Kierunek: Ekonomia


DIAGNOSTYKA EKONOMICZNA GOSPODARKI LOKALNEJ (economic diagnostics of local economy)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona12/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   54

DIAGNOSTYKA EKONOMICZNA GOSPODARKI LOKALNEJ (economic diagnostics of local economy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka lokalna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

8

ćwiczenia

45

VIII

IV

Prowadzący: dr Dariusz Głuszczuk

tel. 0757538240; budynek i nr pok.: A39Treści programowe:

Rodowód diagnostyki. Diagnostyka ekonomiczna gospodarki lokalnej – aspekt definicyjny. Rodzaje i cele diagnoz ekonomicznych. Materiały źródłowe diagnostyki ekonomicznej gospodarki lokalnej. Diagnoza obiektywna (statystyczna). Cecha, stan obiektu, symptom i syndrom diagnostyczny. Etapy badań diagnostycznych. Warunki stawiania trafnych diagnoz. Zasady doboru symptomów do syndromu diagnostycznego (merytoryczne, formalne, statystyczne). Standaryzacja i ocena symptomów (metoda porównań). Prezentacja syndromu diagnostycznego (liczbowa, opisowa). Konstrukcja integralnego wskaźnika oceny (zalety, wady). Diagnoza subiektywna – techniki ankietowe. Rodzaje badań sondażowych (systematyczne, cykliczne, sporadyczne, wywiad osobisty, wywiad telefoniczny, kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia). Etapy badania opinii publicznej. Próba statystyczna (rzetelność próby, dokładność próby, poziom ufności, wariancja poglądów respondentów). Metody doboru próby statystycznej: nielosowe (wybór przypadkowy - według wygody, wybór celowy, wybór kwotowy, metoda kuli śnieżnej), losowe (losowanie proste, losowanie systematyczne, losowanie warstwowe, losowanie wielostopniowe). Liczebność próby nielosowej i losowej. Kwestionariusz (rodzaje ankiet, struktura arkusza pytań i odpowiedzi, zasady zadawania pytań, rodzaje pytań, słowne i liczbowe skale ocen). Analiza danych ankietowych: analiza skal liczbowych (średnia, rozstęp, odchylenie standardowe, mediana, modalna), analiza skal werbalnych (skalowanie przedziałowe i porządkowe, profilowanie, kodowanie). Wnioski analityczne i źródła ich błędów. Sprawozdanie z badań ankietowych – zasady sporządzania raportów i prezentacji. Badania ankietowe (sytuacja przedsiębiorstw i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w skali lokalnej; warunki bytowe lokalnej społeczności). Problem ograniczonej substytucyjności diagnozy obiektywnej i subiektywnej.Metody dydaktyczne: wykład, prace semestralne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: proces dydaktyczny umożliwia studentowi zgromadzenie i przyswojenie wiedzy z zakresu procedur diagnostycznych, które służą ocenie stanu gospodarki lokalnej i jej selektywnie wybranych obszarów

umiejętności: identyfikacji i standaryzacji symptomów oraz diagnozowania sytuacji gospodarczej gminy, w tym z zastosowaniem technik ankietowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: projekty

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


 1. Brol R. (red.) (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Wyd. AE, Wrocław.

 2. Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE, Wrocław.

 3. Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.

 4. Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

 5. Hague P., Hague N., Morgan C. (2005), Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice.

 6. Hill N., Alexander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

 1. Wersty B. (2000), Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno-metodyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław.

 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski E., Wersty B. (2001), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław.

 3. Sawiński Z. (red.) (1992), Podręcznik socjologicznych badań ankietowych, Instytut Socjologii i Filozofii PAN, Warszawa.

 4. Mangione T. (1999), Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych, PWN, Warszawa.

 5. Ostasiewicz W. (red.) (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wyd. AE, Wrocław.

—  —


DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU (diagnostics in management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

VII

IV

2 + 1

ćwiczenia

15

VII

IV

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Aneta Rybicka, dr inż. Tomasz Bartłomowicz

tel. 0757538285, 0757538274, 0757538274; budynek i nr pok.: B8, B26, B26Treści programowe

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie portfelami inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla pojedynczych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego.

Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wykluczające się), reguły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitałowych (regularny okres spłaty, zdyskontowany okres spłaty, wartość aktualna netto – NPV, indeks zyskowności – PI, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR), aktualna wartość przyszłych kosztów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierównych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit.

Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę).

Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednakowych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji).

Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe, całkowite koszty zmienne; koszty jednostkowe – przeciętny koszt stały, przeciętny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów.Metody dydaktyczne: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżerskiej

umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych sferach działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia wykładów: pisemna.

Forma zaliczenia ćwiczeń (do wyboru): pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna (co najmniej 50% punktów) uzyskana na podstawie prac pisemnych. W przypadku wyboru ćwiczeń przez studenta ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

[1] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999).

[2] Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.

[3] Nowak E., Analiza progu rentowności, Wydawnictwo AE, Wrocław 1993.

[4] Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

[1] Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.

[2] Pluta W. (red.), Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa 2000.

[3] Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.

[4] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie, Prace Naukowe AE, Wrocław 1992, nr 638, s. 115-118.
—  —
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna