Kierunek: Ekonomia


DORADZTWO KREDYTOWE (credit advising)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona13/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   54

DORADZTWO KREDYTOWE (credit advising)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Finanse i bankowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

20

VIII

IV

5


ćwiczenia

20

VIII

IV

Prowadzący: dr Alicja Janusz

tel. 075753 255, nr pokoju: 89, budynek: ATreści programowe:

Bank i jego usługi w dobie „rewolucji finansowej”. Istota usług i produktów bankowych – pojęcie, struktura, powiązania, cechy i rodzaje. Tendencje w kształtowaniu nowoczesnej oferty usług bankowych dla różnych segmentów klientów. Nowe zjawiska i produkty bankowości detalicznej. Lokaty dla klientów indywidualnych (bony lokacyjne, certyfikaty depozytowe, lokaty dynamiczne, lokaty z dopłatami, rachunki rentierskie, lokaty dwuwalutowe,). Nowe formy kredytów dla klientów indywidualnych. Bankowe produkty pakietowe dla osób fizycznych.

Doradztwo w zakresie usług bankowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Identyfikacja potrzeb klienta indywidualnego. Analiza konkurencyjności ofert rynkowych w zakresie usług bankowych z uwzględnieniem preferencji klienta indywidualnego (akceptowany poziom ryzyka i kosztów).

Nowe zjawiska i produkty bankowości korporacyjnej. Rozliczeniowe usługi bankowe dla klienta instytucjonalnego: nowoczesny rachunek bieżący, rachunek pakietowy i skonsolidowany, rachunek escrow,

Lokacyjne i kredytowe usługi bankowe dla klienta instytucjonalnego (lokaty automatyczne) , ( kredyt obrotowy, kredyt odnawialny, kredyt płatniczy). Substytucyjne formy kredytu bankowego dla przedsiębiorstw: usługi leasingu, skup wierzy­telności (faktoring i forfaiting).

Operacje zabezpieczające klientów instytucjonalnych przed ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej: kontrakty terminowe, swapy walutowe i procentowe, opcje walutowe i procentowe.

Doradztwo w zakresie usług bankowych dla klienta instytucjonalnego. Identyfikacja potrzeb klienta instytucjonalnego. Analiza konkurencyjności ofert rynkowych w zakresie usług bankowych z uwzględnieniem preferencji klienta instytucjonalnego.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, projekty indywidualne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie specyfiki usług bankowych dla klientów instytucjonalnych

umiejętności: wykształcenie umiejętności identyfikowania cech produktów bankowych oraz analizy konkurencyjności produktów bankowych z uwzględnieniem preferencji klientów

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, raport z badań.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz przygotowanego raportu z analizy rynku.

Literatura podstawowa:


  1. Gabryelczyk K. (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2006

  2. Grzywacz J. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006r.

  3. Korenik D. (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

  1. Antkiewicz S., Kalinowski M., Inowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2008

  2. Szewczyka R., (red.), Bankowa obsługa firmy: rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna , Kraków 2002

—  —


DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE (insurance advisory)


Kierunek: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty:

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

20

VII

IV

4

ćwiczenia

20

VII

IV

Prowadzący: dr Robert Kurek

tel. 0757538263; budynek i nr pok.: A99,Treści programowe:

Podmiotowe i przedmiotowe ujęcie doradztwa ubezpieczeniowego

Organizacja ubezpieczeń w Polsce i na świecie: zasady organizacji ubezpieczeń gospodarczych w Polsce (pojęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, pośrednictwo ubezpieczeniowe, struktura polskiego rynku ubezpieczeniowego); ubezpieczenia w Unii Europejskiej i na świecie (dyrektywy UE w zakresie ubezpieczeń, Jednolity Rynek Ubezpieczeniowy); tendencje w rozwoju światowego rynku ubezpieczeniowego.

Doradztwo w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń: elementy finansów zakładów ubezpieczeń; normy wypłacalności zakładów ubezpieczeń (ustawowe gwarancje wypłacalności zakładu ubezpieczeń - margines wypłacalności, suma ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka, pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, Solvency II).

Doradztwo w zakresie podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu:

a) Doradztwo na etapie identyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego: analiza potrzeb ubezpieczeniowych, elementy zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

b) Doradztwo na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia: umowa ubezpieczenia, klasyfikacja ubezpieczeń, analiza ogólnych warunków ubezpieczenia, klauzule ubezpieczeniowe.

c) Doradztwo na etapie likwidacji szkód: procedury likwidacji szkód, łańcuch decyzji szkodowej w zakładzie ubezpieczeń, formy realizacji odszkodowań i świadczeń, firmy zajmujące się likwidacją szkód.

Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu produktów ubezpieczeniowych

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń nieżyciowych: przedmiotowe ujęcie ubezpieczeń działu II: ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa, roszczenia z umów odpowiedzialności cywilnej, rodzaje ubezpieczeń OC, uwarunkowania rozwoju ubezpieczeń OC); ubezpieczenia komunikacyjne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie AC, ubezpieczenie assistance i NW, wymiar gospodarczy ubezpieczeń komunikacyjnych); ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenia finansowe (ubezpieczenie kredytu bankowego i kupieckiego, ubezpieczenie należności, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie kontraktu eksportowego); ubezpieczenia rolne; ubezpieczenia transportowe.

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń życiowych: specyfika ubezpieczeń na życie; ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych (tablice trwania życia); typy i rodzaje ubezpieczeń na życie; charakterystyka ubezpieczeń na życie wg klasyfikacji ustawowej; ubezpieczenia na życie w Polsce.

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych: systemy publiczne ubezpieczeń zdrowotnych a systemy prywatne, ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych, rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i na świecie.Metody dydaktyczne: prezentacja, dyskusja moderowana, wykłady, zajęcia laboratoryjne, studium przypadków, analizy porównawcze produktów ubezpieczeniowych

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zrozumienie istoty ubezpieczenia, poznanie zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, poznanie czynników decydujących o wyborze zakładu ubezpieczeń, poznanie czynników decydujących o wyborze produktu ubezpieczeniowego, poznanie mechanizmów likwidacji szkód ubezpieczeniowych;

umiejętności: poznanie zabezpieczeń prawnych i funkcjonalnych majątku firmowego i prywatnego, praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczące wyboru najodpowiedniejszego zakładu ubezpieczeń, praktyczne wykorzystanie oferty ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna – test wielokrotnego wyboru, praca pisemna z analizy porównawczej ubezpieczeń

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz pozytywnie napisany test

Forma i warunki egzaminu: pozytywnie napisany test wielokrotnego wyboru

Literatura podstawowa:


  1. Sangowski T.(red.) (1999),Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.

  2. Monkiewicz J. (red.) (2001), Podstawy ubezpieczeń, t. 2 – produkty, Poltext, Warszawa.

  3. Monkiewicz J. (red.) (2003), Podstawy ubezpieczeń, t. 3 – przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] Monkiewicz J. (red.) (2000), Podstawy ubezpieczeń, t. 1 – mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa.

[2] Capik M. i M. (1996), Ubezpieczenia bez tajemnic, Twigger, Warszawa.

[3] Monkiewicz J. (2005), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.


—  —
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna