Kierunek: Ekonomia


FINANSE OCHRONY ŚRODOWISKA (finance of environment)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona18/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54

FINANSE OCHRONY ŚRODOWISKA (finance of environment)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomia środowiska, Rachunkowość finansowa, Finanse

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

4ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Borys, dr Bartosz Bartniczak

tel. 075753819, 0757538221; budynek i nr pok.: A 85, H 29Treści programowe:

Elementy finansów publicznych w ochronie środowiska; istota i rodzaje podatków i opłat ekologicznych ( emisyjne, produktowe, depozytowe, eksploatacyjne, koncesyjne itd.); konstrukcja podatków i opłat ekologicznych; system kar pieniężnych w ochronie środowiska; system poboru podatków i opłat ekologicznych oraz kar pieniężnych; ekologiczne aspekty podatku akcyzowego; fiskalne aspekty pozwoleń zbywalnych do emisji gazów cieplarnianych i kolorowych certyfikatów.

Istota celowych funduszy ekologicznych, przesłanki ich tworzenia i forma organizacyjno-prawna; gospodarka finansowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Krajowe, europejskie i międzynarodowe instytucje non profit w finansowaniu ochrony środowiska; pojęcie i znaczenie pomocy publicznej w ochronie środowiska; formy pomocy publicznej na ochronę środowiska; zasady działania Fundacji „Ekofundusz”, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu ochrony środowiska;

Rynki finansowe a ochrona środowiska; istota handlu pozwoleniami zbywalnymi na emisję gazów cieplarnianych; istota i rodzaje kolorowych certyfikatów; giełdowy i pozagiełdowy handel kolorowymi certyfikatami; istota mechanizmu obrotu gwarancjami pochodzenia energii na rynku europejskim.

Rachunkowość jako system informacyjny; cechy rachunkowości jako systemu informacyjnego; odbiorcy informacji z systemu rachunkowości; zapotrzebowanie na informację o środowisku w skali globalnej, makro i mikroekonomicznej a system informacyjny rachunkowości; istota i zakres „rachunkowości środowiska”; rozwój systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie jako przesłanka rozwoju mikroekonomicznej rachunkowości środowiska; globalne zagrożenia ekologiczne jako przesłanka rozwoju makroekonomicznej rachunkowości środowiska.

Zakres mikroekonomicznej rachunkowości środowiska; rachunkowość podatków i opłat ekologicznych; rachunkowość pozwoleń zbywalnych i kolorowych certyfikatów; sprawozdawczość finansowa a informacje o ochronie i oddziaływaniu przedsiębiorstw na środowisko; problemowe rachunki kosztów a ochrona środowiska; rachunek bieżących kosztów ochrony środowiska.

Rachunkowość zarządcza a systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie; istota i rodzaje bilansów ekologicznych przedsiębiorstwa; funkcje bilansów ekologicznych przedsiębiorstwa; źródła danych do budowy bilansów ekologicznych przedsiębiorstwa; analiza bilansów ekologicznych przedsiębiorstwa; metody oceny oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko na podstawie bilansów ekologicznych.Metody dydaktyczne:

- przekazywanie wiedzy przez prowadzącego

- analiza źródeł prawa finansowego i porównawczo-instytucjonalna

- dyskusja i studia przypadkówZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie publicznych i rynkowych systemów ochrony środowiska oraz relacji między nimi, poznanie zakresu informacji ekologicznych generowanych przez system informacyjny rachunkowości, poznanie problemowych rachunków kosztów w ochronie środowiska i istoty bilansów ekologicznych;

umiejętności: umiejętność obliczania podatków i opłat ekologicznych; umiejętność wypełniania wniosków o pomoc publiczną na ochronę środowiska; umiejętność budowania i analizowania ekologicznych rachunków kosztów oraz bilansów ekologicznych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna z dwóch prac pisemnych

Literatura podstawowa:

[1] Bartniczak B., Ptak M.,(2009), Finanse ochrony środowiska – wybrane problemy. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław

[2] Famielec J. (2005), System finansowania ochrony środowiska w Polsce. Wyd. AE w Krakowie, Kraków

[3] Kobyłko G. (red.) (2007), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław


Literatura uzupełniająca


[1] Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (2001), Ochrona Srodowiska, PWE, Warszawa

[2] Famielec J. (2005), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych. Wyd. AE w Krakowie, Kraków

[3] Ekonomia i Środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

—  —


FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA (finances of enterprise)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

VII

IV

4

ćwiczenia

15

VII

IV

Prowadzący: dr Andrzej Koza,

tel. 0757538255, budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Podstawowe obszary i cele zarządzania finansami firm. Decyzje finansowe i przesłanki ich podejmowania. Uwarunkowania zewnętrzne, które należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji finansowych (wpływ koniunktury gospodarczej, inflacji, polityki fiskalnej, polityki budżetowej, polityki monetarnej i interwencjonizmu państwowego realizowanego za pomocą instrumentów finansowych). Uwarunkowania wewnętrzne podejmowania decyzji finansowych (struktura kapitałowa, zdolność kredytowa).

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa: ryzyko gospodarcze (wytwórcy) i ryzyko finansowe.

Kształtowanie struktury kapitałów a podstawowe formy prawne przedsiębiorstw. Prawne możliwości pozyskania kapitałów, podstawowe relacje pomiędzy strukturami aktywów i pasywów, zasady kształtowania struktury pasywów - strategie tworzenia i źródła zasilania w kapitał własnych przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno-prawnych, pozyskiwanie kapitałów własnych w spółkach osobowych i kapitałowych, pozyskiwanie kapitałów obcych (emisja obligacji korporacyjnych, kredyty i pożyczki), koszt kapitału (średnioważony i krańcowy), struktura kapitału a ryzyko finansowe.

Kształtowanie struktury aktywów przedsiębiorstwa: kształtowanie struktury aktywów trwałych- strategie i zasady amortyzacji aktywów a wysokość nadwyżki finansowej, kształtowanie struktury aktywów obrotowych-zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa, cykl inkasa należności brutto i netto, strategie finansowania środków obrotowych (strategia agresywna, równowagi i zachowawcza oraz strategie mieszane)

Planowanie finansowe: preliminarz obrotów gotówkowych, analiza progu zysku, wykorzystanie dźwigni operacyjnej przy planowaniu zysku,

Znaczenie doboru rodzaju amortyzacji dla wyników finansowych przedsiębiorstwa: rodzaje amortyzacji, amortyzacja a ustalenie wyniku finansowego i podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym, amortyzacja a nadwyżka finansowa.

Alternatywne formy finansowania działalności finansowej: leasing, franchising, factoring, venture capital, - analiza porównawcza i studium przypadków w zakresie korzyści stosowania poszczególnych form finansowania (leasing a kredyt, franszyza, factoring a kredyt obrotowy).

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców: formy i zasady finansowej pomocy udzielanej przedsiębiorstwom przez różne jednostki i podmioty publiczne, warunki korzystania z tej formy wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwa.

Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza finansowa jako narzędzie optymalizacji procesów gospodarczych firmy: pojęcie, zakres i funkcje analizy finansowej, zasady uwzględniania inflacji w analizie finansowej, analiza wstępna sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa (wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, sprawności działania i zadłużenia oraz rynkowej wartości akcji i kapitału).Metody dydaktyczne: Wykłady, studium przypadków studium przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu: poznanie podstawowych sposobów rozwiązywania problemów finansowych w działalności przedsiębiorstwa; przeprowadzanie analizy finansowej przedsiębiorstwa, sporządzanie planów i projekcji finansowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń : pisemna – test wyboru

Forma zaliczenia wykładów: pisemna test wyboru

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie testu – min. 50% poprawnych odpowiedzi.

Warunki zaliczenia wykładów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie testu – min. 50% poprawnych odpowiedzi.

Literatura podstawowa:

[1] Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005

[2]. M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

[1] red. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004

[2] Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.

[3] Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.

—  —
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna