Kierunek: EkonomiaPobieranie 1.27 Mb.
Strona24/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   54

LOGISTYKA (logistics)


Kierunek/specjalność: Ekonomia/ Zarządzanie przedsiębiorstwem;

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Nauka o przedsiębiorstwie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

labolatorium

15

VII

IV

5

Prowadzący: prof. dr hab. Jarosław Witkowski, dr Agnieszka Skowrońska

tel. 0757538216, 215 pokój 18, 14 budynek H,Treści programowe

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie (istota i znaczenie logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, podstawowe decyzje i czynności logistyczne, system logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura, tendencje rozwoju logistyki przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami dostaw).

Logistyczna obsługa klientów (logistyczna a marketingowa obsługa klientów; standardy logistycznej obsługi klientów i ich monitorowanie: współzależność między kosztami a jakością obsługi, procedura określania właściwego poziomu obsługi klientów).

Kształtowanie i kontrola stanu zapasów (znaczenie zapasów i ich klasyfikacja; struktura i współzależności kosztów zapasów: wyznaczanie ekonomicznej wielkości zamówienia: wady uproszczonej formuły Willsona, ekonomiczna wielkość zamówienia w warunkach inflacji, ekonomiczna wielkość zamówienia a rabaty ilościowe; metody kształtowania i kontroli zapasów).

Transport i składowanie w systemach logistycznych (transport własny a usługi obce przewozowo- spedycyjne, wybór gałęzi i środka transportu, czynnik transportowy w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych, magazynowanie- podstawowe funkcje i decyzje).

Systemy informatyczne na potrzeby logistyki przedsiębiorstwa ( istota i kierunki zastosowań, narzędzia gospodarki elektronicznej w logistyce przedsiębiorstw, ewolucja systemów informatycznych na potrzeby logistyki).

Metodologia strategii logistycznej przedsiębiorstwa ( pojęcie i miejsce w procesie zarządzania strategicznego, procedura formułowania i wdrażania, miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej, kontrola kosztów i efektywności logistyki w przedsiębiorstwie, uwarunkowania strategii logistycznej w Polsce).

Logistyka firm japońskich (rozwój i źródła sukcesów zarządzania logistycznego w Japonii, filozofia Just-in-time, technika Kanban, warunki korzystania z doświadczeń).

Laboratoria: prognozowanie popytu (model Wintera); decyzyjna gra zespołowa: wielkość i częstotliwość zamówień a koszty całkowite oraz poziom dostępności produktów; zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do zbudowania narzędzia analitycznego opierającego się na dwóch metodach: statycznej ABC oraz dynamicznej XYZ, które ułatwiają grupowanie i sterowanie zapasami w sytuacji szerokiego i głębokiego asortymentu towarów.

Metody dydaktyczne: studium przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, gry decyzyjne

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie istoty, metod i technik zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie

umiejętności: nabycie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych w sferze logistyki przedsiębiorstwa;

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia laboratoriów: projekty

Warunki zaliczenia laboratoriów: średnia ocen z gry decyzyjnej i tworzenia narzędzia do analizy ABC/XYZ

Literatura podstawowa:

[1] Coyle J.C., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2002.

[2] Kompendium wiedzy o logistyce. Praca zbior. pod red. E. Gołembskiej, PWN, Warszawa 1999.

[3]Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997

[4] Witkowski J. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcja, procedury i doświadczenia. PWE, Warszawa 2003

[5] Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca zbior. pod red. J. Witkowskiego. Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2002Literatura uzupełniająca:

[1] Baraniecka A., Rodawski B., Skowrońska A., Logistyka – ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego, Wrocław 2005

[2] Niestrój K., Wielkość i czestotliwość zamówień a koszty całkowite oraz poziom dostępności produktów- decyzyjna gra zespołowa, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2003 nr 1.

[3] Ślaski P., Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do analizy ABC/XYZ, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2004 nr 7

[4] Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Oficyna Wydawnicza- Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004

—  —


LOKALNA POLITYKA PRZESTRZENNA (local spatial policy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka lokalna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

IX

V

6

Prowadzący: dr Andrzej Raszkowski

tel. 0757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

Polityka przestrzenna – zakres, zasady, decydenci, instrumenty. Przestrzeń miejska a przestrzeń wiejska – zakres i układ przestrzennego zagospodarowania. Historyczny przegląd głównych elementów i zasad planowania miast (miasta antyczne, miasta średniowieczne, miasta renesansu, baroku i neoklasycyzmu, teoretyczne i praktyczne próby tworzenia nowoczesnych miast w XIX i XX wieku – miasta – ogrody, miasta liniowe, miasta przemysłowe, model miasta współczesnego). Funkcjonalno-przestrzenna struktura miejscowości i jej kształtowanie (typologia układów przestrzennych – warianty układu pasmowego, układu koncentryczno-promienistego, układ sieciowy; kształtowanie się układów aglomeracyjnych, problem miasta-regionu, dynamiczne ujęcia modeli układów osadniczych, zagrożenia współczesnej przestrzeni).Współczesny system planowania przestrzennego w Polsce (cele i zakres planowania przestrzeni, uprawnienia i obowiązki władz lokalnych, charakterystyka podejść planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych podstaw kształtowania przestrzeni miejskiej). Metodyka i tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania oraz miejscowych planów przestrzennych gmin i miast. Zagadnienia programowania i wariantowania w planowaniu przestrzennym w skali lokalnej. Zagadnienia kompozycji przestrzennej (progi rozwojowe, izolacja i dostępność funkcji w przestrzeni, konflikty interesów użytkowników przestrzeni, negocjacje).Współczesne doświadczenia w zakresie kształtowania polskich oraz zagranicznych miast i miejscowości wiejskich.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie teoretycznych i praktycznych informacji o kształtowaniu struktur przestrzennych i funkcjonalnych miast; poznanie zasad planowania urbanistycznego oraz współczesnych możliwości prawnych kształtowania przestrzeni;

umiejętności: przygotowanie do rozwiązywania problemów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Broszkiewicz R. (1997), Podstawy gospodarki miejskiej, Wydawnictwo AE, Wrocław.

  2. Regulski J. (1986), Planowanie miast, PWE, Warszawa.

  3. Sawczuk-Nowara H. (1985), Historia budowy miast, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.

  4. Słodczyk J. (2001), Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

—  —

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna