Key words: stem lettuce, covers, yield quantity and quality Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var augustana Irish) StreszczeniePobieranie 110.59 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar110.59 Kb.
1   2   3

Abstract. The aim of the research was to assess genetic control, heritability and correlation of some quantitative characters on the basis of hierarchic crossing scheme. In the experiment two systems of classification were applied. In the first one superior classification was made according male forms (5♂ × 4♀) and in the second one female forms were superior (10♀ × 3♂). Genetic control for most analysed traits was the same regardless of classification system. Only in case of yield genetic control was different in paternal than in maternal classification. Additive genetic components were essential in determining the time of flowering, whereas non-additive ones in determining the number of stolons. The high value of broad-sense heritability for most cases suggests large genetic influence on analysed characteristics.
Key words: correlation coefficient, heritability, hierarchic crossing design, quantitative traits
Hierarchiczny model krzyżowań w ocenie dziedziczenia cech ilościowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)
Streszczenie. Celem badań było przeprowadzenie oceny sposobu genetycznej kontroli, odziedziczalności i korelacji niektórych cech ilościowych na podstawie hierarchicznego układu krzyżowania. W doświadczeniu zastosowano dwa układy klasyfikacji krzyżowania. Pierwszy sklasyfikowano nadrzędnie według form ojcowskich (5♂ × 4♀), natomiast drugi według form matecznych (10♀ × 3♂). Dla większości badanych cech ich genetyczne uwarunkowanie okazało się podobne niezależnie od zastosowanej klasyfikacji krzyżowania. Tylko w przypadku plonu owoców sposób genetycznej kontroli okazał się odmienny w układzie ojcowskim niż matecznym. Addytywne działanie genów okazało się istotne w dziedziczeniu terminu zakwitania roślin, podczas gdy nieaddytywne dotyczyło liczby rozłogów. Wysokie wartości współczynnika odziedziczalności w szerokim zakresie uzyskane dla większości cech wskazują na wysoki poziom ich genetycznej kontroli.
Słowa kluczowe: współczynnik korelacji, odziedziczalność, hierarchiczny układ krzyżowania, cechy ilościowe

83-94
Effect of soil potassium levels and different potassium fertilizers on yield, macroelement and chloride nutrion status of apple trees in full fruition period


Adam Szewczuk, Andrzej Komosa, Ewelina Gudarowska
Abstract. The experiment was established in the spring 1999 on lessive soil developed from light boulder clay. Apple trees of Golden Delicious cv. on M.26 rootstock were planted in 3.5 × 1.2 m (2381 trees·ha-1) spacing. Research involved the effect of diversified levels of potassium fertilization: 12, 16 and 20 mg K 100 g-1 d.m. of soil and three types of potassium fertilizers: potassium chloride (KCl), potassium sulfate (K2SO4) and potassium nitrate (KNO3) on trees yielding and nutrition, as well as nutrient contents in the soil. Potassium fertilization using potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate resulted in increased content of available potassium both in arable (0–20 cm) and in subarable (20–40 cm) layers of an apple orchard. Increase of available potassium content from 12 to 20 mg K∙100 g-1 f. m of soil, due to fertilization with potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate did increase soil pH (in H2O) in arable and subarable layers as a result of higher contents of available calcium. Alkalizing effect of potassium sulfate and potassium nitrate, generally assumed as physiologically acidifying, occurred on neutral and alkaline soils [pH (in H2O) over 6.90]. Fertilization with potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate increased the content of sulfates in arable and subarable layers. The same result was observed in the case of chlorides in subarable layer. Application of potassium fertilization with potassium nitrate brought about decreased values of available magnesium content only in subarable layer. Due to the use of high rates of potassium nitrate, on the level 20 mg K·100 g-1 of soil, there was observed increased soil salinity (EC) both in arable and subarable layers. Introduction of potassium fertilization and increasingly higher rates of potassium fertilizers did not influence on the content of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur and chlorine in apple tree leaves. Increasing potassium levels in the soil and potassium fertilizers did not affect the yield of Golden Delicious apple trees after coming them into full fruition period.
Key words: chlorides, sulfates, nitrates, orchards, soil analysis, plant analysis
Wpływ poziomów potasu i rodzaju nawozów potasowych na plonowanie oraz stan odżywienia jabłoni makroelementami i chlorem po wejściu drzew w okres owocowania
Streszczenie. Doświadczenie założono wiosną 1999 r. na glebie płowej wytworzonej z glin lekkich zwałowych. Drzewa odmiany Golden Delicious na podkładce M.26 posadzono w rozstawie 3,5 × 1,2 m (2381 drzew·ha-1). Pierwszym czynnikiem badań było zróżnicowane nawożenie potasem w celu uzyskania poziomów: 12, 16 i 20 mg K 100 g-1 s.m. gleby, oznaczonego metodą uniwersalną. Drugim był rodzaj nawozów potasowych: chlorek potasu (sól potasowa 60%), siarczan potasu i saletra potasowa. Corocznie wykonywano analizy gleby i liści na zawartość makroelementów i chloru. Nawożenie potasem z zastosowaniem chlorku potasu, siarczanu potasu i saletry potasowej zwiększało zawartość przyswajalnego potasu w warstwie ornej (0–20 cm) i podornej (20–20 cm) gleby sadu jabłoniowego. Wzrost zawartości przyswajalnego potasu od 12 do 20 mg K∙100 g-1 s.m. gleby na skutek nawożenia chlorkiem potasu, siarczanem potasu i saletrą potasową zwiększał pH (w H2O) gleby w warstwie ornej i podornej, w wyniku wzrostu zawartości przyswajalnego wapnia. Alkalizujący wpływ, uznawanych za fizjologicznie zakwaszające nawozy, siarczanu potasu i chlorku potasu, wystąpił na glebach obojętnych i zasadowych [pH (w H2O) powyżej 6,90]. Wzrastające nawożenie potasem z zastosowaniem chlorku potasu, siarczanu potasu i saletry potasowej zwiększało zawartość siarczanów w warstwie ornej i podornej gleby oraz chlorków w warstwie podornej. Obniżający wpływ nawożenia potasem na zawartość przyswajalnego magnezu zaznaczył się tylko w warstwie podornej w wyniku stosowania saletry potasowej. Nie stwierdzono natomiast wpływu nawożenia potasem na zawartość przyswajalnego azotu i fosforu w glebie. Na skutek stosowania wysokich dawek saletry potasowej dla uzyskania poziomu 20 mg K·100 g-1 s.m. gleby, zwiększało się zasolenie gleby (EC), zarówno w warstwie ornej, jak i podornej. Efekt ten nie wystąpił przy stosowaniu chlorku potasu i siarczanu potasu. Nie stwierdzono wpływu wzrastającego nawożenia potasem i stosowanych nawozów potasowych na zawartość azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki i chloru w liściach jabłoni odmiany Golden Delicious. Stan odżywienia jabłoni azotem był optymalny (przy nawożeniu KCl i K2SO4) lub wysoki (przy KNO3). W wyniku stosowaniu badanych nawozów potasowych stwierdzono optymalny stan odżywienia fosforem, potasem, wapniem i chlorem oraz wysoki magnezem. Wzrost zawartość potasu w glebie oraz stosowane nawozy potasowe nie miały wpływu na plonowanie jabłoni odmiany Golden Delicious po wejściu drzew w okres pełnego owocowania.
Słowa kluczowe: chlorki, siarczany, azotany, sady, analiza gleby, analiza rośliny

95-104
Yielding and chemical composition of „Honeoye” cultivar strawberries depending on the kind of substratum and nitrogen dose


Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Krzysztof Bartnik
Abstract. Growing strawberries under covers in substrates allows to eliminate the application of soil decontamination, which is costly and harmful for the environment. At the same time it guarantees obtaining a higher and better quality yield, as compared to the traditional ground cultivations. In the years 2005–2006 studies were conducted, aiming at determining the effect of three kinds of substratum (peat, peat mixed with composted pine bark in the proportion of 1:1, peat mixed with composted pine sawdust in the proportion of 1:1) and differentiated nitrogen dose (140 or 210 mg N·dm-3) upon yielding, chemical composition of leaves and fruit of strawberry (Fragaria × ananasa Duch.) of 'Honeoye' cultivar, grown in an unheated foil tunnel. The total and marketable yield quantity of strawberry fruit grown in peat and in peat with pine bark did not differ significantly. Lower total (407,1 g·plant-1) and marketable fruit yield (264,6 g·plant-1) was reported when plants were grown in peat mixed with sawdust. Plants grown in peat mixed with sawdust gave fruit with significantly lower unit weight compared to plants growing in the remaining substrates. The studies did not demonstrate a significant effect of differentiated nitrogen fertilization upon strawberry yielding. In the leaves of plants fertilized with nitrogen dose of 200 mg N·dm-3 significantly more nitrogen was found, as well as less calcium, compared to plants fertilized with a smaller dose of this component. In the fruits of strawberry fertilized with a larger nitrogen dose, significantly more nitrates (V), total nitrogen and potassium were reported and less dry matter, extract and calcium compared to fruit collected from plants fertilized with nitrogen dose of 140 mg N·dm-3.
Key words: soilless cultivation, organic substrate, nitrogen fertilization, chemical composition of plants
Plonowanie i skład chemiczny truskawki odmiany 'Honeoye' w zależności od rodzaju podłoża i dawki azotu
Streszczenie. Uprawa truskawki pod osłonami w podłożach pozwala wyeliminować stosowanie kosztownego i szkodliwego dla środowiska odkażania gleby, a jednocześnie gwarantuje uzyskanie większego i lepszego jakościowo plonu w porównaniu z tradycyjnymi uprawami gruntowymi. W latach 2005–2006 przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu trzech rodzajów podłoża (torf, torf zmieszany z kompostowaną korą sosnową w proporcji 1 : 1, torf zmieszany z kompostowanymi trocinami sosnowymi w proporcji 1 : 1) oraz zróżnicowanej dawki azotu (140 lub 210 mg N·dm-3) na plonowanie, skład chemiczny liści oraz owoców truskawki (Fragaria × ananasa Duch.) odmiany 'Honeoye' uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym. Wielkość plonu ogólnego i handlowego owoców truskawki uprawianej w torfie oraz w torfie z korą sosnową nie różniła się istotnie. Mniejszy plon ogólny (407,1 g·roślina-1) i handlowy (264,6 g·roślina-1) owoców odnotowano przy uprawie roślin w torfie zmieszanym z trocinami sosnowymi. Rośliny uprawiane w torfie zmieszanym z trocinami wydały owoce o istotnie mniejszej masie jednostkowej w porównaniu z roślinami rosnącymi w pozostałych podłożach. W badaniach nie wykazano istotnego wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie truskawki. W liściach roślin nawożonych azotem w dawce 200 mg N·dm-3 stwierdzono istotnie więcej azotu oraz mniej wapnia w porównaniu z roślinami nawożonymi mniejszą dawką tego składnika. W owocach truskawki nawożonej większą dawką azotu odnotowano istotnie więcej azotanów (V), azotu ogółem i potasu oraz mniej suchej masy, ekstraktu i wapnia w porównaniu z owocami zebranymi z roślin nawożonych azotem w dawce 140 mg N·dm-3.
Słowa kluczowe: uprawa bezglebowa, podłoża organiczne, nawożenie azotem, skład chemiczny roślin

105-112
Effect of cherry nitrogen fertilization on the content of minerals in the leaves and soil


Eugeniusz Pacholak, Zofia Zydlik, Krzysztof Rutkowski
Abstract. The objective of studies carried out in years 2002–2009 was to determine the effect of nitrogen fertilization on the content of mineral components in the leaves of cherry trees and on the changes in assimilable components in the arable and subarable soil layers. Cherry orchards were established in spring 1999, 2001 and 2002 with the application of ‘Łutówka’ cultivar, type IR2. In the orchards planted in 2001 and 2002, trees were spaced in 4 × 1.3 m density (1920 trees ∙ ha-1). In the orchard planted in 1999, the tree density was 4 × 2 m (1250 trees ∙ ha-1). Orchards were planted on the same field, on grey-brown podzolic soil created on boulder clay sandy loam. In spring 2002, in each of the planted orchards, nitrogen fertilization was applied in the doses of 0, 50 and 120 kg ∙ ha-1. Our studies have shown that the fertilization with the differentiated nitrogen doses carried out for many years exerted an effect on changes in the soil chemical properties, in comparison with the initial soil status in the year 2002. Contents of assimilable phosphorus and potassium, both in the arable and the subarable magnesium decreased in a lesser degree, while in the orchard planted in 2002, magnesium showed even an increase. However, it must be stressed that in spite of the lapse of time, the soil contents of phosphorus and magnesium, in comparison with the critical values, were on a high level, while potassium showed an optimal or high level, with pH value from 5.7 to 6.6. General analysis revealed that nitrogen fertilization, as well as the age trees exerted an influence on the content of components indicating that N fertilization exerted an increasing effect on nitrogen and magnesium contents, but it decreased the contents of potassium and calcium.
Key words: cherry, fertilization, mineral components, soil, leaves
Wpływ nawożenia azotem wiśni na zawartość składników w glebie i liściach
Streszczenie. Celem badań przeprowadzonych w latach 2002–2009 było określenie wpływu nawożenia azotem na zawartość składników mineralnych w liściach wiśni odmiany ‘Łutówka’ typ IR2 i zmian przyswajalnych składników w glebie w warstwie ornej i podornej. Drzewa wysadzono wiosną w rozstawie 4 × 1,3 m (1920 drzew ∙ ha-1) w sadach z 2001 i 2002 r. oraz 4 × 2 m (1250 drzew ∙ ha-1) w sadzie założonym w 1999 r. Sady zostały założone na tym samym polu na glebie płowej właściwej, wytworzonej z glin lekkich zwałowych. Wiosną 2002 r. w każdym z sadów zastosowano nawożenie azotem w następujących dawkach: 0, 60 i 120 kg ∙ ha-1. Badania wykazały, że stosowane przez wiele lat nawożenie zróżnicowanymi dawkami azotu wpływało na zmianę właściwości chemicznych gleby w porównaniu z analizą wyjściową z 2002 r. Zawartość przyswajalnego fosforu i potasu zarówno w warstwie ornej, jak i podornej uległa wyraźnemu obniżeniu. Natomiast zawartość przyswajalnego magnezu obniżała się w mniejszym stopniu, a w sadzie z 2002 r. stwierdzono nawet wzrost. Należy jednak podkreślić, że pomimo upływu lat zawartość fosforu i magnezu w porównaniu z liczbami granicznymi była na poziomie wysokim, a potasu optymalnym lub wysokim przy pH w granicach 5,7 do 6,6. Analizując zawartość składników ogólnych w liściach, stwierdzono, że zarówno nawożenie azotem, jak i wiek drzew miał istotny wpływ na ich zawartość. Generalizując, nawożenie azotowe wpływało na wzrost zawartości azotu i magnezu, a obniżało zawartość potasu i wapnia.
Słowa kluczowe: wiśnia, nawożenie, zawartość składników, gleba, liście
113-122
Effect exerted on soil properties by apple-tree cultivation for many years and by replantation. Part I. Biochemical soil properties
Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Katarzyna Styła
Abstracts. Studies were carried out in an experimental orchard in the years 2008–2009. Apple-trees of ‘Topaz’ cultivar were planted in five “soil localities”: 1 – directly in grubbed up rows of an apple-tree orchard, 2 – in herbicide fallow belts of grubbed up apple-tree orchard, 3 – in turf belts of grabbed up apple-tree orchard, 4 – in a locality after a four-year break in apple-tree cultivation, without any preparatory treatments and 5 – in a soil after previous agricultural use – virgin soil. During the studies realization, an evaluation of the soil biochemical properties was carried out. This evaluation was done on the basis of activity of enzymes: dehydrogenases, proteases, acid phosphatase and urease, IAA content, total content of organic carbon and of organic carbon soluble in water. Our studies have shown a significant influence of the soil locality and of the term of soil sampling for the identification of the biochemical properties of soil expressed by the enzymatic activity. The activity of three studied enzymes was significantly lower in the locality 1 in comparison with the soil in a locality 5. Also in case of indole-3-acetic acid (IAA), its highest value was found in the soil of combination 1 while the highest value of the IAA acid was found in combination 3. The previous method of soil utilization also exerted a significant influence on the content of organic matter in the soil. The content of total organic carbon and organic carbon soluble in water were significantly lower in the soil from the orchard planted directly after previous agricultural use. Enzymatic activity and content of organic carbon were the highest in the autumn period, while the lowest value was shown in summer.
Key words: replantation, activity of enzymes, indole-3-acetic acid, total organic carbon and organic carbon soluble in water
Wpływ wieloletniej uprawy jabłoni i stosowania replantacji na właściwości gleby. Część I. Właściwości biochemiczne gleby
Streszczenie. Badania przeprowadzono w sadzie doświadczalnym w latach 2008–2009. Jabłonie odmiany Topaz posadzono na pięciu „stanowiskach glebowych”: 1 – bezpośrednio w rzędach wykarczowanego sadu jabłoniowego, 2 – w pasach ugoru herbicydowego wykarczowanego sadu jabłoniowego, 3 – w pasach murawy wykarczowanego sadu jabłoniowego, 4 – na stanowisku z czteroletnia przerwą w uprawie jabłoni, bez zabiegów przygotowawczych i 5 – glebie po uprawach rolniczych – nowina. W trakcie realizacji badań dokonano oceny właściwości biochemicznych gleby na podstawie oceny aktywności enzymów: dehydrogenaz, proteaz, fosfatazy kwaśnej i ureazy, zawartości IAA, zawartości węgla organicznego ogółem i węgla organicznego rozpuszczalnego w wodzie. Badania wykazały istotny wpływ stanowiska glebowego i terminu pobierania prób na właściwości biochemiczne gleby wyrażone aktywnością enzymatyczną. Aktywność trzech badanych enzymów była istotnie niższa na stanowisku 1 w porównaniu z glebą na stanowisku 5. Również w przypadku kwasu indolilo-3-octowego najniższą jego zawartość stwierdzono w glebie z kombinacji 1, a najwyższą w glebie z kombinacji 3. Wcześniejszy sposób użytkowania gleby miał również istotny wpływ na zawartość materii organicznej w glebie. Zawartość węgla organicznego ogółem i węgla organicznego rozpuszczalnego w wodzie była istotnie niższa w glebie z kombinacji 5. Aktywność enzymatyczna i zawartość węgla organicznego była najwyższa w terminie jesiennym, a najniższa w okresie letnim.
Słowa kluczowe: replantacja, aktywność enzymów w glebie, IAA, węgiel organiczny ogółem, węgiel organiczny rozpuszczalny w wodzie

123-130
Effect exerted on soil properties by apple-tree cultivation for many years and by replantation. Part II. Content of mineral components in soil and leaves


Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Katarzyna Styła
Abstracts: Studies were carried out in the years 2008–2009 in the Experimental Orchard of Fruit Growing Department, on the area of RSGD in Przybroda. Apple-trees of ‘Topaz’ cultivar on M.26 rootstock were planted in five soil localities: 1 – directly in grubbed up rows of an apple-tree orchard, 2 – in herbicide fallow belts of grubbed up apple-tree orchard, 3 – in turf belts of grabbed up apple-tree orchard, 4 – in a locality after a four-year break in apple-tree cultivation, without any preparatory treatments and 5 – in a soil after previous agricultural use – virgin soil. During the realization of studies, the mineral soil content (P, K, Mg) was identified, the total content of nitrogen and the pH value of soil were determined. In order to recognize the nutritional status of trees, the mineral contents of leaves (N, P, K, Mg and Ca) were investigated. Obtained results indicated that the content of mineral components in the soil depended on the earlier applied cultivation methods and on the soil layer from which the samples were taken. The highest mineral content was found in the soil which had been earlier use for agricultural purposes. The content of total nitrogen in the soil was significantly differentiated, depending on the soil locality where the apple-trees were planted and on the term of sampling. In summer season, the total nitrogen content in the soil was on the lowest level. Soil locality and the content of mineral components in the soil exerted an influence on the mineral composition in the leaves of ‘Topaz’ cultivar apple-trees.
Key words: replantation, mineral components, soil, leaves
Wpływ wieloletniej uprawy jabłoni i stosowania replantacji na właściwości gleby. Część II. Zawartość składników mineralnych w glebie i w liściach
Streszczenie. Badania przeprowadzono w sadzie doświadczalnym w latach 2008–2009. Jabłonie odmiany Topaz posadzono na pięciu „stanowiskach glebowych”: 1 – bezpośrednio w rzędach wykarczowanego sadu jabłoniowego, 2 – w pasach ugoru herbicydowego wykarczowanego sadu jabłoniowego, 3 – w pasach murawy wykarczowanego sadu jabłoniowego, 4 – na stanowisku z czteroletnia przerwą w uprawie jabłoni, bez zabiegów przygotowawczych i 5 – glebie po uprawach rolniczych – nowina. W trakcie realizacji badań dokonano oceny składu mineralnego gleby (P, K, Mg), zbadano zawartość azotu ogólnego i określono odczyn gleby. W celu poznania stanu odżywienia drzew wykonano ocenę składu mineralnego liści (N, P, K, Mg i Ca). Otrzymane wyniki wskazują, że zawartość składników mineralnych w glebie była zależna od wcześniejszego sposobu użytkowania gleby jak też warstwy, z której została pobrana. Najwyższą zawartość stwierdzono w glebie sadu posadzonego na stanowisku wcześniej użytkowanym rolniczo. Zawartość azotu ogólnego w glebie była istotnie zróżnicowana w zależności od stanowiska glebowego, na którym posadzono jabłonie oraz od terminu pobierania prób. W okresie letnim zawartość azotu ogólnego w glebie była najniższa. Stanowisko glebowe i zawartość składników mineralnych w glebie miały wpływ na skład mineralny liści jabłoni odmiany Topaz.
Słowa kluczowe: replantacja, składniki mineralne, gleba, liście
131-146
Tracheary element differentiation and morphogenetic changes in callus derived from embryos of pepper (Capsicum annuum L.)
Andrzej Gatz, Tomasz Kowalski
Abstract. Tracheary elements appear already in the early stages of in vitro organogenesis and precede the formation of meristemoids and shoot primordia which further develop into shoots. Thus this process can be considered as an important indicator of potential, organogenic capability of the explants. The aim of this study was to investigate the effect of auxin (IAA), cytokinin (BAP), sucrose and the light conditions (light with 16-h photoperiod, darkness) upon de novo differentiation of tracheary elements (TEs) in callus derived from mature embryos of pepper cv. Bryza. Moreover, it was to determine the proliferation ability of the callus cells and changes of callus morphology. TEs were differentiated in the form of single cells, irregular clusters, strands and whirls exclusively with reticulate and pitted thickening of the secondary wall and the clusters occurred the most frequently. Cytokinin used alone, as well as in auxin combination, stimulated xylogenesis with the highest efficiency as well as with regard to the frequency and TE cell number within clusters. The highest number of TEs per cluster was obtained in the case of combination 0.1 mg·dm-3 IAA + 0.1 mg·dm-3 BAP on the light. Smooth surface, large cohesion cell degree and green colour are the morphological callus features accompanied by the effective TE formation.
Key words: pepper callus, tracheary element differentiation, plant growth regulators, morphology, sucrose, light conditions
Różnicowanie elementów trachealnych oraz zmiany morfogenetyczne w kalusie pochodzącym z zarodków papryki (Capsicum annuum L.)


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna