Kierunek: Ekonomia


CONTROLLING (controlling)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona11/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   54

CONTROLLING (controlling)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość zarządcza

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30

X

V

9

Prowadzący: dr Elżbieta Hajduga

tel. 0757538263, 0757538254, budynek i nr pok.: A87Treści programowe:

Pojęcie, zakresy znaczeniowe controllingu. Controlling w systemie zarządzania jednostką gospodarczą. Controlling strategiczny i operatywny – funkcje, zadania, istota, aparat narzędziowy. Zabezpieczenie informacyjne controllingu - rachunkowość a controlling. Organizacja controllingu w jednostce gospodarczej. Controlling jako system zarządzania przez cele – obszary stawiania celów w controllingu, ROI i ROE jako cel, stawianie celów za pomocą dokumentów finansowych. Rzeczowy, finansowy i osobowy wymiar planowania, sprzężenie zwrotne w zarządzaniu, sprzężenie zwrotne wyprzedzające a idea controlingu. Ośrodki odpowiedzialności, zasady wyodrębniania i organizacji centrów odpowiedzialności. Zasady i mierniki oceny stopnia wykonania zadań przez ośrodki odpowiedzialności. Ceny transferowe – pojęcie, klasyfikacja, formuły, zastosowanie. Ceny transferowe a problematyka opodatkowania przedsiębiorstw. Budżetowanie działalności w przekroju ośrodków odpowiedzialności – pojęcie i klasyfikacja budżetów, budżet a plan, funkcje i dysfunkcje budżetów. Proces budżetowania – etapy. Elementy budżetu wiodącego – zasady sporządzania. Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych – analiza odchyleń (zasady pomiaru, źródła powstawania)Metody dydaktyczne: wykład/ studium przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykład.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie istoty controllingu jako systemu wspomagającego zarządzanie wraz z aparatem narzędziowym właściwym dla controllingu strategicznego i operacyjnego.

umiejętności: praktyczne umiejętności wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności, budżetowania wraz z analizą odchyleń. Wybór narzędzi i ich zastosowanie w spieraniu spełniania funkcji controllingu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


 1. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003.

 2. Nowosielski S, Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wrocław, Wyd. AE, we Wrocławiu, Wrocław 2002.

 3. Vollmuth Hilmar J., Controlling: planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2000.

 4. red. Nowak E., Controlling w przedsiębiorstwie: koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca:

 1. red. Sierpińska M., Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

 2. red. Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

 3. Leszczyński Z. Wnuk T., Controlling, FRRwP, Warszawa 1999.

 4. red. Błoch H., Controlling w praktyce zarządzania, Profit, Katowice 1998.

 5. Leszczyński Z., Wnuk – Pel T., Controlling w praktyce, ODDK, Gdańsk 2004.

 6. Marciniak S., Controlling: teoria, zastosowania, Difin, Warszawa 2008.

—  —


DIAGNOSTYKA EKONOMICZNA (economics diagnostics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

20

VIII

IV

5

ćwiczenia

20

VIII

IV

Prowadzący: dr Małgorzata Januszewska, dr Renata Przeorek - Smyka

tel. 0757538318, 0757538309; budynek i nr pok.: C112, C116.Treści programowe:

Istota, rola i główne cele analizy i diagnostyki ekonomicynej przedsiębiorstwa turystycznego. Przedmiot i rodzaje analiz ekonomicznych. Etapy metodyczne w analizie ekonomicznej. Metody analizy ekonomicznej. Źródła informacji dla potrzeb analizy ekonomicznej. Ewidencyjne i pozaewidencyjne bazy danych. Formy prezentacji wyników. Analiza porównawcza i przyczynowa. Czynniki wpływające na ograniczanie porównań. Analiza wyniku finansowego. Analiza wrażliwości zysku w działalności hotelarskiej. Margines bezpiecznego działania. Dźwignie: operacyjna, finansowa i połączona. Zarządzanie zyskiem i polityka cenowa w przedsiębiorstwie turystycznym. Metoda wskaźnikowa. Analiza rentowności przedsiębiorstwa w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Badanie progu rentowności hotelu. Analiza kosztów przedsiębiorstwa turystycznego. Kryteria kosztów według Uniform System of Accounts for Hotels. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych i kontrolnych. Metody szacowania kosztów zmiennych i kosztów stałych. Analiza majątku trwałego przedsiębiorstwa turystycznego. Ocena działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa turystycznego. Analiza wielkości i struktury sprzedaży usług. Analiza zasobów ludzkich. Mnożniki zysku. Pomiar efektywności podejmowania decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwie.

Syndrom diagnostyczny i jego symptomy. Procedury diagnostyczne. Warunki trafnej diagnozy. Obszary zastosowań diagnostyki ekonomicznej w działalności hotelu. Wykorzystanie analizy i diagnostyki ekonomicznej w bieżącym zarządzaniu.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, dyskusje grupowe, studia przypadków, indywidualne projekty.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie istoty, zasad, etapów postępowania oraz metod analizy i diagnostyki ekonomicznej stosowanej w przedsiębiorstwie turystycznym,

umiejętności: umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu analizowania zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie turystycznym oraz diagnozowania jego sytuacji.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, oraz egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej i indywidualnego projektu.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


 1. Rapacz A. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

 2. Bednarski L., Borowiecki R., Durej J., Kurtys E., Wiśniewski T., Wersty B. (2001), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa,  Wydawnictwo AE, Wrocław.

 3. Jerzemowska M. (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

 4. Harris P. (1995), Planowanie zysku w hotelarstwie, WN PWN, Warszawa 1995.

 5. Kotaś R., Sojak S. (1999), Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, WN PWN Warszawa.

 6. Panasiuk A., Szostak D. (2008), Hotelarstwo, WN PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

   1. Wersty B., (2000), Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno-metodyczne, Wydawnictwo WSZ, Wrocław.

   2. Chomątowska M., Czubała A. (1986) Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym, Wydawnictwo AE, Kraków.

—  —

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna