Kierunek: Ekonomia


FUNKCJONOWANIE UZDROWISK W GOSPODARCE RYNKOWEJ (activity health destination in market economy)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona20/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   54

FUNKCJONOWANIE UZDROWISK W GOSPODARCE RYNKOWEJ (activity health destination in market economy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczna i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomika turystyki.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

3

Prowadzący: dr Małgorzata Januszewska

tel. 0757538318, 0757538305; budynek i nr pok.: C112Treści programowe:

Historia ruchu turystycznego i kuracyjnego do uzdrowisk i kształtowania się uzdrowisk w Polsce. Europejski i amerykański model rozwoju rynku uzdrowiskowego. Kryterium zasobowe i infrastrukturalne wyodrębniania miejscowości i gmin uzdrowiskowych.

Rodzaje uzdrowisk. Rozmieszczenie zasobów uzdrowiskowych w Polsce. Atrakcyjność turystyczna gmin uzdrowiskowych.

Uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce. Prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk. Stopień urbanizacji i rozwoju innych funkcji osiedlotwórczych w obszarze gmin i miejscowości uzdrowiskowych. Wpływ uwarunkowań demograficznych na rozwój uzdrowisk. Standardy polskie i europejskie w dziedzinie uzdrowisk. Otoczenie instytucjonalne uzdrowisk.

Nowe trendy i kierunki w turystyce uzdrowiskowym. Charakterystyka turystyki uzdrowiskowej, zdrowotnej i medycznej.

Polityka turystyczna wobec uzdrowisk. Rola gminy w kształtowaniu turystyki i leczenia uzdrowiskowego. Procesy inwestycyjne zachodzące w uzdrowiskach.

Konkurencyjność polskich uzdrowisk. Współpraca na rzecz rozwoju uzdrowisk.

Typologia przedsiębiorstw działających w uzdrowiskach. Funkcjonowanie przedsiębiorstw uzdrowiskowych, proces ich prywatyzacji. Wpływ reformy ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Proces dostosowania się przedsiębiorstw uzdrowiskowych do współczesnych warunków rynkowych i wymogów Unii Europejskiej. Jakość usługi uzdrowiskowej. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym.Metody dydaktyczne: wykłady, case study, prezentacja wyników badań na temat funkcjonowania uzdrowisk, wizyta studialna w wybranym uzdrowisku.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstaw teoretycznych, istoty i zasad funkcjonowania gmin uzdrowiskowych i przedsiębiorstw uzdrowiskowych

umiejętności: umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu ekonomiki uzdrowisk, znajomość procedur i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w turystyce uzdrowiskowej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Groch J. (1991), Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo UJ, Prace Naukowe nr 220, Kraków.

[2] Zintegrowany program rozwoju uzdrowisk ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych (2003), Międzyresortowy Zespół do Spraw Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Uzdrowisk, Warszawa. www.mg.gov.pl

[3] Januszewska M. (2008), Wyzwania turystyki zdrowotnej w świetle przemian demograficznych, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, pod. red. W. Gaworeckiego, WSTiH, Gdańsk.

[4] Januszewska M. (2005), Nowe formy turystyki zdrowotnej w podnoszeniu konkurencyjności uzdrowisk, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1095, Wrocław.

[5] Krasiński Z. (2001), Rynek usług uzdrowiskowych, Holding Edukacyjny – Pietrzak P. WSZiB, Poznań.Literatura uzupełniająca:

[1] Dryglas D. (2006), Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków.

[2] Iwanek T. (2006), Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wydawnictwo WWSZ, Wrocław.

[3] Kornak A., Szeremeta R. (2001), Strategia i zarządzanie marketingowe w promocji i zbycie turystyki i uzdrowisk, Holding Edukacyjny – Pietrzak P. WSZiP, Poznań.

[4] Lewandowska A. (2007), Turystyka uzdrowiskowa, Wydawnictwo US, Szczecin

[5] Wyrzykowski J. (red.) (2007), Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Tom 9 Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UW, Wrocław.

—  —

GRY EKONOMICZNE (business and economic games)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: metody planowania w gospodarce, makroekonomia, analiza makroekonomiczna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

20

X

V

4

Prowadzący: dr Artur Więznowski

tel. 0757538252, 0757538251; budynek A i nr pok.: 72Treści programowe:

Prawa rządzące gospodarką w skali makro i mikro. Analiza sytuacji rynkowej i wyników finansowych firm - planowanie gospodarcze. Ocena wpływu otoczenia gospodarczego na dany podmiot.Metody dydaktyczne: gry, raporty z gier, przedyskutowanie wyników.

Założenia i cele przedmiotu:

umiejętności: dostrzeganie związków pomiędzy podejmowanymi decyzjami a ich skutkami ekonomicznymi, umiejętność oceny wielkości makroekonomicznych i mikroekonomicznych i wykorzystania ich jako podstawy podejmowanych decyzji gospodarczych.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: 3 gry, 2 projekty

Warunki zaliczenia: studenci biorą udział w 3 grach ekonomicznych. Liczba punktów zależy od uzyskanych w grze wyników. Po każdej z pierwszych 2 gier przygotowywany jest projekt, w którym studenci analizują szczegółowo reguły gry, jej przebieg i uzyskane rezultaty. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] D. Romer (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa .

[2] A. Ross (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa .

[3] B. Vause (2005), Guide to Analysing Companies, The Economist .

[4] S. Brown (2006), Guide to Economic Indicators, The Economist.

— ² —

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna