Kierunek Biotechnologia Nazwa przedmiotuPobieranie 23.76 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar23.76 Kb.

Kierunek Biotechnologia

Nazwa przedmiotu


Mikrobiologia II
Semestr

VII

Godziny

3

w

c

l

p

s


Katedra

MikrobiologiiOdpowiedzialny (a)

Dr hab. Beata KrawczykTreść programu

1.Współczesna systematyka bakterii. Klasyfikacja. Nomenklatura. Identyfikacja. Jakie cechy uwzględnia kod bakteriologiczny przy opisie bakterii. Zasada pierwszeństwa nazw w nomenklaturze bakterii (synonimy i homonimy). Koncepcja gatunku bakteryjnego. Mierzenie wzajemnych relacji między mikroorganizmami z zastosowaniem metod fenotypowych i genotypowych. Zastosowanie hybrydyzacji w taksonomii. Chemosystematyka. Analiza rRNA w badaniach taksonomicznych.
2. Ewolucja świata żywego na Ziemi. Wczesne formy życia, teoria panspermii. Dowody kopalne na istnienie najstarszych komórek. Probionty, mikrosfery, koacerwaty, stromatolity. Teoria endosymbiozy. Metabolizm prymitywnych organizmów. Chronometry ewolucyjne. Rybozymy- pierwszy materiał genetyczny? Znaczniki, sondy i technika FISH w badaniach ewolucyjnych. Badania filogenetyczne oparte na analizie porównawczej sekwencji rRNA (SSU).
3. Ewolucja genomu: drogi powstawania nowych genów, rola transpozonów w ewolucji, eksonowa teoria genów.
4. Archebakterie. Różnica pomiędzy Bacteria, Eucaria i Archaea, powiązania ewolucyjne.
5. Charakterystyka poszczególnych królestw Archaea. Adaptacja do ekstremalnych warunków życia.
6. Zmienność genetyczna organizmów i mechanizmy przenoszenia informacji genetycznej w środowisku. Pojęcie rekombinacji genetycznej homologicznej i miejscowo - specyficznej. Funkcja białka RecA i innych białek rekombinacyjnych;
7. Molekularny mechanizm rekombinacji genetycznej, Koniugacja: cechy fenotypowe przenoszone przez plazmidy u Prokariota. Plazmidy samoprzenośne i nie koniugacyjne. Różnica w koniugacji pomiędzy bakteriami Gr+ i Gr-. Mechanizm koniugacji; komórki F’, Hfr, F+, F-, episom. Kotransfer i retrotransfer.
8. Transdukcja – uogólniona i miejscowo specyficzna. Transformacja: etapy transformacji; czynniki wpływające na wydajność transformacji, transformacja w środowisku naturalnym.
9. Transpozycja u Prokariota :elementy insercyjne i transpozony –różnica. Cechy przenoszone za pośrednictwem elementów transpozycyjnych. Budowa transpozonów. Transpozycja replikacyjna i konserwatywna. Retroelementy.

10. Wzajemne stosunki między bakteriami, między bakteriami i bezkręgowcami, bakteriami i roślinami oraz między bakteriami i zwierzętami: symbioza mutualistyczna i antagonistyczna, symbionty bezwzględne, względne i przejściowe. Mikoryza. Ryzosfera. Mechanizm wytwarzania brodawek korzeniowych i wiązanie azotu atmosferycznego;


11. Symbioza antagonistyczna - plazmid Ti Agrobacterium tumefaciens.

12. Patogeneza. Etapy patogenezy. Czynniki powodujące adhezję patogenów do tkanek gospodarza. Czynniki wirulencji ułatwiające bakterii kolonizację gospodarza. Unikanie mechanizmów obronnych gospodarza przez bakterie. Mechanizmy obronne człowieka –składniki nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Mechanizm inwazji patogena do komórki gospodarza z udziałem integryn.


13. Mechanizmy ograniczające rozwój zakażenia. Czynniki wirulencji u Salmonella, Staphylococcus aureus. Rola toksyn w patogenezie. Budowa i mechanizm egzotoksyn i endotoksyn, przykłady.
14. Populacje drobnoustrojów w organizmie człowieka: mikroflora skóry, nosa, jamy ustnej, żołądka i jelita cienkiego, okrężnicy i pochwy; zachowanie równowagi.
15.Infekcje układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego człowieka.

Efekty kształcenia przedmiotu:

 • Student demonstruje znajomość jałowej pracy w laboratorium, umiejętność posługiwania sie mikroskopem świetlnym, umiejętność przygotowania preparatów mikroskopowych, umiejętność podstawowych technik mikrobiologicznych

 • Student przygotowuje preparaty mikroskopowe, podstawowe podłoża mikrobiologiczne

 • Student wykazuje znajomość różnych podłóż mikrobiologicznych, funkcji i możliwości ich zastosowania

 • Student wykonuje: bezpieczne posiewy bakteryjne na różne podłoża, testy biochemiczne

 • Student demonstruje umiejętność izolacji czystych kultur z kultur mieszanych

 • Student nabywa umiejętności w odczytywaniu i analizowaniu wyników testów biochemicznych

 • Student nabywa umiejętności w prawidłowej identyfikacji drobnoustrojów z wykorzystaniem testów biochemicznych

 • Student demonstruje umiejętność samodzielnej identyfikacji drobnoustroju

 • Student wyjaśnia zalety i wady diagnostyki fenotypowej mikroorganizmów

 • Student poznaje zaawansowane techniki fenotypowe, służące różnicowaniu i identyfikacji drobnoustrojów (fagotypowanie)

Treści przedmiotu:

 1. Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanej, obserwacja morfologii kolonii bakteryjnej

 2. Barwienie drobnoustrojów – obserwacja morfologii komórki bakteryjnej

 3. Barwienie wybranych struktur komórki bakteryjnej

 4. Fenotypowa identyfikacja gronkowców

 5. Fenotypowa identyfikacja paciorkowców

 6. Fenotypowa identyfikacja bakterii z rodziny Enterobacteriaceae

 7. Fenotypowa identyfikacja nieznanego drobnoustroju

 8. Typowanie bakteriofagowe – różnicowanie wewnątrz gatunkowe bakterii
Proszę o wypełnienie szarych pól Odpowiedzialny(a) i Treść programu

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna