Kierunek: Ekonomia


EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO (public sector economics)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona14/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   54

EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO (public sector economics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse publiczne

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

2

ćwiczenia

15

IX

V

Prowadzący: prof. Andrzej Matysiak, dr Marcin Brol, dr Małgorzata Gasz, dr Sławomir Czetwertyński

tel. 0757538252 , budynek A nr pok. 71Treści programowe:

Koncepcja zawodności rynku. Teoremat Coase’a. Niewidzialna ręka. Dobra publiczne. Dobra wspólne. Dobra klubowe i lokalne. Państwo jako dobro publiczne. Dobra mieszane. Pojęcie i granice sektora publicznego. Regulacja administracyjno-prawna. Stosunki własnościowe w sektorze publicznym. Konkurencja i efektywność sektora publicznego. Partnerstwo publiczno-prywatne. Społeczeństwo obywatelskie. Samorząd zawodowy i gospodarczy. Metody finansowania dóbr publicznych. Publiczne finansowanie dóbr mieszanych. Sektor non profit. Problem – gapowicze w produkcji dóbr publicznych. Metody reglamentacji dóbr publicznych. Wybór publiczny. Agregowanie preferencji. Paradoks głosowania. Twierdzenie Arrowa o niemożności. Paradoks liberalizmu Sena. Systemy wyborcze i demokracja reprezentacyjna. Teoria wyboru społecznego. Koncepcje sprawiedliwości. Utylitaryzm. Koncepcje sprawiedliwości Johna Rawlsa i Roberta Nozicka. Grupy specjalnych interesów. Model Olsona. Koncepcja grup interesów Gary’ego Beckera. Ekonomiczna teoria regulacji. Grupy nacisku a partie. Źródła nieefektywności w sektorze publicznym: miękkie ograniczenia budżetowe, brak konkurencji, biurokracja i korupcja. Problem mocodawcy i pełnomocnika. Pogoń za rentą. Normatywne postawy systemu podatkowego: efektywność ekonomiczna, elastyczność, sprawiedliwość, przejrzystość.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, eseje opracowywane przez studentów na wskazane tematy.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie metodologii ekonomii i teorii ekonomi;

umiejętności: stworzenie podstaw do ekonomicznego myślenia i racjonalnego działania.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: kolokwium i esej

Warunki zaliczenia: pisemna

Literatura podstawowa:

[1]. M. Brol (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

[2]. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

[1]. B. Klimczak (red.), Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, Wyd. AE, Wrocław 2001.

[2]. J.P. Gunnig, Zrozumieć demokracje, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. prof. R. Kudlińskiego, Warszawa 2001.

[3]. Red. J. Wilkin, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowaniasfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

[4]. Red. J. Kleer, Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2005.

[5]. Susan Rose-Ackerman, Korupcja i rządy, Fundacja im. S. Batorego Batorego, Wyd. SIC, Warszawa 2001.

[6]. G. Lisowski, Elementy teorii wyboru społecznego. Wprowadzenie i wybór tekstów, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

—  —


EKONOMIKA I POLITYKA PRZEMYSŁOWA (industrial economics and policy)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

4

ćwiczenia

15

VII

IV

Prowadzący: dr inż. Urszula Bąkowska-Morawska

tel. 0757538223 budynek i nr pok.: H13Treści programowe:

  • Ekonomika przemysłu w systemie nauk ekonomicznych

  • Istota, zakres i cele działalności przemysłowej (klasyfikacja działalności przemysłowej, kryteria klasyfikacji przemysłu, wzrost, rozwój, poziom i postęp w produkcji przemysłowej, czynniki określające wzrost produkcji przemysłowej, koncepcje i strategie rozwoju przemysłu, rola przemysłu w gospodarce narodowej)

  • Struktury rynkowe w przemyśle (istota i rodzaje struktur przemysłu, sekwencje przemian strukturalnych, megatrendy rozwoju przemysłu światowego)

  • Wybrane problemy adaptacji przemysłu w procesie integracji Polski z Unią Europejską (proces stowarzyszenia i integracji Polski z Unią Europejską a przemiany strukturalne w przemyśle)

  • Istota, rodzaje i zasady polityki przemysłowej (pojęcie, rodzaje, zasady argumenty za i przeciw polityki przemysłowej)

  • Cele i instrumenty polityki przemysłowej

  • Polityka przemysłowa a konkurencyjność przemysłu (modele konkurencyjności gospodarek narodowych)

  • Polityka przemysłowa w Polsce (przegląd koncepcji, rządowe programy polityki przemysłowej, sytuacja w wybranych sektorach polskiego przemysłu, próba oceny)

  • Doświadczenia międzynarodowe w dziedzinie polityki przemysłowej

Metody dydaktyczne: studium przypadków, bieżąca analiza sytuacji gospodarczej, wykład

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość terminologii stosowanej w ekonomice i polityce przemysłowej, rozumienie podstawowych zasad i prawidłowości występujących w polityce przemysłowej. Rozumienie powiązań i zależności między działalnością przemysłową, polityką przemysłowa a strategią rozwoju przemysłu

umiejętności: stosowanie terminologii ekonomiki przemysłu, zdolność do opisu i oceny polityki przemysłowej w Polsce; umiejętność powiązania polityki przemysłowej z sytuacją gospodarczą.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę,

Forma zaliczenia wykładów: pisemna

Warunki zaliczenia wykładów: kolokwium pisemne

Form zaliczenia ćwiczeń: projekt

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z projektu

Literatura podstawowa:

[1] Kozarowicz H., Skowrońska A., Polityka przemysłowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław2005

[2] Zarys strategii rozwoju przemysłu, (red.) W. Janasz, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2006

[3] Podstawy ekonomiki przemysłu, (red.) Janasz W., PWN Warszawa 1997

[4] Rainelli M., Ekonomia przemysłowa, PWN, Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca

[1] Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja, Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001

[2] Kiełczewski A. Polityka przemysłowa w okresie transformacji systemowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998

[3] Lipowski A. Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, PWN Warszawa 1997

[4] Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów? Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1997

[5] Bartosik Z., Ekonomika i polityka przemysłowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993, skrypty

—  —
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna