Kierunek: Ekonomia


EKONOMIKA MIASTA (urban economics)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona15/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   54

EKONOMIKA MIASTA (urban economics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka lokalna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

VII

IV

7

ćwiczenia

15

VII

IV

Prowadzący: dr Andrzej Sztando

tel. 0757538240, budynek i nr pok.: A39Treści programowe

Urbanizacja i jej aspekty, teoria bazy ekonomicznej miasta, metody identyfikacji i pomiaru funkcji egzogenicznych, typy funkcjonalne miast, fazy rozwoju miasta, modele struktury przestrzennej miast, progi przestrzennego rozwoju miasta, momenty krytyczne rozwoju miasta, funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w strukturze miasta, walory użytkowe miasta, cena ziemi, gospodarka gruntami miejskimi, optimum wielkości miasta, wielkość miasta a kształt jego wyposażenia w infrastrukturę techniczną, polityka urbanistyczna, planowanie miejscowe, koszty rozwoju miasta, zarządzanie miastem, zarządzanie rozwojem miasta, planowanie strategiczne.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, analiza aktów prawnych,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: z zakresu warunków i czynników rozwoju miasta, możliwości oddziaływania władzy miejskiej na podmioty gospodarcze zlokalizowane w mieście, kształtowanie warunków bytowych i walorów użytkowych kierowanych do miasta, planowanie strategicznego rozwoju miasta,

umiejętności: identyfikacja progów przestrzennych oraz momentów krytycznych rozwoju miasta oraz umiejętność ich likwidacji lub minimalizowana skutków, formułowanie strategii rozwoju miasta, dokonywanie wyboru różnych wariantów rozwoju.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: projekty.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Brol R. (2001), Ekonomika i zarządzanie miastem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

[2] Markowski T., Stawasz D., (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

[3] Brol R., (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

[4] Bury P., Markowski T., Regulski J., (1996), Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.

Literatura uzupełniająca:

[1] Czornik M., (2000), Promocja miasta, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice.

[2] Czornik M., (2004), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice.

[3] Pęski W., (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.

[4] Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.

—  —


ELEMENTY EKONOMIKI GASTRONOMII (elements of catering business economics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomika handlu i usług, Nauka o przedsiębiorstwie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

IX

V

2

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz

tel. 0757538326; budynek i nr pok.: C113Treści programowe:

Pojęcie gastronomii i jej funkcje. Klasyfikacja działalności gastronomicznej i placówek gastronomicznych. Marketingowa koncepcja usługi gastronomicznej. Źródła informacji o popycie na usługi gastronomiczne. Polityka cenowa placówki gastronomicznej. Podstawy kształtowania jakości usług w gastronomii. Formy realizacji usług gastronomicznych (obsługa kelnerska, samoobsługa, automaty do sprzedaży potraw i napojów, uzupełniające formy realizacji usług gastronomicznych). Podstawy kształtowania zdolności usługowej placówki gastronomicznej i jej wykorzystania.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne prowadzenia działalności przez placówkę gastronomiczną, przykłady rozwiązywania podstawowych zagadnień dotyczących realizacji usług w gastronomii.

umiejętności: praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności przez placówkę gastronomiczną.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie dwóch prac pisemnych.

Literatura podstawowa:


    1. Knowles T. (2001), Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, WN PWN, Warszawa.

    2. Kotaś R., Sojak S. (1999), Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, WN PWN, Warszawa.

    3. Sala J. (2004), Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

  1. Dominik P. (2008), Gastronomia we współczesnym hotelu, Almamer, Warszawa.

  2. „Przegląd gastronomiczny” (czasopismo).

—  —

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna