korzeni ogółem. Badane czynniki doświadczenia nie miały natomiast istotnego wpływu na zawartość inuliny, białka i suchej masy w korzeniu skorzonery. Najkorzystniejszą kombinacją uprawową pod względem produktywności inuliny była uprawa skorzonery na redlinach po wiosennym wymieszaniu z glebą mulczu z owsa.
Słowa kluczowe: skorzonera, rośliny międzyplonowe, termin orki, redliny, inulina, białko

61-70
Effect of the kind of growing medium and transplant grafting on the cherry tomato yielding


Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska
Abstract. The most popular and efficient growing medium in soilless crop are rockwool but researches try to introduce as well other growing media to horticultural practice. Nowadays cherry tomato is a widespread typ grown under greenhouse conditions and grafting can be a resource let to obtain cultivars with a higher fruit yielding. Two tomato cultivars: typical cherry ones as ‘Dasher’ with red skin and ‘Organza‘ with yellow skin were grown in the years 2008–2009. Half of the plants were grafted on the stock of ‘Maxifort ‘.Tomatoes were cultivated on organic media such as coconut fiber slabs, wood fiber slabs and rockwool slabs. Grafting increased yielding of cherry tomato in particular cultivated on coconut fiber and wood fiber slabs. The grafting plants of ‘Dasher’ cultivar produced much more fruit than not grafted ones. The increase of fruit weight as a result of grafting was observed in ‘Organza’ cultivar. Grafted plants of ‘Organza’ had significantly less fruit with BER than not grafted ones. ‘Dasher’ yielded considerably less than ‘Organza’. ‘Dasher’ produced the highest yield at the begining of harvest time. The yielding of ‘Organza’ was at the same level during the entire harvest time. Early yield of both cultivars was the highest on the wood fibre slabs with grafted plants. The growing media used in the experiment – coconut fiber and wood fiber, proved their suitability in tomato soilless cultivation.
Key words: coconut fiber, wood fiber, rockwool, stock
Wpływ rodzaju podłoża i szczepienia rozsady na plonowanie pomidora cherry
Streszczenie. W uprawach bezglebowych wełna mineralna jest najbardziej popularnym i wydajnym podłożem, ale naukowcy próbują do praktyki ogrodniczej wprowadzać także inne podłoża. Obecnie w warunkach szklarniowych rozprzestrzenia się uprawa pomidora cherry, a szczepienie może być zabiegiem pozwalającym uzyskać wysokie plonowanie odmian. W latach 2008 i 2009 uprawiano dwie odmiany pomidora: ‘Dasher’ – odmianę typu cherry o czerwonej skórce i ‘Organza’ – o żółtej skórce. Połowę roślin szczepiono na podkładce Maxifort F1. Pomidory uprawiano na podłożach organicznych, takich jak włókno kokosowe i włókno drzewne oraz na wełnie mineralnej. Szczepienie zwiększyło plonowanie pomidora cherry, szczególnie uprawianego na matach z włókna kokosowego i z włókna drzewnego. Szczepione rośliny odmiany ‘Dasher’ produkowały znacznie więcej owoców niż nieszczepione. U odmiany ‘Organza’, jako wynik szczepienia, obserwowano zwiększenie masy owoców. Szczepione rośliny odmiany ‘Organza’ miały istotnie mniej owoców z BER w porównaniu z nieszczepionymi. Odmiana ‘Dasher’ zdecydowanie słabiej plonowała niż ‘Organza’. ‘Dasher‘ produkowała wyższy plon na początku okresu owocowania. Plonowanie odmiany ‘Organza’ było bardzo wyrównane w ciągu całego okresu zbiorów. Najwyższy plon wczesny u obu odmian zebrano z roślin szczepionych i uprawianych na matach z włókna drzewnego. Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność zastosowanych w doświadczeniu podłoży – włókna kokosowego i włókna drzewnego w bezglebowej uprawie pomidora.
Słowa kluczowe: włókno kokosowe, włókno drzewne, wełna mineralna, podkładka
71-76
Evaluation of the genetic control, heritability and correlations of some quantitative characters in strawberry (Fragaria × ananassa Duch.)
Jacek Gawroński
Abstract. The material for the study consisted of F1 hybrid populations derived from crosses among strawberry genotypes such as: ‘Calypso’, ‘Evita’, ‘Ostara’, ‘Selva’ and ‘Senga Sengana’. The crosses were conducted in a complete diallel design in accordance with Griffing’s first method. In the analysed model, 8 quantitative characters such as: time of flowering and ripening, number of inflorescences, flowers per inflorescence, crowns and fruits as well as yield and average fruit weight were assessed. The obtained results showed that for the majority of analysed traits a considerable role is played by non-additive genetic effects except for ripening time, for which additive genetic effects were essential. Heritability coefficients of broad sense were very high in almost all cases, whereas ones of narrow sense were low for most characters. Yield was positively correlated with number of fruits, inflorescences and crowns.
Key words: diallel cross, correlation coefficient, heritability, quantitative characters
Ocena genetycznego uwarunkowania niektórych cech ilościowych, odziedziczalności i korelacji u truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)
Streszczenie. Materiał badawczy stanowiły mieszańce pierwszego pokolenia (F1) pochodzące z krzyżowań przeprowadzonych pomiędzy czterema odmianami truskawki: ‘Calypso’, Evita’, ‘Ostara’, ‘Selva’ i ‘Senga Sengana’. Krzyżowania przeprowadzono w kompletnym układzie dialleliczym według pierwszej metody Griffinga. Analizie poddano 8 cech ilościowych truskawki, takich jak: termin zakwitania roślin i dojrzewania owoców, liczbę kwiatostanów i kwiatów w kwiatostanie, liczbę koron, owoców, a także plon owoców i średnią masę pojedynczego owocu. Uzyskane wyniki wskazują na nieaddytywne oddziaływanie genów na większość analizowanych cech poza terminem dojrzewania, dla którego istotne były efekty addytywnego działania genów. W większości przypadków wartości współczynnika odziedziczalności sensu lato były wysokie, natomiast współczynnika sensu stricte niskie. Plon owoców był istotnie dodatnio skorelowany z liczbą owoców, kwiatostanów i koron.
Słowa kluczowe: krzyżowanie dialleliczne, współczynnik korelacji, odziedziczalność, cechy ilościowe
77-82
Hierarchic crossing design in estimation genetic control quantitative traits of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.)
Jacek Gawroński, Jerzy Hortyński

Pobieranie 110.59 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna