Kierunek: Ekonomia


FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona19/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   54

FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i Administracja Publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Administracja publiczna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

4

ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: dr Beata Bal-Domańska

tel. 0757538239; budynek i nr pok.: A38Treści programowe:

Finanse samorządowe w strukturze sektora finansów publicznych. Podstawowe akty prawne z zakresu finansów samorządowych. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów budżetów gmin, powiatów i województwa – źródła, struktura, klasyfikacja (własne i transferowe, majątkowe i bieżące), zasady gromadzenia. Podatki i opłaty lokalne. Struktura wydatków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zakres i tryb subwencjonowania i dotowania działań jednostek terytorialnego samorządu. Przychody i rozchody (cechy przychodów, cele i warunki zaciągania pożyczek i kredytów). Deficyt budżetowy. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Budżet – definicja i zasady budżetowe. Opracowanie i wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Klasyfikacja budżetowa.Metody dydaktyczne: wykład, gry, wizyty studialne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy prawne i zasady finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie działalność bieżącej i inwestycyjnej gmin, powiatów i województw, opracowanie i wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

umiejętności: przeprowadzenie analizy struktury dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę .

Forma zaliczenia ćwiczeń: projekty, pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów i z pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Hanusz A, (2009) Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Kraków

[2] Jędrzejewski L. (2007), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Branta, Bydgoszcz-Gdańska.

[3] Patrzałek L. (2004), Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE, Wrocław.

[4] Filipiak B., M. Dylewski, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj (2006), Finanse samorządowe, narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.

[5] Kosikowski C. (red.) (2006), autor K. Boratyńska [i inni], Finanse samorządowe 2006 : 400 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

[6] Obowiązujące akty prawne z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Literatura uzupełniająca:

[1] Finanse komunalne – miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych

[2] Samorząd terytorialny – miesięcznik

—  —


FORMY ZATRUDNIENIA – ASPEKT PRAWNY I EKONOMICZNY (the forms of employment – the legal and economic aspects)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie / studia niestacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia, Prawo gospodarcze, Finanse publiczne.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

15

X

V

1

Prowadzący: dr Magdalena Rękas

tel. 0757538252, 0757538311; budynek i nr pok.: A82Program przedmiotu:

Praca w zmieniającej się gospodarce. Modele zatrudnienia. Przyczyny powstania i rozwoju nietypowych form zatrudnienia. Klasyfikacja form zatrudnienia.

Uwarunkowania prawne, cechy, wady i zalety tradycyjnych i nietypowych (elastycznych) form zatrudnienia. Charakterystyka form zatrudnienia – umowa o pracę, umowy terminowa, umowy w niepełnym wymiarze czasu pracy, leasing pracowniczy, praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, kontrakt menadżerski), samozatrudnienie, praca nakładcza, telepraca, pozostałe elastyczne formy zatrudnienia np. job-sharing, work-sharing, job-rotation.

Elastyczność i ekonomiczność form zatrudnienia. Składniki i struktura kosztów pracy. Obciążenia związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zależności od form zatrudnienia. Obciążenia podatkowe a forma zatrudnienia. Pozostały elementy kosztotwórcze a formy zatrudnienia. Zabezpieczenie socjalne. Polityka „przyjazna rodzinie” a rynek pracy.

Europejski rynek pracy. Swoboda przepływu osób w UE. Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UE. Podejmowanie pracy w krajach unijnych. Analiza porównawcza warunków podejmowania i świadczenia pracy w UE.

Metody dydaktyczne zajęć: wykład interaktywny, studia przypadków, indywidualne projekty lub eseje.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przygotowanie merytoryczne z zakresu form zatrudnienia, ich regulacji prawnych, podatkowych

oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

umiejętności: ocena prawna i ekonomiczna form zatrudnienia, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia wykładu: pisemna.

Warunki zaliczenia wykładu: ocena pozytywna na podstawie testu i eseju.

Literatura podstawowa:

[1] Kowalska A., Szafran A., Czeredys-Wójtowicz M., Kowalski A. (2009), Szczególne formy zatrudnienia. Skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 roku, DIFIN, Warszawa.

[2] Bąk E. (2006) , Elastyczne formy zatrudnienia, C.H.Beck, Warszawa.


  1. Tkaczyk J., Zdyb M. (2006), Międzynarodowe prawo podatkowe: opodatkowanie i ubezpieczenie społeczne osób pracujących w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa.

[3] Wach K. , Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwes Business, Kraków.

[4] M. Mirtchanov (2006), Zatrudnienie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce,. C.H. Beck, Warszawa.

[5] Ustawy: Kodeks Pracy, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Literatura uzupełniająca:

[1] D. Makowski (2006), Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, DIFIN, Warszawa.

[2] Furmańska-Maruszak (2008), Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistość, Dom Organizatora, Toruń.

[3] Grywińska J. (2007), Samozatrudnienie jako nowa forma zarobkowania, Wszechnica Podatkowa, Warszawa.

[4] Nilles M. J. (2003), Telepraca, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

[5] Carnoy M. (2000), Utrwalanie nowej gospodarki. Praca, Rodzina i Społeczność w Wieku Informacji, Harvard University Press, Cambridge – Massachusetts - Londyn 2000.

[6] Nahotko S. (2005), Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia, Scientific Publishing Group, Gdańsk.

—  —

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna