Kierunek: Ekonomia


ELEMENTY PRAWA TURYSTYCZNEGO UE (tourisim law in europen union)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona16/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   54

ELEMENTY PRAWA TURYSTYCZNEGO UE (tourisim law in europen union)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym, Prawo

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

15, 15

IX, X

V

3, 3

Prowadzący: dr Piotr Gryszel

tel. 0757538309; budynek i nr pok.: C216Treści programowe:

Podstawowe informacje dotyczące Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny. Zasady tworzenia prawa UE i konsekwencje dla państw członkowskich – system prawny UE. Zagadnienia prawne turystyki międzynarodowej (granice państwa, formalności graniczne, paszporty, wizy, formalności celne i dewizowe), formy współpracy państw w dziedzinie turystyki (konwencje paryska i brukselska, Układ z Schengen), polityka turystyczna Unii Europejskiej (podstawy prawne, regulacje dotyczące polityki turystycznej, ochrona praw konsumenta, regulacje prawne dotyczące turystyki), systemy kategoryzacji obiektów hotelarskich wybranych krajów Unii Europejskiej, zgodność polskiego prawa turystycznego z prawem UE, międzynarodowe organizacje turystyczne.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zastosowanie prawa turystycznego Unii Europejskiej w praktyce gospodarczej;

umiejętności: właściwe wykorzystywanie posiadanych informacji i umiejętność ich pozyskiwania.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia wykładu: pisemna.

Warunki zaliczenia wykładu: ocena pozytywna na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


  1. Alejziak W., Marciniec T. (2004), Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków.

  2. Gospodarek J. (2004), Prawo turystyczne, Branta, Warszawa.

  3. Helnarska K., (2005), Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

  4. Zawistowska H. (1999), Podstawy prawa w turystyce, PWN, Warszawa.

—  —


ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO (business ethics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie / studia niestacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

1

Prowadzący: dr Piotr Rogala,

tel. 0757538264, budynek i nr pok.: H27Treści programowe:

Moralność jako zjawisko społeczne. Wartości, sankcje i normy moralne. Etyka - jej podstawowe pojęcia. Etyka a prawo. Etyka a religie.

Patologie życia gospodarczego: korupcja, szara strefa, nieuczciwa konkurencja itp. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wpływające na poziom etyczny pracowników firm.

Europejskie i światowe standardy etyki w biznesie. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu – zasady, narzędzia, instytucje. Etyka jako element kultury organizacyjnej. Kodeks etyczny i programy etyczne. Etyka w marketingu i reklamie.Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, indywidualnie przygotowywane prace pisemne.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: rozumienie zasad etycznych;

umiejętności: ocenianie etycznych aspektów funkcjonowania organizacji i gospodarki.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana w przypadku zdobycia 50% + 1 punktów

Literatura podstawowa:

[1] Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T. (2005), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

[2] Ossowska M. (2001), Normy moralne, PWN, Warszawa.

[3] Klimczak B. (2006), Etyka gospodarcza, Wyd. AE, WrocławLiteratura uzupełniająca:

[1] Tomczyk-Tołkacz J. (1997), Etyka biznesu. Wybrane problemy, Wyd. AE, Wrocław

—  —

EUROPEJSKIE STANDARDY PRAWNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA (European law standards in enviromental protection)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

3

Prowadzący: dr Marian Kachniarz

tel. 0757538222, 0757538257; budynek i nr pok.: H24Treści programowe:

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej – rys historyczny oraz podstawowe cele na tle ogólnych celów Europy

Źródła i akty oraz procedury stanowienia wspólnotowego prawa UE w dziedzinie środowiska

Podstawowe zasady wspólnej polityki ekologicznej oraz charakterystyka jej podstaw prawnych

Zagadnienia horyzontalne, oceny oddziaływania na środowisko, dostęp do informacji o środowisku, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, pozwolenia zintegrowane (IPPC), najlepsze dostępne techniki (BAT), system EMAS, oznakowanie ekologiczne produktów, odpowiedzialność za szkody

Zagadnienia sektorowe, ochrona wód, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona klimatu, ochrona klimatu, ochrona przyrody, chemikalia, hałas, GMO, zapobieganie awariom,

Charakterystyka procesu harmonizacji polskiego prawa i regulacji środowiskowych z rozwiązaniami unijnymi

Metody dydaktyczne: wykład,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: wiedza dotycząca systemu ochrony środowiska UE, znajomość rozwiązań specyficznych dla wspólnoty.

umiejętności: przeprowadzenie procedur wymagających uzgodnień środowiskowych, korzystanie z praw i przywilejów obywatelskich wynikających z unijnych standardów

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Czaja S. (2007) Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wyd. AE, Wrocław

[2] Kenig-Witkowska M.M. (2005), Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

[1] Czaja S. (2001), Wybrane elementy prawa środowiskowego dla ekonomistów, Wyd. AE, Wrocław

[2] Bukowski Z. (2007), Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa

[3] Jendrośka J., Bar M. (2005), Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, WrocławLiteratura dodatkowa:

[1] II Polityka ekologiczna państwa uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r.

[2] www.mos.gov.pl/Nowa polityka ekologiczna państwa 2009-2012

[3] http://www.ekoportal.eu/Prawo/

—  —
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna