Kierunek: Ekonomia


INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI (investment in real estate)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona22/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   54

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI (investment in real estate)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku, Matematyka finansowa, Metody oceny projektów gospodarczych

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

1

Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz

tel. 0757538276, budynek i nr pok.: B25Treści programowe

Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego).

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości).

Inwestowanie w nieruchomości jako instrument inwestycji rzeczowych (zalety i wady inwestowania w nieruchomości, metody niwelowania wad nieruchomości jako waloru inwestycyjnego, inwestorzy na rynku nieruchomości).

Inwestowanie w instrumenty finansowe rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości a rynek finansowy – zagadnienia dywersyfikacji finansowego portfela inwestycyjnego o aktywa z rynku nieruchomości.

Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do nieruchomości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie reinwestycji, rynkowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości).

Podejmowanie decyzji inwestowania w nieruchomości (tradycyjne i dynamiczne kryteria inwestowania, wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania w nieruchomości - pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości).

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwarunkowań i kryteriów podejmowania decyzji o inwestowaniu w nieruchomości

umiejętności: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu w nieruchomości

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana z dwóch prac pisemnych (co najmniej 50 % puli punktów).

Literatura podstawowa


  1. Inwestowanie w nieruchomości. Pod red. E. Kucharskiej-Stasiak. Łódź: Wydawnictwo Instytut Nieruchomości VALOR 1999.

[2] McElroy K., Jak inwestować w nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Praktycznej Edukacji 2008.

[3] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

[4] Zarządzanie nieruchomościami i analiza efektywności inwestowania. Red. nauk. S. Źróbek. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Vol. 13, Nr 1. Olsztyn: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2005 (www.uwm.edu.pl/tnn).

[5] Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

[6] Gawron H.: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2006.

[7] Gawron H., Analiza rynku nieruchomości. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2009.Literatura uzupełniająca

[1] Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext 2007.

[2] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext 2004.

[3] Tharp V. K., Barton D.R., Sjuggerud Steve.: Bezpieczne strategie inwestycyjne. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna 2006.

[4] Vademecum zarządcy nieruchomości. Red. W. Brzeski. Kraków: Wydawnictwo Krakowski Instytut Nieruchomości 2003.

[5] Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach. Kraków: Wydawnictwo Europejski Instytut Nieruchomości 2008.

[6] Kaczor A., Klimczyk A., Pucher P., Skowron R., Wypiór R., Zawada G., Leksykon nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2008.

—  —


KONTROLA I AUDYT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (control and audit in public finance sector units )


Kierunek/specjalność: Ekonomia/Rachunkowość i doradztwo finansowe

Wymagania wstępne i zaliczone przedmioty: Finanse samorządowe

Typ studiów: studia stacjonarne magisterskie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok

Punkty ECTS

wykłady

8

VIII

IV

1

ćwiczenia

7

VIII

IV

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Borys; mgr Wojciech Krawiec

tel. 0757538219; 0757538 ; budynek i nr pok.: A85, A99Treści programowe:

Pojęcie kontroli; funkcje kontroli; kryteria kontroli; rodzaje kontroli; etapy procesu kontrolnego.

Przesłanki kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych; podstawy prawne kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych; system kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych; kompetencje, umiejętności i standardy etyczne kontrolerów; ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Standardy Kontroli Finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych; charakterystyka Standardów dotyczących: środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji, monitorowania i oceny. Metodologia kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych: organizacja kontroli, etapy procesu kontroli, techniki kontroli, komunikowanie wyników kontroli.

Kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych: cel, zakres przedmiotowy i organizacja kontroli; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pojęcie audytu; funkcje i cele audytu; rodzaje audytu; różnice i podobieństwa między audytem i kontrolą.

Rodzaje audytu w jednostkach sektora finansów publicznych; audyt wewnętrzny a audyt zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych; metodologia audytu wewnętrznego: organizacja pracy audytora, procedury audytu, etapy prac audytorskich; techniki audytowe; kompetencje, umiejętności i standardy etyczne audytorów.

Metody dydaktyczne:

- przekazywanie wiedzy przez prowadzącego

- studium źródeł prawa i studium przypadków

- referaty, dyskusjaZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie istoty , zadań i metodologii kontroli i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,

umiejętności: rozumienie roli kontrolera i audytora w zwiększaniu efektywności gospodarowania środkami publicznymi; twórcze podejście do wykorzystania wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w praktyce kontroli i audytu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: test pisemny i referat

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana z testu pisemnego i referatu.

Literatura podstawowa:

[1] Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa

[2] Czubakowska K. (red.) (2007), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. PWE, Warszawa

[3] Tyka A.(2005), Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Tryb postępowania, dokumentacja. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., GdańskLiteratura uzupełniajaca:

[1] Krzemień R., Winiarska K. (2005), Audyt wewnętrzny. Testy i zadania. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

[2] Łuczak B., Kuklińska D.(2007), AudI/Y i audI/Ytowanie. Jak sprawić, by przynosiły jeszcze więcej korzyści. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań

[3] Winiarska K. (2009), Audyt finansowy. PWE, Warszawa

—  —
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna