Key words: stem lettuce, covers, yield quantity and quality Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var augustana Irish) StreszczeniePobieranie 110.59 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar110.59 Kb.
1   2   3

Streszczenie. Elementy trachealne pojawiają się już we wczesnych etapach organogenezy in vitro i poprzedzają powstanie merystemoidów i primordiów pędowych, które następnie rozwijają się w pędy. Proces ten może być zatem ważnym wskaźnikiem, określającym potencjalne zdolności organogenne eksplantatów. Celem pracy było zbadanie wpływu auksyny (IAA), cytokininy (BAP), sacharozy oraz warunków świetlnych (światło z 16-h fotoperiodem, ciemność) na różnicowanie de novo elementów trachealnych (ET) w kalusie pochodzącym z dojrzałych zarodków papryki odmiany Bryza. Ponadto określono zdolność do proliferacji komórek kalusa i jego zmiany morfologiczne. ET różnicowały się w formie pojedynczych komórek, nieregularnych skupień, pasm i wirów wyłącznie z siatkowatymi i jamkowatymi zgrubieniami ściany wtórnej, przy czym najczęściej występowały skupienia. Cytokinina zastosowana pojedynczo i w kombinacji z auksyną stymulowała najefektywniej ksylogenezę zarówno pod względem częstotliwości, jak i liczebności komórek ET w skupieniach. Najliczniej formujące się ET w skupieniu odnotowano w przypadku kombinacji 0,1 mg·dm-3 IAA + 0,1 mg·dm-3 BAP na świetle. Gładka powierzchnia, duża spójność komórek, zielona barwa to cechy morfologiczne kalusa, towarzyszące efektywnemu formowaniu ET.
Słowa kluczowe: kalus papryki, różnicowanie elementów trachealnych, regulatory wzrostu, morfologia, sacharoza, warunki świetlne

147-158
The influence of organic-mineral fertilizers on yield and raw materials quality of chosen plants of the Lamiaceae family from organic cultivation


Wiesława Rosłon, Ewa Osińska, Katarzyna Bączek, Zenon Węglarz
Abstract. In modern horticultural production attention is paid to creating the best conditions for growth and development of plants in order to increase crop yielding. Such task is to be met by, among others, modern organic-mineral fertilizers. In the experiment the effect of Aminoplant, Goëmar BM 86 and Goëmar Goteo on the growth, development, crop yield and quality of some herbs from Lamiaceae family was estimated. The applied preparations did not significantly affect the height of plants and the number of shoots in tested plants (sweet basil and marjoram) except of peppermint. The content of essential oil in herb of marjoram and peppermint was lower in plants watered with the investigated fertilizers then in the control and in sweet basil it was clearly lower only in the herb of plants watered with the preparation Goëmar Goteo as compared with herb harvested from the control plots and plots watered with Aminoplant and Goëmar BM 86. The biggest amount of total polyphenoles was noted in the herb of sweet basil harvested from plots watered with Goëmar BM 86 preparation, the least from plots watered with Goëmar Goteo. The highest mean content of flavonoid compounds in the green parts of peppermint was characteristic for plants from the control plots.
Key words: Aminoplant, Goëmar Goteo, Goëmar BM 86, essential oil, polyphenols, flavonoids
Wpływ nawozów organiczno-mineralnych na plonowanie i jakość ziela wybranych gatunków z rodziny Lamiaceae uprawianych metodą ekologiczną
Streszczenie. W nowoczesnej produkcji ogrodniczej zwraca się uwagę na stworzenie roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju w celu poprawy ich plonowania. Takie zadanie mają do spełnienia między innymi nowoczesne nawozy organiczno-mineralne. W pracy oceniono wpływ preparatów Aminoplant, Goëmar BM 86 oraz Goëmar Goteo na wzrost, rozwój, plonowanie i jakość wybranych ziół z rodziny jasnotowatych. Zastosowane preparaty nie wpłynęły istotnie na wysokość roślin i liczbę pędów u bazylii pospolitej i majeranku ogrodowego oraz istotnie u mięty pieprzowej. Zawartość olejku eterycznego w zielu majeranku ogrodowego i mięty pieprzowej była niższa u roślin podlewanych badanymi nawozami w porównaniu z kontrolą, u bazylii pospolitej wyraźnie mniej tego składnika było tylko w zielu roślin podlanych preparatem Goëmar Goteo w porównaniu z zielem zebranym z poletek kontrolnych oraz podlanych Aminoplantem i Goëmar BM 86. Najwięcej polifenoli ogółem zawierało ziele bazylii zebrane z poletek podlanych preparatem Goëmar BM 86, najmniej z poletek podlanych preparatem Goëmar Goteo. Najwyższą średnią zawartością związków flawonoidowych w zielu mięty charakteryzowały się rośliny zebrane z poletek kontrolnych.
Słowa kluczowe: Aminoplant, Goëmar Goteo, Goëmar BM 86, olejek eteryczny, polifenole, flawonoidy

159-169
Efficiency of cucumber (Cucumis sativus L.) pollination by bumblebees (Bombus terrestris)


Janina Gajc-Wolska, Katarzyna Kowalczyk, Jarosław Mikas, Ryszard Drajski
Abstract. The cucumber crop size depends not only on the cultivar and agrotechnical conditions but also on proper pollination of flowers. The aim of the work was the investigation of the efficiency of bumblebees used in the cultivation of cucumber on the yield, physical parameters and chemical traits of fruits. The investigations were performed on two cucumber cultivars Pavlina F1 and Natasia F1 obtained from Seminis company. It was established as a three factor experiment in four replications. The bumblebees from the Koppert company was introduced to the cucumber cultivation two times. Marketable yield, the numbers of flowers and fruits as well as physical and chemical traits were investigated. Marketable yield of fruits from the treatment with bumblebees was at the similar level with marketable yield from the control treatment with significantly higher number of fruits in the bumblebees treatment. The yield of fruits of the first class was at the similar level in both treatments with significantly higher number of fruits in the control treatment. A higher firmness and better quality were characteristic for fruits in the treatments with bumblebees than from the control treatment. A higher nitrate content was characteristic for fruits from the control treatment and fruits from the second and third term of planting. A higher phosphorus content was noted in fruits from the treatment with bumblebees in the first and third term of cultivation and in fruits of the Pavlina F1 cultivar.
Key words: term of planting, pollination, yield, physical traits, chemical compositions
Efektywność zapylania trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) w uprawie ogórka polowego (Cucumis sativus L.)
Streszczenie: Wielkość plonu ogórka zależy nie tylko od odmiany i warunków agrotechnicznych, ale także od odpowiedniego zapylenia kwiatów. Celem pracy było zbadanie efektywności trzmieli w uprawie ogórka polowego na plonowanie, parametry fizyczne i skład chemiczny owoców. Do badań wzięto dwie odmiany ogórka polowego Pavlina F1 i Natasia F1 firmy Seminis. Doświadczenie założono jako trzyczynnikowe (1 – kombinacja, 2 – termin sadzenia, 3 – odmiana) w czterech powtórzeniach. Do uprawy ogórka wprowadzono dwukrotnie trzmiele z firmy Koppert. Dokonano oceny plonu handlowego, określono liczbę kwiatów i owoców oraz cechy fizyczne i chemiczne owoców. Plon handlowy owoców z kombinacji z trzmielami był na zbliżonym poziomie z plonem handlowym owoców z kombinacji kontrolnej przy istotnie większej liczbie owoców w tej kombinacji. Plon owoców pierwszego wyboru był na porównywalnym poziomie w obu kombinacjach przy istotnie większej liczbie owoców w kombinacji kontrolnej. Wyższą jędrnością i lepszą jakością charakteryzowały się owoce z kombinacji z trzmielami niż owoce z kombinacji kontrolnej. Wyższą zawartość azotanów wykazano w owocach pochodzących z kombinacji kontrolnej oraz w owocach z drugiego i trzeciego terminu uprawy. Większą zawartość fosforu stwierdzono w owocach z kombinacji z trzmielami, w pierwszym i trzecim terminie uprawy i w owocach odmiany Pavlina F1.
Słowa kluczowe: termin sadzenia, zapylanie, plon, jakość owoców, cechy fizyczne, skład chemiczny

171-184
Chemical composition of the pepper fruit extracts of hot cultivars Capsicum annuum L.


Aneta Wesołowska, Dorota Jadczak, Monika Grzeszczuk
Abstract. Hot pepper fruits contain the chemical group of alkaloid compounds called capsaicinoids, which are responsible for the pungency of the Capsicum species. The aim of our study was to determine the chemical composition as well as the content of capsaicinoids in pepper fruits (Capsicum annuum L.) cultivars ‘Adorno’ and ‘Etna’, which were grown in the north-western Poland in 2009. Capsaicinoids were extracted from dry pepper fruits by solvents (acetone and hexane) and analyzed by GC/MS. The analysis revealed that the major components of the extracts are capsaicin, dihydrocapsaicin and nonivamide (pelargonic acid vanillylamide).
Key words: Capsicum, capsaicin, capsaicinoids, oleoresins, GC, MS
Skład chemiczny ekstraktów z owoców ostrych odmian Capsicum annuum L.
Streszczenie: Owoce papryki ostrej zawierają grupę związków chemicznych (alkaloidów) nazywanych kapsaicynoidami, które odpowiadają za ostry i piekący smak gatunku Capsicum. Celem badań było określenie składu chemicznego ekstraktów i zawartości kapsaicynoidów w owocach dwóch odmian papryki ostrej ‘Adorno’ i ‘Etna’, uprawianych w północno-zachodniej Polsce w 2009 r. Kapsaicynoidy ekstrahowano z wysuszonych owoców papryki ostrej rozpuszczalnikami (aceton i heksan). W analizie ekstraktów wykorzystano GC/MS. Analiza wykazała, że głównymi składnikami ekstraktów są kapsaicyna, dihydrokapsaicyna i wanililoamid kwasu pelargonowego.
Słowa kluczowe: Capsicum, kapsaicyna, kapsaicynoidy, oleożywice, GC, MS

185-195
The influence of the thickness of rootstock and scions on the growth and quality of the obtained shrubs of two Rosa × hybrida cultivars. Part I. Growth parameter of the rose shrubs


Marta Joanna Monder, Jerzy Hetman
Abstract. In 1999–2001 years two Rosa × hybrida cultivars, ‘Casanova’ and ‘Korlingo’, were obtained by bud-grafting on a thornless multiflora rootstock (Rosa multiflora Thunb.). The first factor studied was the rootstock quality: class I (base diameter Ø = 4–6 mm); class II (Ø = 3–4 mm); class III (Ø = 2–3 mm). The second factor studied was the scion size: thick scions (Ø = 6–8 mm); medium scions (Ø = 4–6 mm); thin scions (Ø = 2–4 mm). Plant mass of Rosa × hybrida shrubs was greater with class I than with class II or class III rootstocks. The shrubs obtained by bud-grafting on class I and class II rootstocks were higher than with III class rootstocks. Rose shrubs of greater height and mass were obtained by bud-grafting with medium scions, and shrubs of lowest height and mass were obtained with thin scions. The number of primary shoots was not significantly affected by either rootstock quality or scion size. Plant mass and plant height were greater in ‘Casanova’ than in ‘Korlingo’.
Key words: Rosa × hybrida, bud-grafting, quality, rootstock, scion, Rosa multiflora
Wpływ jakości podkładek i zrazów na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu krzewów
Streszczenie. W latach 1999–2001 na podkładce Rosa multiflora Rhunb., typ bezkolcowy, wyboru I (szyjka korzeniowa Ø = 4–6 mm), II (szyjka korzeniowa Ø = 3–4 mm) i III (szyjka korzeniowa Ø = 2–3 mm), okulizowano oczka dwóch odmian z grupy wielkokwiatowych, ‘Casanova’ i ‘Korlingo’, pobieranych ze zrazów o trzech różnych grubościach (grube Ø = 6–8 mm; średnie Ø = 4–6 mm; cienkie Ø = 2–4 mm). Największą masę miały krzewy okulizowane na podkładkach I wyboru w porównaniu z masą krzewów uzyskanych przy okulizacji podkładek II i III wyboru. Krzewy otrzymane przy okulizacji podkładek I i II wyboru były wyższe niż uzyskane przy okulizacji podkładek III wyboru. Krzewy o największej masie i wysokości uzyskano z oczek pochodzących ze zrazów średniej grubości, a najniższe i o najmniejszej masie – ze zrazów cienkich. Jakość podkładek i zrazów nie wpłynęła na liczbę pędów I rzędu u badanych odmian. Masa i wysokość krzewów były większe u ‘Casanova’ niż u ‘Korlingo.
Słowa kluczowe: Rosa × hybrida, okulizacja, jakość, podkładka, zraz, Rosa multiflora

197-206
The influence of the thickness of rootstock and scions on the growth and quality of the obtained shrubs of two Rosa × hybrida cultivars. Part II. The quality of shrubs


Marta Joanna Monder, Jerzy Hetman
Abstract. In 1999–2001 years two Rosa × hybrida cultivars, ‘Casanova’ and ‘Korlingo’, were obtained by bud-grafting on a thornless multiflora rootstock (Rosa multiflora Thunb.). The first factor studied was the rootstock quality: class I (base diameter Ø = 4–6 mm); class II (base diameter Ø = 3–4 mm); class III (base diameter Ø = 2–3 mm). The second factor studied was the scion size: thick scions (Ø = 6–8 mm); medium scions (Ø = 4–6 mm); thin scions (Ø = 2–4 mm). The highest rate of rose shrubs was obtained with class I rootstocks, and lowest with class III rootstocks. The biggest number of I class shrubs was obtained on class I and class II rootstocks, and from thick scions, and the smallest number with class III rootstocks. The root system development was best with class I and class II rootstocks. The rate of successful grafts and the quality of the shrubs obtained were not affected by the scion size.
Key words. Rosa × hybrida, bud-grafting, quality, rootstock, Rosa multiflora
Wpływ jakości podkładek i zrazów na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część II. Jakość krzewów
Streszczenie. Oczka dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych ‘Casanova’ i ‘Korlingo’ pobierano ze zrazów o trzech różnych grubościach: (grube Ø = 6–8 mm; średnie Ø = 4–6 mm; cienkie Ø = 2–4 mm), okulizowano na podkładce Rosa multiflora Rhunb., typ bezkolcowy, wyboru I (szyjka korzeniowa Ø = 4–6 mm), II (szyjka korzeniowa Ø = 3–4 mm) i III (szyjka korzeniowa Ø = 2–3 mm. Najwięcej krzewów uzyskano przy okulizacji podkładek I wyboru, najmniej – III wyboru. Najwięcej krzewów wyboru I otrzymano przy okulizacji podkładek I i II wyboru oczkami ze zrazów grubych. Najmniej krzewów I wyboru uzyskano po okulizacji podkładek wyboru III. System korzeniowy najlepszej jakości miały krzewy pochodzące z okulizacji podkładek I i II wyboru. Jakość zrazów nie miała wpływu na jakość i liczbę uzyskanych krzewów.
Słowa kluczowe: Rosa × hybrida, okulizacja, jakość, podkładka, zraz, Rosa multiflora

207-219
Yield and chemical composition of basil herb depending on cultivar and foliar feeding with nitrogen


Renata Nurzyńska-Wierdak, Bartłomiej Borowski, Katarzyna Dzida
Abstract. Foliar feeding is an effective method of supplying plants with nutrients, much faster than soil fertilization. The effectiveness of this procedure may result from quick penetration and transfer of the applied nutrients inside the plant. The aim of foregoing studies was to assess the effect of foliar nitrogen application upon the yield of fresh and air-dry basil herb of the cultivars: ‘Kasia’, ‘Wala’, ‘Genua Star’ and ‘Opal’, grown in an unheated foil tunnel. Foliar feeding was performed dosing 0.5% urea solution until complete wetting of leaf blade surface. The influence of cultivar and urea application upon the yield and chemical composition of basil herb was demonstrated. The highest concentrations of total nitrogen, potassium, calcium and protein, but also nitrates, were characteristic of ‘Opal’ plants. Among green-leaved cultivars, the highest fresh herb weight was that of ‘Genua Star’. The foliar application of nitrogen increased the weight and yield of fresh herb. It also caused increased concentrations of N-NO3 and N-NH4, K, Ca, compared to control plants.
Key words: Ocimum basilicum, urea, herb yield, protein, nitrates, macronutrients
Plon oraz skład chemiczny ziela bazylii w zależności od odmiany i dolistnego dokarmiania roślin azotem
Streszczenie. Dokarmianie dolistne jest skutecznym sposobem dostarczenia roślinom składników pokarmowych, znacznie szybszym od doglebowego. Efektywność tego zabiegu może wynikać z szybkości wnikania i przemieszczania w roślinie zastosowanych składników pokarmowych. Celem niniejszych badań była ocena wpływu dolistnego stosowania azotu na plon świeżego i powietrznie suchego ziela bazylii odmian: ‘Kasia’, ‘Wala’, ‘Genua Star’ oraz ‘Opal’ uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym. Dokarmianie dolistne bazylii wykonano, dozując 0,5% roztwór mocznika do całkowitego zwilżenia powierzchni blaszki liściowej. Wykazano wpływ odmiany oraz dokarmiania dolistnego mocznikiem na plon i skład chemiczny ziela bazylii. Największą koncentracją azotu ogółem, potasu, wapnia i białka, ale również azotanów charakteryzowały się rośliny odmiany ‘Opal’. Spośród odmian zielonolistnych największą świeżą masą ziela odznaczała się odmiana ‘Genua Star’. Aplikacja azotu zwiększała masę i plon świeżego ziela oraz powodowała zwiększenie koncentracji N-NO3 i N-NH4, K, Ca w porównaniu z kontrolą.
Słowa kluczowe: Ocimum basilicum, mocznik, plon ziela, białko, azotany, makroskładniki


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna