Kierunek: EkonomiaPobieranie 1.27 Mb.
Strona1/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


Sylabusy na rok akademicki 2009/2010

Studia stacjonarne magisterskie

Kierunek: Ekonomia


ANALIZA EKONOMICZNA (economic analysis) 4

ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (economic analysis of investment project) 5

ANALIZA FINANSOWA (financial analysis) 6

ANALIZA I RATING SEKTORA FINANSOWEGO (analysis and rating of financial sector) 7

ANALIZA RYZYKA TRANSAKCJI (risk analysis of transactions) 8

ANALIZA STRATEGICZNA (strategic analysis) 9

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (strategic analysis of sectors) 9

ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA (technical and fundamental analysis) 10

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W EUROPEJSKIEJ POLITYCE REGIONALNEJ (environmental aspects in European regional policy) 11

AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA (quality and environmental audits) 12

BADANIA MARKETINGOWE (marketing research) 12

BADANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO (tourism market research) 13

BANKING CRISES (kryzysy bankowe) 14

BIZNES PLAN (business plan) 15

BIZNES PLAN (business plan) 16

BUDŻETOWANIE INWESTYCJI (investments budgeting) 17

BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU (budgeting in controlling) 18

CONTROLLING (controlling) 19

DIAGNOSTYKA EKONOMICZNA (economics diagnostics) 20

DIAGNOSTYKA EKONOMICZNA GOSPODARKI LOKALNEJ (economic diagnostics of local economy) 21

DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU (diagnostics in management) 22

DORADZTWO KREDYTOWE (credit advising) 23

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE (insurance advisory) 24

EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO (public sector economics) 25

EKONOMIKA I POLITYKA PRZEMYSŁOWA (industrial economics and policy) 26

EKONOMIKA MIASTA (urban economics) 27

ELEMENTY EKONOMIKI GASTRONOMII (elements of catering business economics) 28

ELEMENTY PRAWA TURYSTYCZNEGO UE (tourisim law in europen union) 29

ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO (business ethics) 29

EUROPEJSKIE STANDARDY PRAWNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA (European law standards in enviromental protection) 30

FINANSE BEHAWIORALNE (behavioral finance) 31

FINANSE MIĘDZYNARODOWE (international finance) 32

FINANSE OCHRONY ŚRODOWISKA (finance of environment) 33

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA (finances of enterprise) 34

FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance) 35

FORMY ZATRUDNIENIA – ASPEKT PRAWNY I EKONOMICZNY (the forms of employment – the legal and economic aspects) 36

FUNKCJONOWANIE UZDROWISK W GOSPODARCE RYNKOWEJ (activity health destination in market economy) 37

GRY EKONOMICZNE (business and economic games) 38

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ (history of economic thought) 38

INFORMATYKA IV (computer science IV) 39

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI (investment in real estate) 40

KONTROLA I AUDYT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (control and audit in public finance sector units ) 41

KONTROLA I REWIZJA FINANSOWA (financial audit) 42

KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO (spatial order forming) 43

LOGISTYKA (logistics) 44

LOKALNA POLITYKA PRZESTRZENNA (local spatial policy) 45

MARKETING EOLOGICZNY I MODELE KONSUMPCJI (environmental marketing and consumption models) 46

MARKETING (marketing) 47

MARKETING (marketing) 48

MARKETING PRZESTRZENI (spatial marketing) 49

METODY ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH (financial market analysis Methods) 49

METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA (assesment methods of efficieny of management system) 50

METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH (methods of estimation of economic projects) 51

METODY OPTYMALIZACJI DECYZJI GOSPODARCZYCH (methods for economic decision optimization) 51

METODY PLANOWANIA W GOSPODARCE (methods of planning in the economy/financial planing) 52

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH marketingowYCH (quantitative methods in marketing research) 53

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (international economics) 54

MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY I SIECI HOTELOWE (international hotels systems) 55

MODELOWANIE PROCESÓW EKONOMICZNYCH (economic processes modelling) 56

NEGOCJACJE W BIZNESIE (negotiation in business) 56

NOWOCZESNE RACHUNKI KOSZTÓW (new cost accounting) 57

OCHRONA PRAW KONSUMENTA (consumer protection) 58

OPTYMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH (optimization of tax burdens) 59

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOLEM PRACOWNICZYM (organisation and staff management) 60

PODSTAWY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I BENCHMARKINGU (bases of the ratio analysis and the benchmarking) 61

PODSTAWY ORGANIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ (fundamentals of tourist event organisation) 62

POLITYKA EKONOMICZNA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (economic policy toward small and medium sized enterprises) 62

POLITYKA SPOŁECZNA (social policy) 63

POLITYKI SEKTOROWE UNII EUROPEJSKIEJ (European Union sector polices) 65

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (state aid for entrepreneurs) 66

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (administrative procedure) 66

PRACA KIEROWNIKA WE WSPÓŁCZESNEJ FIRMIE (head of work in modern company) 67

PRAWNO – FINANSOWE ASPEKTY TURYSTYKI (legislative and financial aspects of tourism) 68

PROGNOZOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (business forecasting) 69

PROŚRODOWISKOWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ (environmental organization management) 69

RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT PODATKOWY (tax accounting and audit) 70

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING EKOLOGICZNY (ecological accounting and controlling ) 71

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA (computer added accounting) 72

RELACJE INWESTORSKIE (investor relations) 73

RYNEK NIERUCHOMOŚCI (real estate market) 74

RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stock market) 75

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (civil society) 76

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (social conditions for the development of companies) 77

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (financial reporting) 78

STRATEGIA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA (tax strategy of enterprises) 79

STRATEGIE ROZWOJU TERYTORIALNEGO (territorial development strategies) 79

SYSTEMY INFORMACJI RYNKOWEJ W TURYSTYCE (information and reservation systems in tourism) 80

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM (quality and environmental management systems) 81

SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM (information systems in enterprise management) 82

TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA (tourism and environment) 83

WARSZTATY E-ADMINISTRACJA PUBLICZNA (e-goverment) 84

WARSZTATY LIDERÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ (leader in tourism – workshop) 84

WARSZTATY SAMORZĄDOWE (case study of local autority) 85

WSPÓŁCZESNE RYNKI UBEZPIECZENIOWE (modern insurance markets) 86

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I NIERUCHOMOŚCI (business and real estate apraisal) 87

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE KRAJU (tourist development plan) 88

ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI (personal financial management) 89

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ W REGIONIE (tourism management in region) 89

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI (innovation managment) 90

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (quality management) 91

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE (quality management in tourism) 92

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM (insurance risk management) 94

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (risk management) 95

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (strategic management) 96

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI PUBLICZNYMI (public services management) 97

zarządzaniE INFORMACJĄ (information management) 98

ZARZĄDZANIE KAPITAŁAMI (capital management) 99


Pobieranie 1.27 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna