Kierunek: Ekonomia


ANALIZA EKONOMICZNA (economic analysis)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona2/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ANALIZA EKONOMICZNA (economic analysis)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka opisowa, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

4

ćwiczenia

30

VIII

IV

Prowadzący: prof. UE dr hab. Lech Kurowski , mgr Tomasz Kołakowski

tel. 0757538324, 0757538215,; budynek i nr pok. H19,H14Treści programowe:

Istota analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie – podstawy metodyczne, źródła informacji, zasady interpretowania;

Strategia przedsiębiorstwa: wizja i cele strategiczne, analiza strategiczna, strategie konkurencyjne, implementacja strategii (biznes plan)

Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, statyczne wskaźniki działalności przedsiębiorstwa;

Analiza działalności operacyjnej przedsiębiorstwa: mierniki efektywności i sprawności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa;

Analiza efektywności finansowej projektu gospodarczego: tworzenie sprawozdań finansowych projektu gospodarczego, dynamiczne wskaźniki efektywności projektu;

Wprowadzenie do analizy ekonomicznej projektów gospodarczych: ceny rynkowe a ceny dualne, transfery, efekty zewnętrzne projektów;

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, dyskusje grupowe, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: postawy teoretyczne z zakresu oceny bieżącej działalności przedsiębiorstwa (w tym w kontekście przyjętej strategii), jak również analizy efektywności projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorstwa (wynikające z przyjętych założeń strategicznych i analizy bieżącej działalności) ;

umiejętności: analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz ocena efektywności i skuteczności operacyjnej, przygotowanie oceny opłacalności finansowej projektu gospodarczego;

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:


 1. Asian Development Bank (2009), Guidelines for the economic analysis of Projects, http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Eco_Analysis/default.asp.

 2. Behrens W., Hawranek P. (1993) Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.

 3. Jerzemowska M. (red.) (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

 4. Sierpińska M. (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.

 5. Sierpińska M. (2006) Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, VIZJA PRESS & IT , Warszawa.

 6. Stankiewicz M. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.

Literatura uzupełniająca:

 1. Bednarski L., (2007) Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

 2. Bednarski Lech i in., (2001) Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław

 3. Leszczyński Z. Skowronek-Mielczarek A., (2004) Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa

 4. Leszczyński Z. Skowronek-Mielczarek A., (2008) Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

—  —


ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (economic analysis of investment project)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: zarządzanie, makroekonomia, statystyka opisowa, nauka o przedsiębiorstwie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VI

III

3

Prowadzący: mgr Tomasz Kołakowski

tel. 0757538215, budynek i nr pok.: H14Treści programowe:

  • Co to jest analiza ekonomiczna projektów? Przesłanki przeprowadzania analizy ekonomicznej projektów. Różnice pomiędzy finansową a ekonomiczną oceną projektów.

  • Możliwości wykorzystania analizy ekonomicznej w ocenie projektów sektora publicznego i prywatnego.

  • Etapy przeprowadzania analizy ekonomicznej w ocenie projektów.

  • Metody przeprowadzania analizy ekonomicznej w ocenie projektów, Analiza kosztów i korzyści, Analiza efektywności kosztowej, Optimum Pareto a analiza ekonomiczna projektów.

  • Tablica „finansowych” przepływów pieniężnych projektu jako punkt wyjścia analizy ekonomicznej.Określenie dystorsji w parametrach,

  • Koszty poniesione przed rozpoczęciem projektu (sunk cost);

  • Podatki w analizie ekonomicznej projektu;

  • Identyfikacja efektów zewnętrznych projektu i ich wycena wartościowa, koncepcja TEV oraz sposoby szacowania jej składowych

  • Wprowadzenie do cen dualnych na potrzeby liczenia ekonomicznej opłacalności projektu, Wyznaczenie cen dualnych produktów (wyznaczanie odpowiednika ceny rynku międzynarodowego -„border price” i gotowości do zapłaty - WTP) i zasobów (waluta zagraniczna, wynagrodzenie niewykwalifikowanej siły roboczej, cena kapitału, cena ziemi)

  • Wyznaczenie ekonomicznej opłacalności projektu.

  • Analiza ekonomiczna projektów w oparciu o kryteria wartości dodanej

Metody dydaktyczne: dyskusje grupowe, studia przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zrozumienie kryteriów oceny tych samych decyzji inwestycyjnych przez rożne podmioty zaangażowane w realizację lub odczuwające skutki realizacji projektu, pogodzenie interesów prywatnych inwestorów z interesami regionu/państwa na terytorium, którego są dokonywane projekty inwestycyjne

umiejętności: dokonanie wyceny parametrów ekonomicznych projektów inwestycyjnych i uzasadnienie ich poziom, określenie koszty i korzyści projektów niedochodowych, wycena ich wielkość, określenie ostatecznej ekonomicznej opłacalności projektu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie aktywności na zajęciach (praca w grupach) oraz na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


 1. Kurowski L. (2004), Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu

 2. Stiglitz J.E. (2004) Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa

 3. Drobniak A. (2003), Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo AE Katowice

 4. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Przewodnik, Jednostka ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna, Komisja Europejska (2002)

 5. Guide to cost-benefit analysis of investment projects, Directorate General Regional Policy, EUROPEAN COMMISSION (2008).

Literatura uzupełniająca:

 1. Śleszyński J., (2000) Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo ARIES, Warszawa (rozdział 4).

 2. Wybrane rozdziały z metodologii oceny ekonomicznej projektów Banku Światowego, OECD, UNIDO, Unii Europejskiej, itp. (dostępne na stronach internetowych organizacji)

 3. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, Metodologiczne dokumenty robocze, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej,

—  —

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna