Kierownik Centrum Edukacji Zawodowej awf w KrakowiePobieranie 41.07 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar41.07 Kb.
A

zdjęcie


3,5 x 4,5

Nr.albumu CEZ………………………………………………

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Centrum Edukacji Zawodowej

31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78

tel.fax 012/683-14-45, tel.012/683-14-46Kierownik

Centrum Edukacji Zawodowej

AWF w Krakowie
Zwracam się z prośbą o przyjęcie na kurs:

instruktora sportu/rekreacji*………………………………………….. część specjalistyczna ** część ogólna **

/dyscyplina/

trener klasy . ………………………………………... …………… część specjalistyczna ** część ogólna ** **

/dyscyplina/
studia podyplomowe………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko , imięData ,miejsce urodzeniaPESEL, nr i seria dowodu osobistego
Imię ojca , matkiAdres zamieszkania

ul. Kod
MiejscowośćAdres do korespondencji


ul. Kod
MiejscowośćTel.domowy, komórkowy
E-mail

/e-mail szkoły w przypadku zatrudnienia w szkole/Prywatny:

Szkoły:


Wykształcenie (średnie, zawodowe, wyższe) nazwa szkoły, Uczelni

Uprawnienia z zakresu sportu/rekreacji, realizowane kursy w CEZ AWF w Krakowie

Nazwa i nr dokumentu , wydany przez


O kursach dowiedziałem się (podkreśl właściwą odpowiedź) :

-bezpośrednio na uczelni, z informatora uczelnianego, z innych informatorów, z ogłoszeń prasowych,

od znajomych, za pośrednictwem Internetu , w inny sposób podaj jaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty dokonania wpłaty podać dane celem wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że dane zawarte w powyższym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb CEZ AWF w Krakowie w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883).  • Zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania kursu

  • Zobowiązuje się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (nie dotyczy studentów AWF Kraków mających aktualne badania lekarskie

  • Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem kursów dostępnym na stronie internetowej http://www.awf.krakow.pl/pdf/studia/studium/regulamin.doc i w pełni go akceptuję.

W razie rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu zobowiązuję się w terminie na 7 dni do pisemnego powiadomienia o tym fakcie CEZ AWF w Krakowie.

………………………………………… ….……………………………………………

data podpis
* niepotrzebne skreślić

** właściwe zaznaczyćDane do faktury

1.

Nazwa instytucji

2.

ulica, kod miejscowość3.

NIP
WYPEŁNIA CEZ

Stwierdza się, że Pan(i) ......................................................................... przedłożył(a)

wymagane przepisami dokumenty i nie został(a) zakwalifikowany(a) :

1.Do praktycznego sprawdzianu kwalifikacyjnego

/uzasadnienie/………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kraków dnia................................ Kierownik .....................................………..

2.Na podstawie protokołu z praktycznego sprawdzianu kwalifikacyjnego w/w nie został /a/ zakwalifikowany/a/

do dalszego postępowania

Kraków dnia................................ Kierownik kursu.....................................


3. Na kurs......................................................... zgodnie ze zgłoszeniem


Zastrzeżenia:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................…….. ...............................................

Stanowisko Podpis

Kraków dnia................................ Kierownik kursu.....................................


Dokonane wpłaty:
Wpłata…………………………… Wpłata……………………… Wpłata……………………………… Wpłata………………………

Potwierdzam odbiór załączników pkt.:................................................................................................


Kraków dnia ..................................... ..................................................

/ Podpis /


Potwierdzam odbiór indeksu/ karty uczestnika
Kraków dnia ..................................... ..................................................

/ Podpis /
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna