Kierunek: Ekonomia


FINANSE BEHAWIORALNE (behavioral finance)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona17/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   54

FINANSE BEHAWIORALNE (behavioral finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty:

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

2

Prowadzący: dr Magdalena Swacha-Lech

tel. 0757538263, budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Miejsce finansów behawioralnych w teorii finansów. Pojęcie finansów behawioralnych. Zagadnienie efektywności rynku wraz ze wskazaniem jej form (efektywność słaba, średnia i mocna). Problem odstępstw od efektywności rynków kapitałowych (anomalie). Dodatnie krótkoterminowe autokorelacje między stopami zwrotu. Ujemne średnioterminowe autokorelacje między stopami zwrotu. Efekt stycznia. Efekt końca tygodnia. Efekt wielkości firmy. Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Efekt konsekwentnego wyboru akcji spadkowych. Uproszczenia w myśleniu jednostek (heurystyki). Inklinacje w sferze poznawczej inwestorów – nadmierna pewność własnej wiedzy i umiejętności, nadmierny optymizm, złudzenie kontroli, pułapka potwierdzania, efekt myślenia wstecznego, heurystyka dostępności, heurystyka zakotwiczenia, heurystyka afektu, podstawowy błąd atrybucji, konserwatyzm. Inklinacje w sferze motywacyjnej - awersja do strat, efekt dyspozycji, efekt utopionych kosztów, krótkowzroczne unikanie strat, księgowanie mentalne, efekt „na koszt firmy”, „ukąszenie węża”, potrzeba wyrównywania strat. Behawioralne modele rynku finansowego.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się z istotą nowego podejścia do finansów, jakie oferują finanse behawioralne, poznanie zagadnienia efektywności rynków kapitałowych wraz z wyróżnieniem jej form, zapoznanie się z problematyką anomalii na rynkach kapitałowych oraz uproszczeń stosowanych w myśleniu inwestorów giełdowych (inklinacje w sferze poznawczej i motywacyjnej).

umiejętności: praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania poszczególnych anomalii rynków kapitałowych oraz uproszczeń występujących w myśleniu inwestorów giełdowych. Umiejętność unikania pułapek psychologicznych, w jakie mogą wpaść inwestorzy giełdowi oraz umiejętność rzetelnej oceny zachowań inwestorów giełdowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Zielonka P. (2008), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.

[2] Tyszka T. (red.) (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

[1] Czerwonka M., Gorlewski B. (2008), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza Warszawa. 

—  —

FINANSE MIĘDZYNARODOWE (international finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Finanse i bankowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

VII

IV

3

ćwiczenia

10

VII

IV

Prowadzący: dr Małgorzata Solarz

tel. 0757538261; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Pojęcie i przesłanki rozwoju finansów międzynarodowych. Koncentracja, globalizacja i internalizacja międzynarodowych rynków finansowych. Podmioty finansów międzynarodowych – Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju itd. Geneza, cele i zasady działania współczesnych instytucji finansowych oraz ich rola w stabilizowaniu światowego systemu finansowego.

Budżet podstawowy Unii Europejskiej. Procedura jego uchwalania, wykonywanie i kontrola. Struktura wydatków i dochodów oraz fundusze strukturalne objęte budżetem podstawowym UE. Wpływ budżetu podstawowego na gospodarkę krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wymienialność walut i znaczenie międzynarodowe poszczególnych walut i jednostek rozrachunkowych, w tym wspólny pieniądz europejski - euro i jego znaczenie w integracji walutowej państw Unii Europejskiej.

Kursy walutowe, rynek walutowy i ryzyko kursowe. Istota, funkcje, charakter oraz klasyfikacje kursów walutowych. Czynniki kształtujące kursy walutowe oraz ekonomiczne skutki ich zmian. Pojęcie i mechanizm rynku walutowego, rodzaje transakcji na międzynarodowym rynku walutowym.

Bilans płatniczy państwa. Definicja i składniki bilansu płatniczego, formy jego sporządzania. Pojęcie równowagi bilansu płatniczego, rola kursów walutowych w jego równoważeniu. Sposoby przywracania równowagi bilansu płatniczego.

Zagraniczne źródła finansowania rozwoju państw, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje portfelowe, kredyty zagraniczne. Skutki ekonomiczne napływu kapitału zagranicznego. Zasady obrotu dewizowego w Polsce. Systemy i środki rozliczeń międzynarodowych. Rozliczenia bezdewizowe – barterowe, clearingowe oraz rozliczenia dewizowe: gotówkowe, przy użyciu czeku i weksla, z zastosowaniem polecenia wypłaty, inkasa i akredytywy.

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie metodologii, struktury i zasad funkcjonowania: współczesnego międzynarodowego systemu walutowego, międzynarodowych rynków finansowych oraz systemów międzynarodowych rozliczeń;

umiejętności: wykorzystanie aparatu pojęciowego nowej ekonomii instytucjonalnej do wyjaśnienia międzynarodowych stosunków finansowych, efektywne rozwiązywanie problemów zarządzania finansami międzynarodowymi w przedsiębiorstwie.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Bernaś B. (2006), Finanse międzynarodowe, Wyd. PWN, Warszawa.

  2. Najlepszy E. (2006), Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa.

  3. Solarz J.K. (2001), Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.

  4. Zabielski K. (2002), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

  1. Bielawska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

  2. Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy: kierunki ewolucji, PWE, Warszawa.

  3. Chrabonszczewska E. (2006), Międzynarodowe instytucje finansowe, SGH, Warszawa.

—  —

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna