Kierunek: Ekonomia


KONTROLA I REWIZJA FINANSOWA (financial audit)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona23/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   54

KONTROLA I REWIZJA FINANSOWA (financial audit)


Kierunek / specjalność: Ekonomia /Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

8

VII

IV

2

ćwiczenia

7

VII

IV

Prowadzący: dr Joanna Kogut

tel. 0757538254, 0757538263; budynek i nr pok.: A87Treści programowe:

Istota, cel i podstawy prawne rewizji finansowej. Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Polskie i międzynarodowe standardy rewizji finansowej. Procedura badania sprawozdania finansowego. Produkt rewizji sprawozdań finansowych. Inne usługi biegłego rewidenta.

Istota kontroli finansowo-księgowej. Zadania głównego księgowego w zakresie kontroli. Kontrola środków pieniężnych. Kontrola rozrachunków i roszczeń. Kontrola zapasów. Kontrola aktywów trwałych. Kontrola kosztów. Kontrola przychodów. Kontrola funduszy i kapitałów. Kontrola systemów informatycznych.

Metody dydaktyczne: wykład, referaty, przykłady do samodzielnego rozwiązania, studium przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowania rewizji sprawozdań finansowych oraz obszarów kontroli finansowo-księgowej

umiejętności: stosowanie przepisów prawa (krajowych i międzynarodowych) w zakresie rewizji sprawozdań finansowych), przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowej, sporządzanie dokumentacji rewizyjnej

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne i referaty (prezentowane na zajęciach).

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz z zaprezentowanych referatów.

Literatura podstawowa:


 1. Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, AE Kraków, Kraków.

 2. Krzywda D. [red.] (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.

 3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SKwP (2005), Warszawa.

 4. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).

 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.

 6. Winiarska K. (2001), Kontrola finansowo – księgowa w praktyce. ODDK, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

 1. Kwiecień M. (2007), Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, PN AE we Wrocławiu nr 1158, Wrocław.

 2. Mierzejewski S., Kurzawski R. (2004), Dokumentacja rewizyjna badania sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.

 3. Winiarska K. (2005), Audyt finansowy, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa.

—  —


KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO (spatial order forming)


Kierunek / specjalność: Ekonomia/ Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Przyrodnicze i prawne podstawy ochrony środowiska

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

4

ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: dr Jacek Potocki

tel. 0757538222; budynek i nr pok.: H 24Treści programowe:

Gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne – zakres działania i wzajemne relacje między wymienionymi dziedzinami. Miejsce gospodarki przestrzennej w relacji do dziedzin gospodarki narodowej.

Teorie lokalizacji i ich znaczenie w gospodarce przestrzennej. Środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej – podstawowe teorie i koncepcje. Uwarunkowania społeczne i prawne.

Podmioty gospodarki przestrzennej, polityki przestrzennej, planowania przestrzennego ich uprawnienia i wzajemne obowiązki. Rola administracji państwowej i samorządowej w kreowaniu i realizacji polityki przestrzennej na różnych szczeblach zarządzania.

Rodzaje dokumentów planistycznych, prawo miejscowe. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania a miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania. Tryb sporządzania i uchwalania dokumentów planistycznych. Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania – rola aspektów środowiskowych. Raporty Oddziaływania na Środowisko oraz Prognozy Skutków Oddziaływania Planów na Środowisko.

Obszary chronione, cele i odpowiadające im formy ochrony, dopuszczalny zakres i warunki użytkowania terenów chronionych, potencjalne konflikty funkcjonalne i możliwości przeciwdziałania. Plany ochrony i ich relacje w stosunku do planów przestrzennego zagospodarowania.

Elementy architektury krajobrazu (waloryzacja i kształtowanie krajobrazu kulturowego). Akty prawne w dziedzinie planowania przestrzennego.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem studium przypadków, indywidualne projekty, wizyty studialne.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: rola środowiska w gospodarce przestrzennej, cele i funkcje różnych form ochrony środowiska, uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym;

umiejętności: sposoby waloryzacji i oceny środowiska dla potrzeb gospodarki przestrzennej, wykorzystanie przepisów prawnych do zarządzania środowiskiem, np. w gminie.

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej lub wykonanych projektów

Literatura podstawowa:


 1. Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław 1984.

 2. Parysek J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań 2006

 3. Regulski J. (red), Planowanie przestrzenne, PWE, Wareszawa 1985.

 4. Akty prawne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

. Literatura uzupełniająca:

 1. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z., Architektura krajobrazu, Warszawa-Kraków 1981.

 2. Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, PW, Warszawa 2001.

—  —

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna