Kierunek: Ekonomia


MARKETING EOLOGICZNY I MODELE KONSUMPCJI (environmental marketing and consumption models)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona25/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   54

MARKETING EOLOGICZNY I MODELE KONSUMPCJI (environmental marketing and consumption models)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie jakością i środowiskiem)

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Marketing, Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

IX

V

4

ćwiczenia

10

IX

V

Prowadzący: dr Sabina Zaremba-Warnke

tel. 0757538220; budynek i nr pok.: H 21Treści programowe:

Modele konsumpcji (konsumpcja niezrównoważona; model konsumpcji zrównoważonej – proekologiczny sposób użytkowania energii, gazu, wody, minimalizacja ilości i toksyczności odpadów, wybór proekologicznych środków transportu, proekologiczne zakupy; wpływ konsumpcji niezrównoważonej i zrównoważonej na jakość życia).

Proekologiczne potrzeby konsumentów (poziom świadomości ekologicznej jako podstawowy czynnik kształtujący potrzeby proekologiczne; charakterystyka, podział, sposób badania, konsekwencje rynkowe potrzeb proekologicznych – podział konsumentów wg poziomu świadomości ekologicznej, charakterystyka tzw. zielonych konsumentów, rozwój nowych produktów i rynków zaspokajających potrzeby proekologiczne; konflikt pomiędzy potrzebami proekologicznymi a innymi – konflikt między motywacją ekologiczną a ekonomiczną, użytkową, estetyczną, społecznym systemem wartości).

Marketing ekologiczny tzw. ekomarketing, zielony marketing, marketing proekologiczny, marketing środowiskowy (ewolucja filozofii działania firmy na rynku – wpływ marketingu na kształtowanie się konsumpcji niezrównoważonej, społeczne aspekty marketingu, faza orientacji społecznej i humanistycznej; definicja, istota i funkcje marketingu ekologicznego – ekomarketing w organizacjach skierowanych na zysk i niedochodowych).

Ekomarketing-mix – PRODUKT (istota i klasyfikacja produktów przyjaznych dla środowiska; fazy cyklu życia oraz rynki produktów proekologicznych).

Ekomarketing-mix – CENA (czynniki kształtujące cenę produktów proekologicznych; strategie cenowe produktów proekologicznych – możliwość wykorzystania obniżonych, dzięki inwestycjom proekologicznym kosztów oraz gotowości zielonych konsumentów do zapłacenia wyższej ceny za produkty przyjazne dla środowiska).

Ekomarketing-mix – DYSTRYBUCJA (zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta; przyjazny dla środowiska rodzaj transportu i opakowania, REDYSTRYBUCJA, zagospodarowanie odpadów).

Ekomarketing-mix – PROMOCJA (podstawowe problemy ekopromocji; instrumenty ekopromocji: reklama – m. in. analiza typowych haseł reklamowych i ekoznaków, promocja sprzedaży, public relations – m.in. sponsorowanie i komunikacja z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych, sprzedaż osobista, marketing bezpośredni).Metody dydaktyczne: wykład, dyskusje grupowe, studia przypadków, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie założeń zrównoważonej konsumpcji, proekologicznych potrzeb konsumentów, istoty marketingu ekologicznego oraz podstawowych instrumentów marketingu ekologicznego (produkt, cena, dystrybucja i redystrybucja, promocja);

umiejętności: badanie poziomu świadomości ekologicznej i proekologicznych potrzeb konsumentów, wybór docelowej grupy konsumentów z uwzględnieniem poziomu świadomości ekologicznej i opracowanie koncepcji sposobu zaspokojenia ich potrzeb.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna, projekty

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Zaremba S. (red.) (2004), Marketing ekologiczny, Wyd. AE, Wrocław.

[2] Jastrzębska-Smolaga H. (red.) (2000), W kierunku trwałej konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[3] Adamczyk W. (2004), Ekologia wyrobów: jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, WarszawaLiteratura uzupełniająca:

[1] Castenow D.(1996), Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa.

[2] Podręcznik ekozespołów (1997), Fundacja GAP Polska, Warszawa (pozycja z biblioteki Specjalności Zarządzania Jakością i Środowiskiem – bud. H)

[3] Coddington W.(1993), Environmental Marketing. Positive strategies for Reaching the Green Consumer. McGraw-Hill, New York.

[4] Kobyłko G. (red.) (2007), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław.

—  —


MARKETING (marketing)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VII

IV

4

ćwiczenia

15

VII

IV

Prowadzący: dr Maja Jedlińska, dr Piotr Zawadzki, dr Izabela Michalska - Dudek

tel. 0757538307, 0757538305; budynek i nr pok.: C4, C5Treści programowe:

Wprowadzenie do marketingu. Ewolucja marketingu. Cechy firmy zorientowanej marketingowo. Pierwsze przejawy orientacji marketingowej. Orientacje produkcyjne, produktowe, sprzedażowe (dystrybucyjne), marketingowe i społeczne. Miejsce marketingu w firmie. Marketing a zasoby, cele firmy i rynek. Wewnętrzna struktura marketingu. Makrootoczenie technologiczne, polityczno-prawne, ekonomiczne, naturalne, społeczno-demograficzno-kulturowe a marketing. Mikrootoczenie firmy – dostawcy, odbiorcy, konkurenci, społeczności. Model 5 sił Portera. Analizy marketingowe – SWOT, Boston Consulting Group, GE (McKinsey). Strategie marketingowe – strategie produkt – rynek, strategie konkurencyjne, strategie segmentacyjne. Istota reguły STP (segmentacja, wybór rynku docelowego, pozycjonowanie). Kształtowanie mieszanki marketingowej. Uwarunkowania, alternatywy decyzyjne w ramach marketingu mix. Promocja mix – instrumenty, specyfika. Szczególna rola reklamy. Metody określania budżetu promocyjnego. Trójkąt marketingowy – marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny. Marketing na rynku B2B (porównanie z rynkiem B2C). Zadowolenie klienta a wartość dla klienta. Relacje z klientem: podstawowe, reaktywne, odpowiedzialne, proaktywne i partnerskie. Badania marketingowe. Plan marketingowy. Zorganizowanie marketingu w firmie. Kontrola marketingowa.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne marketingu, terminologia i typologia marketingowa, rozróżnianie orientacji przedmarketingowej i marketingowej, systematyka marketingowa, zasady budowy planu marketingowego

umiejętności: przeprowadzenie analiz marketingowych, ocena mieszanki marketingowej na konkretnych przykładach, budowa media planów, przygotowanie badań marketingowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia egzaminu: ustna

Warunki zaliczenia egzaminu: losowanie zestawów składających się z 3 pytań. Uzyskanie z odpowiedzi na pytania co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.

[2] Golik – Górecka G. (2004), Marketing business to business ,Difin, Warszawa.

[3] Kotler Ph. (1994), Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.

[4] Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W. (1998), Marketing Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

[5] Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1996), Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.

[6] Michalski E. (2003), Marketing Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa.

[7] Kotler Ph. (2004), Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań..Literatura uzupełniająca:

[1] Sobotkiewicz D., Waniowski P. (2006), Marketing Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

[2] Davis A. (2007), Public relations, PWE, Warszawa.

[3] Kotler Ph., Trias de Bas F. (2004), PWE, Warszawa.

[4] Wrzosek W. (red.), (2004), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa.

[5] Nowacki R.(2006), Podręcznik Reklama, Difin, Warszawa.

[6] Kotler Ph. (2005), Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa.

—  —

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna